Kassakoneet liiketoiminnassa

Verkkosivusto Kassavelvollisuus koskee jokaista elinkeinotoimintaa harjoittamattomille luonnollisille henkilöille ja kiinteämääräisille viljelijöille myyvää yrittäjää riippumatta siitä, onko hän aktiivinen arvonlisäveron maksaja vai verovapaa. Tämä velvollisuus johtuu 7 artiklan 1 kohdan säännöksestä. 111 sek. arvonlisäverolain 1 §.

Ehdoton velvollisuus omistaa kassakone

Par. Kassavapautuksista annetun asetuksen 4 §:ssä mainitaan taloudellisen toiminnan tyypit, jotka ensimyynnin yhteydessä yksityishenkilöille tai kiinteämääräisille viljelijöille edellyttävät kassakonetta

1) Kassavapautukset eivät koske toimittamista:

 1. nestemäinen kaasu,
 2. moottorin osat (PKWiU 28.11.4),
 3. polttomoottorit, jollaisia ​​käytetään ajoneuvojen käyttövoimana (PKWiU 29.10.1),
 4. moottoriajoneuvojen kori (PKWiU 29.20.1),
 5. perävaunut ja puoliperävaunut; kontit (PKWiU 29.20.2),
 6. perävaunujen, puoliperävaunujen ja muiden ajoneuvojen osat ilman mekaanista käyttövoimaa (PKWiU 29.20.30.0),
 7. muualle luokittelemattomat moottoriajoneuvojen (paitsi moottoripyörien) osat ja tarvikkeet (PKWiU 29.32.30.0),
 8. polttomäntämoottorit, jollaisia ​​käytetään moottoripyörissä (PKWiU 30.91.3),
 9. radio-, televisio- ja tietoliikennelaitteet, ei kuitenkaan elektroniputket ja muut elektroniset komponentit sekä äänen ja kuvan käsittelyyn tarkoitettujen laitteiden ja laitteiden osat, antennit (PKWiU ex 26 ja ex 27.90),
 10. valokuvauslaitteet, ei kuitenkaan valokuvauslaitteiden ja -tarvikkeiden osia ja tarvikkeita (PKWiU ex 26.70.1),
 11. jalometalleista valmistettuja tai näitä metalleja sisältäviä tavaroita, joiden luovutuksiin ei voida soveltaa 1 §:ssä tarkoitettua vapautusta verosta. 113 kohta. Tavaroiden ja palveluiden verosta 11 päivänä maaliskuuta 2004 annetun lain 1 ja 9 §, jäljempänä "laki",
 12. tallennetut ja tallentamattomat digitaaliset ja analogiset tietovälineet,
 13. tuotteet, jotka on tarkoitettu käytettäväksi, tarjotaan myyntiin tai käytettäväksi moottoripolttoaineina tai moottoripolttoaineiden lisäaineina tai seoksina PKWiU-tunnuksesta riippumatta,
 14. tupakkatuotteet (PKWiU 12.00), alkoholipitoiset juomat, joiden alkoholipitoisuus on yli 1,2 %, sekä alkoholijuomat, jotka sisältävät oluen ja alkoholittomien juomien seosta, joiden alkoholipitoisuus on yli 0,5 % riippumatta PKWiU-tunnuksesta, ei kuitenkaan lentokoneisiin toimitettavat tavarat,
 15. hajuvedet ja wc-vedet (PKWiU 20.42.11.0), ei kuitenkaan lentokoneisiin toimitettuja tavaroita

- kohdassa tarkoitettua toimitusta lukuun ottamatta b-l, joka on kohdassa tarkoitettujen tavaroiden toimitus asetuksen liitteen 36 kohta.

2) Vapautus kassakoneesta ei myöskään ole mahdollista palvelujen tuottamisessa:

 1. henkilöliikenne autoliikenteessä, lukuun ottamatta kohdassa mainittua kuljetuksia asetuksen liitteen 15 ja 16 kohta,
 2. ihmisten ja heidän käsimatkatavaroidensa kuljettaminen takseilla,
 3. moottoriajoneuvojen ja mopojen korjaus (mukaan lukien renkaiden korjaus, asennus, pinnoitus ja regenerointi),
 4. moottoriajoneuvojen ja mopojen renkaiden tai pyörien vaihtoon,
 5. ajoneuvojen testien ja teknisten tarkastusten alalla,
 6. lääkäreiden ja hammaslääkäreiden tarjoaman sairaanhoidon alalla, lukuun ottamatta kohdassa lueteltujen henkilöiden tarjoamia palveluja asetuksen liitteen 51 kohta,
 7. lakipalvelut, lukuun ottamatta kohdassa mainittuja palveluja asetuksen liitteen 28 kohta,
 8. veroneuvonta,
 9. liittyvät ruokaan (PKWiU 56), vain:
  • - toimittavat kiinteät ravitsemislaitokset, myös kausiluonteisesti, ja
  • - ruoanvalmistuspalvelut ulkopuolisille vastaanottajille (catering),
 10. kampaamo, kosmetiikka ja kosmetologia.

