Liikevaihdon oikaisu vuodenvaihteessa - kirjaaminen kirjanpitoon

Palveluvero

Yhteisön toiminnan aikana voi esiintyä tilanteita, jotka voivat edellyttää tuottojen oikaisuja. Tällaisilla tapahtumilla on erityisiä vaikutuksia sekä verosäännösten että yhteisön kirjanpitoa koskevien määräysten perusteella. Alla olevassa artikkelissa yritämme pohtia, kuinka vuodenvaihteen tuottojen oikaisu tulisi kirjata kirjanpitoon.

Tulojen oikaisun periaatteet taselaissa

Aluksi on huomautettava, että kirjanpitolain säännökset, toisin kuin verolain säännökset, eivät ota suoraan kantaa siihen, miten tuloja vuodenvaihteessa oikaistaan.

Tämä ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että tällaista oikaisua ei voi millään tavalla tehdä, sillä yhteisön on pidettävä mielessä, että kirjanpitolaista johtuvat yleiset säännöt säilyvät.

Ja siksi voimme ilmoittaa, että Art. 6 sek. 1 yllä Lain säännösten mukaan yhteisön kirjanpitoon tulee sisältyä kaikki tietyltä tilikaudelta kertyneet, sille kuuluvat tulot ja näihin tuloihin liittyvät kulut niiden maksupäivästä riippumatta.

Lisäksi Art. 42 sek. Lain 2 §:n mukaan liiketulos on tuotteiden, tavaroiden ja materiaalien myynnistä saatujen nettotulojen erotus, mukaan lukien tuet, alennukset, hyvitykset ja muut lisäykset tai vähennykset, pois lukien arvonlisävero ja muut liikevaihtoon välittömästi liittyvät verot, sekä muut liiketoiminnan tuotot ja myytyjen tuotteiden, tavaroiden ja materiaalien arvo tuotantokustannuksiin tai osto- tai ostohintaan lisättynä yleisten hallintokulujen, tuotteiden, tavaroiden ja materiaalien myynnin ja muiden toimintakulujen yhteismäärällä, jotka ovat aiheutuneet tilikauden alusta. talousvuosi.

Kuitenkin, kuten artiklan sisällöstä seuraa. 20 kohta Kirjanpitolain 1 §:n mukaan jokainen tällä raportointikaudella tapahtunut tapahtuma tulee kirjata raportointikauden kirjanpitoon.

Edellä mainittujen määräysten perusteella edelliseen vuoteen liittyvät ja tilinpäätöksen laatimispäivään mennessä tapahtuneet tulojen oikaisut tulee kirjata sen tilikauden kirjanpitoon, jonka aikana tulot syntyivät, ei sinä päivänä. oikaisun aiheuttaneesta tapahtumasta (esim. korjauslaskun antopäivänä). Tulojen oikaisua vaativa tapahtuma on kirjattava sen varainhoitovuoden kirjanpitoon, jona oikaistavat tulot syntyivät. Tätä sääntöä sovelletaan, kun tapahtuma tapahtuu ennen yhteisön tilinpäätöksen laatimista.

Liikevaihdon oikaisu yhteisön tilinpäätöksen laatimisen jälkeen

Hieman erilaisia ​​sääntöjä sovelletaan, kun tulojen oikaisun perusteena oleva tapahtuma tapahtuu tilinpäätöksen laatimisen jälkeen.

Muistakaamme, että artiklan 1 kohdan mukaisesti. 52 sek. kirjanpitolain 1 §:n mukaan yhteisön johtaja huolehtii tilinpäätöksen laatimisesta viimeistään 3 kuukauden kuluessa tilinpäätöspäivästä ja esittää sen toimivaltaisille viranomaisille soveltuvan lainsäädännön, lain määräysten mukaisesti. tai sopimus (COVID-19-epidemian tilasta johtuen tätä ajanjaksoa on jatkettu vuonna 2020).

Tilanne, jossa tuottojen oikaisutarpeen aiheuttanut tapahtuma syntyy tilinpäätöksen laatimispäivän jälkeen, on kuvattu 1999/2004. 54 sek. kirjanpitolain 1 §.

Tämän säännöksen sanamuodossa todetaan, että jos yhteisö on vuositilinpäätöksen laatimisen jälkeen ja ennen sen hyväksymistä saanut tietoa tapahtumista, joilla on olennainen vaikutus tilinpäätökseen tai jotka aiheuttavat oletuksen yhteisön toiminnan jatkuvuudesta, ei ole perusteltua, Tekemällä tarvittavat merkinnät sen tilikauden kirjanpitoon, jota se koskee, ja ilmoittamalla asiasta lakisääteiselle tilintarkastajalle, joka on tarkastanut tai tarkastanut kertomuksen. Mikäli tilinpäätöspäivän jälkeen tapahtuneet tapahtumat eivät muuta tilannetta tilinpäätöshetkellä, on asianmukainen selvitys liitetiedoissa.

