Kryptovaluutat vuosittaisessa PIT-ilmoituksessa - tulovero

Palveluvero

Ihmisten, jotka myivät tai vaihtavat kryptovaluuttoja vuonna 2017, tulisi sisällyttää tämä vuosittaiseen PIT-ilmoitukseensa. Tämä ei koske pelkästään "perinteisen" valuutan myyntiä, vaan myös kryptovaluutan vaihtoa toiseen, tavaraan tai palveluun. Kryptovaluuttojen myyntiä ja vaihtoa voidaan pitää taloudellisena toimintana - muistuttaa valtiovarainministeriö ja selittää kuinka kryptovaluuttatuloja verotetaan tuloverolla.

Kryptovaluuttojen kaivaminen, myynti, vaihto ja tulovero

Pelkkä kryptovaluutan "louhinta" ei ole veronmaksajan tuloa. Siitä ei makseta veroa.

Kryptovaluutan myynnistä eli muuntamisesta perinteiseen valuutaen (esim. zloty, euro, Yhdysvaltain dollari) syntyy tuloja, jotka on ilmoitettava PIT:ssä.

Kryptovaluuttojen muuntaminen:

 • toinen kryptovaluutta,

 • hyödyke,

 • palvelua

 • siitä syntyy myös tuloja, jotka on ilmoitettava PIT:ssä. Valtiovarainministeriön näkemyksen mukaan tällaista muuntamista tulisi käsitellä maksua vastaan ​​myyntinä, kuten minkä tahansa muun omistusoikeuden muuntamista.

Huomio!

Kryptovaluutan vaihto toiseen kryptovaluuttaan, tavaraan tai palveluun tulee sisällyttää vuosittaiseen PIT-ilmoitukseen - uskoo valtiovarainministeriö.

Osana yritystä vai sen ulkopuolella?

Kryptovaluuttojen myynnistä tai muuntamisesta saadut tulot, jotka on esitettävä vuosittaisessa PIT:ssä, voivat olla tuloja:

 • muu kuin maataloustoiminta tai

 • omistus oikeudet

Kryptovaluuttakauppaa voidaan pitää muuna kuin maatalouden taloudellisena toimintana tai ei. Kryptovaluuttatulot voivat siis olla tuloja liiketoiminnasta. Milloin siitä tulee taloudellista toimintaa? Jos se on toimintaa:

 • ansaita,

 • verovelvollisen suorittama omaan lukuunsa sen tuloksesta riippumatta,

 • järjestetään järjestelmällisesti ja jatkuvasti.

Jos kryptovaluuttakaupankäynti ei täytä elinkeinonharjoittamisen edellytyksiä, tuloa on joka tapauksessa verotettava. Se on tällöin omistusoikeudesta saatu tulo (tulolähteitä ovat rahapääoma ja omaisuusoikeudet, mukaan lukien omistusoikeuden myynti maksua vastaan ​​- PIT-lain 10 §:n 1 momentin 7 kohta).

Veronmaksaja ei voi vapaasti valita, maksaako kryptovaluuttatulot osana liiketoimintaa vai omistusoikeustulona. Jos hänen suorittamansa kryptovaluuttojen vaihto täyttää taloudellisen toiminnan määritelmän, hänen on kirjattava saadut tulot toiminnasta saatuina tuloina, ei omistusoikeuksina.

Tulot, kulut, tulot ja verot

Veronmaksaja saa vastineeksi kryptovaluutasta tuloja.

Tämän tulon saavuttamiseksi verovelvolliselle aiheutuu tiettyjä verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja.

Jos vähennämme tuloista aiheutuneet kulut, saamme tuloja.

Maksamme tuloveroa tulojen perusteella.

Kryptovaluutat – milloin tuloja syntyy?

Jos kryptovaluutan myynnistä myynti- tai vaihtosopimuksella saadut tulot ovat liiketoiminnasta saatuja tuloja:

 • päivä, jona liiketoiminnasta saatava tulo syntyy, on omistusoikeuden myyntipäivä - eli tietyn kryptovaluutan myynti- tai vaihtopäivä - viimeistään laskun laatimis- tai erääntyvän määrän maksamispäivänä (14 § PIT-lain 1c kohta).

 • liiketoiminnasta saadut tulot katsotaan erääntyneiksi, vaikka niitä ei olisi tosiasiallisesti saatu.

Jos kryptovaluutan myynnistä myynti- tai vaihtosopimuksella saatu tulo on tuloa omistusoikeuksista:

 • tuloa syntyy, kun veronmaksaja vastaanottaa tai asettaa veronmaksajan käyttöön rahaa (perinteistä valuuttaa), muita kryptovaluuttoja, tavaroita tai palveluita (HV-lain 11 §:n 1 momentti)

Tulojen saamisen kustannukset

Valtiovarainministeriö kiinnittää huomiota myös verovähennyskelpoisiin kuluihin ja niiden dokumentointiin liittyviin asioihin.

