Kuljetuspalvelujen kassakone - onko se välttämätön?

Verkkosivusto

Kuljetus on kuljetustehtävien suorittamista asianmukaista korvausta vastaan. Ne johtavat ihmisten ja materiaalien kuljetuksiin sekä näihin kuljetuksiin liittyvien lisäpalvelujen tarjoamiseen. Kuljetuspalveluista on muodostunut erillinen elinkeinoala ja ne kehittyvät yhä dynaamisemmin. Kuljetuspalveluja tarjoavien yrittäjien on täytettävä useita velvoitteita. Yksi niistä on tulojen oikea kirjaaminen. Tarkista, tarvitaanko kuljetuspalveluiden kassakonetta.

Kuljetuspalvelujen kassakone ja ALV-laki

Velvollisuus kirjata myynnit kassakoneeseen johtuu 1999/2004 8 §:stä. 111 sek. Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan elinkeinotoimintaa harjoittamattomille luonnollisille henkilöille myyvät verovelvolliset ja kiinteäkantaiset viljelijät ovat velvollisia pitämään kirjaa liikevaihdosta ja maksettavista veroista kassakoneiden avulla. Samaan aikaan valtiovarainministeri antoi asetuksen, jonka mukaan tietyt toiminnot on vapautettu myynnin kirjaamisvelvollisuudesta kassakoneeseen. Voivatko liikennepalvelut kuitenkin hyötyä tällaisesta poikkeuksesta?

Henkilökuljetuspalvelujen ja kassakoneen tarjoaminen

Kehitys- ja valtiovarainministerin asetuksen poikkeuksista kassakirjanpitovelvollisuudesta 4 §:ssä luetellaan ne toimet, jotka ehdottomasti velvoittavat myynnin kirjaamiseen kassakoneella.

Pykälän 4 §:n mukaan 2 §:ssä ja 3 §:ssä tarkoitetut vapautukset rekisteröintivelvollisuudesta eivät koske henkilöliikennepalvelujen tarjoamista autoviestinnässä, lukuun ottamatta kohdassa lueteltuja kuljetuksia. asetuksen liitteen 15 ja 16 kohdassa, eli:

  • muu matkustaja-, kaupunki- ja esikaupunkiliikenne - koskee vain säännöllistä kaupunkiliikennettä, paitsi rautatieliikennettä, jonka hinnat määrää kunta (Varsovan pääkaupungin neuvosto) tai kuntayhdistys,

  • Matkustaja-maaliikenne, reittiliikenne: kaupunkien välinen ja erikoistunut - koskee vain reittiliikennettä kaupunkiliikenteessä, paitsi rautatieliikenteessä, josta kunta (Varsovan pääkaupungin neuvosto) tai kuntayhdistys määrää hintoja.

Jos verovelvollinen siis aikoo myydä henkilökuljetuspalveluja osana liiketoimintaansa, hänen on rekisteröitävä tämä myynti kassakoneeseen ensimmäisestä myyntipäivästä alkaen. Hänellä ei ole oikeutta käyttää vapautusta myynnin kirjaamisesta kassakoneeseen.

Yllä oleva vahvistetaan Varsovan verokamarin johtajan 10. joulukuuta 2012 antamalla yksittäispäätöksellä, nro PPP2 / 443-893 / 12-2 / RR:

(...) Hakemuksessa esitetyt seikat osoittavat, että hakija harjoittaa liiketoimintaa. Tällä hetkellä elinkeinotoiminnassa ostettiin (...) henkilöliikenteen linja-auto (52 paikkaa) ja toiminta laajeni PKD 49.39.Z -toimintaan - muu muualle luokittelematon henkilöliikenne eli satunnainen linja-autovuokraus kuljettaja-, retki- ja turisti- ja satunnaiset bussit kulkevat ilman kiinteää aikataulua. (...) Se palvelee toisinaan myös luonnollisia henkilöitä, jotka eivät harjoita liiketoimintaa, esimerkiksi kuljettaessaan ryhmää esimerkiksi häihin tai hautajaisiin. (...)

Kyseessä olevassa tapauksessa on tärkeää, että Hakijan suorittamat palvelut ovat epäsäännöllisiä kuljetuksia ja on tärkeää, että ne eivät ole kohdassa tarkoitettuja kuljetuksia. asetuksen liitteen 15 ja 16 kohta. (...)

Näin ollen edellä mainitut verolain säännökset ja tapauksen kuvaus huomioon ottaen on todettava, että hakijan esittämissä olosuhteissa, joissa henkilöryhmän kuljetuksesta koostuvat palvelut tarjotaan hakijan pyynnöstä. luonnollinen henkilö, joka ei harjoita liiketoimintaa - tämä 4 §:n mukainen toiminta Asetuksen 1 kohdan 2 alakohdan mukaan säännönvastaisen henkilöliikenteen palveluina ei myönnetä vapautusta kassarekisteröintivelvollisuudesta.

