Tilinpäätöksen toimittamatta jättämisen seuraukset

Palvelus

Pääasiallinen luotettava tiedonlähde yrityksen omaisuudesta ja taloudellisesta tilanteesta on tilinpäätös. Tietty verovelvollisten ryhmä on lain mukaan velvollinen paitsi laatimaan tilinpäätöksen myös lähettämään sen toimivaltaisille valtion viranomaisille. Tämän päivän artikkelissa käsittelemme vastausta kysymykseen - mitä seurauksia on, jos tilinpäätöstä ei toimiteta asianmukaisille toimistoille.

Tilinpäätösten laatiminen ja hyväksyminen

Koko yhteisön tilinpäätökseen liittyvä menettely koostuu kolmesta perusvaiheesta: valmistelu, hyväksyminen ja toimittaminen.

Sen vuoksi, kun on kyse ensimmäisestä vaiheesta eli tilinpäätöksen laatimisesta, on huomioitava, että 1999/2004 1 momentin mukaan. Kirjanpitolain 52 §:n mukaan vuosikertomus on laadittava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tilinpäätöspäivästä, joka on yleensä kalenterivuoden viimeinen päivä. Tästä johtuen kaikki raportin osat on laadittava tämän ajanjakson sisällä eli tase, tuloslaskelma, lisätiedot sekä selvitykset ja laskelmat oman pääoman muutoksista. Tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu puolaksi ja Puolan valuutassa.

Tämän jälkeen tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtiössä valtuutetut henkilöt. Allekirjoituspäivänä katsotaan viimeinen päivämäärä, jona se on laadittu. Lisäksi allekirjoittamalla raportin allekirjoittaja ottaa vastuun sen oikeellisuudesta ja luotettavuudesta.

Jos yhteisö saa vuositilinpäätöksen laatimisen jälkeen ja ennen sen hyväksymistä tietoa tapahtumista, jotka vaikuttavat siihen merkittävästi tai aiheuttavat sen, että yhteisön oletus toiminnan jatkuvuudesta ei ole perusteltu, sen tulee muuttaa tätä tilinpäätöstä vastaavasti ja tehdä tarvittavat kirjaukset. kirjanpitoon. Määräaika, jona laaditun tilinpäätöksen korjaukset ja tietyn tilikauden kirjanpitokirjaukset ovat mahdollisia, on tilinpäätöksen hyväksymispäivä.

Myöhemmin kunkin yhteisön toimivaltainen viranomainen hyväksyy vuositilinpäätöksen viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tilinpäätöspäivästä.

Tilinpäätösten toimittaminen toimivaltaisille viranomaisille

Verovelvolliset, jotka ovat velvollisia laatimaan tilinpäätöksen, toimittavat sen verovirastolle tilintarkastuskertomuksen yhteydessä 10 päivän kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta ja yritykset toimittavat lisäksi jäljennöksen tilinpäätöksen hyväksymispäätöksestä. Tilintarkastuskertomus ei koske verovelvollisia, joiden tilinpäätös on erillisen säännöksen mukaan vapautettu tilintarkastusvelvollisuudesta.

Esimerkki 1.

Yhtiön tilikausi vastaa kalenterivuotta. Tämä tarkoittaa, että vuoden 2017 tilinpäätös on laadittava ja allekirjoitettava 31.3.2018 mennessä. Selvitys tulee hyväksyä 30.6.2018 mennessä. Lisäksi raportti tulee toimittaa verotoimistolle 10.7.2018 mennessä. . 

Yrittäjän tulee muistaa, että ilmoitus tulee toimittaa veroviraston lisäksi myös kansalliseen tuomioistuinrekisteriin. Kirjanpitoa koskevien säännösten mukaan tilinpäätös on toimitettava rekisterinpitäjälle yhdessä tilintarkastuskertomuksen ja jäljennöksen tämän kertomuksen hyväksymispäätöksestä 15 päivän kuluessa tilinpäätöksen hyväksymisestä. Yrittäjän tulee siis yllä esitettyyn esimerkkiin viitaten toimittaa hyväksytty tilinpäätös rekisterioikeudelle 15.7.2018 mennessä.

Seuraukset, jos tilinpäätös ei ole toimitettu ajoissa

Jos tilinpäätöstä ei toimiteta toimivaltaisille viranomaisille, yrittäjän on otettava huomioon tiettyjen seurausten mahdollisuus. Jos asiaa koskevia asiakirjoja ei toimiteta verovirastolle, yhteisö on rikoslain mukaan vastuussa. Art. Yrityslain 80b §:n mukaan, joka velvoitteensa vastaisesti jättää tilinpäätöksen tai tilintarkastuskertomuksen toimittamatta toimivaltaiselle veroviranomaiselle, voidaan tuomita sakkoon verorikoksesta.

Näiden velvollisuuksien laiminlyönnistä johtuvasta verorikoksesta määrätty sakko voi vaihdella 1/10 vähimmäispalkasta aina 20-kertaiseen määrään riippuen tekijän perhe- ja taloudellisesta asemasta, tuloista ja ansiokyvystä.

Näiden tehtävien suorittamisesta vastaava henkilö (yleensä yksikön johtaja, esim. johtokunnan puheenjohtaja) voidaan rangaista. Art. Verorikoslain 9 §:n 3 momentin mukaan verorikoksesta vastaa tekijä tai verorikos, joka lain, toimivaltaisen viranomaisen päätöksen, sopimuksen tai tosiasiallisen suorituksen perusteella käsittelee taloudellisia asioita, erityisesti taloudelliset asiat, luonnollisen tai oikeushenkilön tai organisaatioyksikön.

Vastuu ja sakot voidaan välttää pykälässä säädetyn aktiivisen katumuksen instituution ansiosta. Verorikoslain 16 §. Tämän säännöksen mukaan rikoksentekijää, joka kielletyn teon jälkeen ilmoittaa tästä syyttäjälle ja paljastaa teon merkitykselliset olosuhteet, erityisesti sen tekemisessä yhteistyössä toimineet henkilöt, ei ole rangaistava verorikoksesta tai rikoksesta. verorikos. Siksi aktiivinen suru tulee valmistella ja liittää siihen tilinpäätös.

Jos yrittäjä ei kuitenkaan toimita tilinpäätöstä toimivaltaiselle rekisterioikeudelle, sovelletaan kirjanpitolain säännöksiä. No, art. Lain 79 §:n mukaan tuomitaan sakkoon tai vapaudenrajoitusrangaistukseen, joka kirjanpitolain säännösten vastaisesti ei toimita tilinpäätöstä lakisääteisen tilintarkastajan tarkastettavaksi, ei anna tai anna tietoja, selvityksiä tai tosiseikkojen vastaisia ​​lausuntoja tai ei anna lakisääteistä tilintarkastajaa hoitaa tehtäviään, ei toimita tilinpäätöstä julkaistavaksi tai ei toimita tilinpäätöstä tai toimintakertomusta asianomaiseen tuomioistuinrekisteriin.