Milloin verovapaalta nuorelta peritään PIT-ennakko?

Palvelus

Tuloverolain, perhe-etuuslain ja julkisista varoista rahoitettavista terveydenhuoltopalveluista annetun lain muuttamisesta 4.7.2019 annetusta laista johtuen 1.8.2019 ALV-vapautus otettiin osaksi oikeusjärjestelmää. 26 vuotta vanha. Vapautus sisältää tulot liikesuhteesta, työsuhteesta, kotitehtävistä, osuustoiminnallisesta työsuhteesta ja toimeksiantosopimuksista, joihin sovelletaan 13 §:ää. PIT-lain 13 kohta 8, jonka verovelvollinen saa 26 vuoden ikään asti, enintään 85 528 zlotya verovuonna. Voidaanko siis vaatia PIT-ennakkojen perimistä työnantajalta? Vapautuksen soveltaminen sekä vuonna 2019 että sitä seuraavina vuosina riippuu mm henkilöltä, joka saa edellä mainitut tulot.

Alla on joitain tärkeitä asioita, joista voi olla hyötyä sekä tätä vapautusta käyttäville tai siitä mahdollisesti hyötyville nuorille että heidän maksajilleen, jotka ovat vastuussa tuloveron ennakon oikeasta laskemisesta ja maksamisesta verovirastolle.

ALV-vapautus - veronmaksajan tahto on avainasemassa

ALV-vapautuksen soveltaminen vuonna 2019 enintään 26-vuotiaiden henkilöiden saamiin tuloihin oli mahdollista edellyttäen, että nämä henkilöt antoivat kirjallisen ilmoituksen, jonka mukaan nämä henkilöt ilmoittivat saaneensa 1.8.2019 alkaen. 31.12.2019 asti tulot art.:ssa määritellyistä nimikkeistä. 21 sek. PIT-lain 1 kohta 148 on kokonaan verovapaa, eli ne eivät ylitä 35 636,67 PLN. Seuraavien vuosien tapauksessa ilmoituksen osalta tilanne on aivan toinen.

Vuonna 2020 ja sitä seuraavina vuosina maksajat eivät peri veroennakkoa, jos seuraavat kolme ehtoa täyttyvät:

  1. Veronmaksaja, joka saa tuloa 1 §:ssä tarkoitetusta työsuhteesta, työsuhteesta, kotitehtävistä, osuuskuntatyösuhteesta ja toimeksiantosopimuksista. 13 ALV-lain 8 kohta ei ole täyttänyt 26 vuotta,
  2. Tilikauden tulot eivät ylitä 85 528 PLN,
  3. Verovelvollinen ei jättänyt hakemusta ALV-ennakon perimiseksi soveltamatta vapautusta.

Näin ollen jos verovelvollinen antaa maksajalle ilmoituksen ALV-ennakon perimisestä eli että hänen tulee laskea ja periä ennakot soveltamatta verovapautta, niin maksaja perii ennakot soveltamatta tätä vapautusta viimeistään veron verovapautta seuraavasta kuukaudesta alkaen. kuukausi, jolloin hän vastaanotti hakemuksen.

Näin ollen lainsäätäjä antoi nuorten veronmaksajien mahdollisuuden jättää verovapaus. Tämä vaihtoehto voi olla hyödyllinen mm henkilöille, jotka saavat suhteellisen korkeat tulot useammasta kuin yhdestä työsuhteesta ja/tai tilauksesta, jotka ylittävät 85 528 zlotya kertymisen jälkeen. Ennakon perimisen laiminlyönti verovuoden aikana voi johtaa siihen, että vero on suoritettava merkittävässä määrin kertaluonteisesti vuosittaisten veroilmoitusten jättöpäivään mennessä eli verovuotta seuraavan verovuoden 30. huhtikuuta mennessä. jossa tulot on ansaittu.

Ilmoitus on voimassa vain tietyn verovuoden

On syytä korostaa, että verovelvollisen hakemus ennakonperinnästä ilman ALV-vapautusta sitoo maksajaa vain tiettynä verovuonna. Tämä tarkoittaa, että jos veronmaksaja on edelleen kiinnostunut maksajan ennakon perimisestä ilman vapautusta, hän on velvollinen jättämään hakemuksen vuosittain.

