Yrittäjän valvonta Yrittäjälain valossa

Palveluvero

Elinkeinonharjoittaja voi kohdata toimintansa aikana ainakin useita valvontatyyppejä. Tässä artikkelissa esittelemme ja keskustelemme siitä, kuinka yrittäjää voidaan ohjata.

Tarkastuksia on monenlaisia, yrittäjät keskittyvät pääasiassa verotarkastuksiin, Työsuojeluviraston tai Kansaneläkelaitoksen tekemiin tarkastuksiin. Yrittäjän valvontatoimia harjoittavilla laitoksilla on lain mukaan siihen oikeus, mutta myös niillä on tiettyjä menettelytapoja ja rajoituksia, joita on noudatettava.

Hallintatilat

Art. 47 kohta. Yrittäjälain 1 pykälän mukaan tarkastukset suunnitellaan ja toteutetaan sen jälkeen, kun yritystoiminnan yhteydessä tapahtuvan lain rikkomisen todennäköisyys on etukäteen analysoitu.Analyysi kattaa ne subjektiiviset ja objektiiviset alueet, joilla määräysten rikkomisen riski on suurin. Valvontaviranomainen tai ylin viranomainen määrää analyysin suoritustavan.

Valvonnan kulku

Tarkastusviranomainen ilmoittaa yrittäjälle aikomuksesta aloittaa tarkastus. Tarkastus on aloitettava aikaisintaan 7 päivän ja viimeistään 30 päivän kuluessa tarkastuksen aloittamista koskevan ilmoituksen toimittamisesta. Jos valvontaa ei aloiteta 30 päivän kuluessa ilmoituksen toimittamisesta, sen aloittaminen edellyttää uuden ilmoituksen tekemistä.

Mihin yrittäjän tulee kiinnittää huomiota tarkastuksessa?

 • Näytteiden ottamiseen ja silmämääräisiin tarkastuksiin, mukaan lukien ajoneuvot, tai mittauksiin liittyvät valvontatoimet voidaan suorittaa ennen 7 päivän ajanjakson päättymistä. Menettelyn mukaisesti suoritetut tarkastukset eivät saa liittyä asiakirjojen sisältöön.
 • Näytteenottoon ja silmämääräiseen tarkastukseen liittyvä toiminta saa olla enintään yksi työpäivä ja mittauksiin liittyvä toiminta saa olla enintään 24 tuntia toiminnan alkamishetkestä lukien.
 • Valvontatoimet suoritetaan yrittäjän tai hänen valtuuttaman henkilön läsnä ollessa.
 • Tarkastus tehdään yrittäjän toimipaikalla tai elinkeinotoiminnan harjoittamispaikalla ja työaikana tai yrittäjän varsinaisen liiketoiminnan harjoittamisen aikana. Tarkastus tehdään yrittäjän suostumuksella tai pyynnöstä muussa kuin toimipaikassa tai toimipaikassa, jossa asiakirjat, mukaan lukien verokirjat, säilytetään, jos tämä voi parantaa tarkastuksen suorittamista, ja yrittäjän suostumuksella tarkastusta tai yksittäistä tarkastusta voidaan suorittaa myös tarkastuslaitoksen toimipaikassa, jos tämä voi parantaa tarkastuksen suorittamista.
 • Kaikkien tarkastuslaitoksen tarkastusten kesto yrittäjän luona yhden kalenterivuoden aikana ei saa ylittää:
 1. mikroyrittäjät - 12 työpäivää;
 2. pienyrittäjät - 18 työpäivää;
 3. keskisuuret yritykset - 24 arkipäivää;
 4. muut yrittäjät - 48 arkipäivää.

Yrittäjän tulee olla tietoinen siitä, että hän on velvollinen säilyttämään ja säilyttämään istuimellaan tarkastuskirjaa sekä valtuutuksia ja tarkastuspöytäkirjoja. Tarkastuskirjan merkinnät ovat muodossa:

 1. paperi - suorittaa valvova henkilö;
 2. sähköinen - yrittäjän suorittama.

Yrittäjän määräysvalta ja oikeus vastustaa valvontaa

Myöskään valvonnan kieltämistä, joka ilmenee oikeutena vastustaa, ei voida jättää huomiotta. Yrittäjä voi vastustaa tarkastusviranomaisen säännösten vastaisen toiminnan aloittamista ja suorittamista. Väite on perusteltava ja se on esitettävä 3 työpäivän kuluessa tarkastusviranomaisen tarkastuksen vireillepanosta tai vastalauseen ilmenemisestä.

Vastalauseen esittämisellä on tiettyjä seurauksia yrittäjälle, ennen kaikkea se keskeyttää:

 1. valvontaviranomaisen suorittamat valvontatoimet, joiden toimintaa vastustaminen koskee - kun vastalause on toimitettu rekisterinpitäjälle;
 2. valvonnan kesto - vastalauseen jättämispäivästä sen jättämisestä johtuvan menettelyn päättymispäivään.

Yrittäjän on myös tiedettävä, että vaikka hän vastustaa, viranomaisella on edelleen tietyt mahdollisuudet toimia, joten vastalauseessa tarkastusviranomainen voi päätöksellä turvata tarkastuksen aiheeseen ja laajuuteen liittyvän todisteen. tarkastusta vastaväitteen käsittelyn ajaksi. Asiakirjat, tiedot, tuotenäytteet ja muut tietovälineet suojataan, jos ne muodostavat tai voivat olla todisteita tarkastuksen aikana.

Pelkän vastalauseen tutkimisen (määräysten mukaisesti) ei pitäisi kestää kauan. Tarkastusviranomainen käsittelee vastalauseen 3 työpäivän kuluessa vastalauseen vastaanottamisesta ja antaa päätöksen:

 1. valvontatoimista vetäytyminen;
 2. jatkuvat valvontatoimet.

Jos vastalausetta ei käsitellä määräajassa, toimivaltainen viranomainen tekee päätöksen tarkastustoiminnan lopettamisesta.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Valitus toiminnan jatkamispäätöksestä

Yrittäjällä on myös oikeus valittaa päätöksestä jatkaa valvontaa 3 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta. Toimivaltaisen viranomaisen on käsiteltävä valitus 7 päivän kuluessa sen jättämispäivästä ja annettava päätös:

 1. pitää voimassa valituksenalaisen määräyksen
 2. valituksenalaisen määräyksen kumoaminen ja valvontatoimista vetäytyminen.

Tarkastusviranomainen voi jatkaa tarkastustoimintaa päätöksen tullessa lainvoimaiseksi ja yrittäjän valituksen yhteydessä - sinä päivänä, jona päätös valituksenalaisen päätöksen kumoamisesta ja tarkastuksesta luopumisesta on toimitettu yrittäjä.
Oikeudet kannattaa muistaa, niiden tiedostamalla pystyt reagoimaan asianmukaisesti, esim. liiallisessa valvontatoiminnassa yrittäjä voi tehdä valituksen hallinto-oikeuteen liiallisesta valvonnasta. Valituksen tekeminen ei keskeytä valvontatoimia, mutta se on aina toimintaa, joka osoittaa sääntöjenvastaisuuksia.

Oikeusperusta:

taide. 6. maaliskuuta 2018 annetun Yrittäjälain (Journal of Law 2019.1292, s.o.) 45–64.