Rakennusten luokittelu tuloverotuksessa

Palveluvero

Art. 24b liittyy käyttöomaisuuden omistustulon verotukseen. Tässä asetuksessa viitataan verokohteen osalta "luokitukseen" määrittelemättä tätä käsitettä. Siitä huolimatta ei pitäisi olla epäilystäkään siitä, että tämä on 3 artiklassa tarkoitettu luokitus. 16i kappale. 2 3 kohta edellä mainituista oikeudellisen toimen eli käyttöomaisuusluokituksen. Yrittäjillä on monia epäilyksiä rakennuskohteiden (pääasiassa rakennusten) luokittelusta, joten seuraavassa artikkelissa kuvataan, kuinka ne luokitellaan oikein.

Rakennuskohteiden luokittelu määräysten mukaan

Kuten Art:n sisällöstä ilmenee. Yritystuloverolain 24b §:n tulovero Puolan tasavallan alueella sijaitsevan käyttöomaisuuden, jonka alkuperäinen arvo on yli 10 000 000 zlotya, omistamisesta saaduista tuloista, muodossa:

 1. liike- ja palvelurakennus, joka on luokiteltu luokitukseen:
  1. ostoskeskus,
  2. tavaratalo,
  3. itsenäinen kauppa ja putiikki,
  4. muu kaupallinen ja palvelu,
 2. luokituksessa toimistorakennukseksi luokiteltu toimistorakennus

- on 0,035 % kunkin kuukauden veropohjasta.

Lisäksi sek. 2 osoittaa, että edellä mainittu standardi ei koske:

 1. 1 kohdassa tarkoitettu käyttöomaisuus. 1, josta poistot on lakannut artiklan perusteella. 16c kohta 5;
 2. 1 kohdassa tarkoitettu käyttöomaisuus. 1 momentin 2 momenttia käytetään yksinomaan tai pääasiassa verovelvollisen omiin tarpeisiin.

Kuten edellä esitetystä ilmenee, yksi edellä mainitun oikeusnormin tärkeimmistä elementeistä on liike- ja palvelurakennuksen tai toimistorakennuksen muodossa olevan käyttöomaisuuden asianmukainen luokittelu. On syytä korostaa, että vuodesta 2018 alkaen on ollut voimassa uusi käyttöomaisuusluokitus (KŚT), joka sisältyy ministerineuvoston asetukseen 3. lokakuuta 2016. Toisin kuin aikaisempi luokitus, nykyinen luokitus ei sisällä kuvailevasti kehitettyä. yksittäisten käyttöomaisuustyyppien taulukot. Tässä tapauksessa lainsäätäjä käytti erilaista lainsäädäntöä. No, tässä artikkelissa käsitellyn ryhmän 1 (Kiinteistöt ja tilat sekä osuusoikeus liiketiloihin ja osuuskunnan omistusoikeus asuntoon) johdantoselityksissä hän viittasi Puolan rakennuskohteiden luokitukseen (PKOB). Vaikka yhtiöverolaissa, art. Kohdassa 24b viitataan käyttöomaisuusluokitukseen, liikerakennuksen tai toimistorakennuksen oikeaan luokitukseen pykälän kannalta. 24b yllä. säädöksen säännös tehdään yhdessä Puolan rakennuskohteiden luokituksen (PKOB) kanssa. Kuten KŚT:n selityksistä seuraa, jakautuminen esiintyy mm ryhmässä 1 ne kehitettiin Puolan rakennuskohteiden luokituksen (PKOB) ja Puolan tuote- ja palveluluokituksen (PKWiU) systematisoidun rakennuskohdeluettelon perusteella. Siksi näihin ryhmiin kuuluville objekteille määritettiin myös asianmukaiset PKOB- ja PKWiU-symbolit. Lisäksi ilmoitettiin, että merkki "*" symbolien PKOB ja PKWiU vieressä tarkoittaa, että näiden luokittelujen tietyn ryhmän laajuus ei täysin vastaa tietyn KŚT-ryhmän soveltamisalaa. Tapauksissa, joissa tiettyjen luokitussymbolien määrittäminen oli mahdotonta, "-"-merkki sijoitettiin "Relations"-sarakkeeseen.

Siksi verotuksen laajuuden määrittämiseksi oikein 1 artiklan sisältöön perustuen. 24b yllä. Molempia luokituksia tulisi analysoida. Mainittua säännöstä varten käyttöomaisuusluokituksen liike- ja palvelurakennukset on merkitty tyypillä 103, joka vastaa PKOB:n tunnusta 123. Toimistorakennukset puolestaan ​​merkittiin käyttöomaisuusluokituksessa tyyppiin 105, joka vastaa PKOB:n tunnusta 122. Tärkeää on, että symbolia "*" ei ole merkitty PKOB-symbolien viereen, mikä tarkoittaa, että näiden luokittelujen tietyn ryhmittelyn laajuus vastaa täysin tietyn KŚT-ryhmän soveltamisalaa. Edellä oleva johtaa siihen johtopäätökseen, että artiklan 1 kohdan soveltamiseksi. Yritysverolain 24b pykälä, ainakin käytännön näkökulmasta tärkeämpi tulee olemaan Puolan rakennuskohteiden luokittelu ja erityisesti sen luokittelujärjestelmän selitykset sisältävä osa.