Käytännössä tällainen hakemus tulee jättää riittävän ajoissa, jotta tietyn vuoden tulot verotettaisiin täysimääräisesti. Art. 32 sek. PIT-lain 1f[j] jos verovelvollinen jättää maksajalle kirjallisen hakemuksen ennakon perimiseksi soveltamatta 11 §:n mukaista verovapautta. 21 sek. 1 148 momentin mukaan maksaja saa ennakkomaksun ilman tämän vapautuksen soveltamista viimeistään hakemuksen vastaanottamiskuukautta seuraavasta kuukaudesta alkaen.”.

Jos hakemus jätetään tietyn verovuoden alussa, maksaja voi aloittaa tuloveron ennakon laskemisen ja perimisen vasta seuraavasta kuukaudesta alkaen. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Voidaanko PI-ennakon kantamista koskeva ilmoitus peruuttaa verovuoden aikana?

Säännöksen mukaan verovelvollinen voi jättää ALV-ennakkohakemuksen soveltamatta ALV-vapautusta 26 vuoden ikään asti. Maksaja on sidottu tiettyä verovuotta koskevaan hakemukseen.

Mikään verolainsäädännön säännös ei kuitenkaan anna mahdollisuutta "peruuttaa" maksajalle tehdyn ilmoituksen vaikutukset. Käytännössä siis maksajat mahdollisen vastuun vuoksi mm. vitsi. 77 rikoslain mukaisesti, he eivät ole valmiita lopettamaan ennakkomaksujen keräämistä. Yllä olevassa kaupallisten yhtiöiden säännöissä todetaan, että "[p] maksaja tai perijä, joka ei maksa kannettua veroa ajallaan toimivaltaiselle viranomaiselle, on tuomittava enintään 720 vuorokausimaksun suuruiseen sakkoon tai vankeuteen enintään 3 vuodeksi, tai molemmat näistä seuraamuksista yhdessä”.

Veronmaksajan hakemuksen perusteella veron laskemiseen ja perimiseen velvollisen maksajan kannalta turvallisin ratkaisu on laskea ja periä vero verovuoden loppuun asti, myös jos verovelvollinen vaatii aiemmin jätetyn hakemuksen vaikutusten peruuttamista.

Säännöksissä ei säädetä mahdollisuudesta perua PI-ennakon laskenta- ja maksamishakemuksen vaikutuksia soveltamatta 11 §:ssä tarkoitettua vapautusta. 21 sek. PIT-lain 1 pykälä 148. Käytännössä maksajat siis laskevat ja perivät ennakot ilmoituksen jättämisen jälkeen verovuoden loppuun asti.

Käytännössä voidaan kuvitella tilanne, jossa hyvin ansaitseva nuori menettää vuoden aikana yhden tulonlähteistä ja haluaisi kääntää jätetyn PI-ennakon laskenta- ja perintähakemuksen vaikutukset ilman vapautusta. Tämä menettely mahdollistaisi korkeamman (verottoman) palkan maksamisen.

Vaikka säännökset eivät anna mahdollisuutta peruuttaa jätetyn PI-ennakon perintähakemuksen vaikutuksia, on kuitenkin mahdollista saada vuosiveroilmoituksessa liikaa maksettu vero takaisin.

Ehkä lainsäätäjä saattaa tulevaisuudessa oikeusjärjestelmään mahdollisuuden peruuttaa aikaisemman hakemuksen vaikutukset, koska käytännössä voi tulla tilanteita, joissa alle 26-vuotiaiden verovuoden tulot poikkeavat merkittävästi aiemmin oletetusta. arvioita.

Kuinka laatia hakemus PIT-ennakkojen perimiseksi maksajalle?

Voidakseen tosiasiallisesti erota ALV-vapautuksesta 26 vuoden ikään asti maksajan on tehtävä asianmukaisesti muotoiltu hakemus. Tällaisen pyynnön sisältö perustietoja, kuten päivämäärää, oikeussuhteen osapuolia (veronmaksajan ja maksajan tiedot) ja käsinkirjoitettua allekirjoitusta lukuun ottamatta, voi olla seuraavanlainen:Perustuu artikkeliin. 32 sek. Tuloverosta 26.7.1991 annetun lain 1f §:n mukaisesti pyydän, että maksaja perii tuloveron ennakot vuoden 2020 yksittäisiltä kuukausilta soveltamatta pykälän mukaista verovapautta. 21 sek. Tuloverolain 1 § 148”.