Ulkomaalaisten työnteon laillisuuden valvonta

Palvelus

Ulkomaalaisten työnteon laillisuuden valvonnasta vastaa Työsuojeluvirasto. Kaikissa piirityötarkastusvirastoissa on perustettu työlainsäädäntöön erikoistuneet osastot, joissa työskentelevät tähän aiheeseen erikoistuneet työtarkastajat. Rajavartiolaitoksella on myös oikeus valvoa ulkomaalaisten työnteon laillisuutta. Molemmat palvelut tekevät yhteistyötä keskenään.

Ulkomaalainen työskentelee laittomasti, kun:

 • hänellä ei ole voimassa olevaa viisumia tai muuta asiakirjaa, joka oikeuttaa oleskelemaan Puolassa;

 • Puolassa oleskelunsa perusteella hän ei oikeuta työhön;

 • tekee työtä ilman lupaa, jos sitä vaaditaan;

 • tekee työtä muissa olosuhteissa tai muussa kuin työluvassa määritellyssä asemassa;

 • tekee työtä tekemättä vaadittuja työ- tai siviilioikeudellisia sopimuksia.

Osana tarkastusta Työsuojeluvirasto tutkii edellä mainittujen lisäksi myös ulkomaalaisen sosiaalivakuutukseen ilmoittautumisen olosuhteet, hänen puolestaan ​​työeläkevakuutusmaksujen maksamisen sekä ulkomaisten työnantajien toimeenpanon vähimmäismäärän säilyttämisen. Puolan työlainsäädännön normeja Puolaan töihin lähetettyihin ulkomaalaisiin.

Miltä työllisyysvalvonnan laillisuus näyttää?

Työsuojeluviraston valvonta koostuu työlain noudattamisen, muun ansiotyön ja ulkomaalaisten työnteon tarkastamisesta. Työsuhteen laillisuus varmistetaan valvottavan toimipaikassa ja muissa paikoissa, joissa sen tehtävät suoritetaan tai missä talous- ja henkilöstöasiakirjoja säilytetään. Sen suorittavat työsuojelutarkastajat kahden hengen ryhmässä palvelukorttia ja sen suorittamiseen valtuutettua esittämällä. Työtarkastajat eivät ole velvollisia ilmoittamaan työnantajalle suunnitellusta tarkastuksesta. Lisäksi heillä on oikeus suorittaa se milloin tahansa päivästä tai yöstä.

Työn laillisuuden valvonta - mitä asiakirjoja laadittava?

Ulkomaalaisten työnteon laillisuuden tarkastuksessa tarkastajat voivat ennen asiakirjatarkastuksen aloittamista tarkistaa työpaikalla oleskelevien henkilöllisyyden ja haastatella heitä.

Työtarkastaja voi tarkastuksen aikana vaatia, että hänelle esitetään:

 • työskentelyn laillisuutta koskevat asiakirjat, kuten työlupa, yhtenäinen oleskelu- ja työlupa tai yhteisön työvoimatoimistoon rekisteröity ilmoitus aikomuksesta uskoa työnteko ulkomaalaiselle,

 • ulkomaalaisten kanssa tehdyt työsopimukset ja siviilioikeudelliset sopimukset,

 • läsnäololista, henkilöstöasiakirjat mm. ulkomaalaisille maksetut palkkiot ja asiakirjat, jotka osoittavat työn suorittamisen ulkomaalaiselle, jolle vaaditaan työlupa, suorittaneen velvollisuutensa.

Tarkastushavainnot dokumentoidaan yleensä pöytäkirjan muodossa.

Väärinkäytösten havaitsemisen seuraukset

Jos työnteon laillisuuden tarkastus vahvistaa lainrikkomuksia, työtarkastaja soveltaa asianmukaisia ​​oikeudellisia toimenpiteitä, kuten:

 • puheen (tai suullisen ohjeen) pitäminen,

 • sakon määrääminen rikosoikeudellisen toimeksiannon perusteella tai

 • rangaistusvaatimuksen lähettäminen tuomioistuimelle 11 §:ssä tarkoitettujen rikosten yhteydessä. Työllisyyden edistämisestä ja työmarkkinainstituutioista 20 päivänä huhtikuuta 2004 annetun lain 120 §:ssä tai art. 15 päivänä kesäkuuta 2012 annetun lain 11 § vaikutuksista, jotka aiheutuvat työn uskomisesta Puolan tasavallan alueella oleskeleville ulkomaalaisille määräysten vastaisesti.

Art. 120 kohta Työllisyyden edistämisestä ja työmarkkinainstituutioista 20.4.2004 annetun lain 1 ja 2 §, laittoman työnteon antaminen ulkomaalaiselle ja ulkomaalaisen laiton työnteko ovat kiellettyjä toimia.

