Kustannukset perinnöllisen kiinteistön myynnin yhteydessä – sinun pitäisi tietää

Verkkosivusto

Perintö on yksi mahdollisista kiinteistön hankinnan muodoista. Kun kiinteistö myydään vastikkeellisesti, verovelvollisen on määritettävä verotuksessa vähennyskelpoiset kulut. Kustannukset perittyjen kiinteistöjen myynnin yhteydessä, niihin kannattaa tutustua tarkemmin!

Veron selvitys kiinteistön myynnistä maksua vastaan

Yksityisten kiinteistöjen myynti, jota ei harjoiteta osana elinkeinotoimintaa, muodostaa erillisen tulonlähteen, jota säännellään 11 ​​§:ssä. 10 sek. PIT-lain 1 momentin 8 kohta. Tämän säännöksen mukaan tulonlähde on myymällä:

  1. kiinteistö tai sen osat ja kiinnostus kiinteistöihin,
  2. osuuskunnan omistusoikeus asuntoon tai toimitilaan ja oikeus omakotitaloon asunto-osuuskunnassa,
  3. ikuinen käyttöoikeus maahan,
  4. muita asioita,
  5. edellyttäen, että vastikkeellinen myynti ei tapahdu taloudellisen toiminnan yhteydessä ja se on tehty a alakohdassa tarkoitetun kiinteistön ja omaisuusoikeuksien vastikkeellisessa myynnissä. a – c - ennen kuin viisi vuotta on kulunut sen kalenterivuoden lopusta, jona hankinta tai rakentaminen tapahtui.

Toisaalta edellä mainitusta lähteestä saadun tulon määrittämiseen liittyviä kysymyksiä säännellään 1999-2003 12:ssä. PIT-lain 30e. Kohdassa 1 ja sek. Tämän artikkelin 2 kohdasta luemme, että kiinteistön myynnistä saadut tulot ja säännöksessä mainitut oikeudet. 10 sek. 1 piste 8 lit. a – c tulovero on 19 % veron perusteesta. Ja momentissa tarkoitetun veron laskentaperuste 1, on kiinteistön luovutuksesta saadun tulon tai 4 §:n mukaisesti määriteltyjen oikeuksien erotus. 19 §:n mukaisesti määrätyt kustannukset. 22 sek. 6 c ja 6 d sekä 1 §:ssä tarkoitettujen poistojen summa. 1 kohdan 22 tuntia. 1 piste 1, tehty myydyistä kiinteistöistä tai oikeuksista.

Yksityisesti kiinteistöjä myyvät verovelvolliset eivät yleensä kirjaa pois kiinteistön alkuarvoa, joten verotettava tulo on tuottojen (eli myynnistä saadun hinnan) ja kiinteistön hankintakustannusten erotus. Kiinteistön vastikkeellisessa myynnissä veron perusteena on tulo. Tämän perusteen laskemiseksi verovelvollisen on ilmoitettava sekä tulot että verokustannukset.

Kustannukset perityn kiinteistön myynnistä - lisäkustannukset

Keskitytään edellä käsiteltyjen yleisten säännösten yhteydessä kysymykseen verotuksessa vähennyskelpoisista kuluista. Asia on yksinkertainen tilanteessa, jossa verovelvollinen on aiemmin hankkinut kiinteistön ostolla, jolloin verokustannus on kauppahinta. Perinnön kautta hankkiminen on kuitenkin tunnetusti maksutonta, joten kauppahintaluokkaa ei ole.

Perinnön (tai lahjoituksen kautta) hankitun kiinteistön vastikkeellisesta myynnistä aiheutuvia mahdollisia kustannuksia koskevat määräykset esitetään pykälässä. 22 sek. PIT-lain 6d. Tämän säännöksen sisältö oli vuoden 2018 loppuun asti seuraava:

"Art:ssa tarkoitetuista verotuksessa vähennyskelpoisista luovutuskustannuksista. 10 sek. 1 piste 8 lit. ac, joka on hankittu perintönä, lahjoituksena tai muutoin vastikkeetta, katsotaan tositteen ja omaisuuden arvoa nostaneeksi menoksi, joka on tehty niiden haltuunottohetkellä sekä maksetun perintö- ja lahjoitusveron määrässä perintö- ja lahjoitusverolla verotettaviksi hyväksytyn myydyn esineen tai oikeuden arvo vastaa perintö- ja lahjoitusverolla verotettaviksi otetun esineen ja omaisuusoikeuksien yhteisarvoa.

