Rangaistus- ja veroseuraamukset, jos SAF:ää ei toimiteta toimivaltaiselle viranomaiselle

Palveluvero

Veroasetus velvoittaa oikeushenkilöt, oikeushenkilöllisyyttä vailla olevat organisaatioyksiköt ja elinkeinotoimintaa harjoittavat luonnolliset henkilöt laatimaan ja toimittamaan tiedot toimivaltaisille viranomaisille mm. joko viranomaisen pyynnöstä tai itsenäisesti omasta aloitteestaan, mikä johtuu sovellettavasta lainsäädännöstä.
Yrittäjä, joka pitää verokirjanpitoa tietokoneohjelmien avulla, on velvollinen antamaan Verohallinnon päällikölle ilman verottajan pyynnöstä tietoa sähköisen viestinnän välityksellä pidetystä kirjanpidosta. Puhumme yhdestä kuukausittaisten jaksojen tarkistustiedostosta kutakin seuraavaa kuukautta seuraavan kuukauden 25. päivään mennessä, joka ilmaisee kuukauden, johon tiedot liittyvät. Mitä rikosoikeudellisia ja verotuksellisia seurauksia on, jos SAF:ää ei toimiteta toimivaltaiselle viranomaiselle?

Yhtenäinen ohjaustiedosto

Käytännön näkökulmasta yhtenäinen valvontatiedosto on tiedosto, joka sisältää erilaisia ​​tietoja yrittäjästä. Näitä ovat esimerkiksi tiedot kirjanpidosta, tiliotteista, arvonlisäverolaskujen tiedoista, tulojen ja kulujen verokirjan tiedot ja muut tiedot. Edellä olevan lain säännöksen mukaan tällainen tiedosto tulee lähettää viranomaiselle tietyn päivämäärän kuluessa, lainsäätäjä velvoitti verovelvollisen toimittamaan asiakirjan, tässä tapauksessa erityisesti SAF-T kuukausittain, ja ilmoittamaan päivämäärän 25. jokaisesta kuukaudesta.

Määräajat

Yrittäjän tulee muistaa, että jos toimikauden viimeinen päivä osuu lauantaille tai lakisääteiselle vapaalle, määräajan viimeiseksi päiväksi katsotaan arkipäivää tai -päiviä seuraava päivä, ellei verolaissa toisin säädetä.

Esimerkki 1

25.12. on pyhäpäivä ja seuraava päivä 26.12. on myös vapaapäivä, joten jos yrittäjä lähettää SAF:n vasta 27.12., noudatetaanko lakisääteistä määräaikaa?

Kyllä, yrittäjällä ei pitäisi olla epäilyksiä, koska se on lain mukaistavapaapäivinä sekä 25.12. että 26.12. on vapaapäivä, viittaten veroasetuksesta johtuviin määräaikoja koskeviin säännöksiin viitaten lain 12 §:ään, tässä tapauksessa päivämäärä siirretään päivää seuraavalle päivälle. tai vapaapäiviä töistä, joten tämä päivä on 27. joulukuuta. Toisaalta, jos 27. joulukuuta oli lauantai, tätä päivämäärää voidaan edelleen "pidentää" ja se siirretään maanantaille 29. joulukuuta.

Rangaistus- ja veroseuraamukset SAF-T:n toimittamatta jättämisestä

SAF-T:n toimitusvelvollisuuden seurauksiin viitaten on todettava, että koska kuukausijärjestelmässä on velvollisuus toimittaa yllä mainitut tiedot, tulee niiden toimittamatta jättämisestä viranomaiselle seurauksia verovelvolliselle - yrittäjälle. Lainsäätäjä on määritelmänsä mukaan rationaalinen, joten jos se asettaa yrittäjälle erityisiä velvollisuuksia, niiden noudattamatta jättämisen tulee aiheuttaa jonkin verran epämukavuutta.

Tätä tarkoitusta varten analysoitiin verorikoslakia. Art. Edellä mainitun lain 80 § 1 § - Joka velvollisuuden vastaisesti ei toimita vaadittuja verotietoja määräajassa toimivaltaiselle viranomaiselle, on määrättävä sakkoa enintään 120 vuorokausimaksua. Aiheeseen liittyvä kirjallisuus mahdollistaa verotietojen tunnistamisen "Verovelan määrän määrittämisen kannalta merkityksellisistä tapahtumista on kaikki lain edellyttämät tiedot. Toisin kuin esimerkiksi verovelvollisilta itseltään saadut ilmoitukset tai veroilmoitukset, nämä eivät ole tiedoksiantoja tapahtumista, joilla on merkitystä verovelan syntymisen ja määrän kannalta.

Käsittelemme teon toimeenpanon riippumatta siitä, eikö velvollinen yrittäjä ole toimittanut vaadittuja verotietoja ollenkaan tai on antanut ne kuitenkin säädetyn määräajan jälkeen. Teko on tehty laiminlyömällä vaaditun velvollisuuden, joten jos SAF lähetetään toimivaltaiselle viranomaiselle, mutta viikon kuluttua määräajan päättymisestä, voidaan jo sanoa, että edellä mainitun teon ominaisuudet on täytetty.

Ohjaus

Viranomaisen asianmukainen analyyttinen yksikkö tarkastaa vaadittujen tietojen toimittamisvelvollisuuden täyttymisen. Jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, yksikkö lähettää tiedon Veroviraston päällikölle, joka on velvollinen ilmoittamaan asianosaiselle tutkinnan aloittamisesta. Käytäntö osoittaa, että Veroviraston päällikkö vaatii velvoitteen täyttämistä ja maksamattoman SAF-T:n lähettämistä. Jos yrittäjä ei reagoi, tehdään päätös pykälässä tarkoitetun teon tutkinnan aloittamisesta. Siviililain 80 1 § Jos tutkinta osoittaa todisteiden analysoinnin jälkeen, että teko on tehty, viranomainen antaa päätöksen syytteen esittämisestä.

