Käänteisen verotuksen laskun seuraukset ei-alv:sta

Palveluvero

Verojärjestelmän tiukentamiseksi Puolassa lainsäätäjä otti käyttöön käännetyn verovelvollisuuden mekanismin, jota käytetään tiettyjen palvelujen ja tavaroiden toimittamisessa arvonlisäveron verovelvollisille. Käännetty verotus on korvattu marraskuusta 2019 alkaen split-maksumekanismilla. Keskeinen näkökohta aiemman mekanismin soveltamisessa oli yrittäjän asema, jonka piti olla aktiivinen arvonlisäveron maksaja. Katsotaanpa, mitä seurauksia on käännetyn arvonlisäverottoman laskun laatimisesta.

Milloin käsittelemme käännettyä verovelvollisuutta?

Käännetyn verovelvollisuuden mekanismi koostui arvonlisäveron selvitysvelvollisuuden siirtämisestä ostajalle. Tämä tarkoittaa sitä, että myyjä ei ilmoittanut käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden alaisia ​​liiketoimia laatimissaan laskuissa.

Art. 17 sek. Arvonlisäverolain 1 8 momentin mukaan käännetyn verovelvollisuuden alainen palveluiden tarjoaminen edellyttää samanaikaisesti neljän edellytyksen täyttymistä:

  • oston kohteena olivat lain liitteessä 14 luetellut palvelut,

  • Palveluntarjoaja on aktiivinen arvonlisäverovelvollinen, jonka myyntiä ei ole vapautettu verosta §:n mukaan. 113 kohta. 1 ja 9,

  • palvelun vastaanottaja on aktiivisen arvonlisäveron maksajan asemassa oleva verovelvollinen,

  • palveluntarjoajalla on alihankkijan asema (lain liitteen 14 kohdissa 2-48 lueteltujen palvelujen osalta).

Käännetty verotus kattaa myös tavaroiden myynnin. Jotta mekanismia voitaisiin soveltaa, kolmen kumulatiivisen edellytyksen on kuitenkin täytyttävä:

  • ostokohteena ovat lain liitteessä 11 luetellut tavarat,

  • myyjä on verovelvollinen, jonka myynti ei ole vapautettu verosta 200 000 zlotyn liikevaihdon vuoksi,

  • ostaja on verovelvollinen, jolla on aktiivisen arvonlisäveron maksajan asema,

  • Toimitus ei kuulu pykälässä tarkoitetun vapautuksen piiriin. 43 sek. 1 kohta 2 tai artikla. arvonlisäverolain 122 §.

Split-maksumekanismin käyttöönoton myötä arvonlisäverolain liitteet 11 ja 14 kumottiin ja korvattiin liitteellä 15.

Aktiivisen arvonlisäveron ja käännetyn verovelvollisen asema lokakuun 2019 loppuun asti

Art. 17 sek. arvonlisäverolain 1 momentin 7 ja 8 mukaan sekä tavaroiden myynnin että palvelujen tarjonnan osalta yksi käännetyn verovelvollisuuden soveltamisen pakollisista edellytyksistä on, että ostajalla ja myyjällä on toimijan asema. arvonlisäveron maksaja. Tämä tarkoittaa, että kun liiketoimen toinen osapuoli on arvonlisäverovapaudesta hyötynyt tai arvonlisäverovelvollisista rekisteristä poistettu yrittäjä, käännetyn verovelvollisuuden laskun seuraukset eivät päde, vaan kauppa tulee selvittää ehdot.

Vuonna 2017 säännöksiä yrittäjien poistamisesta aktiivisten arvonlisäverovelvollisten rekisteristä on tiukennettu. Lisäksi yrittäjät eivät usein tiedä menettäneensä aktiivisen arvonlisäveron maksajan aseman, eivätkä siksi ilmoita siitä myyjälle kaupantekohetkellä. Jos yrittäjällä ei ole aktiivisen arvonlisäveron maksajan asemaa, kauppa tulee suorittaa yleisin ehdoin (ilman käänteisen verotuksen aiheuttamia seurauksia), eli myyjän tulee maksaa maksettava arvonlisävero, ei ostajan toimesta.