On kuitenkin korostettava, että kohta 2 ei koske palvelujen tarjoamista:

 • kohdassa esitettyjen ehtojen mukaisesti 2 §:ssä tarkoitetun verovelvollisen toimesta asetuksen liitteen 36 kohta. 8 sek. säädöksen 2a;
 • kohdassa mainittu 1 piste 2 lit. f-h, jos nämä palvelut tarjotaan kohdassa määrättyjen ehtojen mukaisesti Asetuksen liitteen 39 mukainen tapahtuma tapahtuu vain etäviestintävälineitä käyttäen tai jonka tulos välitetään vain näitä keinoja käyttäen;
 • kohdassa mainittu 1 piste 2 lit. f kohdassa esitettyjen ehtojen mukaisesti asetuksen liitteen 51 kohta;
 • kohdassa mainittu 1 piste 2 lit. ja lentokoneissa tai kohdassa määritellyllä tavalla asetuksen liitteen 46 kohta.

Kohteen mukaisesti asetuksen liitteen 39 kohta:

"Palvelujen tarjoaminen elinkeinotoimintaa harjoittamattomille luonnollisille henkilöille ja kiinteämääräisille maanviljelijöille, jos palveluntarjoaja saa täyden korvauksen harjoittamastaan ​​toiminnasta postin, pankin tai luottoyhtiöiden välityksellä (vastaavasti verovelvollisen pankkitilille tai verovelvollisen tilille osoitteessa säästö- ja luotto-osuuskunta). jonka jäsen hän on), ja maksun dokumentoivista asiakirjoista ja todisteista käy selvästi ilmi, mihin erityiseen toimintaan liittyi".

 

Kohteen mukaisesti asetuksen liitteen 46 kohta:

"Lain 43 §:n 9 momentissa lueteltujen laitosten ruokalapalvelut, joita nämä laitokset hoitavat, ovat vain oppilaiden, opiskelijoiden ja muiden maksujen, opettajien ja henkilökunnan saatavilla."

 

Kohteen mukaisesti asetuksen liitteen 51 kohta:

"Vakavan tai keskivaikean vammaisten sokeiden, itsenäisten ammatinharjoittajien tai vain yhden vaikea- tai keskivaikeavammaisen sokean työntekijän henkilökohtaisesti tarjoamat palvelut".

Kassakoneet ja irtisanominen

Tärkeää on, että lainsäätäjä on säätänyt useita poikkeuksia kassavelvollisuudesta, joihin viitataan valtiovarainministerin 16.12.2016 antamassa asetuksessa poikkeuksista kassakirjanpitovelvollisuudesta.

Tärkeimpiä niistä ovat:

 • liikevaihtorajoituksesta johtuva vapautus - 20 000 PLN

Osa yrittäjistä saattaa yksityishenkilöille myymisestä huolimatta hyötyä kassavapautuksesta, koska liikevaihtoraja ei ylity. Par. Asetuksen 3 §:n 3 momentti on vapautettu rekisteröintivelvollisuudesta sellaisten verovelvollisten myyntiin, joiden liikevaihto liiketoimintaa harjoittamattomien luonnollisten henkilöiden ja kertakorvausviljelijöiden hyväksi ei edellisenä verovuonna ylittänyt 20 000 zlotya. Tärkeää on, että jos toiminta aloitetaan vuoden aikana, raja asetetaan suhteessa.

Huomio!

Jokainen yrittäjä ei voi hyödyntää liikevaihtorajan aiheuttamaa vapautusta, vaikka se ei olisi ylittynyt - tämä selvitetään kohdassa Ehdoton kassavelvollisuus.

 • vapautus postimyyntiä varten

Jos postimyynti yksityishenkilöille ja kiinteähintaisille maanviljelijöille ei sisällä 2 momentissa tarkoitettuja tavaroita. 4, yrittäjä voi hyödyntää kohdassa tarkoitettua vapautusta asetuksen liitteen 38 kohta. Kassakone luovutetaan sisältönsä mukaan tavaran toimittamista varten lähetysjärjestelmässä (posti- tai kuriiripalveluilla), jos tavaran toimittaja saa täyden maksun postin, pankin tai luottoyhtiön (vastaavasti verovelvollisen pankkitilille tai verovelvollisen tilille) säästö- ja luotto-osuuskunnalla, jonka jäsen hän on) ja maksun suorittamista dokumentoivista asiakirjoista ja todisteista käy selvästi ilmi, mihin tiettyyn toimintaan liittyi ja kenelle (tiedot) ostajan osoite mukaan lukien).

