Ostopanosten veron oikaisu plus - palveluiden tuonnissa

Palveluvero

Yritystä pyörittäessämme meidän on otettava huomioon tapahtumakorjaukset. Oikaisut koskevat sekä liikevaihdon arvon laskua että nousua. Oikaisujen kirjanpito on erityisen vaikeaa, kun on kyse liiketoimista ulkomaisten yksiköiden kanssa. Tällaisessa tilanteessa puolalainen veronmaksaja on useimmiten se, joka maksaa sekä myyntiveron että ostoihin sisältyvän veron. Mikä on ostoihin sisältyvän veron korjaus plussalla palveluiden tuonnissa?

Oikeus alentaa ostoihin sisältyvää veroa ostoihin sisältyvällä verolla

Yksi tavaraveron ominaisuuksista on sen vähennyskelpoisuus, joka koostuu mahdollisuudesta vähentää urakoitsijoilta saatuihin laskuihin sisältyvä ostoihin sisältyvä vero. Vähennystä koskevat yksityiskohtaiset säännöt sisältyvät Art. 86 sek. arvonlisäverolain (jäljempänä arvonlisäverolaki) 1 §. Tämän säännöksen mukaan siltä osin kuin tavaroita ja palveluita käytetään verollisen toiminnan harjoittamiseen, 1 momentissa tarkoitettu verovelvollinen. 15 §:ssä on oikeus alentaa maksettavan veron määrää ostoihin sisältyvän veron määrällä, jollei 22 §:stä muuta johdu. 114, art. 119 kohta. 4, art. 120 kohta 17 ja 19 sekä artikkeli. 124.

Perustuu artikkeliin. 86 sek. 2 piste 1 lit. ja arvonlisäverolain mukaan ostoihin sisältyvän veron määrä on verovelvollisen tavaroiden ja palvelujen ostosta saamista laskuista syntyvien verojen summa.

Vitsi. 86 sek. arvonlisäverolain 1 §:stä seuraa, että oikeus alentaa maksettavan veron määrää ostoihin sisältyvän veron määrällä myönnetään, kun tietyt ehdot täyttyvät eli arvonlisäveron vähennyksen tekee arvonlisäveron ja tavarat ja palvelut joita hankittaessa vero on kannettu, käytetään verotettavan toiminnan harjoittamiseen eli sellaiseen, joka johtaa maksettavan veron määrittämiseen (verovelan syntymiseen). Esitetty sääntö sulkee siis pois mahdollisuuden alentaa maksettavan veron määrää sellaisiin tavaroihin ja palveluihin liittyvien ostoihin sisältyvien verojen määrällä, joita ei käytetä verolliseen toimintaan, eli jos niitä käytetään - verovapaaseen toimintaan eikä verovelvolliseen toimintaan. tähän veroon.

Esimerkki 1.

Aktiivinen arvonlisäverovelvollinen osti palveluita. Palvelun suoritettuaan hän sai laskun palvelun ostosta. Veronmaksaja voi vähentää ostoihin sisältyvän veron laskusta. Hän miettii, voiko hän tehdä sen myöhemmin.

Kyllä, verovelvollinen voi alentaa luovutusveroa laskusta johtuvalla verolla kahdella seuraavalla tilityskaudella (ks. ALV-lain 86 §:n 11 momentti).

Tuontipalveluiden ostoihin sisältyvän veron korjaaminen

Joissakin tapauksissa edellä mainittu oikeus on rajoitettu. Art.:ssa esitetyn periaatteen mukaisesti. 86 sek. arvonlisäverolain 10 §:n mukaan verovelvollisella on oikeus vähentää verotettavaan toimintaan liittyvien tavaroiden ja palvelujen ostoihin sisältyvä arvonlisävero tilityskaudelta, jonka aikana verovelvollisuus on syntynyt verovelvollisen ostamiin tai maahantuomiin tavaroihin ja palveluihin. veronmaksaja. Oikeus ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähennykseen syntyy sillä edellytyksellä, että verovelvollinen sisällyttää palvelujen maahantuonnista maksettavan veron määrän veroilmoitukseen, jossa hän on velvollinen suorittamaan tämän veron, viimeistään 3 kuukauden kuluessa veron päättymisestä. kuukausi, jolloin verovelvollisuus tästä osastosta syntyi (ks. ALV-lain 86 §:n 10 b momentin 3 kohta).

Tilanteessa, jossa edellä mainittuja määräaikoja ei noudateta, verovelvollinen voi korottaa ostoihin sisältyvän veron määrää selvityksessä siltä verokaudelta, jonka veroilmoituksen määräaika ei ole vielä umpeutunut.

Esimerkki 2.

Yritys tilasi palvelun saksalaiselta urakoitsijalta. Huolto suoritettu helmikuussa. Palvelun suorittamisen yhteydessä veronmaksaja ei saanut laskua. Toukokuun loppuun asti yritys ei saanut laskua, joten se alensi ostoihin sisältyvää veroa (aikaisemmin sovittua) toukokuun ilmoituksessaan. Lasku saapui vasta kesäkuussa. Vastaanotetusta laskusta ilmenee, että se on lähetetty helmikuussa. Tällaisessa tilanteessa yritys oikaisi ilmoitustaan. Yhtiöllä on oikeus alentaa veroa heinäkuussa.

