ALV-oikaisu tavaroista arvonlisäverovelvollisen aseman muuttamisen yhteydessä

Palveluvero

Yrittäjät ilmoittavat usein arvonlisäverovelvollisiksi vuoden aikana arvonlisäverovapautukseen oikeuttavan myyntirajan ylittymisen vuoksi. Tällainen rekisteröinti voi johtaa tavaroiden arvonlisäveron oikaisemiseen. Kuinka minun pitäisi tehdä ostoihin sisältyvän veron oikaisu? Näytämmekö sen väliaikaisena inventaariona? Tarkista, miten tavaroiden ALV-oikaisu tulee esittää.

Milloin minun tulee rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi?

Yrityksen rekisteröintiin ei yleensä liity välitöntä velvollisuutta rekisteröityä aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi - on mahdollista hyödyntää myynnin määrästä johtuva arvonlisäverovapautus, raja on tällä hetkellä 200 000 zlotya vuodessa. Jos aloitamme toimintamme vuoden aikana, raja lasketaan sopivassa suhteessa. Taiteessa. 113 kohta. Arvonlisäverolain 13 §:ssä luetellaan tavarat ja palvelut, joiden myynti edellyttää arvonlisäverovelvollisuutta saavutetusta liikevaihdosta riippumatta.

Yrittäjällä ei ole vasta-aiheita rekisteröityä vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi, mutta on kuitenkin pidettävä mielessä, että arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen vapaaehtoisesti. Arvonlisäverolain 43 § sisältää luettelon arvonlisäverosta vapautetuista tavaroista ja palveluista. Tämäntyyppiseen myyntiin on sovellettava arvonlisäverovapautusta.

Ei-arvonlisäverovelvollisen muuttaminen arvonlisäveron maksajaksi

Jos myyntiraja 200 000 zlotya vuodessa ylittyy, yrittäjä on velvollinen ilmoittamaan arvonlisäverovelvolliselle. Aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityminen edellyttää ALV-R-lomakkeen toimittamista verovirastoon.

Veronmaksaja, joka on menettänyt oikeutensa verovapautukseenarvonlisäverolain 113 §:n mukaan, on oikeus oikaista ostoihin sisältyvä vero tavaroista, jotka on hankittu tarkoituksena käyttää niitä alv-vapaaseen toimintaan, eli jotka on hankittu tätä vapautusta hyödynnettäessä ja jotka on tosiasiallisesti käytetty jo verotettavan toiminnan harjoittamiseen eli menettämisen jälkeen oikeus saada vapautus arvonlisäverosta.

Art. 91 sek. ALV-lain 7 §:
"Kohteen säännökset 1-6 sovelletaan soveltuvin osin, jos verovelvollisella oli oikeus alentaa maksettavan veron määrää käyttämänsä tavaran tai palvelun koko ostoihin sisältyvän veron määrällä ja hän on tehnyt tällaisen alennuksen tai hänellä ei ollut tällaista oikeutta. , ja sitten oikeus veron määrän alentamiseen on muuttunut kyseisen tavaran tai palvelun ostoihin sisältyvän veron määrällä”.

Tavaroiden arvonlisäveron oikaisu vaihdettaessa maksutapaa vapautetusta verovelvollisesta aktiiviseksi arvonlisäveron maksajaksi

ALV-oikaisu koskee kaupallisia tavaroita tai yrityksen varastossa olevia raaka-aineita ja materiaaleja, jotka aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisen jälkeen käytetään verolliseen myyntiin.

Tavaroiden ALV-oikaisu näkyy kerran ALV-7-ilmoituksen kentässä "ostoihin sisältyvän veron korjaus muista hankinnoista”Vähennyskelpoisen arvonlisäveron määrällä. Oikaisu tehdään siltä verokaudelta annetussa veroilmoituksessa, jonka aikana kaupallisten tavaroiden ja materiaalien käyttötarkoitus on muuttunut, eli kun verovelvollinen on menettänyt oikeuden arvonlisäverovapautukseen.

Tavaroiden ALV-oikaisu – näkyykö se välivarastona?