Työnantajan puolesta toimivan henkilön tekemästä teosta tuomitaan 3 000–30 000 zlotyn sakko ja ulkomaalaisesta 1 000–30 000 zlotyn sakko.

Työtarkastaja ilmoittaa rajavartiolaitokselle ulkomaalaisia ​​koskevien säännösten rikkomisesta, joka voi johtaa ulkomaalaisen velvollisuuteen poistua Puolan tasavallan alueelta. Tällaisessa tapauksessa oikeudenkäyntikuluista vastaa se taho, joka uskoo työn ulkomaalaiselle.

Lisäksi työtarkastaja ilmoittaa voivodille, jos ulkomaalaisten työllistämiseen liittyviä työllistymisen edistämistä ja työmarkkinalaitoksia koskevia säännöksiä rikotaan tai heille annetaan muuta ansiotyötä, erityisesti ilmoittaa olosuhteista, joiden perusteella voivodi peruuttaa myönnetyn työluvan tai antaa päätöksen kieltäytyä myöntämästä työlupia.

Millainen on rajaviraston suorittama työnteon laillisuustarkastus?

Rajapalvelu valvoo ulkomaalaisten tekemien töiden laillisuutta, harjoittaa heidän liiketoimintaansa ja uskoo heille työnteon. Rajapalvelu voi valvoa työnantajien lisäksi myös yrittäjiä, jotka eivät työllistä työntekijää, ja muita laitoksia ja jopa luonnollisia henkilöitä.

Rajavartiolaitoksella on tarkastuksen aikana oikeus:

 • liikkua vapaasti valvotun yksikön tiloissa ilman velvollisuutta hankkia kulkulupa ja olla vapautettu velvollisuudesta suorittaa ruumiinetsintä;

 • työsuhteeseen, työn uskomiseen tai liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvien asiakirjojen valvonta ja niistä kopioiminen;

 • tarkastuspaikalla olevien henkilöiden tunnistaminen;

 • haastatella henkilöitä, joiden epäillään rikkoneen ulkomaalaisen työn laillisuutta koskevia säännöksiä, harjoittamasta ulkomaalaisten liiketoimintaa ja uskottava heille työtä;

 • vaatia selvitykset tarkastuksen tekopaikalla olevilta henkilöiltä;

 • valvontatoimien dokumentointi audiovisuaalisia keinoja käyttäen;

 • käyttämällä asiantuntijoiden ja asiantuntijoiden apua;

 • työpaikkojen tarkastaminen, erityisesti työpaikkojen lukumäärän määrittämiseksi.

Rajavartiolaitoksen toimivallan laajuus on laajempi kuin Työsuojeluviraston. Rajavartiolaitos voi käyttää välitöntä pakkokeinoa, pidättää ulkomaalaisen tai aloittaa menettelyn tällaisen henkilön karkottamiseksi maasta.

Tarkastuksen tulokset on kuvattu tarkastusraportissa. Ennen valvontaraportin allekirjoittamista valvottavalla on oikeus vastustaa selonteon sisältämiä havaintoja 7 päivän kuluessa raportin jäljennöksen vastaanottamisesta.

Jos vastalauseita esitetään, tarkastajat ovat velvollisia vastaamaan niihin välittömästi ja antamaan tarkastetulle kirjalliset tiedot siitä, miten vastalauseet käsitellään.

Korjauskeinot

Art. Yrittäjälain 59 §:n mukaan valvottu yhteisö voi vastustaa sitä, että tarkastusviranomaiset, mukaan lukien työtarkastajat ja rajavartiolaitokset, aloittavat ja suorittavat tarkastustoimintaa, joka rikkoo lain säännöksiä, mukaan lukien:

 • ei ole ilmoitettu määräysvallassa olevalle yhteisölle aikomuksesta aloittaa määräysvalta;

 • tarkastuksen suorittaminen esittämättä henkilötodistusta ja valtuutusta tarkastuksen suorittamiseen;

 • laiminlyönti ilmoittaa määräysvallassa olevalle yhteisölle tämän oikeuksista ja velvollisuuksista määräysvallan aikana;

 • valvonnan suorittaminen määräysvallassa olevan yhteisön tai hänen valtuuttaman henkilön poissa ollessa;

 • useamman kuin yhden määräysvallan harjoittaminen ja toteuttaminen samaan aikaan samaan yrittäjään;

 • ylittää valvonnan sallitun keston;

Vastalause on esitettävä kirjallisesti 3 arkipäivän kuluessa tarkastuksesta. Tämä keskeyttää valvontatoimet. Tarkastusviranomainen käsittelee 3 työpäivän kuluessa vastalauseen vastaanottamisesta sen ja tekee päätöksen tarkastustoiminnan keskeyttämisestä tai jatkamisesta. Yrittäjä voi tehdä valituksen 3 päivän kuluessa valituksen vastaanottamisesta, ja se on ratkaistava viimeistään 7 päivän kuluessa valituksen jättämisestä.