Tästä johtuen aikaisemmassa oikeudellisessa tilanteessa perintönä hankitun kiinteistön myynnin yhteydessä kustannus saattoi olla vain perilliselle kiinteistöstä aiheutuneiden menojen (esim. perusparannusmenojen) ja perinnön ja lahjoitusvero maksettu. On kuitenkin muistettava, että lähiomaisten välisessä perinnön hankinnassa sovelletaan pykälässä säädettyä kokonaisverovapautusta. Perintö- ja lahjoitusverolain 4a. Jos verovelvolliselle ei lisäksi aiheutunut kuluja peritystä kiinteistöstä, hän ei voinut sisällyttää veroilmoitukseen verokuluja. Tämä johti tilanteeseen, jossa veron perusteena oli kiinteistön myynnistä saatu tulo, mikä nosti veron määrää merkittävästi.

Vuoden 2018 loppuun asti perintönä hankitun kiinteistön myynnin osalta vähennyskelpoinen luokka oli rajoitettu kahteen erään: perintö- ja lahjoitusvero, jos se on maksettu, sekä perilliselle kiinteistöstä aiheutuneet menot. omistuksen aika.
Yllä oleva säännös kuitenkin muuttui arvonlisäverolain muutoksen seurauksena ja siihen on 1.1.2019 alkaen lisätty osa, eli:

"Laissa tarkoitettuihin kiinteistöjen ja oikeuksien verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin. 10 sek. 1 piste 8 lit. ac, joka on hankittu perintönä, sisältää myös testamentintekijälle aiheutuneet hankinta- tai tuotantokustannukset ja verovelvollisen perinnölliset kustannukset siltä osin kuin myytyjen tavaroiden tai myytyjen oikeuksien arvo vastaa hakijan hankkimien tavaroiden ja omaisuusoikeuksien kokonaisarvoa. veronmaksaja.Toisessa virkkeessä tarkoitetuilla perintötaakalla tarkoitetaan verovelvollisen maksamia perintövelkoja, varatun osuuden vaatimuksia ja tehtyjä varsinaisia ​​merkintöjä ja määräyksiä, myös siinä tapauksessa, että verovelvollinen on maksanut perintövelat pois, täyttänyt varatun osuuden vaatimukset. tai suorittanut tavanomaisia ​​kirjauksia ja toimeksiantoja vastikkeellisen luovutuksen jälkeen, kuten §:ssä. 10 sek. 1 piste 8 lit. a - c ".

Tästä syystä mahdollisten verotuksessa vähennyskelpoisten kustannusten kattavuutta on laajennettu merkittävästi. Lisättiin testamentintekijälle aiheutuneet kiinteistöjen ostokulut sekä verovelvolliselle kuuluva perintötaakka, mukaan lukien perintövelat, varatun osuuden vaatimukset, tehdyt kirjaukset ja määräykset. Sääntelymuutosta tulee arvioida myönteisesti, koska se on veronmaksajien eduksi.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 1.

Veronmaksaja hankki isältään kiinteistön perinnön kautta. Isäni osti kiinteistön muutama vuosi aiemmin hintaan 200 000 zlotya. Veronmaksaja maksoi perintövelkoja 30 000 zlotya, ja kaksi kuukautta perinnön jälkeen hän myi kiinteistön 300 000 zlotylla.

Koska perintö tuli lähimmältä perheeltä, perintö- ja lahjoitusveroa ei syntynyt. Lisäksi veronmaksaja myi perityn kiinteistön välittömästi, eikä hänelle aiheutunut kuluja. Veronmaksaja voi kuitenkin sisällyttää kuluksi isän kulut kiinteistön ostosta eli 200 000 zlotya ja perittyjen perintövelkojen kulut eli 30 000 zlotya. Tämän seurauksena verotettava tulo on 300 000–200 000–30 000 zlotya = 70 000 zlotya ja vero 13 300 zlotya. Art. 22 sek. ALV-lain 6d §:n mukaan luettelo mahdollisista kustannuksista, jotka verovelvollinen voi sisällyttää perintönä hankitun kiinteistön myyntiin liittyvään veroselvitykseen, sisältää myös testamentintekijän maksaman kiinteistön kauppahinnan ja takaisinmaksusta aiheutuneiden kustannusten arvon. perilliselle aiheutuneista perinnöllisistä rasitteista. Nykyinen sääntely mahdollistaa perintönä hankitun kiinteistön myyntiveron alennuksen vähennyskelpoisten verovähennyskelpoisten kustannusten korotusmahdollisuuden ansiosta. Uudet säännökset kannattaa muistaa, sillä niiden soveltaminen käytännössä alentaa verorasitusta.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!