Tällä hetkellä verovuoden aikana aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuvan yrittäjän ei tarvitse tehdä inventaariota. Kaupallisten tavaroiden ja materiaalien ostoihin sisältyvän veron vähentämiseksi riittää arvonlisäveron korjaaminen.

Verovelvollisella ei kuitenkaan ole vasta-aiheita laatia vapaaehtoisesti väliinventaari, jonka perusteella hän tekee tavaroille arvonlisäveron oikaisun.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Art. 29 sek. 1 verovelvollinen on velvollinen arvioimaan fyysiseen varastoon sisältyvät materiaalit ja kaupalliset tavarat hankinta- tai hankintahintaan tai inventointipäivästä lukien markkinahintaan, jos ne ovat osto- tai hankintahintaa alhaisemmat; puolivalmiiden tuotteiden (puolivalmiiden tuotteiden), valmiiden tuotteiden ja oman tuotannon vajeen varastot arvostetaan valmistuskustannuksiin ja käyttöjäte, joka menetti alkuperäisen käyttöarvonsa toiminnan aikana, arvostetaan tuloksena olevaan arvoon. arviosta ottaen huomioon niiden soveltuvuuden jatkokäyttöön.

Ostopanosten veron oikaisu ja PIT

Ostohintaan sisältyvä vero on verotuksessa vähennyskelpoinen kustannus siinä tapauksessa, että yrittäjä hyötyy arvonlisäverovapaudesta tai ostaa tavaroita ja palveluita tuottaakseen tai jälleenmyyäkseen tavaroita tai palveluita verovapaasti. Arvonlisäveron oikaisun valmistelun vuoksi aiemmin kuluihin sisältynyt arvonlisävero tulee kirjata asianmukaisesti tulo- ja menokirjaan.

Sellaisten tavaroiden arvonlisäveron oikaisu, joista yrittäjällä ei ollut oikeutta vähentää tätä veroa aikaisemmilla tilikausilla ja se sisältyi verokuluihin, merkitsee tarvetta kasvattaa tämänhetkisiä tuloja vähennetyn arvonlisäveron määrällä verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin sisältyvät verot.

Ostopanosten veron korjaus ja kirjaaminen PKPiR:ään esimerkissä

Esimerkki 1.

Lokakuussa 2019 kenkäkaupan omistava rouva Aneta rekisteröityi aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi henkilökohtaiseen arvonlisäverovapautukseen oikeuttavan myyntirajan ylittymisen vuoksi. Yrittäjällä on arvonlisäverovapautuksen puitteissa ostettuja kaupallisia tavaroita, jotka myydään aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisen jälkeen.

Soveltuvien säännösten mukaisesti Anetalla on oikeus oikaista vero sellaisista tavaroista, jotka on hankittu tarkoitus käyttää arvonlisäverottomaan toimintaan ja käytetty verollisen toiminnan harjoittamiseen. Oikaisu tulee esittää arvonlisävero-7-ilmoituksessa, joka on jätetty ajalta, jolloin Aneta menetti oikeuden arvonlisäverovapautukseen, eli lokakuulta 2019.

Toisaalta Aneta, joka harjoittaa arvonlisäverotonta yritystä, osoitti tulojen ja menojen verokirjaan tavaroiden hankinnan bruttomääräisenä ja siten arvonlisäveron määrän, joka sisältyi tavaroiden ostoihin sisältyvän veron oikaisuun ja aikaisemmin. Verokuluihin sisältyvät tulot ovat toiminnasta saatuja tuloja. Tulot tulee kirjata ja sisällyttää PKPiR:ään sinä päivänä, jona lokakuuta 2019 koskeva ALV-7-ilmoitus toimitetaan.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että arvonlisäverovapautuksen menettäminen verovuoden aikana oikeuttaa yrittäjän tekemään tavaroiden arvonlisäveron oikaisuja, eikä samalla velvoita häntä tekemään väliarviointia. On kuitenkin syytä muistaa, että arvonlisävero-oikaisun seurauksena vähennetty, aiemmin verokuluihin sisältynyt vero tulee ilmoittaa PKPiR:ssä liikevoittoina.