Yksinkertaistettu kirjanpito – kaikki mitä sinun tarvitsee tietää

Verkkosivusto

Yksinkertaistettua kirjanpitoa voivat käyttää luonnolliset henkilöt, luonnollisten henkilöiden siviiliyhtiöt, luonnollisten henkilöiden avoimet yhtiöt, yhtiöt ja työmarkkinaosuuskunnat, joiden tavaroiden, tuotteiden myynnistä ja rahoitustoiminnasta saadut tulot edelliseltä tilikaudelta eivät ylittäneet 2 000 000 euroa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että he voivat pitää tulo- ja kulukirjaa (KPiR). Tämän rajan ylittymisen jälkeen yksinkertaistettu kirjanpito ei ole enää mahdollista, vaan yrittäjä on velvollinen pitämään täyttä kirjanpitoa.

Yksinkertaistettu kirjanpito

KPiR:n ylläpitämiseen velvoittava raja muunnetaan Puolan keskuspankin ilmoittamaan keskikurssiin tilikautta edeltävän vuoden syyskuun 30. päivänä.

Pieni kirjanpito velvoittaa ennen kaikkea suorittamaan:

 • tulo- ja menokirjat (veroasteikkokohtaisesti tai tasaverolla) tai

 • tulorekisterit (ja kirjattujen tulojen kertasummaverotus).

Joissakin tapauksissa, liiketoiminnan tyypistä riippuen, yrittäjän on pidettävä kirjaa. Nämä ovat:

 • käyttöomaisuuskirjanpito,

 • varustekirjat,

 • ajoneuvon ajokilometrit (PIT- tai ALV-tarkoituksiin),

 • ALV-rekisterit.

Yksinkertaistettu kirjanpito - ALV-rekisterit

Jos yrittäjä on aktiivinen arvonlisäverovelvollinen, hänen on pidettävä rekisteriä arvonlisäverollisista ostoista ja myynneistä. Rekisterinpidon muotoa ei ole säännöissä tarkemmin määritelty. On tärkeää, että se sisältää kaksi perustietoryhmää:

 • urakoitsijoiden tiedot,

 • ALV-luvut, sis. veropohja.

Verovelvollinen täyttää arvonlisäverorekisterien perusteella selvitysilmoitukset - ALV-7 (kuukausittaisessa selvityksessä) tai ALV-7K (neljännesvuosittaisessa selvityksessä). ALV-selvitysilmoitukset on täytettävä ja toimitettava selvitysjaksoa seuraavan kuukauden 25. päivään mennessä. Vuodesta 2018 alkaen ilmoitukset lähetetään vain sähköisessä muodossa. Veronmaksaja voi tarvittaessa pitää useita rekistereitä. Kotimaan liiketoimien yksinkertaisin muoto on tavaroiden ja palveluiden myynti- ja ostorekisteri, EU-liiketoimien osalta yhteisön sisäisten tavaroiden ja palveluiden luovutusten ja ostojen rekisteri sekä EU:n ulkopuolella harjoitettavassa ulkomaansuhteessa vienti- ja palvelurekisteri. tavaroiden ja palveluiden tuonti.

Yksinkertaistettu kirjanpito - tulo- ja kulukirja

Tulo- ja kulukirjaa (KPiR) pitävät yrittäjät maksavat veroa ansaituista tuloista. Tuloilla tarkoitetaan tässä tuloja vähennettynä kuluilla. Verot voidaan maksaa tasaerinä (kiinteä 19 %) tai yleisten sääntöjen mukaan (18 % ja 32 %). Veroa ei makseta, jos yritys on huonosti tuottanut. KPiR tulee perustaa toiminnan aloittamispäivänä tai verovuoden 1. tammikuuta. Veroviraston toimivaltaiselle päällikölle (verovelvollisen asuinpaikan vuoksi) ilmoitetaan tulo- ja menokirjan perustamisesta 20 päivän kuluessa sen perustamispäivästä.

Miltä KPiR:n tulee näyttää, määrää valtiovarainministerin määräys tulojen ja kulujen verokirjan pitämisestä. Sen tulee sisältää 17 saraketta. Tee yhteenveto kunkin kuukauden lopun arvoista.

Yrittäjät, jotka pitävät verokirjaa tuloista ja kuluista, voivat kirjata verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja kahdella menetelmällä - yksinkertaistetulla (aiemmin käteisellä) tai suoriteperusteisella tavalla. Kertymämenetelmää pidetään hieman vaikeampana ja vaativampana. Siinä tulisi erottaa tietyn vuoden tuloihin suoraan liittyvät kulut välillisistä kustannuksista. Välittömät kustannukset, jotka kattavat kaksi verovuotta, olisi jaoteltava vuosiin, joita ne koskevat.

