Palvelujen tuonnin korjaus - miten se selvitetään?

Verkkosivusto

Maailmantaloudessa palvelujen ostaminen ulkomaisilta urakoitsijoilta on lähes yhtä yleistä kuin niiden ostaminen kotimaassa. Palvelujen ostaminen ulkomaisilta urakoitsijoilta edellyttää arvonlisäverovelvollisten suorittavan ne oikein. Se on ehdottomasti monimutkaisempaa kuin palvelujen oston selvitys maassa. Palveluja ostavien veronmaksajien tulee siis tuntea verosäännökset hyvin, jotta selvitys ei tekisi virheitä. Virheellisen selvityksen sattuessa tulee valmistella korjaus palveluiden tuonnista.

Palvelujen tuonti - määritelmä

Palveluiden maahantuonti tarkoittaa yksinkertaisesti palvelun ostamista ulkomaiselta urakoitsijalta. Arvonlisäverolaissa palveluiden maahantuonnin määritelmä on hieman monimutkaisempi. Art. Tavara- ja palveluverosta 11 päivänä maaliskuuta 2004 annetun lain (Lakilehti 2017, alamomentti 1221, sellaisena kuin se on muutettuna), jäljempänä "alv-laki", 2 momentin 9 kohdan mukaan palvelun maahantuonti on ymmärrettävä palvelujen tarjoaminen, jonka suorittamisen vastaanottajana verovelvollinen on (oikeushenkilö, oikeushenkilöllisyyttä vailla oleva organisaatioyksikkö tai luonnollinen henkilö), joka ostaa palvelun ulkomaalaiselta yhteisöltä §:ssä määritellyin ehdoin. 17 sek. 1 piste 4, sek. 1a ja sek. arvonlisäverolain 2 §. Veronmaksaja on velvollinen maksamaan arvonlisäveron maahantuotujen palvelujen hankinnasta, kun seuraavat ehdot yhdessä täyttyvät:

 • palvelun tarjoamispaikka on Puolan alue (veropaikka),

 • lisäksi palvelun tarjoavat:

 • verovelvolliselle, jolla ei ole kotipaikkaa tai pysyvää toimipaikkaa maan alueella, tai

  verovelvollinen, jolla ei ole kotipaikkaa maan alueella, mutta jolla on pysyvä toimipaikka (tai muu paikka), mutta joka ei osallistu tähän liiketoimeen, tai
 • palvelun ostaa:
 • kun on kyse palveluista, joille arvonlisäverolain 28b, eli verovelvollisten välillä suoritetut palvelut, joiden verotuspaikka on vastaanottajan maa:

- §:ssä tarkoitettu verovelvollinen. 15 arvonlisäverolain tai

- §:ssä tarkoitettu oikeushenkilö, joka ei ole verovelvollinen. arvonlisäverolain 15 §, rekisteröity tai rekisteröitynyt "EU:n arvonlisäverovelvolliseksi",

 • Muissa tapauksissa:

- §:ssä tarkoitettu verovelvollinen. arvonlisäverolain 15 §:n mukaan, jolla on kotipaikka tai pysyvä toimipaikka maan alueella, tai

- §:ssä tarkoitettu oikeushenkilö, joka ei ole verovelvollinen. 15 arvonlisäverolain, jonka kotipaikka on maan alueella ja joka on rekisteröity tai velvollinen rekisteröitymään "EU:n arvonlisäverovelvolliseksi".

Palvelun tarjoava verovelvollinen ei suorita maksettavaa veroa; tämän veron maksaa puolalainen palvelujen ostaja.

ALV-veronmaksajat

Art. 15 sek. Lain 1 §:n mukaan verovelvollisia ovat oikeushenkilöt, organisaatioyksiköt, joilla ei ole oikeushenkilöllisyyttä, sekä luonnollinen henkilö, joka harjoittaa itsenäisesti 2 momentissa tarkoitettua taloudellista toimintaa. 2, riippumatta tällaisen toiminnan tarkoituksesta tai tuloksesta.

Art. 17 sek. Lain 1 momentin 3 alakohta - verovelvollisia ovat myös oikeushenkilöt, organisaatioyksiköt, joilla ei ole oikeushenkilöllisyyttä, sekä luonnollisia henkilöitä, jotka tekevät yhteisöhankintoja.

Kuitenkin Art. 17 sek. Lain 1 momentin 4 momentin mukaan verovelvollisia ovat myös oikeushenkilöt, oikeushenkilöllisyyttä vailla olevat organisaatioyksiköt ja palveluja ostavat luonnolliset henkilöt, mikäli seuraavat ehdot yhdessä täyttyvät:

 • Palveluntarjoaja on verovelvollinen, jolla ei ole sääntömääräistä kotipaikkaa eikä kiinteää toimipaikkaa maan alueella, ja kun on kyse palveluista, joille on 1 §. 28e, verovelvollista ei ole rekisteröity 5 §:n mukaisesti. 96 sek. 4,
 • palvelun vastaanottaja on:
  • kun on kyse palveluista, joille 28B-asetuksessa tarkoitettu verovelvollinen. 15 tai 15 §:ssä tarkoitettu ei-verovelvollinen oikeushenkilö. 15 §:n mukaisesti rekisteröity tai rekisteröitynyt. 97 sekuntia 4,

  • muissa tapauksissa - §:ssä tarkoitettu verovelvollinen. 15, jolla on kotipaikka tai pysyvä toimipaikka maan alueella taikka 15 §:ssä tarkoitettu oikeushenkilö, joka ei ole verovelvollinen. 15, joka on sijoittautunut maan alueelle ja on rekisteröity tai rekisteröity 15 artiklan mukaisesti. 97 sekuntia 4.

