Milloin yrittäjä voi myydä maatalousmaata?

Verkkosivusto

Taloudellisessa liikevaihdossa maatalousmaakaupat ovat hyvin yleisiä. Tämä johtuu pääasiassa kiinteistösijoitusten suosiosta, ja maatalousmaan lisäominaisuus on niiden halvempi hinta verrattuna rakennustonteihin. Siksi kannattaa pohtia, mitä veroseuraamuksia maatalousmaan myynnistä aiheutuu, jos sen suorittaa taloudellista toimintaa harjoittava yhteisö.

Oikean tulolähteen määrittäminen

Yksityishenkilön maksua vastaan ​​suorittama kiinteistön myynti 5 vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona hankinta tapahtui, muodostaa erillisen 19 %:n verokannolla verotetun tulonlähteen. Jos kiinteistön myy kuitenkin yrittäjä, tämä toiminta luokitellaan taloudellisen toiminnan tuloksi.

Vapautus maatalousmaan myyntiin

Tuloverolain pykälässä säädetään. 21 sek. 1 kohta 28 maatalousmaan myyntiä koskeva poikkeus. Mainitun säännöksen mukaan tilalle kuuluvan kiinteistön tai sen osan myynnistä saadut tulot ovat vapautettuja tuloverosta. Vapautus ei koske sellaisen maan myynnistä saatua tuloa, joka on tämän myynnin johdosta menettänyt maatalous- tai metsäluonneensa.

Näin ollen, kuten voidaan nähdä, mahdollisuus hyödyntää vapautusta riippuu useiden ehtojen täyttymisestä. Maata myytävänä:

  • on oltava maatalousmaata tai metsäisenä ja pensakkaana maatalousmaana;

  • niiden on oltava maatila tai sen osa;

  • Myynnin seurauksena maa ei voi menettää maatalousluonneaan.

Maatilan ja maatalousmaan määritelmä

Tuloverolaki ei sisällä omaa maatilamääritelmää. Tältä osin säännökset viittaavat suoraan maatalousverolakiin. Art. 2 lauseke Maatalousverolain 1 §:n mukaan maatilaksi katsotaan maa- ja rakennusrekisterissä maatalousmaan tai metsä- ja pensasmaan maatalousmaan maa-alue, lukuun ottamatta maata, jota käytetään muuhun kuin elinkeinotoimintaan. maatalous, jonka kokonaispinta-ala on yli 1 ha tai 1 muuntoha, joka on luonnollisen henkilön, oikeushenkilön tai organisaatioyksikön omistuksessa tai hallussa.

Tässä on syytä korostaa, että tilan ei tarvitse muodostaa yhtä kokonaisuutta. Yksittäiset tontit voidaan erottaa toisistaan, koska on tärkeää, että niiden kokonaispinta-ala on yli 1 ha.

Mikä on maatalouden luonteen menetys?

Toinen edellytys, jonka on täytyttävä kuvatun vapautuksen hyödyntämiseksi, on se, että myydyn maan maatalousluonne säilyy. Tässä yhteydessä varmistetaan maanhankinnan tarkoitus ja hankkijan todellinen aikomus kiinteistön myöhempään käyttötarkoitukseen.

Maatalouden luonteen menetys tapahtuu, kun nämä maat suljetaan maataloustuotannon ulkopuolelle, mikä voi ilmetä niiden käyttötarkoituksen muutoksena. Ostajan asema on siksi tärkeä. Sillä jos hankintayksikkö on henkilö, joka ei ole maanviljelijä eikä ole ostanut maata tilan laajentamiseksi, saatu myyntitulo ei voi hyötyä vapautuksesta. Lisäksi, jos ostaja aikoo harjoittaa liiketoimintaa hankitulla maa-alueella, myyjä ei myöskään voi hyötyä vapautuksesta. Kuten korkein hallinto-oikeus on todennut 11. joulukuuta 1996 antamassaan tuomiossa III SA 1025/95:

Maan maatalous- tai metsäluonteen menetys taiteen tarkoittamassa merkityksessä. 21 sek. 1 piste 28 u.p.d.o.f. Tämä tapahtuu sulkemalla nämä maat pois maa- tai metsätalouden tuotannosta, mikä koostuu niiden käyttötapojen todellisesta muuttamisesta, mikä johtaa niiden nykyisen käytön muutokseen.

Yrittäjän toimesta maatalousmaan myynti

Edellä esitettyihin seikkoihin viitaten on syytä huomauttaa, että vain maatilaa harjoittava yrittäjä saa myydä maatalousmaata verotta. Tuloverosta ei saa vapautua tuloja, jotka on saatu muuhun kuin maataloustoimintaan kuuluvaan yritykseen kuuluvan maatalouskiinteistön myynnistä (jotka eivät ole osa maatilaa).

Maatila on erityinen yritys, jonka tulot eivät ole tuloveron alaisia.Näin ollen, jos maatalouskiinteistö sisällytetään muun kuin maatalouden taloudellista toimintaa harjoittavan yrityksen varoihin, se lakkaa olemasta maatilaa kuuluvaa maata. Yhteenvetona voidaan todeta, että maatalousmaan ei-maataloustoimintaan kuuluvasta kaupasta saadut tulot eivät saa 11:ssä tarkoitettua verovapautta. 21 sek. Tuloverolain 1 28 kohta.

Esimerkki 1.

Maatilaa pitävä yrittäjä myy maatalousmaata maanviljelijälle. Tällainen myynti ei ole tuloveron alaista.

Esimerkki 2.

Maatalouden ulkopuolista liiketoimintaa harjoittava yrittäjä myy maatalousmaata maanviljelijälle. Tällainen myynti on tuloveron alaista ja luokitellaan yritystuloksi.