Laskun oikaisu 23 % ALV:llä käänteisen verotuksen sijaan

Palveluvero

Kun yritykset ostavat tavaroita, laitteita, materiaaleja ja palveluita, ne saavat todisteet tällaisista liiketoimista myyjän laatimien laskujen muodossa. Aktiivisilla arvonlisäverovelvollisilla on oikeus vähentää kyseisistä laskuista arvonlisävero. Joskus kuitenkin käy niin, että myyjä laskuttaa 23 %:n arvonlisäverokannan sellaisista asioista, jotka pitäisi verottaa käännetyn verovelvollisuuden avulla. Miten ostajan sitten pitäisi käyttäytyä? Miltä laskun oikaisu 23 % arvonlisäverokannan kanssa näyttää käytännössä käänteisen verotuksen sijaan?

Käänteinen maksu

Arvonlisäverolain liitteeseen 11 sisältyvää käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan, kun:

 1. myyjä on aktiivinen arvonlisäverovelvollinen, joten hän ei ole vapautettu arvonlisäverosta, koska liikevaihto on pienempi kuin vapautusraja 200 000 zlotyiin asti),

 2. ostaja on aktiivinen arvonlisäveron maksaja,

 3. myydyt tavarat eivät ole vapautettuja arvonlisäverosta.

Ei pidä unohtaa PKWiU-numeron oikeaa osoittamista tietylle tuotteelle

Pääasiallinen kysymys määritettäessä velvoitetta kattaa tietty tuote käännetyn verovelvollisuuden mekanismilla on asianmukaisen PKWiU-numeron tunnistaminen ja osoittaminen.Symboliluettelo löytyy verkkosivulta:

http://stat.gov.pl/K classacje/

Jos sopivaa tilastotunnusta on vaikea löytää, voit lähettää Łódźin tilastotoimistolle hakemuksen sopivan PKWiU-numeron antamiseksi myydyille tavaroille täyttämällä verkkosivulla olevan hakemuksen:

http://lodz.stat.gov.pl/osrodki/osrodek-klasyfik-i-nomenklatur-urzedu-statystycznej-w-lodzi/formularz/

Tärkeintä on määrittää oikea PKWiU-tunnus ennen ensimmäisten tavaraerien myyntiä, koska jos laadittu myyntilasku pääsee taloudelliseen kiertoon (virheellisellä arvonlisäverokannalla), yrittäjän on otettava huomioon tarve tehdä korjauksia arvonlisäveroilmoitukseen ja ALV-27 yhteenvetotietoihin sekä mahdollisiin ALV-rästiihin.

Käänteisen arvonlisäveron maksaa tavaran ostaja

Lainsäätäjä osoittaa selkeästi 1999/2004. 17 sek. arvonlisäverolain 1 momentin 7 momentin mukaan käännetyn verovelvollisuuden piiriin kuuluvissa olosuhteissa tehdyn liiketoimen osalta ostaja vastaa arvonlisäveron selvittämisestä ja ostaja on vastuussa tietyn arvonlisäveron oikeasta ilmoittamisesta. kauppa. Tämä ei tietenkään millään tavalla vapauta myyjää määrittämästä oikein, pitäisikö hänen tavaransa myydä käänteiseen verotukseen sopivalla NP-hinnalla.

ALV 23 % käännetyn verovelvollisuuden sijaan

Tehtävien moninaisuuden ja käännetyn verovelvollisuuden soveltamisen vaikeuden vuoksi myyjät ovat väärässä laatimissaan laskuissa. Yksi tällaisten virheiden tyypeistä on laskun laatiminen ostajalle toimitetuista tavaroista 23 %:n arvonlisäverokannan mukaan käännetyn verovelvollisuuden mukaisen NP-kannan sijaan.

Lainsäätäjä Art. 88 sek. arvonlisäverolain 3a pykälässä mainittiin mahdolliset tilanteet, joissa myyjän tai tullitoimipaikan tai tullivirastojen laatimat laskut - tulliasiakirjat eivät ole lähtökohtana luovutetun veron alennukselle ja veroeron palautukselle tai veronpalautukselle :

 1. myynti on dokumentoitu laskuilla tai korjauslaskuilla:

 1. olemattoman yksikön myöntämä,

 1. laskulla dokumentoitu liiketoimi ei ole verollinen tai verovapaa;

 2. toimitetut laskut, korjauslaskut tai tulliasiakirjat:

 1. ilmoittaa toiminnot, joita ei ole suoritettu - tätä toimintaa koskevassa osassa,

 2. ilmoittaa virheellisiä summia - osassa, joka koskee niitä eriä, joiden määrät ovat ristiriidassa todellisuuden kanssa,

 3. vahvistaa toiminnot, joihin säännökset säännökset. Siviililain 58 ja 83 § - tätä toimintaa koskevassa osassa;

 1. laskuja, ostajan erillisten määräysten mukaisesti laatimia korjauslaskuja myyjä ei ole hyväksynyt;

 2. on laadittu laskuja, joissa veron määrä on esitetty suhteessa verolliseen toimintaan, jonka veron määrää ei ole esitetty laskulla - näitä toimintoja koskevassa osassa.