Esimerkki 1.

Kuinka ottaa huomioon kaksi verovuotta kattava vakuutus?

Suoriteperusteinen menetelmä - kustannukset jaetaan ja viitataan vastaaviin ajanjaksoihin. Kuluvan verovuoden osuus tulee kirjata vakuutuspäivänä ja seuraavan vuoden osuus 1. tammikuuta.

Yksinkertaistettu menetelmä - kerran kulun syntymispäivänä eli vakuutuksen myöntämispäivänä.

Yksinkertaistettu kirjanpito - kertasumma kirjatuista tuloista

Rekisteröity kertakorvaus on toinen veronmaksumuoto, jossa yrittäjä maksaa veron tietylle toimialalle määritellyn verokannan mukaan. Veron määrä määräytyy saatujen tulojen perusteella. Kustannuksia ei oteta huomioon. Jos yrittäjä haluaa selviytyä kertakorvauksella toimintansa alusta lähtien, hän voi merkitä sen CEIDG-1 rekisteröintihakemukseen. Toisaalta, jos hän liiketoimintaa harjoittaessaan päättää, että hän haluaa muuttaa verotusmuodon kertasuoritukseksi, hänen on tehtävä ilmoitus veroviraston päällikölle viimeistään kalenterivuoden 20. tammikuuta mennessä. viimeistään.

Kertakorvausta eivät voi käyttää yrittäjät, jotka:

 • ne hoitavat: apteekkia, panttilainausta, valuutanvaihtotoimistoa, toimintaa valuuttaarvojen oston ja myynnin alalla, toimintaa moottoriajoneuvojen osien ja tarvikkeiden kaupan alalla,

 • antaa lainaa vakuuksia vastaan,

 • he johtavat yhtiötä yhdessä puolisonsa kanssa tai samanlaista liiketoimintaa kuin puoliso,

 • ne tuottavat valmisteveron alaisia ​​tuotteita (lukuun ottamatta uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä),

 • harjoittaa freelance-ammatteja (lukuun ottamatta kaikkien erikoisalojen lääkärin, hammasteknikon, lääkäriavustajan, kätilön, sairaanhoitajan, kääntäjän ja opettajan ammattia tuntiopetuksesta koostuvien koulutuspalvelujen tarjoamisessa),

 • suorittaa tuloverolain liitteessä 2 lueteltuja palveluja tietyistä luonnollisten henkilöiden tuloista (mukaan lukien mainonta, rahoituksen välitys, etsivä- ja turvallisuuspalvelut, mainonnan ja vastaavien valokuvien ottaminen)

 • aloittaa toimintansa itsenäisesti tai yhtiöyhteisön muodossa, jos verovelvollinen tai vähintään yksi yhtiömiehistä on ennen toiminnan aloittamista verovuonna tai sitä edeltävänä vuonna harjoittanut verovelvollisen tai yhtiön toimialaan kuuluvaa toimintaa työsuhteen tai osuuskuntatyösuhteen alainen toiminta,

 • ovat työsuhteessa työsuhteessa ja aikovat harjoittaa omaa liiketoimintaa ja harjoittaa samaa toimintaa entisen tai nykyisen työnantajan palveluksessa kahden viimeisen verovuoden aikana.

Kertakorvauksen suuruus riippuu yrityksen tyypistä. Peruskorkoja on kuusi: 20 %, 17 %, 8,5 %, 5,5 %, 3 % ja 2 %. Voi käydä niin, että yrittäjä maksaa kertakorvauksen useiden korkojen perusteella, jos hänen toimintansa on monipuolista.

Yksinkertaistettu kirjanpito - käyttöomaisuuden ja aineettomien hyödykkeiden kirjaaminen

KPiR:ää pitävät veronmaksajat ovat lisäksi velvollisia pitämään kirjaa käyttöomaisuudesta ja yrittäjät kertasuorituksena pitämään luetteloa käyttöomaisuudesta ja aineettomasta hyödykkeestä.

Täydellisenä ja käyttökelpoisena pidetään käyttöomaisuutta: verovelvollisen liiketoimintaansa liittyviin tarkoituksiin käyttämät koneet, työkalut, rakenteet, kuljetusvälineet, joiden oletettu käyttöaika on yli vuoden. Henkilöverolain mukaan velvollisuus merkitä käyttöomaisuus rekisteriin syntyy, kun sen alkuarvo ylittää 10 000 zlotya.Edullisempi hankinta voidaan kirjata suoraan kuluihin käyttöönottokuukauden aikana tai kirjata käyttöomaisuuteen kertapoistoin. On syytä huomata, että kaikkea käyttöomaisuutta ei poisteta.

