Veronkierron vastainen lauseke – määritelmä ja soveltaminen

Palveluvero

Veronkiertoa koskeva lauseke ei ole uusi tulkinta verolainsäädännössä. Aiemmin se oli osa Puolan lainsäädäntöä, mutta perustuslakituomioistuin päätti 11. toukokuuta 2004 antamassaan tuomiossa, että sen sanamuoto ei vastannut oikeudellisia normeja, ja se poistettiin säännöksistä. Veronkierron vastainen lauseke on nyt palautettu, ja sen toimintamekanismi esitellään seuraavassa artikkelissa.

Mitä on veronkierto?

Ennen kuin alamme kuvaamaan lauseen toimintamekanismia, kannattaa ensin selittää, mitä veronkierto on. Oppikirjassa kehitetyn kannan mukaisesti veronkierron käsite ymmärretään veronvähentämisenä siviilioikeudellisten suhteiden sisällön tarkoituksenmukaisella muotoilulla.

Vastaavasti tätä asiaa selitetään veroasetuksessa, jonka mukaan veronkierto on toimintaa, jota harjoitetaan ensisijaisesti veroedun saamiseksi, toisin kuin tietyissä olosuhteissa verolain säännöksen tarkoitus ja tarkoitus, ei johda veroedun saamiseen, jos toimintatapa oli keinotekoinen.

Lisäsäännökset selventävät, että toimintatapaa pidetään keinotekoisena, jos vallitsevien olosuhteiden perusteella olisi oletettava, ettei se soveltaisi sitä kohtuudella toimivan tahon toimesta, joka pyrkii muihin laillisiin tarkoituksiin kuin tarkoituksen vastaisen veroedun saamiseen. ja verolain tarkoitus. Lisäksi toiminta katsotaan ensisijaisesti veroedun saamiseksi harjoitetuksi, kun verovelvollisen ilmoittamia muita toiminnan taloudellisia tai taloudellisia tarkoituksia ei pitäisi pitää merkitykseltään vähäisinä.

Toisaalta veroetulla tarkoitetaan verovelan syntymisen epäonnistumista, verovelan syntymisen lykkäämistä tai sen määrän alentamista taikka liian suuren maksun tai veronpalautusoikeuden syntymistä tai veron määrän korottamista. liiallisen maksun tai veronpalautuksen.

Veronkierron vastaisen lausekkeen toiminta on sitä, että viranomainen kyseenalaistaa toiminnan, joka säilyy siviilioikeuden piirissä voimassa ja voimassa, mutta niiden verovaikutukset määräytyvät toisin kuin keinotekoisesta oikeudellisesta muodosta johtuisi. Tämän seurauksena tällaisessa tilanteessa verovelvollisen toiminnalta evätään veroseuraamukset.

Veronkierron vastainen lauseke – Sovelluksen poissulkeminen

Veronkiertoa koskevaa lauseketta ei sovelleta kaikissa tapauksissa. Veroasetuksen säännökset sisältävät luettelon poikkeuksista sen käyttömahdollisuudesta. Ensimmäisessä tapauksessa täsmennetään, että lauseketta ei sovelleta, jos yhteisön toiminnasta saama verohyöty tai verohyötyjen summa ei ylitä raportointikaudella 100 000 zlotya. Tällöin laissa määrätään, että lauseketta ei sovelleta turvallisuuslausunnon saaneisiin yhteisöihin. Lauseke ei myöskään koske tavaroiden ja palvelujen verovelvollisuutta. Tämä johtuu siitä, että arvonlisäverolaissa otetaan käyttöön oma arvonlisäveroalalla toimiva lain väärinkäyttörakenne.

Menettely siinä tapauksessa, että sovelletaan veronkierron vastaista lauseketta

Veronkiertomenettelyn päättävä toimielin on Verohallinnon päällikkö. Tällä taholla on valtuudet aloittaa tällaiset menettelyt ja ottaa haltuunsa jo vireillä olevat menettelyt, jos käy ilmi, että tietyssä tapauksessa voidaan antaa päätös, ottaen huomioon veron kiertämisen estävä lauseke.

KAS:n johtajan suorittama menettely päättyy päätöksen antamiseen. Ennen sen vapauttamista KAS:n päällikkö asettaa asianosaiselle neljäntoista päivän määräajan kommentoida kerättyä todistetta ja ohjeistaa oikeudesta oikaista ilmoitus.

Turvallisuusarvioinnit

Kun veronkierron vastainen lauseke tuli voimaan, Puolan verolakiin hyväksyttiin mahdollisuus saada turvallisuuslausunto lausekkeen soveltamisen edellytysten olemassaolosta. Turvalausunnot antaa KAS:n päällikkö, ja niiden tarkoituksena on arvioida, onko hakemuksessa esitetyissä olosuhteissa suunniteltu oikeudellinen rakenne veronkiertoa ja voidaanko näin ollen soveltaa veronkiertolauseketta. Huolimatta tällaisen lausunnon saamisen hyödyllisistä vaikutuksista sen saaminen saattaa olla mahdollista vain muutamille veronmaksajille, koska se maksaa 20 000 zlotya. Suojalausuntohakemus on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä, viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.

Veronkierron torjuntaneuvosto

Lisäksi uudet määräykset edellyttävät kollegiaalisen ja asiantuntijaelimen eli veronkierron vastaisen toimikunnan perustamista. Valtuuston nimittää valtiovarainministeri neljän vuoden toimikaudeksi. Neuvoston tehtävänä on antaa mielipiteitä yksittäisistä tapauksista, joissa veronkiertolauseketta voidaan soveltaa. Käsittelyn aikana KAS:n johtaja voi keskeyttää käsittelyn ja pyytää neuvostoa antamaan asiasta asianmukaisen lausunnon. Neuvosto antaa kirjallisen lausunnon veronkierron vastaisen lausekkeen soveltamisen pätevyydestä perusteluineen. Lausunto annetaan ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään 3 kuukauden kuluessa asiakirjojen vastaanottamisesta.