Edellä esitetystä ilmenee, että ostajalla, joka saa käännetyn verovelvollisuuden sijaan arvonlisäveron sisältävän laskun, ei ole oikeutta vähentää kyseisestä laskusta arvonlisäveroa. Siksi tavaran ostajan, jolla on virheellinen asiakirja, ei tule näyttää myyjältä saadussa laskussa ilmoitettua arvonlisäveroa sekä arvonlisäverorekisterissä että arvonlisäveroilmoituksessa.

Myyjä on velvollinen laatimaan korjaavan laskun

Käännetyn arvonlisäverotuksen alaisen tavaran toimittaja on velvollinen laatimaan laskun, joka korjaa virheellisen arvonlisäverokannan eli NP:n virheellisen 23 %:n arvonlisäverokannan sijaan, kun taas oikaisevan laskun tulee alentaa ilmoitetun ALV:n arvo nollaan. Lisäksi myyjän tulee liittää korjaavaan laskuun merkintä "käännetty veloitus".

Ostajan tulee muistaa, että tässä tilanteessa saatua oikaisua ei poikkeuksellisesti kirjata ajalle, jolloin se saapuu yritykseen, eikä sen tilikauden selvitykseen, johon kauppa liittyy, eli sen on palattava siihen kuukauteen, jolloin tavara on myyty (alkuperäisessä laskussa ilmoitettu myyntipäivä), sekä sisällyttää ja maksaa arvonlisäverorekisteriin maksettava arvonlisävero sekä toimittaa arvonlisäveroilmoituksen korjaus tältä ajanjaksolta.

Yllä olevan kannan vahvistaa myös 21.6.2016 päivätty yksilöllinen tulkinta. viitenumerolla 1061-IPTPP3.4512.183.2016.2.MJ, jonka on myöntänyt Łódźin verokamarin johtaja.

Laskun oikaisun tunnistus myyjässä

Valtiovarainministeriö selittää, että jos myyjä on antanut käänteiseen verotukseen soveltuvan NP-prosentin sijaan virheellisen 23 %:n laskun, hän on velvollinen syöttämään sen takautuvasti, ei vastaanottovahvistuksen vastaanottopäivänä. ostajan tekemästä korjauslaskusta, koska oikaisun syy oli laskun tekohetkellä. Siksi myyjän tulee sisällyttää virheellisen selvityksen oikaisu siihen kuukauteen, jolloin verovelvollisuus syntyi alusta syntyneen käännetyn verotuksen yhteydessä.

Yllä oleva tarkoittaa, että myyjä sisällyttää korjaavan laskun näiden tavaroiden toimituskuukauden selvitykseen ja näyttää toimituksen arvon käänteiseen verotukseen soveltuvalla NP-prosentilla tekemällä:

 1. negatiiviset toiminnot koko tapahtuman ALV-rekisterissä,

 2. positiiviset toiminnot käänteisveloitusmekanismin avulla,

 3. arvonlisäveroilmoitusten korjaukset, mukaan lukien oikein verotetut liiketoimet,

 4. VAT-27-ilmoitusten korjaukset, mukaan lukien oikeat tiedot liiketoimista, jotka on suoritettu käyttämällä käännettyä verovelvollisuutta tietyn kuukauden aikana.

Miten ostajan tulee näyttää virheellinen lasku arvonlisäverorekisterissä ja arvonlisäveroilmoituksessa, jos korjaavaa laskua ei ole?

Art. 29a kohta. Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan arvonlisäveron perusteena on kaikki maksu, jonka tavarantoimittaja tai palveluntarjoaja on saanut tai saavansa ostajalta, palvelun vastaanottajalta tai kolmannelta osapuolelta, mukaan lukien saadut avustukset, avustukset ja muut samankaltaiset maksut, joilla on välitön vaikutus verovelvollisen toimittamien tavaroiden tai palvelujen hintaan.

Jos ostaja saa laskun käännetyn verovelvollisuuden piiriin kuuluvien tavaroiden ostosta, jossa on virheellinen 23 prosentin arvonlisäverokanta, ostajan tulee käsitellä bruttomäärää käännetyn verovelvollisuuden kohteena olevan liiketoimen arvonlisäveron verotuksen perusteena, koska bruttosumma on maksutapahtumasta.

Tämän vuoksi verovelvollisen tulee laskea laskussa näkyvästä bruttomäärästä luovutusarvonlisävero ja ilmoittaa se sekä arvonlisäverorekisteriin että arvonlisäveroilmoitukseen. Toisaalta ostoihin sisältyvän arvonlisäveron osalta sillä on oikeus maksaa se vakiosääntöjen mukaisesti.

Yllä olevan kannan vahvistaa myös 10.6.2016 päivätty yksilöllinen tulkinta. viitenumerolla 1061- ITPP3 / 4512-191 / 16 / MD, Bydgoszczin verokamarin johtajan myöntämä.