Nämä sisältävät:

 • maa ja pysyvä käyttöoikeus maahan,

 • asuinrakennukset, joissa on nosturi, tai elinkeinotoiminnassa käytettävät tai sopimuksella vuokratut tai vuokratut asuintilat, jos verovelvollinen ei päätä tehdä niistä poistoja,

 • taideteoksia ja museonäyttelyitä,

 • liikearvo, jos tämä arvo on luotu eri tavalla kuin taiteessa on määritelty. 22b kohta. 2 kohta 1,

 • omaisuus, jota ei käytetä liiketoiminnan keskeyttämisen tai sen toiminnan lopettamisen seurauksena, jossa näitä esineitä on käytetty; tässä tapauksessa näitä komponentteja ei poisteta sitä kuukautta seuraavasta kuukaudesta, jolloin toiminta keskeytettiin tai lopetettiin

Käyttöomaisuuden asianmukaisen kirjaamisen kannalta on tärkeää määrittää käyttöomaisuuden alkuarvo. Merkinnät käyttöomaisuusrekisteriin tehdään asiakirjojen perusteella, joista ilmenee kirjatun omaisuuden alkuarvo. Itse käyttöomaisuusrekisterin tulee puolestaan ​​sisältää ainakin:

 • järjestysnumero,

 • ostopäivä,

 • käyttöönoton päivämäärä,

 • hankinnan vahvistavan asiakirjan erittely,

 • käyttöomaisuuden tai aineettoman ja oikeudellisen arvon määrittäminen,

 • Käyttöomaisuusluokituksen symboli,

 • alkuarvo,

 • poistoprosentti,

 • poistojen määrä tietyltä verovuodelta ja kumulatiivisesti siltä ajalta, jolloin nämä poistot tehtiin, mukaan lukien ajankohta, jolloin omaisuus kirjattiin rekisteriin (luetteloon) ja sitten poistettiin siitä ja kirjattiin uudelleen,

 • päivitetty alkuarvo,

 • päivitetty poistojen määrä,

 • päivitysarvo, joka kasvattaa aloitusarvoa

 • selvitystilaan asettamisen päivämäärä ja sen syy tai luovutuspäivä.

On syytä huomata, että yrittäjän tulee kirjata tietty käyttöomaisuus kirjanpitoon sen käyttöönottokuukauden aikana, tämä sääntö koskee myös yrittäjän itse tuottamaa omaisuutta sekä vuokrattua tai vuokrattua omaisuutta.

Mitä tulee käyttöomaisuusrekisterilomakkeeseen, voit ostaa valmiita lomakkeita itsetäytettäviksi. Voit myös pitää kirjaa tietokoneella ja tulostaa arkkeja. Kirjanpito muistikirjassa on myös sallittua manuaalisesti.

Kiinteäveronmaksajien tulee myös dokumentoida käytetty käyttöomaisuus. Tätä varten heidän on pidettävä inventaariota käyttöomaisuudesta ja aineettomasta hyödykkeestä. Edellä mainitun kirjanpidon säilytystapa ei poikkea KPiR:ää pitävän yrittäjän käyttämästä.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Yksinkertaistettu kirjanpito - laiteluettelo

Yrittäjät sisällyttävät laitevarastoon aineelliset hyödykkeet, jotka liittyvät toimintaan, mutta eivät täytä sen käyttöomaisuushyödykkeeksi kirjaamisen ehtoja. Tärkeää on, että laiteelementtien arvo vaihtelee 1 500 zlotyn ja 10 000 zlotyn välillä. Niiden suunniteltu käyttöaika on alle vuoden. Omaisuutta, jonka arvo on enintään 1 500 zlotya, ei tarvitse merkitä rekisteriin. Laitekirjanpitoa pidettäessä on huolehdittava siitä, ettei samaa omaisuutta kirjata myös käyttöomaisuuden kirjanpitoon.

Kuten käyttöomaisuusrekisterin tapauksessa, ei ole määrätty yhtä mallia kalustorekisterin pitämiselle. Useimmat yrittäjät kuitenkin säilyttävät taulukon muodon läpinäkyvyyden vuoksi. Voit käyttää valmiita kuvioita tai luoda omia. On tärkeää, että tietueet sisältävät vähintään määräysten edellyttämät tiedot, eli:

 • merkinnän peräkkäinen numero,

 • ostopäivä,

 • laskun tai laskun numero,

 • laitteen nimi,

 • laitteiden hankintahinta tai tuotantokustannukset,

 • selvitystila-/myynti-/lahjoituspäivä,

 • selvitystilaan asettamisen syy.

