Kuljettajan koulutuksen luokittelu kuljettajan ammattituloksi

Palvelus

Voiko ammattikuljettaja, yksityisyritystä ajava henkilö laskea verovähennyskelpoiseksi kuluksi - tieliikennesääntöjä rikkovien kuljettajien koulutus, joka mahdollistaa rangaistuspisteiden vähentämisen?

Tieliikennelain mukaan poliisi pitää kirjaa tieliikennesääntöjä rikkovista kuljettajista. Tietylle rikkomukselle annetaan asianmukainen määrä pisteitä asteikolla 0-10. Tieliikennesääntöjen rikkomisesta saadut pisteet poistetaan rekisteristä 1 vuoden kuluttua rikkomisesta, ellei kuljettaja ole syyllistynyt rikkomukseen ennen tämän määräajan päättymistä. jakso, jolle annettu pisteiden kokonaismäärä on tietyltä tallennusjaksolta yli 24 pistettä. Tärkeää on, että rekisteriin merkitty kuljettaja voi tietyin edellytyksin omalla kustannuksellaan osallistua koulutukseen, jonka suorittaminen vähentää tieliikennesääntöjen rikkomisesta saatuja pisteitä.

Kuljettajan koulutus verovähennyskelpoisena kuluna - oikeusperusta

Lain muuttamisesta annetun lain - tieliikennelaki ja eräät muut lait 16 §:n 1 momentilla (Lakilehti, kohta 957) on kumottu 130 §:n säännös 4.6.2018 asti voimassa olleessa sanamuodossa, mutta sovelletaan 1 artiklassa tarkoitettujen rikkomuksia koskevien tietojen tuomisen, siirtämisen, keräämisen ja jakamisen mahdollistavien teknisten ratkaisujen käyttöönottopäivään asti kuljettajien keskusrekisteristä. 130. Art. 16 sek. 2 yllä Lain mukaan tietokoneistamisesta vastaava ministeri julkaisee virallisessa lehdessään tiedonannon, jossa täsmennetään teknisten ratkaisujen toteuttamisajankohta.

Esimerkki 1

Kuljetusalan yksityistä yritystä pyörittävä ammattikuljettaja verottaja pohtii, voiko hän laskea verovähennyskelpoisena kuluna tieliikennesääntöjä rikkovien kuljettajien kouluttamisesta, mikä mahdollistaa rangaistuspisteiden vähentämisen.

Vastataksesi tähän kysymykseen henkilöverolain säännöksistä (konsolidoitu teksti: Lakilehti 2019, kohta 1387). 22 sek. 1 yllä Lain mukaan vähennyskelpoisia kuluja ovat menot, jotka aiheutuvat tulon saamiseksi tai tulonlähteen ylläpitämiseksi tai turvaamiseksi, lukuun ottamatta 1 momentissa tarkoitettuja kustannuksia. 23.

"Fraus" tulon saamiseksi "sisältyy edellä mainittuun artiklan säännökseen. 22 sek. Tuloverolain 1 pykälä tarkoittaa, että veron perusteesta ei voida vähentää kaikkia verovelvolliselle verovelvolliselle elinkeinotuloista aiheutuvia menoja. On huomattava, että termi "jotta" on ymmärrettävä pyrkimykseksi saavuttaa tietty tilanne (tulo), ja verovelvollisen pyrkimyksillä on ominaisuus "tarkoitus", jos syystä käytettävissä olevan tiedon perusteella -ja-vaikutussuhteissa voidaan kohtuudella olettaa, että kustannukset voivat tuoda odotetun peräkkäisyyden (tulon).

Termi "säilytä" tarkoittaa "pitää jotain muuttumattomana, koskemattomana, säilyttää." Toisaalta "suojata" tarkoittaa "tehdä siitä turvalliseksi, uhattuna, suojella sitä." Siksi voidaan olettaa, että ylläpidosta aiheutuvat kustannukset tulonlähde ovat ne, jotka ovat syntyneet, joten tulot tietystä tulolähteestä ovat edelleen ennallaan ja että tällaista lähdettä on ylipäänsä olemassa. Tulolähteen turvaksi kuitenkin olemassa olevan suojelemisesta aiheutuvat kustannukset tulolähteen, joka mahdollistaa lähteen toiminnan jatkumisen, on oletettava kustannukset, jotka ovat suorassa syy-seuraussuhteessa verotuloihin, sekä välilliset kustannukset, joita ei voida liittää tiettyyn tuloon, mutta jotka ovat perusteltuja yrityksen moitteettoman toiminnan."

Yhteenvetona voidaan todeta, että verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi voidaan luokitella vain ne kulut, joiden syntyminen liittyy tulon saamisen (lisäyksen) tai tulolähteen ylläpitämiseen tai turvaamiseen. Taakka tämän suhteen tunnistamisesta on veronmaksajalla, joka saa siitä erityiset oikeudelliset seuraukset.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Verovähennyskelpoinen kustannus

Lisäksi on korostettava, että kaikki kulut eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia kustannuksia, vaan vain ne, joita ei ole lueteltu pykälässä. Tuloverolain 23 §. Rangaistuspisteiden alentamiseen tähtäävään kuljettajakoulutukseen osallistumisesta aiheutuneita kuluja ei ole lueteltu pykälän 2 momentin mukaisessa luettelossa. 23 yllä Lain säännösten mukaisesti, ja siksi, jos muut ehdot täyttyvät, ne voidaan luokitella verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi.

Edellä mainitut määräykset ja esitetyt seikat huomioon ottaen on todettava, että verovelvollisen, yrittäjän - ammattikuljettajan osallistumisesta tieliikennesääntöjä rikkovien kuljettajien koulutukseen, joka mahdollistaa rangaistuspisteiden määrän vähentämisen, aiheutuvat kulut, voivat olla kustannuksia, jotka aiheutuvat tulojen saamisesta muusta kuin maataloustoiminnasta. Vaikka niitä on vaikea lukea tiettyjen tulojen saamiseen, koska ne liittyvät harjoitettuun liiketoimintaan, ne epäilemättä palvelevat heidän "käyttäytymistään", joten tosiasiallisesti syntyneet ja asianmukaisesti dokumentoidut voivat muodostaa niiden saamisen kustannuksia. Samalla on korostettava, että todistustaakka aiheutuneiden menojen ja taloudellisen toiminnan välisestä suhteesta ja niiden vaikutuksesta ansaittujen tulojen määrään on veronmaksajalla, erityisesti silloin, kun asiasta on erimielisyyttä.

Oikeusperusta:

  • Laki, annettu 26. heinäkuuta 1991, tuloverosta (yhdenmukainen teksti: Journal of Laws 2019, kohta 1387);

  • Laki, annettu 20. kesäkuuta 1997, tieliikennelaki (eli Journal of Laws 2012, kohta 1137)
    myöhemmin. d.).