Kerran poistetun käyttöomaisuuden varkaus - miten selvitetään?

Verkkosivusto

Jokainen yrittäjä on liiketoimintaansa harjoittaessaan alttiina hallussaan olevan omaisuuden varkausriskille. Varkauden seurauksena verovelvolliselle aiheutuu tappio, joka tietyissä olosuhteissa voidaan kirjata verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi osana tuloveron selvitystä. Koska käyttöomaisuuden varkaus on yleisintä, pohditaan, miten varkaus liittyy poistoihin.

Varastettujen tavaroiden hankintamenoon kirjaamisen yleiset periaatteet

Analysoidaksesi esitettyä kysymystä siitä, mitä käyttöomaisuuden varastaminen on, katso ensinnäkin verokustannusten yleinen määritelmä. Art. PIT-lain 22 §:n (vastaavasti CIT-lain 15 §) mukaan vähennyskelpoisia kuluja ovat tulon saamiseksi tai tulonlähteen ylläpitämiseksi tai turvaamiseksi aiheutuneet menot, lukuun ottamatta poissulkemisluetteloissa mainittuja kustannuksia.

Edellä esitetyn kustannusrakenteen yhteydessä oletetaan yleisesti, että vain ne tappiot, joita tietyn toiminnan yhteydessä ei voida välttää, ovat verotuksessa vähennyskelpoisia kustannuksia. Tästä johtuen arvioitaessa varastetun käyttöomaisuuden arvon kirjaamisen hyväksyttävyyttä kuluihin tulee ottaa huomioon muun muassa veronmaksajan syy tappion syynä. Tarkoituksena on sisällyttää kustannuksiin vain sellaiset tappiot, jotka eivät ole veronmaksajan syyksi ja jotka ovat aiheutuneet ennakoimattomista tapahtumista ja joita rationaalisesti ja huolellisesti etujensa toteuttava taloudellinen yksikkö ei voi välttää. Toisaalta, jos käyttöomaisuuden varkaus johtui verovelvollisen tuottamuksesta, tämän laiminlyönnistä tai työntekijöiden epäasianmukaisesta valvonnasta, veroviranomaiset kieltävät jatkuvasti oikeuden kirjata varastettu omaisuus verokuluihin.

Edellä oleva vahvistetaan veroviranomaisten lähettämissä kirjeissä. Esimerkiksi, kuten Rzeszówin verokamarin johtaja ilmoitti 8. joulukuuta 2005 päivätyssä kirjeessä, IS.IX / 1-415 / 84/05:

Jotta sekä käyttöomaisuuden että vaihto-omaisuuden varkaus voidaan sisällyttää verotuksessa vähennyskelpoisiin tappioihin, vahinkoa kärsineen on osoitettava, että kyseessä on tietyssä tapauksessa sattumanvarainen tapahtuma, joka ymmärretään ennakoimattomaksi ja väistämättömäksi tapahtumaksi. Käyttöomaisuuden ja vaihto-omaisuuden tappioita ei kuitenkaan voida pitää verotuksessa vähennyskelpoisina kuluina, jos osoitetaan, että näitä omaisuuseriä ei ole vakuutettu tai ne on suojattu väärin.

Poistokelpoisen käyttöomaisuuden menetys

Kuten yleisesti tiedetään, verovelvollisen omistamat tai yhteisesti omistamat käyttöomaisuushyödykkeet kirjataan verokuluihin alkuperäisestä arvosta tehtyjen poistojen kautta. Siksi kannattaa pohtia, mitä jos käyttöomaisuuden varkaus tapahtuu poistojen aikana. Tämän asian selventämiseksi katso artiklan sisältö. 23 sek. PIT-lain 1 pykälä 5 (CIT-laki 16 §:n 1 momentin 5 kohta), jonka mukaan käyttöomaisuuden ja aineettomien hyödykkeiden tappioita poistosumman kattamassa osassa ei sisällytetä verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin. . Tämä tarkoittaa, että käyttöomaisuuden varkauden tapauksessa tappio voidaan vähentää verotuksessa vähennyskelpoisista kuluista, mutta vain osittain, jonka suuruus määräytyy vähentämällä poistojen arvo tämän omaisuuden alkuperäisestä arvosta. .

Esimerkki 1.

Veronmaksaja osti 20 000 zlotyn arvoisen käyttöomaisuuden. Nykyiset poistot ovat 14 000 PLN. Huolimatta asianmukaisesta huolellisuudesta ja asianmukaisesta valvontamenettelystä, käyttöomaisuus varastettiin. Tällaisissa olosuhteissa veronmaksaja voi sisällyttää käyttöomaisuuden jäljellä olevan, poistoimattoman arvon, eli 6 000 zlotya, verotuksessa vähennyskelpoisina kuluina.

Täysin poistetun käyttöomaisuuden varkaus

Tähän mennessä esitettyjen säännösten ja perustelujen valossa on todettava selkeästi, että tilanteessa, jossa varkaus koskee täysin poistettua käyttöomaisuutta, ei ole perustetta sisällyttää varastetun käyttöomaisuuden arvoa uudelleen verokuluihin. Lisäksi on korostettava, että sillä, miten käyttöomaisuus on poistettu kokonaan, ei ole merkitystä. Tämän seurauksena käyttöomaisuuden arvoa ei voida kirjata verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin sekä systemaattisissa poistoissa että kertaluonteisen poiston seurauksena.

Esimerkki 2.

Pieni veronmaksaja osti 40 000 zlotyn arvoisen käyttöomaisuuden. Samana vuonna hän teki kertaluonteisen poiston. Kaikista varotoimenpiteistä huolimatta käyttöomaisuus anastettiin. Verovelvollinen ei voi kirjata kuluihin tämän omaisuuden varkaudesta aiheutuvaa tappiota, koska aiemmin kertaluonteisen alaskirjauksen seurauksena sen koko arvo sisältyi verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin.

Kirjanpito omaisuuden varkaudesta

Art. 3 sek. kirjanpitolain 1 32 momentin mukaan yhteisön toimintaan välillisesti liittyvät kulut, mukaan lukien muun muassa käyttöomaisuuden, rakenteilla olevan käyttöomaisuuden, aineettomien hyödykkeiden myyntiin liittyvät kulut sekä omaisuuden luovuttamisesta vapaasti. kuluja, mukaan lukien omaisuuslahjoituksia, muihin liiketoiminnan kuluihin tai tuloihin. Varkauden tapauksessa kustannukset sisältävät omaisuuden kirjanpidon mukaisen arvon - kun taas täysin poistetun käyttöomaisuuden arvo on nolla, joten kuluja ei peritä.