Veronkiertoa koskeva lauseke – vaikutukset

Palveluvero

Tänä vuonna astui voimaan veroasetuslain muutos, joka sisältää veronkiertolausekkeen. Lausekkeen mukana otettiin käyttöön useita muita uusia käsitteitä, jotka vaikuttavat näiden säännösten oikeaan soveltamiseen (mm. veroetu, keinotekoinen toiminta, asianmukainen toiminta jne.). Mitä on veronkierto ja mitkä ovat ns lauseke veronkiertoa vastaan?

Veronkierto - määritelmä ennen ja jälkeen muutoksia

Verolaki ottaa käyttöön virallisen veronkierron määritelmän. Aikaisemmin tätä käsitettä ei määritelty suoraan ja se tulisi ymmärtää verotuksen optimoimiseksi eli oikeustoimiksi ja joskus sarjaksi peräkkäisiä toimia, joilla pyritään minimoimaan verorasitusta. Tässä on korostettava, että tällainen yritys oli tehtävä lain sallimilla keinoilla.

Huomio!

Veronkierto on erotettava veronkierrosta. Veronkierto on verolainsäädännössä kiellettyä ja sitä käsitellään rikoksena. Tarkemmin sanottuna se on valtion harhaanjohtamista, tahallista toimintaa valtiovarainministeriön kustannuksella ja sen seurauksena laitonta verotaakan keventämistä (esim. tyhjien laskujen laatiminen).

Veronmaksun kiertävä verovelvollinen joutuu rikos- tai rikosoikeudelliseen vastuuseen sen veron maksamatta jättämisestä, joka tietyissä olosuhteissa olisi pitänyt maksaa.

Art. 119a kohta. Veroasetuksen 1 §:n mukaan veronkierto on toimintaa (tai sarjaa erilaisia ​​toimintoja eri tahojen välillä), jota harjoitetaan ensisijaisesti veroedun saavuttamiseksi tietyissä olosuhteissa lain säännöksen kohteen ja tarkoituksen vastaisesti. Jos veronmaksajan toimintatapa oli keinotekoinen, tämä toiminta ei johda hyötyihin.

Huomio!

Veroetu on:

 1. Verovelvollisuuden epäonnistuminen;

 2. Verovelan syntymisen lykkääminen tai sen määrän alentaminen tai verotappion luominen tai liioittaminen;

 3. Liiallisen maksun tai veronpalautusoikeuden syntyminen tai liian suuren maksun tai veronpalautuksen määrän korottaminen.

Toiminnan katsotaan tapahtuvan ensisijaisesti veroedun saamiseksi, kun sen muita verovelvollisen ilmoittamia taloudellisia tai taloudellisia päämääriä on pidettävä merkityksettöminä.

Mitä "keinotekoisella toimintatavalla" sitten tarkoitetaan? Tämä käsite on selitetty Art. 1 kohdan 119 c kohta. 1. Se on verovelvollisen toimintatapa, jota ei sovellettaisi, jos hän olisi toiminut järkevästi ja pyrkinyt muuhun lailliseen tarkoitukseen kuin veroedun saamiseen. Lain mukaan tällaisia ​​toimia harkitaan erityisesti:

 • toiminnan perusteeton jakaminen,

 • välittäjien palkkaaminen ilman taloudellista tai taloudellista perustetta,

 • elementit, jotka johtavat tilan saavuttamiseen, joka on identtinen tai samanlainen kuin ennen toimintojen suorittamista olemassa oleva tila,

 • elementit, jotka kumoavat tai kompensoivat toisiaan,

 • ryhtyä toimiin, joissa taloudellinen tai taloudellinen riski ylittää odotetut hyödyt.

Veronkierron verovaikutukset muutosten jälkeen

Jos toimintaa pidetään veronkiertona, veroseuraamukset määritetään ikään kuin verovelvollinen olisi tehnyt ns. sopivaa toimintaa. Asianmukainen toimenpide puolestaan ​​on toimenpide, jonka yhteisö olisi tehnyt, jos se olisi toiminut järkevästi ja lainmukaisten päämäärien ohjaamana, mutta muu kuin hyödyn saaminen.

Veronkiertoa koskeva lauseke ja valtiovarainministerin uudet valtuudet ja toimivaltuudet

Veronkiertoa koskevan päätöksen antamisen laillisuutta yksittäisten verovelvollisten tapauksissa arvioi vastaperustettu Tax Avoidance Council itsenäisenä elimenä. Toinen uutuus on valtiovarainministerin toimivalta antaa ns suojaava lausunto, jonka avulla veronmaksajat voivat saada kannan suunnitelluista tai jo toteutetuista liiketoimista, joihin käyttöön otettua veron kiertämisen estolauseketta voidaan mahdollisesti soveltaa.

Turvallisuuslausunto annetaan verovelvollisen pyynnöstä. Tämän seurauksena annetaan suojalausunto, jossa todetaan, eikö toiminta johda veronkiertoon.

Tärkeä!

Turvallisuuslausuntoa koskevasta hakemuksesta peritään 20 000 PLN maksu, joka on maksettava 7 päivän kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Milloin veronkiertolauseketta ei sovelleta?

Veronkierron vastaista lauseketta ei sovelleta:

 • jos yhteisön toiminnan perusteella saavuttama verohyöty tai verohyötyjen summa ei ylitä raportointikaudella 100 000 zlotya, ja verojen osalta, joita ei suoriteta määräajoin - jos toiminnan perusteella saatu verohyöty ei ylitä 100 000 PLN;

 • turvallisuuslausunnon saaneelle taholle - lausunnon kattamassa laajuudessa turvallisuuslausunnon peruutuksen tai muutoksen toimittamispäivään asti;

 • taholle, jonka suojalausuntoa koskevaa hakemusta ei ole käsitelty 11 §:ssä tarkoitetussa määräajassa. 119zb (eli 6 kuukauden kuluessa päivästä, jona valtiovarainministeri on vastaanottanut hakemuksen) - hakemuksen kattamassa laajuudessa turvallisuuslausunnon muutoksen toimituspäivään asti;

 • tavara- ja palveluveroon sekä palkkioihin ja verottomiin budjettisaamisiin;

 • jos muiden verolain säännösten soveltaminen mahdollistaa veronkierron torjumisen.

Huomio!

Henkilön tuloveroon ja yhteisöveroon sovelletaan veroasetuslain mukaista veron kiertämisen estämistä.