Yrittäjillä on mahdollisuus tarkistaa verovelvollisen (oman ja kaupan toisen osapuolen) nykytilanne. Tämä tarkistus on mahdollista suoraan valtiovarainministeriön verkkosivuilla sekä joissakin kirjanpitojärjestelmissä. Se koostuu verovelvollisen alv-statuksen tarkistamisesta hänen NIP-numeronsa perusteella. Verovelvollisen nykytilasta saatujen tietojen ansiosta myyjä ei altistu käännetyn verovelvollisen laskun mahdollisille seurauksille.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Käänteisen verotuksen laskun seuraukset ei-alv:sta

Liiketoimen virheellinen tunnustaminen käännetyn verovelvollisuuden piiriin kuuluvaksi myyntiksi vaikuttaa arvonlisäveron selvittämiseen. Tämä johtuu siitä, että arvonlisäveron maksaa väärä osapuoli (jos ostaja ei ole tietoinen menettäneensä aktiivisen arvonlisäveron maksajan aseman). Lisäksi tilanteessa, jossa käänteisen verovelvollisuuden laskun seuraukset syntyvät ja liiketoimen toinen osapuoli on arvonlisäverosta vapautunut verovelvollinen, kumpikaan osapuoli ei suorita arvonlisäveroa.

Käytännössä käännetyn verotuksen laskun seuraukset ovat myyjille ankarammat kuin ostajille. Arvonlisäveron esittämättä jättäminen laskulla edellyttää korjaavan laskun laatimista, jolloin myyjän puolelle syntyy ylimääräinen verovelka. Käännetyn verovelvollisuuden piiriin kuuluvien liiketoimien osalta verovelvollisuus syntyy yleisin ehdoin eli tavaran toimituksen tai palvelun suorittamisen yhteydessä. Jos maksu kuitenkin kokonaan tai osittain on vastaanotettu ennen tätä päivää, verovelvollisuus syntyy sen vastaanottamisesta suhteessa saatuun määrään.

Hyvityslaskun ja käännetyn verovelvollisuuden tunnustaminen yleisten sääntöjen sijaan

Mikäli korjauslasku koskee kuluvan kuukauden aikana tapahtunutta myyntiä ja käännetyn arvonlisäverottoman laskun laatimiseen liittyvä virhe havaitaan ennen tämän ajanjakson veroilmoitusten jättämistä, myyjän ainoa seuraus on velvollisuus korjata merkinnät oikaisulaskulla.

Tilanteessa, jossa oikaisulasku koskee edellisten kuukausien myyntiä, myyjä on oikaisujen lisäksi velvollinen oikaisemaan lähetetyt veroilmoitukset. Tämän seurauksena se on alttiina verorästien syntymiselle, josta se on velvollinen maksamaan verokorkoa.

Lisäksi Art. 112b kohta. arvonlisäverolain 1 momentin 1 momentin mukaan, kun tarkastusviranomainen toteaa, että verovelvollinen osoitti annetussa veroilmoituksessa verovelvollisen määrän maksettavaksi kuuluvaa määrää pienemmäksi, hän altistuu ylimääräisille veroseuraamuksille, jotka ovat 30 % veron määrästä. verovelvollisuuden aliarvioimisesta. Asetettaessa liiketoimia käännetyn verovelvollisuuden piiriin verovelvollisen on lähetettävä VAT-27 yhteenvetotiedot tavaran toimituksen tai palvelun toimituskuukautta seuraavan kuukauden 25. päivään mennessä. Kun liiketoimi on esitetty VAT-27 yhteenvetotiedoissa virheellisesti, verovelvollisella on velvollisuus korjata lähetetyt tiedot välittömästi virheen havaittuaan.

