Väärennettyjen laskujen sakot – kuinka suuria seuraamuksia on?

Verkkosivusto

Laskun väärentämisen ongelma on valtion edun kannalta erittäin tärkeä. Epäluotettavat laskut vaikuttavat negatiivisesti valtion budjettiin ja vähentävät sen tuloja. Tästä syystä lainsäätäjä päätti määrätä ankaria seuraamuksia väärien laskujen tuomisesta talousmarkkinoille. Mitä seuraamuksia vääristä laskuista?

Laskun määritelmä

Laskulla tarkoitetaan paperilla tai sähköisessä muodossa olevaa asiakirjaa, joka sisältää arvonlisäverolain ja sen perusteella annettujen määräysten edellyttämät tiedot. Lasku on asiakirja, jonka avulla ostaja voi vähentää ostoihin sisältyvän arvonlisäveron osana liiketoimintaansa liittyvistä ostoista.

Huolimatta siitä, että laskuissa olisi ilmoitettava todelliset liiketoimet, epärehelliset veronmaksajat väärentävät laskuja valtion budjetista maksettavan veron pettämiseksi.

Seuraamukset vääristä laskuista - seuraamukset

Rikoslakiin sisältyy laaja luettelo rikoksen rangaistuksista väärennettyjen laskujen muodossa. Mahdollisuus soveltaa seuraamuksia koskee muun muassa väärennettyjä laskuja ja niiden sisällön valheiden todistamista.

Art. Rikoslain 270 a §:n 1 momentin mukaan, joka käyttää sitä aitoina väärentää tai muuttaa laskun sellaisissa tosiseikoissa, joilla voi olla merkitystä julkisoikeudellisen saatavan määrän tai sen palauttamisen tai muun verovelan palauttamisen kannalta taikka sellaisesta laskusta, joka on aito, voidaan määrätä vapausrangaistus 6 kuukaudesta 8 vuoteen.

Lisäksi, jos tekijä tekee edellä määritellyn teon laskua tai laskuja vastaan, jotka sisältävät erääntyvän kokonaissumman, jonka arvo tai kokonaisarvo on suurempi kuin viisi kertaa suuren omaisuuden määräävä määrä (eli 5 miljoonaa zlotya), tai tehnyt rikoksesta itselleen pysyvän tulonlähteen, siitä voidaan tuomita vankeuteen vähintään kolmeksi vuodeksi.

On hyvä huomioida, että yllä oleva säännös viittaa laskun erääntyneeseen kokonaissummaan eli bruttomäärään.

Esimerkki 1.

Veronmaksaja väärensi laskun, josta käy ilmi maksettava summa 4 500 000 zlotya. Koska hän ei ylittänyt viisi kertaa suuren omaisuuden määräävää määrää, hän on tuomittu vankeuteen 6 kuukaudesta 8 vuoteen.

Toinen rikos koskee valheiden todistamista laskussa. Art. Rikoslain 271 a §:n 1 momentissa otettiin käyttöön sääntö, että se, joka laatii laskun tai laskut, jotka sisältävät erääntyneen kokonaismäärän, jonka arvo tai kokonaisarvo on olennainen ja joka todistaa totuudenvastaiset tosiasiat niistä tosiseikoista, joilla voi olla merkitystä velan määräämisen kannalta. julkisoikeudellisen velan määrästä tai sen palauttamisesta tai muun veroluonteisesti erääntyneen määrän palauttamisesta taikka käyttää tällaista laskua tai laskuja, tuomitaan vankeusrangaistus 6 kuukaudesta 8 vuoteen.

Kuten edellisessä esimerkissä, otettiin käyttöön sääntö, että jos laki koskee laskuja, jotka sisältävät saamisen kokonaismäärän, jonka arvo tai kokonaisarvo on suurempi kuin viisi kertaa arvokkaan omaisuuden määräävä määrä (eli 5 miljoonaa zlotya), tai rikos on tehty pysyvällä tulonlähteellä, rikosoikeudellisen vastuun vaarana on vähintään 3 vuoden vankeustuomio.

Yli 10 miljoonan zlotyn vääristä laskuista sakot

Ankarin rangaistus koskee edellä mainituista rikoksista, jos laskut sisältävät erääntyvän kokonaissumman, jonka arvo on yli kymmenen kertaa suuromaisuutta edustava summa, eli 10 miljoonaa zlotya. Tässä tapauksessa rikoksentekijälle tuomitaan vähintään 5 vuoden vapausrangaistus tai 25 vuoden vapausrangaistus.

Lisäverovelvollisuus tavaroista ja palveluista

On myös syytä mainita, että 1.1.2017 alkaen arvonlisäverolaki ottaa käyttöön myös eräänlaisen "seuraamuksen" väärien laskujen antamisesta. Kyse on ns tyhjiä laskuja. Tämä on puhekielessä käytetty termi, joka viittaa tilanteeseen, jossa laskut eivät dokumentoi varsinaista tapahtumaa.

Pääsääntönä on, että jos ostoihin sisältyvä vero on ilmoitettu liian suureksi tai luovutettu vero aliarvioitu, mikä puolestaan ​​johtaa velan aliarvioimiseen, palautuksen liian suureen tai siirrettävän määrän liian suureen ilmoittamiseen, veroviranomaisella on oikeus määrätä ylimääräinen vero. 30 % tästä erotuksesta.

Jos yllä oleva tilanne kuitenkin johtuu ALV-laskusta, joka:

  • sen on antanut ei-olematon yhteisö,

  • ilmoittaa toiminnon, jota ei ole suoritettu,

  • antaa summia, jotka ovat ristiriidassa todellisuuden kanssa;

  • vahvistaa toiminnot, joita koskevat säännökset. Siviililain 58 ja 83 §:ssä

- lisäverovelan määrä näistä laskuista johtuvassa ostoihin sisältyvässä verossa on 100 %.

Esimerkki 2.

Veronmaksaja laati tyhjän laskun, jonka nettomäärä oli 10 000 zlotya, ALV 2 300 zlotya. Tarkastuksessa veroviranomainen totesi, että laskussa todetaan, että toimintaa ei ole suoritettu. Tämän seurauksena viranomainen määrää 2 300 zlotyn lisäverovelvollisuuden.