Milloin verovelvollisuus syntyy kuriiritoimituksesta?

Palveluvero

Yrittäjät avaavat myymälänsä Internetissä yhä useammin. Verkkokauppa on yksi nopeimmin kasvavista talouden sektoreista. Monet nuoret asiakkaat ostavat pääasiassa verkosta. Tietysti verkkokaupan avaaminen on iso haaste. Yrittäjän, joka haluaa esiintyä verkostossa, tulee lisäksi ns verkostomarkkinointia, jotta voimme varmistaa tavaroidesi nopean ja tehokkaan toimituksen. Tällaisen kysynnän vuoksi Puolan markkinoilla toimii yhä enemmän kuriiriyrityksiä. Yrityksen tulee verkkokauppaa pyörittäessä kiinnittää huomiota siihen hetkeen, jolloin arvonlisäverovelvollisuus syntyy. Verkkokaupan tapauksessa meillä ei ole suoraa yhteyttä asiakkaaseen. Tilattujen tavaroiden toimittamisessa käytämme välittäjää, joka on yleensä kuriiriyritys. Seuraavassa artikkelissa pohditaan, milloin kuriiritoimituksesta syntyy verovelvollisuus.

Verovelvoite kuriirin toimituksesta ja tavaran toimitusajasta

Art.:ssa ilmaistun yleissäännön mukaan 19a kohta. Tavara- ja palveluverosta 11 päivänä maaliskuuta 2004 annetun lain (eli vuoden 2017 Laki 1221), jäljempänä arvonlisäverolaki, 1 §:n mukaan verovelvollisuus syntyy, kun tavara luovutetaan tai palvelu on luovutettu. kohdan mukaisesti 5 ja 7-11, art. 14 sek. 6, art. 20 ja taide. 21 sek. 1.

Tämä yleissääntö, joka johtuu edellä mainitun artiklan sanamuodosta. 19a kohta. Lain 1 §:n mukaan verovelvollisuus syntyy tavaran toimittamisesta tai palvelun suorittamisesta. Tämän määräyksen mukaan vero erääntyy sinä kuukautena, jolloin tavara toimitetaan tai palvelu suoritetaan, ja se tulee pääsääntöisesti suorittaa tälle tilikaudelle.

Art. 19a kohta. arvonlisäverolain 8 §:n mukaan, jos ennen tavaran toimitusta tai palvelun suorittamista on saatu maksu kokonaan tai osittain, erityisesti: ennakkomaksu, ennakkomaksu, ennakkomaksu, osamaksu, rakennus- tai asumisosuus ennen osuuskunnan perustamista oikeus asuntoon tai tilaan muuhun tarkoitukseen, verovelvollisuus syntyy sen vastaanottamisesta saadun määrän suhteen, jollei momentista muuta johdu. 5 kohta 4.

Verkkomyyntiä tehtäessä on tärkeää selvittää, milloin tavarat on toimitettu. Edellä olevien säännösten valossa sillä on ratkaiseva merkitys arvonlisäverovelvollisuuden syntyhetken määrittämisessä.

tavaroiden toimittaminen

Art. 5 sek. Arvonlisäverolain 1 momentin 1 alakohta, edellä mainittujen verotus vero kannetaan vastikkeellisista tavaroiden luovutuksista ja palvelujen suorittamisesta vastikkeellisella tavalla maan alueella.

Tavarat Art. Lain 2 momentin 6 mukaan on asioita ja niiden osia sekä kaikkia energiamuotoja.

Art. 7 sek. 1 §:ssä tarkoitettujen tavaroiden toimituksella. 5 sek. 1 kohdan 1 alakohta on ymmärrettävä tavaran omistajalle kuuluvan määräysvallan siirtymisenä.

Verkkokauppaa pyörittäessä on selvitettävä, missä vaiheessa tavaran omistajan määräysvalta siirtyy (tämä on tärkeää toimitusajan määrittämisen kannalta). Valtiovarainministeri selittää tulkinnoissaan, miten tavaroiden määräysvallan siirtyminen omistajana tulee ymmärtää.

Łódźin verokamarin johtajan tulkinnassa 13. helmikuuta 2014, numero IPTPP2 / 443-922 / 13-2 / PR, luemme:

"Jotta käsite "tavaroiden omistajan määräämisvallan siirto" ymmärrettäisiin oikein, on huomattava, että se koskee sellaista toimintaa, joka antaa tavaroiden vastaanottajalle oikeuden käsitellä häntä omistajana. . On myös tunnustettava, että kyse on ensisijaisesti mahdollisuudesta tosiasiallisesti luovuttaa esine, ei luovuttamisesta oikeudellisesti. Tavaran toimituksen olemus ei ole omistusoikeuden siirtyminen, joten palautusta "hallintaoikeus omistajana" ei voida tulkita "omistukseksi". Jatkossa on syytä huomauttaa, että taloudellisen omistusoikeuden siirtoon ei tarvitse liittyä omistusoikeuden siirtymistä juridisessa mielessä, koska "tavaroiden luovutus" ei rajoitu vain omistusoikeuksien myyntiin.

Tavaroiden toimitus verkkokaupassa

Verkkokauppaa pyörittäessä voimme määräyksissä määrittää, missä vaiheessa tavaran luovutus siirtyy omistajana. Yllä oleva johtuu siviililain säännöksistä, erityisesti art. Siviililain 353 §. Sen mukaan sopimuspuolet voivat järjestää oikeussuhteen harkintansa mukaan, kunhan sen sisältö tai tarkoitus ei ole ristiriidassa suhteen ominaisuuksien (luonteen), lain tai yhteiskunnallisen rinnakkaiselon periaatteiden kanssa.