Verovähennyskelpoiset kustannukset ovat menoja, jotka aiheutuvat tulon saamiseksi tai tulonlähteen ylläpitämiseksi tai turvaamiseksi. Nämä ovat kaikki kulut, jotka yhdessä täyttävät seuraavat ehdot:

 • ne on tosiasiallisesti syntyneet tulon saamiseksi tai tulonlähteen säilyttämiseksi tai turvaamiseksi, eli ne pysyvät syy-seuraussuhteessa syntyneiden tulojen kanssa,

 • ei ole lueteltu Art. PIT-lain 23 §, joka sisältää luettelon kuluista, joita ei ole kirjattu verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi,

 • ovat asianmukaisesti dokumentoituja.

Käytännössä kryptovaluuttojen kaupankäynnin kustannukset tulevat olemaan mm kryptovaluuttojen ostokulut ja vaihtomaksut. Niiden dokumentoinnissa on kuitenkin ongelmia.

Ongelmia verovähennyskelpoisten kustannusten dokumentoinnissa

Jos kryptovaluuttakauppaa harjoitetaan osana liiketoimintaa, voi syntyä ongelmia tulojen ja kulujen kirjaamisessa verotulo- ja kulukirjaan. Ne johtuvat siitä, että veronmaksajalla ei välttämättä ole kuluja dokumentoivia laskuja, vaan ainoastaan ​​tiliotteita tai ote tapahtumahistoriasta online-kryptovaluuttapörssistä. Tällaiset asiakirjat eivät ole kirjanpitoasiakirjoja, jotka voivat olla perustana tulojen ja kulujen verokirjaan. Mitä sitten?

Se, että tuloja tai kuluja koskevia tietoja ei voida kirjata tulojen ja kulujen verokirjaan - koska verovelvollisella ei ole asetuksessa vaadittua asiakirjamuotoa - ei automaattisesti tarkoita sitä, ettei niitä voida kirjata tuloiksi tai tuloiksi. arvonlisäverolain mukaiset verotuksessa vähennyskelpoiset kulut - uskoo valtiovarainministeriö.

Valtiovarainministeriö kirjoittaa, että jos verovelvollisella ei ole laskua tai laskua, mutta muuten luotettavasti dokumentoidaan verotulon syntyminen tai verokustannusten syntyminen, tämä tulee ottaa huomioon verovuonna meneillään olevassa veroennakossa ja vuosittaisessa tuloveroselvityksessä. Sitten:

 • kryptovaluuttojen hankintamenot kirjataan verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin kulun syntyhetkellä eli "säännöllisin väliajoin", eli ostopäivänä ja ostohinnan mukaan,

 • kryptovaluuttakaupan verovähennyskelpoisia kuluja selvitettäessä FIFO-menetelmän ("first in - first out") käyttämiselle ei ole laillista perustetta.

Veronmaksajilla, jotka pitävät kirjanpitoa, ei ole sellaista ongelmaa kuin veronmaksajilla, jotka pitävät KPiR:ää. Miksi? Koska kirjanpitolaki ei sisällä suljettua luetteloa kirjanpitoasiakirjoista, jotka voivat olla perustana kirjanpitoon. Valtiovarainministeriön näkemyksen mukaan esim. kryptovaluutan osto- tai myyntitapahtumat vahvistavat tiliotteet sekä liitteenä oleva tuloste tapahtumasta yksikön pörssiprofiilista, täydennettynä tapahtuman puolesta tehneen henkilön allekirjoituksella. yksikköä voidaan pitää kirjanpitolaissa tarkoitettuna kirjanpidollisena todisteena ja se muodostaa perustan kirjanpitoon. Sitten:

 • kulut on jaettu epäsuoriin (vähennetään niiden syntymispäivänä) ja välittömiin (vähennetään sillä hetkellä, kun niihin läheisesti liittyvät tulot syntyvät),

 • veronmaksaja voi valita FIFO-menetelmän ("first in - first out") määrittääkseen tiettyjen tavaroiden ulosvirtauksen arvon.

Vuosittainen PIT: mikä ilmoitus?

Mihin vuosiilmoitukseen kryptovaluuttatulot tulisi sisällyttää?

Muu kuin maataloustoiminta:

tämän tilin tulot (tappiot) tulee näyttää lausunnossa:

 • PIT-36, jos tälle tulolähteelle on valittu yleisten periaatteiden mukainen verotusmuoto, veroasteikon mukaan,

 • PIT-36L, jos tälle tulolähteelle on valittu 19 % veroprosentti.

Omistus oikeudet:

tulot verotetaan yleisillä periaatteilla veroasteikkoa noudattaen ja ilmoitetaan PIT-36 veroilmoituksen osassa D.1. tai D.2., rivillä 7: Tekijänoikeus ja muut oikeudet.