Verovelvollisuus - palvelujen tuonti

Art.:ssa ilmaistun yleissäännön mukaisesti. 19a kohta. arvonlisäverolain 1 § - verovelvollisuus syntyy, kun tavara luovutetaan tai palvelu suoritetaan, jollei 1 momentista muuta johdu. 5 ja 7-11, art. 14 sek. 6, art. 20 ja taide. 21 sek. 1.

Taiteen mukaan puolestaan. 19a kohta. 5 piste 4 lit. arvonlisäverolain b kohdan mukaan verovelvollisuus syntyy palvelun suorittamisesta laskun laatimisesta:

 • tietoliikenne;
 • lueteltu kohdassa lain liitteen 3 140-153, 174 ja 175;
 • vuokraus-, leasing- tai vastaavat palvelut;
 • henkilöiden suojelu ja turvapalvelut, omaisuuden valvonta ja varastointi;
 • pysyvät laki- ja toimistopalvelut;
 • sähkön, lämmön tai jäähdytyksen ja kaasun jakelu
 • lukuun ottamatta palveluja, joihin 28B, jotka ovat palvelujen tuontia.

Art. 19a kohta. 8, jos ennen tavaran toimittamista tai palvelun suorittamista maksu on kokonaisuudessaan tai osittain vastaanotettu, erityisesti: ennakkomaksu, ennakkomaksu, ennakkomaksu, osamaksu, rakennus- tai asumisosuus ennen palvelun perustamista osuuskuntaoikeus asuntoon tai tilaan muuhun tarkoitukseen, verovelvollisuus syntyy sen vastaanottamisesta saadun määrän suhteen, jollei momentista muuta johdu. 5 kohta 4.

Palvelujen maahantuonnin osalta arvonlisäverosäännökset eivät sääntele verovelvollisuuden ajankohtaa erikseen. Näin ollen suurimman osan ulkomaisilta verovelvollisilta ostetuista palveluista, jotka muodostavat palvelujen maahantuonnin, verovelvollisuus syntyy pykälän lainauksessa määritellyistä yleisistä periaatteista. 19a kohta. 1 ja sek. arvonlisäverolain 8 §.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Palvelujen tuonnin korjaus

Aluksi on korostettava, että arvonlisäverolaissa ei ole määritelty erityisiä korjausaikoja alv-tuonnin osalta. Syy korjaukselle voi olla:

 • virhe tai virhe,
 • uusi seikka, jota on mahdotonta ennustaa kaupantekohetkellä.

ALV:n maksupäivä vaihtelee sen mukaan, mikä on korjauksen syy. Jos oikaisun syynä on virhe tai virhe, se tulee huomioida siltä ajalta, jolloin tapahtuma tulee asianmukaisesti näyttää (ns. "takapäin" selvitys), kuitenkin kun oikaisun syynä on uusi tilanne. on mahdotonta ennustaa tapahtumahetkellä, se tulee ottaa huomioon "säännöllisin väliajoin" siltä ajalta, jolloin lasku on vastaanotettu.

Edellä mainittuja periaatteita tulisi soveltaa palvelujen tuonnin korjaukseen.

Takautuvan oikaisuvelvollisuuden, jos palvelujen tuonnin oikaisu johtuu virheestä, on ilmoittanut Verohallinnon johtaja 19.4.2017 antamassaan veropäätöksessä, numero 3063-ILPP1-3.4512.58.2017. 2.KB, josta luemme:

Hakija on virheellisesti tunnustanut ja kirjannut palvelun maahantuonnin, koska hän ei ollut 1999/2003 tarkoitettu verovelvollinen. 17 sek. 1 lain 4 kohta. Tämän vuoksi hakijan on oikaistava ilmoitus siltä ajanjaksolta, jona edellä mainittu virheen, eli hänen tulee oikaista tuotanto- ja myyntivero korjaamalla kesäkuulta 2015 jätetty ilmoitus.

Toisaalta palvelujen tuonnin "nykyisen" oikaisun oikeutuksen ulkomaiselta urakoitsijalta oikaisuasiakirjan vastaanottamisajalta, jos se johtuu liiketoimen tekohetkellä odottamattomista uusista seikoista, vahvistaa Łódźin verokamarin johtaja yksilöllisessä tulkinnassa 12. kesäkuuta 2015. , No.IPTPP2 / 4512-266 / 15-2 / IR.

Jos korjauksen syy kuitenkin ilmaantui myöhemmin (esim. on sovittu hinnanmuutos), in plus -oikaisu tulee kirjata jatkuvasti, eli sen tilikauden selvitykseen, jonka aikana oikaisun syy on syntynyt. .