Hallinnointisopimus ja tavaroiden ja palveluiden vero

Palveluvero

Talouskäytännössä oletetaan, että johtamissopimus on siviilioikeudellinen sopimus, jonka mukaan johtaja sitoutuu korvausta vastaan ​​hoitamaan pysyvästi johtamista asiakkaan yrityksessä. Toimeksiantoa koskevia määräyksiä sovelletaan vastaavasti hallinnointisopimukseen palvelun suorittamista koskevana sopimuksena.

Mikä on arvonlisäveron alaista?

Art. 5 sek. Tavara- ja palveluverosta 11 päivänä maaliskuuta 2004 annetun lain, jäljempänä arvonlisäverolaki, 1 momentin 1 alakohta, edellä mainittujen verotus vero on maksettu tavarantoimituksesta ja maksullisesta palvelujen suorittamisesta maan alueella.

Vitsi. 7 sek. Arvonlisäverolain 1 §:stä seuraa, että 1 momentissa tarkoitettujen tavaroiden toimittamisen kautta. 5 sek. 1 tarkoittaa tavaran määräysvallan siirtymistä omistajalle.

Art. 8 sek. 1 §:ssä tarkoitettujen palvelujen suorittamisen kautta. 5 sek. Artiklan 1 alakohdan 1 alakohdalla tarkoitetaan luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle tai organisaatioyksikölle, jolla ei ole oikeushenkilöllisyyttä, suoritettua palvelua, joka ei ole 11 artiklan mukainen tavaran luovutus. 7, mukaan lukien:

  1. aineettomiin hyödykkeisiin liittyvien oikeuksien siirto riippumatta siitä, missä muodossa oikeustoimi on suoritettu;
  2. velvollisuus pidättäytyä toimenpiteen suorittamisesta tai sietää toimintaa tai tilannetta;
  3. palvelujen tarjoaminen sen puolesta toimivan viranomaisen tai yhteisön määräyksen tai laista johtuvan määräyksen mukaisesti.

Palvelun tarjoamisen käsite on hyvin laaja. Ne tulisi ymmärtää minkä tahansa käytöksenä, joka voi koostua sekä toimimisesta (tekeminen, tekeminen toisen hyväksi) että toimimatta jättämisestä, toimimatta jättämisestä (tekemättä jättämisestä tai suvaitsemisesta). Suorituksen luonnetta palveluna arvioitaessa on otettava huomioon, että tavara- ja palveluverolaki sisällyttää palveluryhmään kaikki suoritukset, jotka eivät ole sen pykälän mukaan suorituksia. 7. On kuitenkin huomattava, että palvelu tulee olemaan vain palvelu, josta on välitön kuluttaja, palvelun vastaanottaja, joka saa rahallisen edun.

Näin ollen toiminta on veronalaista vain silloin, kun sitä harjoitetaan velvoitesopimuksen perusteella ja jompaakumpaa liiketoimen osapuolta voidaan pitää tämän toiminnan välittömänä edunsaajana ja saadun maksun ja maksajalle koituvan hyödyn välisen suhteen on oltava oltava riittävän suora ja selkeä voidakseen sanoa, että maksu suoritetaan vastineeksi tästä etuudesta.

Kaikki toiminnot eivät ole art.:ssa tarkoitettuja toimituksia. Lain 7 §:n mukaan on tavaroista ja palveluista verotettava. Jotta tiettyä toimintaa voidaan verottaa tällä verolla, sitä on harjoitettava yhteisö, joka toimintansa yhteydessä on arvonlisäveron maksaja.

Taloudellinen toiminta - ALV

Art. 15 sek. Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan verovelvollisia ovat oikeushenkilöt, organisaatioyksiköt, joilla ei ole oikeushenkilöllisyyttä, sekä luonnollinen henkilö, joka harjoittaa itsenäisesti 1 momentissa tarkoitettua taloudellista toimintaa. 2, riippumatta tällaisen toiminnan tarkoituksesta tai tuloksesta.

