Sosiaalivakuutusalan tehtävien suorittamisen valvonta

Palvelus

Maksunmaksajien suorittamasta sosiaalivakuutusalan tehtävien suorittamisen valvonnasta säädetään sosiaalivakuutusjärjestelmästä annetulla lailla ja ministerineuvoston asetuksella maksunmaksajien tarkastusten suorittamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja menettelyistä. Sosiaalivakuutusalan tehtävien suorittamisen valvonnasta vastaavat ZUS:n valvontatarkastajat Kansaneläkelaitoksen tarkastuspäällikön tai hänen valtuuttamiensa voivodikuntavalvontatarkastajien määräyksestä.

Tarkastuksen laajuus ja sen aloittaminen

Sosiaalivakuutusalan tehtävien suorittamisen valvontaa valvonnan aineellista laajuutta koskevassa osassa on säännelty 86 §:n momentilla. 2 § sosiaalivakuutusjärjestelmästä ja sisältää:

 • raportoida sosiaaliturvalle,

 • niiden vakuutusmaksujen ja muiden maksujen ja maksujen laskennan, vähennyksen ja maksamisen oikeellisuus ja oikeellisuus, joihin ZUS on velvollinen perimään (sairausvakuutus, työrahasto ja taattujen työsuhde-etuuksien rahasto),

 • sosiaalivakuutusetuuksien määrittäminen ja näiden etuuksien maksaminen sekä tilitysten suorittaminen,

 • eläkehakemusten oikea ja oikea-aikainen valmistelu
  ja työkyvyttömyysetuudet,

 • todistusten myöntäminen tai tietojen ilmoittaminen sosiaalivakuutustarkoituksiin,

 • maksujen maksajien varojen silmämääräinen tarkastus maksujen maksamisen yhteydessä.

ZUS ei voi suorittaa tarkastuksia samanaikaisesti toisen viranomaisen kanssa. Sen selvittäminen, onko yhtiössä toista valvontaa, helpottaa valvontakirjan pitämistä, joka on jokaisen maksajan pidettävä ja yhtiön pääkonttorissa säilytettävä - valvontapöytäkirjojen ja valtuuksien kanssa.

Ennen tarkastuksen aloittamista ZUS ilmoittaa tästä yrittäjälle. Velvollisuus ilmoittaa tarkastuksen tuloksista 1 momentin mukaan. 79 sek. Taloudellisen toiminnan vapaudesta annetun lain 1 §. Tarkastus on aloitettava aikaisintaan 7 päivän ja viimeistään 30 päivän kuluessa tarkastuksen aloittamista koskevan ilmoituksen toimittamisesta. Jos tarkastusta ei aloiteta 30 päivän kuluessa ilmoituksen toimittamisesta, on tarkastuksen aloittamiseksi tehtävä uusi ilmoitus. On mahdollista, että maksajan kirjallisesta pyynnöstä tarkastus voidaan aloittaa lakisääteisen 7 päivän kuluessa.

Tarkastuksen aloittamisaikomuksesta ei ilmoiteta, kun:

 • maksaja ei ole asuinpaikassa / rekisteröintipaikassa, joka on yrityksen kotipaikka (toimipaikka),

 • kirjeiden toimitus ilmoitettuihin osoitteisiin epäonnistui tai oli vaikeaa.

 • sen toiminta on perusteltua hengen, terveyden tai ympäristön välittömällä uhalla

 • sen toiminta on välttämätöntä rikoksen tai rikkomuksen tekemisen estämiseksi.

Sosiaalivakuutusalan tehtävien suorittamisen valvonta ja sen kulku

Ennen tarkastustoiminnan aloittamista ZUS-tarkastaja on velvollinen esittämään virallisen henkilökortin sekä asiakirjan, joka oikeuttaa tarkastamaan kyseisen yrityksen. Hänen on myös ilmoitettava maksajalle tämän lain mukaisista oikeuksistaan ​​ja velvollisuuksistaan. Maksun maksaja vahvistaa tämän tosiasian allekirjoituksellaan menettelyn aloittamisilmoituksessa.

Jos maksun maksaja ei voi tai halua olla paikalla tarkastuksen aikana, on mahdollista valtuuttaa maksajan asioita edustamaan toinen henkilö ja tarkastuksen jälkeen laadittu selvitys on toimitettava viipymättä vakuutusmaksun maksajalle.Tällaiset tilanteet ovat varsin yleisiä johtuen siitä, että yhä harvempi yrittäjä päättää tehdä selvitykset Kansaneläkelaitoksen kanssa omatoimisesti, yleensä se on tilitoimisto tai henkilöstö- ja palkanlaskenta-asioita käsittelevä yritys. Sekä maksun maksajalla että häntä edustavalla henkilöllä on oikeus osallistua aktiivisesti suoritettavaan valvontaan.

