Johdon valvonta ja auditointi – kannattaa tietää!

Palvelus

Vaikka termit johdon valvonta ja tilintarkastus esiintyvät jokapäiväisessä kielessä, on mahdollista ilmaista niitä sääteleviä erityisiä säännöksiä. Kyse on julkistaloudesta. Tässä artikkelissa tarkastelemme lähemmin tämän lain sisältöä.

Johdon valvonta

Ensin analysoidaan niitä säännöksiä, jotka liittyvät johdon valvontaan. Kuten Art. Valtionvarainlain 68 §:n mukaan johtamisen valvonta julkisen talouden yksiköissä käsittää kaiken toiminnan, jolla pyritään varmistamaan tavoitteiden ja tehtävien toteuttaminen laillisesti, tehokkaasti, taloudellisesti ja oikea-aikaisesti. Johdon valvonnan tarkoituksena on varmistaa erityisesti:

 1. toiminnan noudattaminen lain ja sisäisten menettelytapojen kanssa;

 2. toiminnan tehokkuus ja tehokkuus;

 3. raporttien luotettavuus;

 4. luonnonvarojen säilyttäminen;

 5. eettisen toiminnan periaatteiden noudattaminen ja edistäminen;

 6. tiedonkulun tehokkuus ja vaikuttavuus;

 7. Riskienhallinta.

Toisaalta Art. 69 edellä Lain kohdassa mainitaan hallinnon valvonnan alalla toimivaltaiset valtion viranomaiset. Tämän määräyksen mukaan sen vastuulla on:

 1. ministeri hänen hallinnoimissaan hallinnon osastoissa;

 2. kunnanjohtaja, pormestari, kaupunginjohtaja, kuntayksikön johtokunnan puheenjohtaja;

 3. yksikönpäällikkö.

Myös taiteen sisältöön kannattaa kiinnittää huomiota. Valtiovarainlain 71 §, joka liittyy johdon valvonnan yhteensovittamiseen. Tässä säännöksessä todetaan, että valtiovarainministerin tehtäviin julkisen talouden yksiköiden johdon valvonnan koordinoinnissa kuuluvat erityisesti:

 1. standardien levittäminen,

 2. antaa ohjeita,

 3. yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten organisaatioiden kanssa,

 4. yhteistyö tarkastusvaliokuntien kanssa.

Johtokunnan valvonta on julkisen talouden sektorille soveltuva toimielin. Sen tarkoituksena on varmistaa lain yleinen noudattaminen. Laissa mainitaan myös viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia ​​suorittamaan johdon valvontaa. On myös muistettava, että sen koordinaattori on valtiovarainministeri.

Tarkastaa

Toinen tarkastelemamme toimielin on tilintarkastus. Siitä on säädetty myös julkisen varainhoitolain säännöksissä, joten tässä on esitettävä tärkeimmät säännökset.

Art. Lain 272 §:n mukaan sisäinen tarkastus on itsenäinen ja objektiivinen toiminta, jonka tarkoituksena on tukea osastoa johtavaa ministeriä tai yksikön päällikköä tavoitteiden ja tehtävien toteuttamisessa johdon valvonta- ja neuvontatoiminnan systemaattisella arvioinnilla. Mainittu arviointi koskee erityisesti hallinnon valvonnan riittävyyttä, tehokkuutta ja tehokkuutta valtionhallinnon osastossa tai yksikössä.

Kuten johdon valvonnassa, myös tilintarkastuksen osalta on tunnistettu tällaisia ​​toimintoja harjoittavat yhteisöt. Art. Valtionvarainlain 275 §:n mukaan sisäisen tarkastuksen suorittaa yksikön palveluksessa oleva sisäinen tarkastaja tai yksikön ulkopuolinen palveluntuottaja. Kuten näette, tilintarkastaja voi olla sekä tietyn julkisen talouden yksikön työntekijä että ulkopuolinen taho, jonka kanssa yksikkö on tehnyt asianmukaisen tilintarkastussopimuksen.