Art. Siviililain 544 §:n mukaan, jos myyjä lähettää myydyn tavaran paikkaan, joka ei ole suorituspaikka, epäiltäessä katsotaan, että luovutus on tehty sillä hetkellä, kun tavaran toimittamista varten tavaran määräpaikkaan, myyjä uskoi sen tällaisten tavaroiden kuljetusta harjoittavalle rahdinkuljettajalle. Kuitenkin Art.548, myydyn esineen luovutushetkellä tavaraan liittyvät edut ja rasitteet sekä vahingossa tapahtuvan katoamisen tai vahingoittumisen riski siirtyvät ostajalle.

Yllä olevan kannan vahvistaa Bydgoszczin verokamarin johtajan tulkinta 3. joulukuuta 2015, numero ITPP1 / 4512-956 / 15 / MN, jossa luemme:

"Lisäksi, kuten Art. Siviililain 548 §:n 1 momentin mukaan tavaraan liittyvät edut ja rasitteet sekä riski tavaran vahingossa tapahtuvasta katoamisesta tai vahingoittumisesta siirtyvät ostajalle myydyn esineen luovutuksen yhteydessä.

Edellä mainitut siviililain säännökset osoittavat, että tavaran toimitus tapahtuu sillä hetkellä, kun myyjä antaa tavaran rahdinkuljettajalle määräyksen toimittaa tavarat ostajan kanssa etukäteen sovittuun määräpaikkaan. Sillä hetkellä, kun tavara on uskottu rahdinkuljettajalle, myyjä on muodollisesti täytetty, ja tavaraan liittyvät edut ja taakka siirtyvät ostajalle."

Siirrettäessä edellä mainittuja säännöksiä tavaroiden ja palveluiden verotusta koskeviin säännöksiin on todettava, että kun tavarat lähetetään ostajalle kuriiriyhtiön kautta, niiden toimitus tapahtuu tavaran luovutuksen yhteydessä velvolliselle taholle. toimittaa ne muun muassa siksi, että tällä hetkellä toimittaja siirtää oikeuden määrätä tavaroista omistajana.

Tilanteessa, jossa maksu tapahtuu toimituksen jälkeen (muuten joutuisimme käsittelemään lain 19a §:n 8 momentin mukaista verotettavaa ennakkomaksua / ennakkomaksua / ennakkomaksua / erää) verovelvollisuus, Taide. 19a kohta. arvonlisäverolain 1 §, syntyy toimitushetkellä eli tavaran luovutushetkellä kuriiriyritykselle.

Verkkokaupan sääntöjä laadittaessa meillä on mahdollisuus määrittää toimitushetki ja siten arvonlisäverovelvollisuuden syntyhetki. Siinä tapauksessa, että määritämme toimitushetken tavaran luovutushetkellä kuriiriyritykselle, helpottaa arvonlisäveron verovelvollisuuden määrittämistä.

Verkkokauppaa perustaessa kannattaa valmistautua tai pyytää asianajajaa kirjoittamaan ohjeensa, josta käy ilmi, että paketin luovutushetki kuriirille on arvonlisäverolain mukainen tavaran toimitushetki.

Kassakone verkkokaupassa

Aluksi on muistettava, että elinkeinotoimintaa harjoittamattomille luonnollisille henkilöille myyvät verovelvolliset ja kiinteämääräiset viljelijät ovat velvollisia pitämään kirjaa liikevaihdosta ja maksettavien verojen määristä kassakoneiden avulla.

Näin ollen verkkokauppaa pyörittäessä meidän on tulostettava ja annettava kuitit, jos myymme liiketoimintaa harjoittamattomille luonnollisille henkilöille ja kiinteämääräisille viljelijöille. Meidän on annettava kuitit, kun tavarat toimitetaan kuriirille. Tässä vaiheessa syntyy verovelvollisuus, kun toimitetaan kuriirin välityksellä (asianmukaiset oletukset kaupan säännöissä)

Valtiovarainministerin 16.12.2016 annetussa asetuksessa poikkeuksista kirjanpitovelvollisuudesta kassakoneella (Lakilehti 2016, kohta 2177) määritellään tapaukset, joissa postimyyntijärjestelmässä tapahtuva myynti hyötyy verovapautuksesta. velvollisuus kirjautua sisään kassalla. Veronmaksajat voivat saada vapautuksen tavaran toimituksen kirjaamisesta lähetysjärjestelmään (posti- tai kuriiripalvelut), jos ne täyttävät asiaa koskevat vaatimukset (ks. edellä mainitun asetuksen liitteen kohta 38).

Kohteen mukaisesti 38 edellä mainituille säännöksen mukaan verovelvollisen ei tarvitse rekisteröityä kassakoneeseen tavaran toimittamista varten laivausjärjestelmässä (posti- tai kuriiripalveluilla), jos hän saa täyden maksun suorittamastaan ​​toiminnasta postitse, pankki- tai osuuskuntasäästö- ja luotolla liitto (vastaavasti verovelvollisen pankkitilille tai verovelvollisen tilille säästö- ja luottoyhdistyksessä, jonka jäsen hän on), ja maksun dokumentoivista asiakirjoista ja todisteista käy selvästi ilmi, mihin tiettyyn toimintaan liittyi ja missä puolesta (ostajan tiedot, mukaan lukien hänen osoitteensa).