 • vapautus käyttöomaisuuden ja aineettomien hyödykkeiden myynnistä

Käyttöomaisuutta ja aineetonta omaisuutta (ellei näitä osia ole mainittu määräyksen 4 kohdassa) myyvällä yrittäjällä ei tarvitse olla tätä varten kassakonetta, jos kauppa on todistettu laskulla.

Kuinka varata kassakoneen osto?

Kassakoneen osto on dokumentoitava asianmukaisesti (esim. laskulla), jotta se muodostaa verotuksessa vähennyskelpoisen kulun. Tämä asiakirja on kirjanpidon perusta. Kassakoneen ostolaskun kirjaustapa riippuu sen alkuperäisestä arvosta:

 • jos kassakoneen alkuarvo ei ylitä 3 500 zlotya (netto - aktiiviset arvonlisäveron velvolliset, brutto - arvonlisäverosta vapautetut yhteisöt), yrittäjä voi soveltaa kahta ratkaisua - sisällyttää menot suoraan verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin tai merkitä sen verovelvollisten rekisteriin. käyttöomaisuus ja kertapoistot;

 • jos kassakoneen alkuarvo ylittää 3 500 zlotya (netto - aktiiviset arvonlisäveron maksajat, brutto - arvonlisäverosta vapautetut yhteisöt), verovelvollisen on kirjattava se käyttöomaisuusrekisteriin ja poistettava se ajan myötä. Tällöin asiaankuuluva KŚT on 669 (poistoprosentti 20 prosenttia vuodessa) tai 491 kassakoneille, jotka muodostavat tietokoneryhmiä (poistoprosentti 30 prosenttia vuodessa).

Hakemus kassakoneeseen

Kassakoneen hakeminen koostuu useista vaiheista:

 • vaihe I - ilmoitus verotoimistolle kassakoneiden numerosta ja käyttöpaikasta

Par. Kassaasetuksen 13 §:n mukaan yrittäjän on ennen sen käytön aloittamista toimitettava toimivaltaiselle veroviraston päällikölle ilmoitus siitä, että hän pitää kirjaa kassakoneella. Ilmoituksen malli on määräyksen liite 1 ja sisältää tiedot kassakoneiden lukumäärästä ja niiden käyttöpaikasta (osoitteesta).

 • vaihe II - kassakoneen verotus

Laite tulee takavarikoida ennen kassarekisteröinnin asettamista myyntiin. Tämä on kertaluonteinen toimenpide, ja sen suorittaa huoltoteknikko.Mitä se koskee? Kassakoneen verotustilan aktivoinnista ja verovelvollisen NIP-numeron syöttämisestä sen muistiin. Tämä toiminta päättyy kassakirjaan liitettävän veroraportin tulostamiseen.

 • vaihe III - kassakoneen ilmoittaminen verovirastolle

Sekä yrittäjän että huoltoteknikon on 7 päivän kuluessa verotuksesta ilmoitettava kassakoneesta verovirastolle. Veronmaksaja saa tällöin kassakoneen rekisterinumeron, joka tulee sijoittaa siihen pysyvästi. Hakemuslomake on kassakoneista 14.3.2013 annetun valtiovarainministerin asetuksen liitteenä 2).

Alennus kassakoneen ostosta

Veronmaksaja, joka aloittaa liikevaihdon ja erääntyvien veromäärien kirjaamisen soveltuvina päivinä, voi vähentää tästä verosta kunkin kassakoneen hankintaan käytetyn summan, joka on ilmoitettu kirjaamisen alkamispäivänä (velvoitteen syntymispäivänä). 90 prosenttia sen ostohinnasta (ilman veroja), kuitenkin enintään 700 PLN.

Aktiivinen arvonlisäverovelvollinen hoitaa verohelpotuksen arvonlisäveroilmoituksessa, siitä lisää artikkelissa Kassakoneen hankinnasta aiheutuneiden kulujen korvaus.

Toisaalta arvonlisäverosta vapautuneen verovelvollisen on palautuksen saamiseksi jätettävä verovirastolle asianmukainen hakemus, joka on esitetty kohdassa Arvonlisäverosta vapaa yhteisö ja kassakoneen ostohelpotus.