Kassa- ja kulttuuri- ja viihdepalvelut

Palveluvero

Arvonlisäverolaki asettaa arvonlisäverovelvollisille tietyissä olosuhteissa velvollisuuden kirjata myynti kassakoneella. Vaikka valtiovarain- ja kehitysministerin määräyksen poikkeuksista kirjanpitovelvollisuudesta kassakoneiden käytön yhteydessä tietyt verovelvolliset voivat välttää kassakoneen tarpeen, on kuitenkin olemassa luettelo toiminnoista, joita suoritetaan kassakoneen käytön yhteydessä. mikä vie sinulta oikeuden hyötyä vapautuksesta. Näiden toimintojen soveltamisalaa laajennettiin 1.1.2018 alkaen. Milloin kassakone on pakollinen?

Kassakone arvonlisäverolain valossa

Alv-verovelvollisten kassakoneen tarpeellisuutta harkittaessa olisi alettava viitaten 1 artiklaan. 111 sek. arvonlisäverolain 1 §. Säännöksessä täsmennetään, että elinkeinotoimintaa harjoittamattomille luonnollisille henkilöille myyvien verovelvollisten ja kiinteämääräisten viljelijöiden on pidettävä kirjaa liikevaihdosta ja kassakoneiden käytöstä maksettavien verojen määristä. On myös syytä kiinnittää huomiota taiteen sisältöön. 111 sek. arvonlisäverolain 8 §:n mukaan valtiovarainministeri voi määräyksellä vapauttaa määräajaksi tietyt verovelvollisryhmät ja tietyt toiminnot kassavelvollisuudesta ja määritellä ehdot. vapautuksen käyttämisestä yleisen edun huomioon ottaen erityisesti valtion talousarvion tilanteessa.

Valtiovarain- ja kehitysministeri käytti hyväkseen yllä olevaa valtuutusta antamalla 28.12.2018 asetuksen kassakirjanpitovelvollisuuden poikkeuksista.

Vapautuksen käyttöehdot

Mainitussa määräyksessä määritellään tietyille verovelvollisten ryhmille ja tietyille toiminnoille väliaikaiset vapautukset liikevaihdon ja maksettavien verojen kirjaamisvelvollisuudesta kassakoneiden avulla sekä vapautuksen käytön ehdot.

On huomattava, että asetuksen sanamuodossa säädetään kahdentyyppisistä poikkeuksista. Ensimmäistä, joka on kuvattu asetuksen 2 §:ssä, kutsutaan objektiiviseksi vapautukseksi. Tämän säännöksen mukaan määräyksen liitteessä luetellut toiminnot ovat vapautettuja kirjaamisvelvollisuudesta tiettynä verovuonna, kuitenkin enintään 31.12.2021 asti. Tämä tarkoittaa sitä, että verovelvollinen voi hyötyä verovapaudesta pelkästään siitä syystä, että hän suorittaa liitteessä kuvatun toiminnan.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Toisaalta toinen vapautusten ryhmä, jota luonnehditaan subjektiiviseksi vapautukseksi, liittyy tietyn verovelvollisen liikevaihtoon. Asetuksen 3 §:n mukaan verovelvolliset, joiden liikevaihto elinkeinotoimintaa harjoittamattomille luonnollisille henkilöille ja tasakantaisille viljelijöille ei edellisenä verovuonna ylittänyt 20 000, on vapautettu kirjanpitovelvollisuudesta tiettynä verovuonna, ei kuitenkaan enää. kuin 31. joulukuuta 2018 asti. PLN ja edellisenä verovuonna aloittavien verovelvollisten osalta tavaroiden luovutukset tai palvelujen luovutukset luonnollisille henkilöille, jotka eivät harjoita liiketoimintaa, ja kiinteämääräisille maanviljelijöille, jos tämän tilin liikevaihto ei ole ylittää suhteessa näiden toimintojen suorittamisjaksoon edellisenä verovuonna 20 000 zlotya.

Toiminta on kokonaan irtisanomisen ulkopuolelle

On kuitenkin olemassa joukko toimintoja, jotka koostuvat sekä tiettyjen tavaroiden toimittamisesta että tiettyjen palvelujen tarjoamisesta, jotka on jätetty pois mahdollisuudesta käyttää (subjektista tai objektiivista) vapautusta kassarekisteröintivelvollisuudesta. Tämän seurauksena kassakonetta on säilytettävä tiettyä myyntiluokkaa varten. Luettelo näistä toiminnoista on kuvattu § 4 jaksossa 1 asetuksen 1 kohta 1 ja 2 kohta.

Lainsäätäjä päätti 1.1.2018 alkaen lisätä uusia palveluita, joiden tarjoaminen velvoittaa verovelvollisen pitämään kirjanpitoa kassakoneella. Koska litium muodostuu k-m § 4 sek. Asetuksen 1 kohdan 2 alakohdan mukaan poikkeukset kirjaamisvelvollisuudesta eivät koske palvelujen tarjoamista:

  • kulttuuri ja viihde - vain sirkusesityksiin pääsyn puitteissa,
  • liittyvät viihteeseen ja virkistykseen - vain huvipuistoihin, diskoihin, tanssisaleihin pääsyn alalla.

Valtiovarainministerin mukaan uusien pakollisen rekisterin piiriin kuuluvien palvelujen lisääminen kassan avulla tähtää ensisijaisesti arvonlisäverojärjestelmän tiukentamiseen ja lisävarojen tulon varmistamiseen valtion budjettiin.