Meitä kiinnostavassa PKOB-ryhmässä 123 ilmoitettiin, että luokkaan kuuluu:

 • kauppakeskukset, tavaratalot,
 • itsenäiset kaupat ja putiikit, messujen, huutokauppojen ja näyttelyiden hallit,
 • sisämarkkinat, huoltoasemat,
 • huoltoasemat, apteekit jne.

Tämä luokka ei kuitenkaan sisällä:

 • kaupat rakennuksissa, jotka on tarkoitettu ensisijaisesti muihin tarkoituksiin.

PKOB-ryhmän 122 toimistorakennuksessa puolestaan ​​ilmoitettiin, että tämä luokka sisältää:

 • toimiston, sihteeristön tai muun hallinnollisen toiminnan työpaikkana käytettävät rakennukset, kuten pankkien, postitoimistojen, kuntien toimistojen, kunnanvirastojen, ministeriöiden jne. rakennukset, hallintotilat;
 • konferenssikeskusten ja kongressien, tuomioistuinten ja parlamenttien rakennukset

Tämä luokka ei kuitenkaan sisällä:

 • toimistot rakennuksissa, jotka on tarkoitettu ensisijaisesti muihin tarkoituksiin.

Kuten edellä olevasta voidaan nähdä, Art. Yritysverolain 24b pykälän mukaan 123 KŚT:n ryhmään kuuluvat liike- ja palvelurakennukset tulisi luokitella 103 KŚT:n ryhmään ja vastaavasti 122 KŚT:n ryhmään kuuluvat toimistorakennukset 105 KŚT:n ryhmään.

Käytännön vinkkejä rakennuskohteiden luokitteluun

Luokitteluyksikkönä käytetään yleensä yhtä rakennetta (esim. rakennus, tie, voimajohdot jne.). Joissakin tapauksissa kiinteistö on kuitenkin rakennusten kokonaisuus. Silloin jokainen rakennus tulee luokitella itsenäiseksi yksiköksi. Esimerkiksi, jos yleissivistävä koulu koostuu koulurakennuksesta ja täysihoitolasta, koulurakennus tulee luokitella luokkaan 1263 ja täysihoitola 1130. Jos meillä ei kuitenkaan ole tietoja luokiteltavasta kompleksista, koko on luokiteltu vuonna 1263 koulun päätehtävän mukaan esimerkilliseen rakennuskompleksiin.

Kun kyseessä ovat rakennuskohteet, joita käytetään tai jotka on tarkoitettu useisiin tarkoituksiin (esim. asuinrakennus, joka on samanaikaisesti hotelli ja toimisto), ne luokitellaan yhteen nimikkeeseen pääkäyttönsä mukaan.

Pääkäyttö tulee määritellä seuraavasti:

 • määrittää, kuinka suuri prosenttiosuus kokonaiskäyttöalasta on varattu eri tarkoituksiin luokitteluryhmien mukaan - yksityiskohtaisimmalla tasolla,
 • sitten työ luokitellaan "ylhäältä - alas" -menetelmän mukaan: ensin määritetään osa - 1 numero (rakennus tai maa- ja vesirakentaminen), sitten jako 2 merkin tasolla (asuinrakennus, muu kuin asuinrakennus, liikenneinfrastruktuuri) tms.) jakson sisällä merkittävin, sitten ryhmä (3 numeroa) jaon sisällä tärkein, luokka (4 numeroa), jolla on suurin osuus käyttöalasta ryhmän sisällä.

Tätä periaatetta havainnollistaa seuraava teoreettinen esimerkki:
Rakennuksen kokonaiskäyttöpinta-ala on jaettu:

Käyttötyyppi Prosenttiosuus kokonaispinta-alasta käyttäjä PKOB luokka
3 asuntoa 30% 1122
Luottolaitoksen toimisto 10% 1220
Kaupat ja apteekki 20% 1230
kirjasto 30% 1262
Lääkärin vastaanotto 10%

1264

Tässä tapauksessa rakennus tulee luokitella seuraavasti:

- kohdassa 1 "Rakennukset";
- 2-numeroisessa otsakkeessa 12 "Muut kuin asuinrakennukset", mikä edustaa pääasiallista prosenttiosuutta (70 %) jaksossa 1;
- 3-numeroisessa ryhmässä 126 "Julkisesti saatavilla olevat kulttuurilaitokset, koulutusrakennukset tai sairaalat ja sairaanhoitolaitokset", joka muodostaa suurimman prosenttiosuuden (40 %) otsakkeessa 12;
- 4-numeroluokassa 1262 "Museot ja kirjastot", mikä muodostaa suurimman prosenttiosuuden (30 %) ryhmässä 126;