Sekä KPiR:ää että tulokirjanpitoa pitävät yrittäjät ovat velvollisia pitämään kirjaa kalustosta.

Yksinkertaistettu kirjanpito - ALV-ajoneuvon ajokilometrit

Ajoneuvon ajokilometrikirjanpitoa arvonlisäverotarkoituksiin pitävät aktiiviset arvonlisäverovelvolliset, jotka haluavat vähentää arvonlisäveron 100 % ajoneuvon (esim. henkilöauton) käyttöön liittyvistä kuluista. Täyden arvonlisäveron vähennysoikeuden hyödyntämiseksi yrittäjän on kuitenkin ilmoitettava ajoneuvo Verovirastolle VAT-26-lomakkeella ja pidettävä kirjaa ajoneuvon ajokilometreistä eli kilometrikorvauksesta. Sen tarkoituksena on osoittaa, että autoa käytetään yksinomaan yritystarkoituksiin.

Ajoneuvon ajokilometrien kirjaamiseksi kannattaa käyttää valmiita kaavoja yleiskatsauksen kera tai online-kilometrilaskentaohjelmaa. Riippumatta siitä, säilytetäänkö asiakirjat manuaalisesti vai sähköisesti, sen tulee sisältää:

 • Ajoneuvon rekisterinumero,
 • kirjanpidon alkamis- ja päättymispäivä,
 • ajoneuvon matkamittarin tila tietueiden alkamispäivänä sekä kunkin tilikauden lopussa ja kirjanpitopäivänä,
 • verovelvollisen allekirjoituksella varmennettu ajoneuvoa kuljettavan henkilön merkintä, jos hän ei ole kuljettaja. Ilmoituksen tulee sisältää:
  • seuraavan merkinnän numero,
  • lähtöpäivä ja tarkoitus,
  • reitin määrittely (aloitus ja määränpää),
  • ajettujen kilometrien määrä,
  • kuljettajan etu- ja sukunimi sekä allekirjoitus,
 • ajettujen kilometrien lukumäärä kunkin tilikauden lopussa ja tietueiden valmistumispäivänä.

Jos verovelvollinen käyttää ajoneuvoa myös liiketoiminnan ulkopuolella, hän voi saada arvonlisäveron osittaisen vähennyksen. Sekakäyttöisessä autossa on mahdollisuus vähentää arvonlisävero 50 %.

Yksinkertaistettu kirjanpito - PIT-ajoneuvojen ajokilometrit

Tuloverotuksen (PIT) ajokilometrillä määritetään ensisijaisesti yksityisen henkilöauton liiketoiminnasta aiheutuvia kustannuksia. PIT-lain oletuksen mukaan oikein pidetyn kilometrikirjan tulee sisältää vähintään:

 • Kuljettajan tiedot,

 • Ajoneuvon rekisterinumero,

 • seuraavan merkinnän peräkkäinen numero,

 • lähtöpäivä ja tarkoitus,

 • reitin kuvaus (mistä - minne),

 • ajettujen kilometrien määrä,

 • kilometrihinta,

 • kilometrihinnan perusteella laskettu määrä,

 • allekirjoitus ja verovelvollisen tiedot.

Kilometriraja määrää käyttökustannusten vähennyksen määrän. Tämä tarkoittaa, että kulut voidaan sisällyttää verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin vain siihen määrään asti, joka saadaan kertomalla kilometrien määrä verokannan määrällä. Kilometrimäärät ovat:

 • 0,5214 PLN henkilöautolle, jonka moottorin tilavuus on enintään 900 cm³,

 • 0,8358 PLN henkilöautolle, jonka moottorin tilavuus on yli 900 cm³,

 • 0,2302 PLN moottoripyörästä,

 • 0,1382 PLN mopolle.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kilometrimerkin mukaan selvitettäviin käyttökustannuksiin kuuluvat:

 • polttoaineen osto,

 • pysäköintimaksut,

 • maksullisten teiden, kuten moottoriteiden, tietullit,

 • vakuutusmaksut (OC, AC),

 • korjaukset,

 • varaosien osto,

 • tarkastukset ja huoltopalvelut.

Ajoneuvon ajokilometrikirjanpito tuloverotuksen selvitystä varten antaa mahdollisuuden vähentää auton käytöstä aiheutuneet kulut, sillä ei ole väliä onko autoa vain ammattikäyttöön vai sekakäyttöön, tarvitsee vain muistaa kilometrirajoitus.