Sosiaalivakuutusalan tehtävien suorittamisen tarkastus voidaan suorittaa maksajan toimipaikassa tai muussa harjoitettuun liiketoimintaan liittyvässä paikassa. Jos sopimus on tehty ZUS:n kanssa selvityspalveluja tarjoavien tahojen kanssa, tarkastus voidaan tehdä näiden tahojen toimipisteissä. Jos maksun maksaja ei tarjoa ZUS-tarkastajille asianmukaisia ​​ehtoja tarkastusten suorittamiseen - tilat, viestintävälineet ja tekniset välineet, sosiaalivakuutustehtävien suorittamisen tarkastus voidaan suorittaa tiettyjen paikkojen ulkopuolella, nimittäin ZUS-yksikössä. Tällöin maksun maksaja on velvollinen antamaan tarkastajan tarvitsemat asiakirjat tarkastuksen suorittamiseen tarvittavan ajan, kuitenkin enintään 3 viikon ajan. Asiakirjoja luovutettaessa laaditaan pöytäkirja, jonka molemmat osapuolet - tarkastaja ja maksun maksaja - allekirjoittavat.

ZUS-tarkastajan valtuudet

Art. 87 sek. Sosiaalivakuutuslain 1 §:n mukaan ZUS-tarkastajalla on oikeus:

 • kaikkien valvonta-alueeseen liittyvien kirjojen, talous- ja kirjanpito- ja henkilöasiakirjojen sekä muiden tietovälineiden tutkiminen,

 • suorittaa maksujen maksamatta jättäneiden maksujen varojen tarkastuksen ja inventoinnin,

 • kerättyjen todisteiden turvaaminen,

 • vakuutusmaksun maksajan ja vakuutetun antamia tietoja koskevat pyynnöt,

 • henkilöiden tunnistaminen heidän henkilöllisyytensä toteamiseksi, jos se on tarpeen valvontaa varten,

 • kuulustella todistajia,

 • vakuutusmaksun maksajan ja vakuutetun haastattelu, jos muiden todistuskeinojen puutteen tai ehtymisen vuoksi on jäänyt selvittämättömiä valvontamenettelyn kannalta merkityksellisiä seikkoja.

Tarkastajalla on myös oikeus päästä toimipisteeseen ja liikkua siellä, hän ei ole henkilökohtaisen tarkastuksen alainen, mutta on velvollinen noudattamaan kyseisessä yksikössä voimassa olevia työterveys- ja turvallisuusmääräyksiä. Jos on olosuhteita, jotka voivat vaikuttaa puolueettomuuteen tietyn ZUS-tarkastajan suorittamissa tarkastuksissa, on säännöksiä, jotka edellyttävät, että hänet suljetaan tarkastuksen ulkopuolelle. Tarkastaja on myös velvollinen pitämään tehtäviensä suorittamisen yhteydessä saamansa tiedot luottamuksellisina myös ZUS-valvontatarkastajan työnsä jälkeen.

Tarkastuksen valmistuminen

Sosiaalivakuutusalan tehtävien suorittamisen valvonta päättyy valvontahavainnot sisältävän pöytäkirjan laatimiseen. Siinä on oltava muun muassa: ZUS:n organisaatioyksikön nimi, ZUS-tarkastaja ja maksun maksaja, tarkastuksen laajuus ja kesto, kuvaus havainnoista sekä ZUS-tarkastustarkastajan leima ja allekirjoitus. Selvitys laaditaan kahtena samanlaisena kappaleena, joista toinen toimitetaan maksun maksajalle. Yrittäjällä on oikeus esittää vastalauseensa 14 päivän kuluessa tarkastusraportin vastaanottamisesta ja mainita asiaa koskevat kirjalliset todisteet. Tarkastaja on velvollinen ottamaan ne huomioon ja tarvittaessa suorittamaan lisävalvontatoimia.

Jos tarkastuksen jälkeen on havaittu maksujen suorittamisessa epäsäännöllisyyksiä, maksajan on toimitettava Kansanvakuutuslaitokselle kuukausittain omakohtainen selvitysilmoitusta oikaisu- ja korjausraportti 30 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.