Tässä tapauksessa taseen ja verotulojen välillä on ero, mikä tarkoittaa, että kyseessä on väliaikainen ero, joka vaikuttaa laskennalliseen verotuloon. Jos tulojen oikaisun aiheuttanut tapahtuma sattui tilinpäätöksen laatimispäivän jälkeen, yhteisön tulee samanaikaisesti tehdä muutoksia laadittuun tilinpäätökseen ja tehdä asianmukaiset kirjaukset sen vuoden kirjanpitoon, jota tämä tilinpäätös koskee.

Tulojen oikaisu yhteisön tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen

Toinen tapaus voi koskea tilannetta, jossa tulojen oikaisutarpeeseen viittaava tapahtuma ilmeni tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen.

Art. 53 sek. 1 §:n mukaan yhteisön tilinpäätös, jollei 1 momentista muuta johdu. 2B, hyväksyntäviranomaisen on hyväksyttävä viimeistään 6 kuukauden kuluttua tilinpäätöspäivästä.

Kuten Art. 54 sek. 2 yllä Lain mukaan, jos yhteisö on saanut vuositilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen tietoa tapahtumista, joilla on olennainen vaikutus tähän tilinpäätökseen, niiden vaikutukset kirjataan sen tilikauden kirjanpitoon, jonka aikana tiedot on saatu. Jos tulojen oikaisun aiheuttanut tapahtuma sattui tilinpäätöksen hyväksymispäivän jälkeen, yhteisön tulee kirjata tämä tapahtuma kuluvan tilikauden kirjanpitoon.

Tulojen tarkistus vuodenvaihteessa verolainsäädännössä

Vertailun vuoksi pohditaan, miten tuloja tarkistetaan verolain mukaan. Siitä tulee Art. 12 sek. Arvoverolain 3j-3m ja 14 sek. PIT-lain 1m – 1p.

Säännösten mukaan, jos tulon oikaisu ei johdu kirjanpitovirheestä tai muusta ilmeisestä virheestä, se tehdään vähentämällä tai lisäämällä oikaisulaskun laatimiskaudella tai laskun puuttuessa saatua tuloa. , toinen asiakirja, joka vahvistaa korjauksen syyt. Jos verovelvollinen ei ole edellä mainitulla verokaudella saanut tuloja tai tulot ovat alennuksen määrää pienemmät, verovelvollisen on korotettava vähennyskelpoisia kustannuksia määrällä, jolla tuloja ei ole vähennetty.

Esimerkki 1.

Veronmaksaja teki laskun joulukuussa. Tammikuussa kävi ilmi, että hän oli vahingossa syöttänyt tavaralle väärän hinnan, mikä johti korjaavaan laskuun. Tässä tapauksessa korjaus tulee liittää joulukuuhun eli ajanjaksoon, jolloin alkuperäinen tapahtuma tapahtui.

Esimerkki 2.

Veronmaksaja teki laskun joulukuussa. Tammikuussa hän päätti myöntää ostajalle alennuksen, mikä johti korjaavaan laskuun. Tässä tilanteessa oikaisua tulisi soveltaa jatkuvasti eli tammikuuhun asti.

Verolainsäädäntöön, toisin kuin kirjanpitosäännöksissä, määritellään selkeästi vuodenvaihteen tulojen oikaisusäännöt, jolloin oikaisujärjestelmä on riippuvainen oikaisutarpeen aiheuttavasta syystä. Periaatteessa, jos korjaus ei johdu laskutusvirheestä tai muusta ilmeisestä virheestä, se tehdään vähentämällä tai lisäämällä sen tilikauden tuloja, jolloin korjauslasku on laadittu. Yhteenvetona suoritetusta analyysistä voidaan todeta, että periaatteet tuloutusoikaisujen kirjaamisesta vuodenvaihteessa kirjanpitosäännösten yhteydessä riippuvat hetkestä, jolloin tämä tapahtuma tapahtui. Jos tämä tilanne on tapahtunut ennen tilinpäätöksen hyväksymistä, se tulee kirjata sen tilikauden kirjanpitoon, jolta kertomus on laadittu. Jos toisaalta seikka ilmenee raportin hyväksymisen jälkeen, se tulee sisällyttää nykyiseen kirjanpitoon.