Muistutuskulut – ovatko ne verotuksessa vähennyskelpoisia?

Palveluvero

Elinkeinoelämän aikana yrittäjä saattaa jättää maksamatta velvollisuutensa verovirastoa kohtaan ajallaan. Tämä liittyy monissa tapauksissa saamisten vastaanottamiseen palvelujen ja tavaroiden ostajilta pitkällä viiveellä tai usein veronmaksajan huolimattomuudesta. Maksamattomien verovelkojen vuoksi veroviranomaiset laativat verovelvollisille muistutuksia ja veloittavat sen jälkeen verovelvollisilta niiden valmistelukustannukset. Täyttävätkö yrittäjälle aiheutuneet muistutuskulut verotuksessa vähennyskelpoisen kulun määritelmää? Voivatko he vähentää verotuloja? Löydämme vastaukset näihin kysymyksiin alla olevasta artikkelista.

Verovähennyskelpoinen - määritelmä

Art. 22 sek. Tuloverolain 1 § -vähennyskelpoisia kuluja ovat kaikki menot, jotka aiheutuvat tulon saamiseksi, sen lähteen säilyttämiseksi tai turvaamiseksi osana elinkeinotoimintaa. Kuitenkin taiteessa mainitut kulut. PIT-lain 23 §.

Korot ja kulut muistutuksesta ja verotuksessa vähennyskelpoisen kulun määritelmän täyttämisestä

Veroviranomainen on velvollinen perimään verokorkoa, jos verovelvollinen ei täytä velvoitteitaan säädetyssä ajassa. Korkojen ja lisämaksujen periminen muistutuskulujen muodossa on seurausta verovelvollisen huolimattomuudesta, joten niitä ei tule kirjata verokuluiksi.

Kertyneiden korkojen ja muistutusten kulujen ja verovelvollisen osana liiketoimintaa saamien tulojen välillä ei ole syy-yhteyttä. Kustannukset, joita yrittäjälle aiheutuu lisäverovelkojen suorittamisesta korko- ja muistutuskulujen muodossa, eivät täytä pykälän mukaista verotuksessa vähennyskelpoisten kustannusten määritelmää. 23 sek. Tuloverolain 1 kohta 18.

Art. 23 sek. PIT-lain 1 18 kohta
"Verovähennyskelpoisina kuluina ei pidetä budjettisaamisten ja muiden saamisten viivästyskorkoja, joihin sovelletaan 29. elokuuta 1997 annetun veroasetuksen säännöksiä.
Budjettisaamiset sisältävät:
- kaikenlaiset verot ja maksut (leimaverot, messut, paikalliset ja hallinnolliset maksut),
- kertynyttä korkoa siitä päivästä, jona omaisuuden hankintaan tai omaan tuotantoon liittyvät menot on sisällytetty verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin, siihen päivään asti, jolloin niiden käyttöaika ylittää yhden vuoden (laskettu ja maksettu verolain 22 e §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisesti). laki ja PIT),
- muut julkisoikeudelliset saamiset, jotka on laissa selkeästi määritelty valtion talousarvion tulona tai kuntayksiköiden budjettituloina, esim..

Esimerkki 1.

Rouva Joanna ei maksanut tammikuulta 2018 maksettavaa arvonlisäveroa. Tämän vuoksi hänet määrättiin maksamaan verovirastolta saadun muistutuksen kulut. Kirjataanko muistutuksesta ja viivästyskoroista aiheutuneet kulut verokuluihin?

Muistutuksen ja koron kulujen maksu ei saa olla verotuksessa vähennyskelpoista kulua. Näitä menoja ei voida pitää perusteltuna ja liittyneenä tulojen saamiseen osana harjoitettua toimintaa. Muistutuksen kustannuksia käsitellään laskutusvelvoitteiden ajallaan noudattamatta jättämisestä maksettavan sakon kanssa. Siksi Joannan ei pitäisi vähentää tuloja muistutuksen kertyneillä kuluilla.