Velvollisuus laatia laskun korjaus liittyy arvonlisäveron näyttämiseen siinä. Tämä voi johtaa myyjän tulojen alenemiseen, koska ostaja voi kieltäytyä maksamasta oikaisusta johtuvaa erotusta eikä näin ollen hyväksy oikaisua, koska laskun arvoa korotetaan sen seurauksena arvonlisäveron arvolla. Yrittäjät voivat laatia myös korjauslaskun, jonka seurauksena arvonlisävero lasketaan alkuperäisen laskun summasta, joten myynnin bruttoarvo pysyy ennallaan, mutta sen nettoarvo pienenee. Ratkaisu vaikuttaa myös tuloverovelvollisuuteen, koska verotettava tulo pienenee.

Esimerkki 1.

Aktiivinen arvonlisäverovelvollinen Jan tarjoaa alihankkijana arvonlisäverolain liitteessä 14 lueteltuja rakennuspalveluita XYZ-yhtiölle. Koska XYZ on hänen vakituinen urakoitsijansa, hän ei tarkistanut ostajan arvonlisäverollista asemaa ja laati käännetyn verovelvollisuuden myyntilaskun 10.4.2018. Kävi kuitenkin ilmi, että yritys XYZ poistettiin arvonlisäverovelvollisten rekisteristä edellisen kuukauden aikana, mistä ei ilmoitettu. Mitä seurauksia ei-arvonlisäverosta laskusta voi aiheutua herra Janille?

Verovirastolla ei pääsääntöisesti ole velvollisuutta ilmoittaa verovelvollisille heidän poistamisestaan ​​arvonlisäverovelvollisten rekisteristä. Käännetyn verovelvollisuuden mekanismilla varustetun laskun laatiminen verovelvolliselle, jolla ei ole aktiivista arvonlisäverovelvollisuutta, on virheellinen ja sitä voidaan korjata. Tästä syystä Jan on velvollinen laatimaan oikaisulaskun, jossa arvonlisäverokanta muuttuu, koska hän on velvollinen maksamaan erääntyneen arvonlisäveron. Koska oikaisulaskun antamisen syynä on laskutusvirhe, tulee oikaisu sisällyttää alkuperäisen laskun toimitusaikaan eli huhtikuuhun. Tästä seuraa velvollisuus korjata huhtikuun ALV-ilmoitus ja ALV-27 yhteenvetotiedot. Arvonlisäveroilmoituksen oikaisun seurauksena Janille on mahdollista syntyä verovelka ja siten velvollisuus maksaa verokorkoa arvonlisäveron vajaamaksusta.

1.11.2019 alkaen kotimaan kaupan tiivistelmätietovelvollisuus, ALV-27, poistui. Jos verovelvollisen on oikaistava "taaksepäin" kyseistä päivämäärää edeltävältä ajalta tehdyt selvitykset, hänen tulee toimittaa oikaisu ALV-27-ilmoitukseen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ostajan arvonlisäverovelvollisuuden tarkistaminen liiketoimen osapuolten tulisi suorittaa syklisesti, jotta ne eivät joutuisi alttiiksi seurauksille, joita aiheutuu käänteisen verovelvollisen laskun laatimisesta ei-arvonlisäverovelvolliselle. Kirjanpitojärjestelmät, joissa on mekanismi verovelvollisen alv-aseman tarkistamiseksi, ovat hyödyllisiä tässä asiassa. On muistettava, että pelkkä seikka, että ostaja ja myyjä ovat luotettavia osapuolia ja ovat tehneet yhteistyötä vuosia, ei voi olla lähtökohta, joka estäisi mahdollisten arvonlisäverorästien selvitysvelvollisuutta. Sekä myyjän että ostajan tulee varmistaa, että kaikki ehdot täyttyvät, jotta kauppa voidaan käänteisveloittaa. Toisaalta käännetyn verovelvollisuuden korvaaminen jaetulla maksumekanismilla yksinkertaisti laskujen laatimisprosessia, koska tämä mekanismi koskee aktiivisia arvonlisäveron maksajia, jotka laativat laskuja kotimaisen arvonlisäverokannan mukaisesti.