Perintäpalvelujen kustannukset – miten selvitetään?

Palveluvero

Lähes jokainen yritys on tavannut epäluotettavia urakoitsijoita. Tilanteessa, jossa perintä on vaikeaa, yrittäjät päättävät palkata perintäyhtiöitä. Tämän tyyppisen palvelun kulut ovat kalliita, joten herää kysymys, voivatko perintäpalvelujen kustannukset muodostaa verokuluja?

Mitä ovat verovähennyskelpoiset kulut?

Verovähennyskelpoisia kustannuksia ovat kaikki harjoitettuun liiketoimintaan liittyvät järkevät ja taloudellisesti perusteltuja kuluja. Yhteyden arvioinnin suoritettuun toimintaan tulee osoittaa, että aiheutuneet menot voivat objektiivisesti edistää tulojen saamista tietystä lähteestä. Jotta kulua voitaisiin pitää verotuksessa vähennyskelpoisena kuluna, sen on täytettävä seuraavat ehdot:

  • olla syy-seuraussuhteessa tuloon tai tulolähteeseen ja syntyä tulon saamiseksi tai tulonlähteen säilyttämiseksi tai turvaamiseksi,

  • ei ole niiden kustannusten luettelossa, joita ei ole kirjattu verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi,

  • olla asianmukaisesti dokumentoitu.

Perintäpalvelut liittyvät epäilemättä harjoitettuun liiketoimintaan.

Kuluiksi katsomattomien kulujen luettelossa todettiin, että ne eivät ole muun muassa verokuluja laiminlyöntiin liittyvät täytäntöönpanokulut.

Tämä vapautus ei koske perintätoimista aiheutuneita kuluja, joten perintäpalvelujen kustannuksia voidaan pitää verokuluina.

Tästä syystä on pääteltävä, että verovelvollisille aiheutuneet perintäpalveluista aiheutuvat kustannukset liittyvät harjoitettuun liiketoimintaan ja välillisesti syntyviin tuloihin ja ovat siten verotuksessa vähennyskelpoisia kustannuksia.

Tämän kannan vahvistavat myös veroviranomaiset, josta esimerkkinä on Poznańin verokamarin johtajan yksittäinen tulkinta 12. maaliskuuta 2012, tiedostoviite. ILPB1 / 415-1390 / 11-4 / AA:

(...) perintäpalkkioita ei ole lueteltu pykälän 2 momentin mukaisessa verotuksessa vähennyskelvottomien kulujen luettelossa. 23 yllä laki. Mahdollisuus luokitella nämä kulut muun kuin maataloustoiminnan verotuksessa vähennyskelpoisiksi kustannuksiksi riippuu siis yleisten edellytysten täyttymisestä kulujen sisällyttämiselle verotuksessa vähennyskelpoisiksi kustannuksiksi §:n mukaisesti. 22 sek. Tämän lain 1 kohta (...).

Perintäpalvelujen kustannukset - ALV-vähennys

Vitsi. 86 sek. Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan verovelvollisella on oikeus alentaa maksettavan veron määrää ostoihin sisältyvän veron määrällä siltä osin kuin tavaraa tai palvelua käytetään verollisen toiminnan harjoittamiseen.

Ostosten ja verovelvollisen toiminnan välinen suhde voi olla suora tai välillinen.

Ostojen ja liiketoiminnan välillä on suora yhteys, kun ostettuja tavaroita käytetään esimerkiksi jälleenmyyntiin. Tehtyjen ostojen välillinen yhteys verovelvollisen toimintaan voidaan katsoa silloin, kun tavaroiden ja palvelujen osto ei suoraan vaikuta verovelvollisen tuloihin esimerkiksi jälleenmyynnin kautta, vaan vaikutuksensa kautta yleiseen toimintaan. Yritys kokonaisuudessaan osallistuu kokonaisuuden liikevaihtoon.

Perintäpalvelujen ostossa käsitellään toista tapausta eli epäsuoraa suhdetta. Näin ollen perintäpalveluiden kulut dokumentoivista laskuista arvonlisäveron vähentämiselle ei ole esteitä.

Radomin toisen veroviraston päällikkö vahvisti tällaisen kannan yksittäisessä tulkinnassa 1.9.2005, tiedostoviite. 1425/021/443/43/05 / IW, josta voimme lukea:

(...) sinulla on oikeus vähentää arvonlisävero perintätoimista saaduista laskuista §:n mukaisesti. 86 sek. 1 lainauksessa arvonlisäverolaki (...).

Perintäkulujen veloittaminen urakoitsijalta

Veronmaksajat veloittavat epäluotettavilta urakoitsijoilta velan perintäkuluja, kuten: maksupyyntöjen laatimismaksut, muistutuksen lähetyskulut jne. Tällaisessa tilanteessa herää kysymys, ovatko nämä toiminnot arvonlisäverollisia.

Arvonlisävero on pääsääntöisesti verotettavaa liiketoimia eli maksullisia tavaroiden toimituksia ja maksullisia palveluja. Joissain tilanteissa on kuitenkin myös maksutonta verollista toimintaa, mukaan lukien verovelvollisen ilmainen tavaran siirto.

Tavaran luovutus on määräysvallan siirtoa tavarasta omistajana (arvonlisäverolain 7 §:n 1 momentti).

Artiklan 2 kohdan määritelmän mukaan kuitenkin 8 sek. Palvelun tarjoamisella tarkoitetaan arvonlisäverolain 1 §:ssä tarkoitettua palvelua luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle tai oikeushenkilöllisyyttä vailla olevalle organisaatioyksikölle, joka ei ole pykälässä tarkoitettua tavaran luovutusta. arvonlisäverolain 7 §.

Perintäpalveluista aiheutuvien kustannusten, kuten maksupyyntöjen tai kirjeenvaihtokulujen, periminen urakoitsijalta ei ole seuraamusluonteen vuoksi arvonlisäverollista. Tällaiset palkkiot eivät ole korvausta urakoitsijan verovelvolliselle tarjoamista palveluista. Niiden ei näin ollen pitäisi kuulua tavara- ja palveluveron soveltamisalaan.

Veroviranomaiset vahvistavat tämän kannan, josta esimerkkinä on Poznańin verokamarin johtajan 18. heinäkuuta 2012 päivätty kirje nro ILPP1 / 443-390 / 12-2 / AI, jossa hän totesi:

(...) kertakorvauksen veloittaminen maksupyynnön lähettämisestä kirjattuna kirjeenä - siinä tapauksessa, että asiakas myöhästyy maksustaan ​​- ei ole pykälässä tarkoitettua tavaran toimitusta. 7 sek. 1 §:ssä tarkoitettujen palvelujen tarjoaminen. 8 sek. säädöksen 1 kohta. Kustannusten korvaaminen ei näin ollen ole 1999/2003:ssä määriteltyä verollista toimintaa. 5 sek. 1 §:n mukaan, mikä tulee dokumentoida ALV-laskulla. Tästä syystä hakija voi antaa veloituslaskun tässä tapauksessa (...).