Ilmoituksen korjaus ALV-rekisteristä poistamisen jälkeen

Palveluvero

Arvonlisäverovelvollisten yrittäjien on toimitettava ilmoitukset, joissa he osoittavat tavaroista ja palveluista verollisia liiketoimia. Usein käy niin, että ilmoituksessa on virhe, tällaisessa tilanteessa ilmoituksen korjaus on valmisteltava välittömästi. Ongelma syntyy, kun verovelvollinen on jo lopettanut toimintansa ja poistettu arvonlisäverovelvollisten rekisteristä.

Veronpalautukset

Veroilmoitusten oletetaan olevan oikeita, eli jos verolain säännökset asettavat verovelvolliselle ilmoitusvelvollisuuden ja verovelvollisuus syntyy lain nojalla, ilmoituksessa mainittu vero on maksettava vero. Verovelvollisen antaman ilmoituksen paikkansapitävyyttä koskevan olettaman kumoaminen voi tapahtua sen jälkeen, kun veromenettely on saatettu päätökseen ja saatu päätökseen.

Art. Veroasetuksen 81 §:n mukaan verovelvollisen oikaisu tehdään antamalla oikaisuilmoitus. Oikaisu koostuu siitä, että arvonlisäveroilmoituslomake täytetään uudelleen ja merkitään siihen, että kyseessä on korjausilmoitus.

Art. 15 sek. Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan verovelvollisia ovat oikeushenkilöt, oikeushenkilöllisyyttä vailla organisaatioyksiköt ja itsenäistä taloudellista toimintaa harjoittavat luonnolliset henkilöt toiminnan tarkoituksesta tai tuloksesta riippumatta.

Taloudellinen toiminta sisältää kaiken tuottajien, kauppiaiden tai palveluntarjoajien, mukaan lukien luonnonvarojen kerääjät ja maanviljelijät, sekä freelance-toiminnan. Taloudellinen toiminta sisältää erityisesti toiminnan, joka koostuu tavaroiden tai aineettomien hyödykkeiden jatkuvasta käytöstä kaupallisiin tarkoituksiin.

Kuitenkin Art. 96 sek.arvonlisäverolain 6 §:n mukaan, jos arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröity verovelvollinen on lopettanut verollisen toiminnan harjoittamisen, hän on velvollinen ilmoittamaan toiminnan lopettamisesta veroviraston päällikölle; tämä ilmoitus on perusta veroviraston päällikölle poistaa verovelvollisen rekisteristä arvonlisäverovelvolliseksi.

Tällaisen ilmoituksen antamisen seurauksena verovelvollinen poistetaan arvonlisäverovelvollisten rekisteristä. Poisto tapahtuu ALV-Z-ilmoituksessa ilmoitettuna päivänä. Silloin verovelvollinen ei ole enää rekisteröity arvonlisäverovelvollinen.

ALV-rekisteristä poistaminen ja ilmoituksen oikaisu

Määräykset eivät sisällä määräyksiä tilanteessa, jossa urakoitsija on lopettanut toimintansa ja on poistettu rekisteristä. Mielestämme sekä viranomaisella että verovelvollisella, aktiivisten verovelvollisten rekisteristä poistetulla luonnollisella henkilöllä on oikeus ja velvollisuus tarkistaa tavara- ja palveluveron selvitys antamalla ilmoitus. Tätä oikeutta rajoittaa velvoitteen vanhentumisaika.

Sen vuoksi olisi katsottava, että tällainen ilmoituksen korjaus on hyväksyttävä ja jopa välttämätön. Veroviranomaiset ovat kuitenkin eri kannalla, josta esimerkkinä on Katowicen verokamarin johtajan kirje 29.12.2015, tiedostoviite. IBPP3 ​​/ 4512-690 / 15 / MN, josta voimme lukea:

(...) arvonlisäverovelvollisena olevilla yhteisöillä on oikeus tehdä ilmoituksia ja korjata niitä. Arvonlisäverovelvollisen aseman menettämisen tapauksessa edellä mainitut säännökset eivät anna mahdollisuutta tehdä ilmoituksen oikaisua, koska kun verovelvollinen menettää aseman, hän menettää oikeuden tehdä ilmoitus ja siten korjata ilmoitus. .

Kyseisessä tapauksessa hakija ei VAT-7-ilmoituksen suunnitellun oikaisun päivämääränä enää harjoita arvonlisäverolain mukaista liiketoimintaa (1.11.2015 alkaen hakija aikoo lopettaa toiminnan harjoittamisen liiketoiminta) ja täyttää 19 artiklan mukaiset velvoitteensa. 96 sek. arvonlisäverolain 6 §. Hakija ilmoitti yksiselitteisesti, että hänet poistettaisiin oikaisupäivänä verovelvollisten rekisteristä arvonlisäverovelvollisena - hänet oli jo poistettu.

Tässä tilanteessa edellä mainitut säännökset huomioon ottaen on todettava, että hakijalla ei ole käsiteltävänä olevassa tapauksessa oikeutta oikaista ALV-7-ilmoitusta liiketoiminnan lopettamisen jälkeen (... ).

Toisaalta hallintotuomioistuimet esittävät päinvastaisen kannan, joka pitäisi hyväksyä, esimerkkinä voidaan mainita SA:n tuomio Gliwicessä 25.10.2016, tiedostoviite. Act III SA / Gl 360/16, josta voimme lukea:

(...) artiklan mukaisesti. 81 § 1 O.p. Osapuolella on liiketoiminnan lopettamisesta huolimatta oikeus tehdä oikaisu arvonlisävero-7-ilmoitukseen siltä ajalta, jolloin se harjoitti liiketoimintaa. Ilmoituksen korjausta toimitettaessa sille tulee antaa sama asema kuin sillä oli ilmoituksen korjausjaksolla. Yhteisö, joka ei ole enää verovelvollinen, voi tehdä oikaisuja tai ilmoituksia. Veroilmoituksen oikaisu toimii itselaskentamekanismin korreloivana roolina, joka suojaa veronmaksajaa verorästien kielteisiltä vaikutuksilta ja avaa mahdollisuuden liiallisen maksun mahdolliseen palautukseen. Ilmoituksen oikaisua ja liikamaksuhakemusta ei kuitenkaan aina ole mahdollista jättää tietyllä hetkellä. Veroviranomainen itse on riidanalaisessa tulkinnassa viitannut 1999/2004 säännöksiin. O.p.:n 81b 1 momentin 1 alakohta, jonka mukaan oikeus ilmoituksen oikaisemiseen keskeytyy veromenettelyn tai verotarkastuksen ajaksi - siltä osin kuin tämä menettely tai tarkastus kattaa; ja edellä mainitun säännöksen 2 kohdan mukaan sillä on edelleen oikeus: a) verotarkastukseen, b) veromenettelyyn - siltä osin kuin verovelan suuruutta koskeva päätös ei kata (...).

Ehkä edellä mainittu tuomio edistää veroviranomaisten näkemysten tarkistamista veronmaksajien eduksi.