Henkilöllisyystodistuksen verotarkastus - onko se mahdollista?

Palveluvero

Yritystä pyörittäessämme meidän on otettava huomioon verotarkastukset. Sen tekevät veroviraston virkamiehet. Se koskee lähinnä sen tarkistamista, että sovimmeko verot oikein veroviraston kanssa. Onko henkilötodistuksen verotarkastus mahdollista?

Verovelvollisen oikeudet verotarkastuksen aikana

Pääsääntöisesti verovelvolliselle tulee ilmoittaa aikomuksesta aloittaa verotarkastus. Verolain säännöksissä säädetään poikkeuksista, kun veroviranomainen ei tee niin. Tällaisessa tilanteessa saat tarkastuksen aloittamisen jälkeen tiedon, miksi et saanut tällaista ilmoitusta.

Tarkastus on aloitettava aikaisintaan 7 päivän ja viimeistään 30 päivän kuluttua tarkastuksen aloittamista koskevan ilmoituksen toimittamisesta. Tarkastuksen aloittaminen ennen kuin 7 päivää on kulunut edellyttää suostumustasi tai pyyntöäsi.

Mikäli tarkastusta ei aloiteta 30 päivän kuluessa ilmoituksen toimittamisesta, sen aloittaminen edellyttää uuden ilmoituksen tekemistä.

Esimerkki 1.

Veronmaksaja sai ilmoituksen tarkastuksen aloittamisesta 12. maaliskuuta. Tarkastajat aloittivat tarkastustoiminnan vasta 12. huhtikuuta. Jotta verovelvollista voitaisiin valvoa, sen on siis annettava uusi ilmoitus tarkastuksen aloittamisesta.

Verotarkastus suoritetaan useimmiten toimittamalla tarkastetulle valtuutus sen suorittamiseen ja esittämällä hänelle tarkastuksen suorittajan palvelukortti. Valtuutukseen tällaisen tarkastuksen suorittamiseen sisältyy huomautus tarkastettavan perusoikeuksista ja velvollisuuksista sen keston aikana.

Valvotut oikeudet

Verotarkastus ei ole vain joukko valvotun velvollisuuksia. Hänellä on sen aikana useita voimia. Niiden on taattava, että valvonta suoritetaan asianmukaisesti. Lisäksi lailla on tarkoitus varmistaa määräysvallassa olevien yksiköiden osallistuminen valvontatoimiin. Tarkastukseen osallistumisella varmistetaan mahdollisuus ilmaista mielipiteitä todisteiden vastaanottamisesta, jättää hakemuksia ja esittää kantansa asiasta veroviranomaisen viranomaisille. Tarkastuksessa verovelvollista voi edustaa asiamies.

Yleiset menettelysäännöt tarkastuksen aikana sisältyvät Art. Veroasetuksen 120–129 - jäljempänä veroasetus:

 1. Oikeus osallistua aktiivisesti tarkastukseen (veroasetuksen 285 §:n 1 momentti);

 2. Oikeus osallistua todisteiden käsittelyyn (veroasetuksen 188 ja 190 §);

 3. Valvontayksikön tiedottaminen tämän oikeuksista ja velvollisuuksista (veroasetuksen 283 §:n 2 momentin 8 alakohta);

 4. Tarkastuksen suorittamisvaltuutuksen esittäminen (veroasetuslain 284 a §)

 5. Oikeus tarkastella asiakirjoja missä tahansa tarkastuksen vaiheessa (veroasetuksen 178 a §);

 6. Oikeus vaatia todisteiden vastaanottamista ja selvitysten antamista (verolain 188 §);

 7. Todistusmenettelyn ulkopuolelle jättäminen koskee useimmiten viranomaisen työntekijää, jos on osoitettu, ettei hän ole puolueeton (verotuslain 130 §);

 8. Kirjoitusperiaate (veroasetuksen 126 artikla).

Tarkastajien velvollisuudet

Tarkastuksen aloittavien tarkastajien on myös toimittava asianmukaisesti. Se menee mm noin:

 1. velvollisuus ilmoittaa aikomuksesta aloittaa tarkastus (veroasetuslain 282b §);

 2. viranomaisen työntekijän velvollisuus todistaa henkilöllisyytensä tarkastusta aloittaessaan ja tarkastustoimintaa suorittaessaan (veroasetuksen 284 a §);

 3. velvollisuus ilmoittaa määräysvallassa olevalle yhteisölle tai henkilölle, jota vastaan ​​valvontatoimia on suoritettu, hänen oikeuksistaan ​​ja velvollisuuksistaan ​​valvonnan aikana (veroasetuksen 283 §:n 2 momentin 8 alakohta);

 4. velvollisuus suorittaa tarkastustoimia määräysvallassa olevan yksikön tai tämän valtuuttaman henkilön läsnä ollessa (veroasetuksen 285 §);

 5. velvollisuus suorittaa tarkastuksia tarkastettavan toimipaikassa tai toimipaikassa ja työaikana tai määräysvallassa olevan yksikön tosiasiallisen taloudellisen toiminnan aikana (veroasetuksen 285 a §);

 6. velvollisuus harjoittaa toimintaa tehokkaasti ja mahdollisesti häiritsemättä määräysvallassa olevan yrittäjän toimintaa (yrittäjälain 52 §);

 7. velvollisuus tehdä merkintöjä yrittäjän valvontakirjaan (Yrittäjälain 57 §).

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Verotarkastus henkilöllisyystodistukselle

Poikkeustapauksissa verotarkastus voidaan aloittaa ns ID. Tässä tapauksessa ennakkoilmoitusta tai virallista lupaa ei tarvita. Verotarkastus voidaan aloittaa esitettäessä tarkastetulle virallinen henkilötodistus, kun tarkastustoiminta on tarpeen vero- tai verorikoksen torjumiseksi tai todisteiden saamiseksi sen tekemisestä (ks. veroasetuksen 284 a §:n 1 momentti). Toimia).

Tärkeää on, että henkilöllisyystarkastuksen tapauksessa voimme suorittaa sen verovelvollisen tai hänen edustajansa poissaolosta huolimatta. Tällaisessa tilanteessa se voidaan aloittaa esittämällä palveluskortti tarkastetulle työntekijälle tai mainitun todistajan läsnä ollessa. Laissa säädetään työntekijästä, joka voidaan katsoa toimivaksi henkilöksi yleistä palvelua palvelevan yrityksen tiloissa 11 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Siviililain 97 §:ssä.

Kun tarkastus aloitetaan henkilökortilla, verovelvollisella on tiettyjä oikeuksia rajoitettu:

 • on mahdollista suorittaa useampi kuin yksi yrittäjän toiminnan valvonta samanaikaisesti,

 • valvonnan kestoa ei ole rajoitettu,

 • ei ole mahdollista vastustaa yrittäjälain vastaisten valvontatoimien toteuttamista ja suorittamista.

Jos verotarkastus pannaan vireille "henkilökortilla", valtuutus on toimitettava verovelvolliselle tai valtuutetulle henkilölle 3 päivän kuluessa tarkastuksen aloittamisesta. Yhteenvetona voidaan todeta, että henkilöllisyystarkastuksen voi aloittaa vain erityistilanteissa. Tässä tapauksessa verovelvollisella on tiettyjä oikeuksia rajoitettu. Tarkastajien on kuitenkin annettava tarkastuslupa kolmen päivän kuluttua aloittamisesta. Käytännössä niitä ei tapahdu kovin usein.