Yrittäjältä ei reagoida

Tässä kannattaa korostaa usein toistuvaa kysymystä, mitä tapahtuu, jos yrittäjä ei saa kirjeenvaihtoa, ei välitä viranomaisen kutsusta? Voiko viranomainen nostaa syytteen yrittäjää vastaan ​​ilman hänen läsnäoloaan?

Lain säännösten mukaan viranomainen voi nostaa oikeuteen tällaisia ​​yrittäjiä vastaan ​​poissa olevien osalta. Tällaista menettelyä voidaan soveltaa, kun tekijän syyllisyys tai rikoksen olosuhteet herättävät epäilyksiä ja kun verorikoksesta syytetty ei ole piilossa syytteen nostamisen jälkeen tuomioistuimessa sekä myös silloin, kun rikoksen tekijän syyllisyys tai rikoksen olosuhteet herättävät epäilystä. tuomioistuimessa, jossa hänen asuin- tai oleskelupaikkansa on todettu maassa.

Rikosprosessilain 173 §:n 1 momentissa säädetään, että verorikoksen tai verorikoksen tekijää vastaan, joka asuu pysyvästi ulkomailla, tai jos hänen asuin- tai oleskelupaikkaansa maassa ei voida määrittää, oikeudenkäynti voidaan suorittaa hänen poissa ollessaan. Käytännön näkökohdat puoltavat suurelta osin tällaisen menettelyn käyttöä, erityisesti se koskee riittävää rikosreaktiota, menettelyn nopeutta tai oikeudenkäyntikulujen minimointia tietenkin viranomaisen näkökulmasta. menettelyä. Tällaisissa tapauksissa viranomainen pyytää usein nimeämään epäillylle puolustajan. Sitten viran puolesta puolustaja valvoo oikeudenkäynnin kulkua lain ja velvollisuuksiensa mukaisesti. Jos tuomioistuimelle esitetään rangaistusesitys, puolustaja saa tiedon kaikista toimista, hänellä on oikeus esittää todisteita ja ryhtyä kaikkiin muihin toimiin syytetyn hyväksi.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Määräävä lause

Jos tuomioistuin katsoo, että todisteet ovat riittävän selkeitä, se voi antaa määräyksen. Tuomioistuimen lähtökohtana on, että tuomioistuin antaa istunnossa määräävän tuomion sellaisissa rikosasioissa, joissa riittää varoituksen, sakon tai vapaudenrajoituksen määrääminen. Tuomioistuin tekee päätöksen ilman osapuolten osallistumista. Tuomio kirjallisessa menettelyssä voidaan antaa, jos teon olosuhteet ja syytetyn syyllisyys eivät herätä epäilyksiä. Maksumääräystä antaessaan tuomioistuin tunnustaa sakkohakemukseen liitetyt todisteet julkistetuiksi.

Asianosaiselle lähetettävällä kieltomääräyksellä sekä nimetyn julkisen puolustajan tapauksessa (tai valinnan mukaan, jos osapuolet ovat sellaisen itsenäisesti nimenneet) on oikeus vastustaa kieltomääräyksen antanutta tuomioistuinta määräajassa. 7 (seitsemän) päivää tämän tuomion tiedoksiannosta. Jos vastustetaan, kielto mitätöityy; tapaukseen sovelletaan yleisiä sääntöjä. Säännöksissä ei edellytetä, että vastalause on laadittava tai mitä sen pitäisi sisältää. Riittää, kun asianosainen ilmoittaa vastustavansa annettua tuomiota, jolloin määräävän tuomion vaikutus lakkaa jo. Vaikuttaa kuitenkin loogiselta, että jos osapuolella on todisteita sen puolesta, siihen on vedottava tässä vaiheessa. Menettelyn suorittaminen on silloin järkevää.

Tästä rikoksesta säädetty rikollinen uhka on enintään 120 päivämaksun suuruinen sakko. Pääsääntöisesti tuomioistuin määrää sakkoa määrätessään sakkojen lukumäärän ja yhden päivämaksun määrän; ellei koodissa toisin määrätä, vähimmäismäärä on 10, korkein - 720. Ennalta määrättävästä rangaistuksesta voidaan määrätä sakko enintään 200 vuorokausikoron rajoissa, ellei koodissa säädetä lievemmistä seuraamuksista. Päiväkorkoa määrittäessään tuomioistuin ottaa huomioon tekijän tulot, henkilö- ja perheolosuhteet, omaisuussuhteet ja ansiomahdollisuuden; päiväpalkka ei saa olla pienempi kuin kolmaskymmenesosa vähimmäispalkasta tai ylittää sen neljäsataa kertaa. Lähestymistapa jokaiseen syytettyyn on yksilöllinen.

Yllä olevan tapauksen analyysi osoittaa, että rikosoikeudelliset ja verotukselliset seuraukset siitä, ettei yhtenäisiä valvontatiedostoja toimiteta toimivaltaiselle viranomaiselle, voivat olla vakavia, koska sen lisäksi, että yrittäjää uhkaa taloudelliset seuraukset, se on aina ylimääräistä stressiä tai aikaa. sellaisen tapauksen ratkaisemiseksi.

Oikeusperusta:

  • taide. 23, art. 80 § 1, art. 10. syyskuuta 1999 annetun lain 173 artikla, verorikoslaki (Lakilehti 2020, 19 t.j.);

  • taide. 82, 29. elokuuta 1997. Tax Ordinance (Lakilehti 2019.900, eli).