Julkisen talouden yksikön palveluntuottajan kanssa tekemässä sopimuksessa tulee sisältää määräykset, jotka takaavat sisäisen tarkastuksen suorittamisen tämän lain mukaisesti. Siinä olisi myös täsmennettävä menettelytapa sisäistä tarkastusta varten luotujen, myös sähköisessä muodossa olevien asiakirjojen käsittelyssä, jotta varmistetaan niiden saatavuus sekä suojaus luvattomalta levittämiseltä, vahingoittumiselta tai tuhoutumiselta. Sopimus tehdään vähintään vuodeksi. Tilintarkastuksen, toisin kuin johdon valvonnassa, voi suorittaa ulkopuolinen taho, jolla on asianmukainen pätevyys ja pätevyys. Sisäisellä tarkastajalla on oikeus päästä yksikön tiloihin ja tutustua kaikkiin yksikön toimintaan liittyviin asiakirjoihin, tietoihin ja tietoihin sekä muuhun aineistoon, mukaan lukien sähköisille tietovälineille tallennettu, sekä tehdä niistä kopioita, otteita, otteita, yhteenvetoja tai niiden tulosteita noudattaen lain suojattuja salassapitosäännöksiä. Yksikön työntekijät ovat velvollisia antamaan tietoja ja selvityksiä sekä laatimaan ja vahvistamaan edellä mainitut kopiot, otteet, otteet tai lausunnot.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Art. Varainhoitolain 283 §:n mukaan sisäinen tarkastus suoritetaan vuosittaisen sisäisen tarkastuksen suunnitelman perusteella, vuoden loppuun mennessä sisäisen tarkastuksen yksikön päällikkö laatii yhdessä yksikön johtajan kanssa tarkastussuunnitelman. seuraavalle vuodelle riskianalyysin perusteella. Riskianalyysiä tehdessään solupäällikkö ottaa huomioon erityisesti liiketoimintasuunnitelmasta johtuvat tehtävät sekä osastoa johtavan ministerin, tarkastusvaliokunnan ja valtiovarainministerin yksityiskohtaiset ohjeet. Sisäisen tarkastuksen yksikön johtaja laatii vuosittain tammikuun loppuun mennessä raportin edellisen vuoden tarkastussuunnitelman toteuttamisesta. Tarkastus suoritetaan suunnitelman perusteella. Vain poikkeustapauksissa se voidaan aloittaa aikataulun ulkopuolella. Selvitys tarkastussuunnitelman toimeenpanosta laaditaan edellisen vuoden tammikuun loppuun mennessä. Laki määrittelee myös valtiovarainministerin tehtävät sisäisen tarkastuksen koordinoinnin alalla. No, art. Valtiovarainlain 292 §:n mukaan sen tehtäviin julkisen talouden yksiköiden sisäisen tarkastuksen koordinoinnissa kuuluvat erityisesti:

 1. sisäisen tarkastuksen tilaaminen,

 2. sisäisen tarkastuksen arviointi,

 3. standardien levittäminen,

 4. antaa ohjeita,

 5. yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten organisaatioiden kanssa,

 6. yhteistyö tarkastusvaliokuntien kanssa.

Laaja luettelo tilintarkastuksen kohteena olevista yksiköistä sisältyy 1999/2003 12 artiklan 1 kohdan alaisuuteen. Valtionvarainlain 274 §.

Yhteenvetona edellä esitetyistä havainnoista on huomattava, että hallinnon valvonta ja tilintarkastus ovat erityisiä budjettiyksiköille tarkoitettuja oikeudellisia rakenteita. Molemmat laitokset pyrkivät ensisijaisesti tarkastamaan tietyn yksikön oikean toiminnan ja lain noudattamisen. On myös hyvä muistaa, että tämän alan toiminnan koordinaattorina toimii valtiovarainministeri.

Tarkista, mitä tarkastuksia yrityksessä voidaan tehdä:
Tulli- ja verovalvonta ja verovalvonta - yhtäläisyyksiä ja eroja
Kilpailu- ja kuluttajansuojaviraston valvonta ja yrittäjien oikeudet
Mitä seurauksia Työsuojeluviraston tarkastuksella voi olla?
Mitkä viranomaiset voivat tehdä tarkastuksia elinkeinonharjoittajan luona?