Kenellä on oikeus hoitorahaan?

Palvelus

Hoitoraha myönnetään henkilölle, joka eroaa kokoaikatyöstä tai muusta työsuhteesta vammaisten henkilökohtaisen hoidon vuoksi. Oikeus tällaiseen etuuteen myönnetään tietylle omaishoitajien ryhmälle. Kuka on sen sisällä?

Kenelle hoitoraha on tarkoitettu?

Etuuden saaminen riippuu ensisijaisesti siitä, tarvitseeko työkyvyttömyystodistuksen haltija jatkuvaa tai pitkäaikaista hoitoa tai toisen henkilön apua vammansa tai omatoimisuutensa vuoksi. Jos kyseessä on lapsi - jos toisen henkilön osallistuminen hoitoon, kuntoutukseen tai koulutukseen on välttämätöntä.

Hoitotukea voi hakea:

  • äiti tai isä,
  • lapsen todellinen huoltaja,
  • sukulainen sijaisperhe,
  • muu henkilö, jolla on perhe- ja holhouslain säännösten mukaan elatusvelvollisuus, lukuun ottamatta vakavasti vammaisia.

Hoitorahaa myönnetään, jos työkyvyttömyys on syntynyt ennen 18 vuoden ikää tai korkeakoulun aikana, kuitenkin enintään 25 vuoden ikään asti.

Milloin hoitoraha ei ole oikeutettu?

Hoitorahaa ei myönnetä omaishoitajalle, jolla on perustettu oikeus vanhuuseläkkeeseen, työkyvyttömyyseläkkeeseen tai muihin etuuksiin tai etuuksiin (esim. Oikeutta tähän etuuteen ei myöskään myönnetä henkilölle, joka saa hoidon yhteydessä myönnettyä varhaiseläkettä ja joka on oikeutettu ulkomailla hoitoon liittyvien kulujen kattamiseen. Tämä pätee myös, jos hoitoa tarvitsevalle henkilölle on myönnetty perhelisä. Hoitoraha ei myöskään ole oikeutettu henkilöllä, jolla on vakiintunut oikeus vanhempainlisärahaan.

Hoitorahaa ei myöskään myönnetä, jos hoitoa tarvitseva henkilö:

  • on naimisissa, ellei puolisolla ole myös todistus vakavasta vammaisuudesta,
  • asuu sijaisperheessä (tämä ei koske läheistä sijaisperhettä), perheorpokodissa tai ympärivuorokautista hoitoa tarjoavassa laitoksessa, mukaan lukien erityisopetus- ja koulutuskeskus (lukuun ottamatta lääketieteellistä toimintaa harjoittavia tahoja) ja käyttää ympärivuorokautista hoitoa yli 5 päivänä viikossa.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Hoitorahan määrä

1.1.2021 alkaen etuuden kuukausittainen määrä on 1 971 PLN, ja se indeksoidaan vuosittain. Oikeus etuuksiin on pääsääntöisesti vahvistettu toistaiseksi. Se on erilainen vain vammaisuuden astetta osoittavien todistusten tai tietyksi ajaksi myönnettyjen vammaisuustodistusten osalta. Tällöin etuutta myönnetään sen kuukauden viimeiseen päivään, jonka aikana tuomio vanhenee. Tulokriteeriä ei oteta huomioon etuutta myönnettäessä.

Jos hoitorahaa maksetaan keskeneräiseltä kuukaudelta, sitä maksetaan 1/30 lisäosasta päivässä. Tässä tilanteessa maksettava summa pyöristetään 10 grossiin.

Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkevakuutusmaksu peritään hoitorahan perusteesta ja sisältyy vanhuuseläkkeen tai työkyvyttömyyseläkkeen saamisen edellyttämään aikaan, kuitenkin enintään 20 vuodeksi. Edunvalvoja voi samalla hakea itselleen ja hänen perheenjäsenilleen sairausvakuutuksen turvaamista, jos he eivät kuulu tämän vakuutuksen piiriin eri perustein.

Jokainen vanhempi tai huoltaja voi hakea hoitorahaa, jos perheessä on useampi kuin yksi vammainen. Tämä koskee tietysti omaishoitajia, jotka eroavat tai eivät ryhdy työhön perheen seuraavan lapsen hoitotarpeen vuoksi.

Kuka maksaa hoitorahan?

Perhe-etuudet maksavat useimmiten sosiaalikeskukset. Sen vastaanottamiseksi on toimitettava seuraavat asiakirjat:

  • hakemus hoitorahaoikeuden vahvistamiseksi,
  • lyhennetty jäljennös lapsen syntymätodistuksesta tai muusta virallisesta iän vahvistavasta asiakirjasta, jos hoitoa tarvitseva henkilö on lapsi,
  • todistus vammaisuudesta tai merkittävästä vammaisuudesta.

Jotta hakija olisi eläke- ja työkyvyttömyysvakuutuksen piirissä, hänen tulee toimittaa ensimmäisen hoitorahahakemuksen yhteydessä alkuperäiset maksukausia vahvistavat asiakirjat, kuten työtodistukset, etuuskortit ja päättötodistukset.