Edellä esitetyn perusteella hakija on velvollinen pitämään kirjaa liikevaihdosta ja maksettavien verojen määristä kassakoneen avulla ensimmäisestä elinkeinotoimintaa harjoittamattomalle luonnolliselle henkilölle suoritetusta henkilökuljetuspalvelusta - mikä johtuu 4 §:stä. . asetuksen 1 kohdan 2 alakohta. (...)

Esimerkki 1.

Veronmaksaja aikoo perustaa yrityksen, jossa hän tarjoaa kuljetuspalveluja yksityishenkilöille, esimerkiksi häihin tai muihin erityistapahtumiin. Siksi nämä palvelut ovat satunnaisia. Onko verovelvollisen kirjattava tämä myynti kassakoneeseen vai voiko se saada vapautuksen?

Tilanteessa, jossa verovelvollinen aikoo myydä henkilökuljetuspalveluja luonnollisille henkilöille, jotka eivät harjoita liiketoimintaa, hänen on rekisteröitävä ne kassakoneeseen ensimmäisestä myyntipäivästä alkaen.

Tavarankuljetus ja kassakone

Tavarankuljetuspalvelujen tarjoamisessa luonnollisille henkilöille, jotka eivät harjoita liiketoimintaa, sovelletaan edellä mainitun asetuksen 3 §:ssä tarkoitettua poikkeusta. Sen mukaan kirjaamisvelvollisuudesta on vapautettu tiettynä verovuonna, kuitenkin enintään 31.12.2018 saakka:

  • verovelvolliset, joiden liikevaihto liiketoimintaa harjoittamattomien luonnollisten henkilöiden ja kiinteämääräisten maanviljelijöiden osalta ei ylittänyt 20 000 zlotya edellisenä verovuonna, ja edellisenä verovuonna aloittaneiden verovelvollisten osalta tavaroiden luovutukset tai palvelujen luovutukset luonnollisille henkilöille, jotka eivät harjoita liiketoimintaa ja kiinteämääräisiä viljelijöitä, jos tämän tilin liikevaihto ei ylittänyt 20 000 zlotya suhteessa näiden toimintojen harjoittamiseen edellisenä verovuonna;

  • verovelvolliset 31.12.2017 jälkeen alkavat tavaroiden luovutukset tai palvelujen luovutukset elinkeinotoimintaa harjoittamattomille luonnollisille henkilöille ja kiinteämääräisille maanviljelijöille, jos verovelvollisen tältä osin odottama liikevaihto ei ylitä näiden suorittamisajan suhteessa verovuonna 20 000 zlotya.

Edellä mainitun yhteydessä, jos verovelvollisen liiketoimia harjoittamattomien luonnollisten henkilöiden hyväksi kertynyt liikevaihto ei ylitä 20 000 zlotya, hän ei ole velvollinen kirjaamaan myyntiä kassakoneeseen. On kuitenkin muistettava, että jos verovelvollinen aloittaa kuljetuspalvelujen tarjoamisen yksityishenkilöille vuoden aikana, 20 000 zlotyn raja lasketaan suhteessa toimintojen suorittamisjaksoon tiettynä verovuonna.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 2.

Herra Kazimierz aloitti tavarankuljetuspalvelujen tarjoamisen 1. heinäkuuta. Ensimmäinen myynti liiketoimintaa harjoittamattomille luonnollisille henkilöille tehtiin 15. heinäkuuta.

Silloin, kunnes raja ylittyy, myyntiä ei tarvitse kirjata kassakoneeseen. Johtuen kuitenkin siitä, että palvelujen tarjoaminen alkoi vuoden aikana, on tarpeen asettaa suhteellisesti raja, jonka ylittyessä on tarpeen asentaa kassakone.

Rajan laskeminen: (täysi rajamäärä / päivien kokonaismäärä tietyssä vuodessa) x päivien lukumäärä myyntipäivästä vuoden loppuun:

(20 000 / 365 päivää) x 170 päivää = 9 315,07 PLN.

Tämä tarkoittaa, että vapautus kassakoneesta on voimassa, kunnes 9 315,07 PLN:n raja ylittyy.

Myynnin rajan ylittymiseen asti verovelvollinen voi todentaa myynnin tilin ulkopuolisilla myyntirekistereillä. Rajan laskemiseksi oikein voit kuitenkin käyttää kassakoneen rajalaskuria.