Taloudellinen toiminta kohdan mukaisesti Edellä mainitun pykälän 2 momentti kattaa kaiken tuottajien, kauppiaiden tai palveluntarjoajien toiminnan, mukaan lukien luonnonvaroja hankkivat yhteisöt ja maanviljelijät, sekä freelance-toiminnan.

Taloudellinen toiminta sisältää erityisesti toiminnan, joka koostuu tavaroiden tai aineettomien hyödykkeiden jatkuvasta käytöstä kaupallisiin tarkoituksiin.

Toisaalta Art. 15 sek. Arvonlisäverolain 3 §:n 3 momentissa säädetään, että 3 momentissa tarkoitetulle itsenäiselle taloudelliselle toiminnalle arvonlisäverolain 1, seuraavia toimintoja ei oteta huomioon:

  1. joiden tulot on lueteltu art. 12 sek. Henkilökohtaisesta tuloverosta 26. heinäkuuta 1991 annetun lain 1-6 §;
  2. joiden tulot on lueteltu art. Tuloverolain 13 2-9 momenttia, jos nämä henkilöt ovat näiden toimintojen suorittamisesta johtuen näiden toimintojen suorittamisen määrääjään yhteydessä oikeussiteillä, jotka luovat oikeussuhteen suorittamisen määräävän henkilön välille. toiminnan ja tilattujen toimintojen suorittajien osalta näiden toimintojen suorittamisen edellytysten, palkkioiden ja tilaajan vastuun suorittamisesta kolmansia osapuolia kohtaan.

Siten Art. 15 sek. arvonlisäverolain 3 momentin 3 momentin mukaan sen tunnustamiseksi, että tietyt luonnollisen henkilön harjoittamat toiminnot eivät ole itsenäistä taloudellista toimintaa ja jäävät siten arvonlisäverolain säännösten ulkopuolelle, on tärkeää noudattaa kaikkia tässä säännöksessä luetellut tekijät eli sitovat toimeksisaajan tilaajaan suorittamaan nämä toiminnot oikeudellisin sitein, jotka luovat oikeussuhteen tilaajan ja tilatun toiminnan suorittajan välille ehtojen osalta:

  • suorittaa näitä toimintoja,
  • palkat ja
  • tilaajan vastuu näiden toimien suorittamisesta kolmansia osapuolia kohtaan.

Siksi, jos edellä mainitut luonnollisen henkilön harjoittaman toiminnan edellytyksiä ei pidetä osana itsenäistä taloudellista toimintaa.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Hallinnointisopimus - verotus

Johtajan ja yrityksen välisen johtamissopimuksen tulee täyttää kaikki kolme ehtoa, jotta emme voi pitää johtajaa arvonlisäveron maksajana. Samanaikaisesti, jos jokin niistä ei täytä, johtaja toimii arvonlisäveron maksajana. Siksi meidän on aina analysoitava allekirjoitetut sopimukset.

Talouskäytännössä hallinnointisopimussopimukset on rakennettu siten, että ne täyttävät edellä mainitut ehdot.

Yllä oleva tarkoittaa, että kun sopimus on laadittu asianmukaisesti, emme ole arvonlisäverovelvollisia.

Tämän vahvistaa valtiovarainministerin 6.10.2017 antama yleinen tulkinta, numero PT3. 8. marraskuuta 2017:
Arvonlisäverolain perusteella hallituksen jäsenten suorittaman liikkeenjohdon toiminnan (palveluiden) kelpuutus tiettyjen yhtiöiden johtajien palkkion määräytymisperiaatteista annetun lain säännösten yhteydessä tehtyjen sopimusten perusteella. joiden tilien tulot on sisällytetty 11 artiklassa määriteltyyn tulolähteeseen. Henkilön tuloverolain 13 § 7.