Veropohja

Taiteen mukaisesti. 29a kohta. arvonlisäverolain 1 §:n mukaan veron peruste, jollei momentista muuta johdu 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 ja art. 120 kohta 4 ja 5 on kaikki se maksu, jonka tavarantoimittaja tai palveluntarjoaja on saanut tai saavansa myynnistä ostajalta, vastaanottajalta tai kolmannelta osapuolelta, mukaan lukien saadut avustukset, avustukset ja muut vastaavanlaiset maksut, jolla on välitön vaikutus verovelvollisen tarjoamien tavaroiden tai palvelujen hintaan.

Art. 29a kohta. arvonlisäverolain 10 §:n mukaan veron peruste, jollei momentista muuta johdu 13, alennetaan:

  1. myynnin jälkeen myönnettyjen alennusten ja hinnanalennusten määrät;
  2. palautettujen tavaroiden ja pakkauksen arvo, jollei kappaleesta muuta johdu 11 ja 12;
  3. Ostajalle ennen myyntiä saatu maksu palautetaan kokonaan tai osittain, jos sitä ei tapahtunut;
  4. kohdassa tarkoitettujen tukien, tukien ja muiden vastaavien maksujen palautettujen määrien arvo 1.

Art. 29a kohta. arvonlisäverolain 13 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa. 10 kohdan 1-3 mukaan veropohjan alentaminen suhteessa laskussa ilmoitettuun perusteeseen ilmoitetun veron kera tehdään, jos verovelvollinen on - saanut ennen veroilmoituksen jättämisen määräaikaa siltä tilikaudelta, jonka aikana tavaran ostaja tai palvelun vastaanottaja sai korjauslaskun - vahvistuksen korjauslaskun vastaanottamisesta tavaran ostajalta tai vastaanottajalta, jolle lasku on laadittu.

Vahvistuksen saaminen tavaran ostajalta tai palvelun vastaanottajalta oikaisulaskun vastaanottamisesta tietyn tilikauden veroilmoituksen jättöpäivän jälkeen oikeuttaa verovelvollisen ottamaan huomioon korjauslaskun siltä tilikaudelta, jolla tämä vahvistus on tehty. saatu.

Kohdan säännös 13 säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin, jos laskun veromäärä on virheellinen ja oikaisulasku laaditaan laskuun, jossa on esitetty erääntynyttä suurempi vero (lain 29 a §:n 14 momentti).

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Oikaisulaskujen maksuhetki

Selvityskorjausten tapauksessa on erittäin tärkeää tietää, milloin korjauksen syy tiedetään. Oikaisujen selvitystapa niiden syistä riippuen on esitetty Verohallinnon johtajan yksilöllisessä tulkinnassa 26.6.2017, 0115-KDIT1-2.4012.93.2017.1.RS. Tulkinta selventää, että jos oikaisun syy liittyy palvelujen tuontiin "plussassa"Oli tiedossa jo alkuperäisiä laskuja kirjoitettaessa, että summat tulisi maksaa sillä kaudella, jolla verovelvollisuus on syntynyt. Tässä tilanteessa meidän on siksi palattava aikaisempiin veroilmoituksiin.

Käsittelemme toisenlaisen tilanteen, jos oikaisun syytä ei ollut olemassa alkuperäisten laskujen lähetyshetkellä. Korjaukset tulee sitten ratkaista niiden vastaanottamisen jälkeen. Meidän on huomioitava, että tässä tapauksessa ulkomaan valuutassa laadituissa korjauslaskuissa ilmoitetut summat on muutettava zlotyiksi Puolan keskuspankin ilmoittaman ulkomaan valuutan keskimääräisen vaihtokurssin mukaisesti edellisenä arkipäivänä. korjauslaskun päiväyspäivä tai Euroopan keskuspankin viimeksi julkaiseman valuuttakurssin mukaan korjauslaskua edeltävänä viimeisenä päivänä.

Esimerkki 3.

Veronmaksaja osti palvelun ranskalaiselta veronmaksajalta toukokuussa. Palvelujen maahantuonti sisältyi veroilmoitukseen tuotoksen ja ostoveron puolella toukokuun selvityksessä eli verovelvollisuuden syntyhetkellä. Yli kolmen kuukauden kuluttua hän sai positiivisen hyvityslaskun alkuperäisen laskun virheen vuoksi. Miten tuotos- ja tuotantopanosten verot pitäisi mukauttaa? Korjataanko tällaisessa tilanteessa vain toukokuun ilmoituksia (erääntyviä ja veloitettuja), vai näkyykö ostopankki vero nykyisessä ilmoituksessa ja kuukauden erääntynyt vero toukokuun ilmoituksessa?

Edellä esitetyn perusteella veropohjaa korottava palvelujen maahantuontia koskeva oikaisu liittyi alkuperäisen laskun virheelliseen laatimiseen (ei ollut seurausta uusista olosuhteista) ja se olisi otettava huomioon ilmoituksessa, jossa alkuperäinen lasku maksettiin. Näin ollen tällaisessa tilanteessa ei ole tarpeen soveltaa Art. 86 sek. arvonlisäverolain 10i §. Veronmaksajan tulee korjata oikaisu toukokuun ilmoituksessa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että palvelujen maahantuontia koskevaa in plus -korjauslaskua vastaanottaessaan verovelvollisen tulee oikaisua tehdessään määrittää tarkasti, minkä tapahtuman (olosuhteiden) perusteella se on laadittu, koska sillä on ratkaiseva vaikutus maksutapaan. sen arvonlisävero.