Verokortti ja työntekijöiden työsuhde toimeksiantosopimuksella

Palveluvero

Verokortti on hyvin yksinkertainen tapa verottaa tietyntyyppisiä yrityksiä tuloverolla. Tätä yksinkertaistettua verotustapaa voivat käyttää vain verovelvolliset, jotka harjoittavat tiukasti määriteltyä lain liitteessä mainittua taloudellista toimintaa. Verokortti rajoittaa kirjanpidon minimiin (käytännössä se on vain laskutusta). Verokortin alaista toimintaa harjoittaessa on kuitenkin muistettava, että on täytettävä kaikki laissa asetetut vaatimukset, myös työsuhteeseen liittyvät.

Ketä voidaan verottaa verokortin perusteella?

Art. 2 lauseke Tiettyjen luonnollisten henkilöiden ansaitsemien tulojen kiinteämääräisestä tuloverosta 20. marraskuuta 1998 annetun lain 1 kohta 2 (eli vuoden 2016 laki, kohta 2180, sellaisena kuin se on muutettuna), jäljempänä "kertakorvauslaki" , luonnolliset henkilöt, jotka saavat tuloa muusta kuin maataloudesta, voivat maksaa kiinteämääräisen tuloveron verokortin muodossa.

Art. 23 1 kohta. Kiinteäsuorituslain mukaan verokortin muodossa olevan kiinteämääräisen tuloveron voivat maksaa elinkeinotoimintaa harjoittavat verovelvolliset:

 • palvelu tai valmistus ja palvelu, jotka on määritelty lain liitteen 3 muodostavan taulukon I osassa, jäljempänä taulukko, lain liitteessä 4 määritellyssä laajuudessa - työsuhteen ollessa enintään taulukossa mainittu asema ;
 • palvelu elintarvikkeiden, juomien, tupakkatuotteiden ja kukkien vähittäiskaupan alalla, lukuun ottamatta juomia, joiden alkoholipitoisuus on yli 1,5 % - taulukon osassa II määritellyin edellytyksin;
 • palvelu muiden kuin elintarvikkeiden vähittäiskaupan alalla - taulukon osassa III määritellyin edellytyksin, lukuun ottamatta moottoripolttoaineiden, moottoriajoneuvojen, moottoriajoneuvojen, maataloustraktoreiden ja moottoripyörien osien ja tarvikkeiden kauppaa, ja luvan kattamien muiden kuin elintarviketuotteiden kauppaa lukuun ottamatta;
 • gastronominen - jos ei myydä juomia, joiden alkoholipitoisuus on yli 1,5 % - taulukon osassa IV määritellyin edellytyksin;
 • kuljetuspalveluille, jotka suoritetaan yhdellä ajoneuvolla - taulukon osassa V määritellyin edellytyksin;
 • viihdepalvelujen alalla - taulukon osassa VI määritellyin edellytyksin;
 • kotiruokien myyntiin asunnoissa, jos ei myydä yli 1,5 % alkoholipitoisia juomia - taulukon osassa VII määritellyin edellytyksin;
 • ammateissa, jotka koostuvat palvelujen tarjoamisesta ihmisten terveyden suojelun alalla - taulukon VIII osassa määritellyin edellytyksin;
 • vapaissa ammateissa, jotka koostuvat eläinlääkäreiden eläinlääkintäpalveluista, mukaan lukien eläinlääkevalmisteiden myynti (PKWiU ex 21.10.51.0, ex 21.20.13.0, ex 21.20.21.0 ja ex 21.20.23.0) tarjottujen palvelujen yhteydessä - taulukon osassa IX esitetyin edellytyksin;
 • lasten ja sairaiden kotihoidon alalla - taulukon osassa X määritellyissä olosuhteissa;
 • koulutuspalvelujen alalla, joka koostuu oppituntien pitämisestä tunneittain - taulukon osassa XI määritellyin edellytyksin.

Verokortin muodossa suoritettavan kertakorvauksen voivat maksaa myös - taulukon XII osassa määritellyin ehdoin ja edellytyksin - luonnolliset henkilöt, mukaan lukien samanaikaisesti maatilaa hoitavat maanviljelijät.

Verokortti ja työntekijöiden palkkaaminen

Veronmaksajan on verokortin muodossa verotusta päättäessään muistaa, että hänen toiminnallaan on tiettyjä rajoituksia. Lainsäätäjä totesi, että osa verokortilla verotettavista verovelvollisista ei voi käyttää muiden kuin heidän palveluksessaan olevien ihmisten apua. Art. 25 sek. 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua toimintaa harjoittavat verovelvolliset.23, ovat verokortin muodossa verotettavia, jos he eivät käytä heidän palvelukseensa kuulumattomien henkilöiden palveluja sekä muiden yritysten ja laitosten palveluita, ellei kyseessä ole erikoispalvelu. Art. 25 sek. 3 yllä lain 2 momentin mukaisille erikoispalveluille. 1 kohdan 3 alakohtaa, muuhun kuin raportoituun toimialaan kuuluvat toimet ja työt, jotka ovat tarpeen toimitetun tuotteen tai palvelun täydellisen suorittamisen kannalta, mukaan lukien liitteessä 4 tarkoitetut toiminnot ja niihin liittyvät työt.

Verokortin määrä - työllisten lukumäärä

Verokortilla verotettavaa yritystoimintaa harjoitettaessa tulee muistaa, että lainsäätäjä on ottanut käyttöön työllistymisrajat. Tässä vaiheessa on muistettava, että verovelvolliset, jotka harjoittavat edellä mainittua toimintaa taide. 23 sek. 1 pistettä 1-6 voidaan verottaa verokortin muodossa myös silloin, kun tätä toimintaa harjoitetaan parisuhteessa edellyttäen, että yhtiömiesten ja työntekijöiden kokonaismäärä ei ylitä taulukossa määriteltyä työsuhteen asemaa - kuten määrätään art. 25 sek. kertakorvauslain 5 §. Yrityksen osakkaita kohdellaan siis samalla tavalla kuin palkattuja henkilöitä.

Artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa 25 sek. 5 §:n mukaan verokortin muodossa olevan tuloveron määrä määräytyy kumppaneiden ja työntekijöiden kokonaismäärää vastaavan työsuhteen asemalle määritellyn verokannan mukaan (em. lain 26 §:n 2 momentti). Mitä suurempi työntekijöiden määrä, sitä korkeampi verokorttiprosentti eli lainsäätäjä on asettanut verokorttiprosentin suuruuden riippuvaiseksi heidän lukumäärästään.

Ketä katsomme työntekijäksi, kun verotetaan verokortin muodossa?

Taiteen sisällöstä. 25 sek. Kertasummalain 6 §:stä käy ilmi, että arvioitaessa verokortin muodossa tapahtuvan verotuksen oikeuttavia edellytyksiä ja määritettäessä tuloveron määrää suhteessa 11 §:ssä tarkoitettuihin verovelvollisiin. 23 sek. 1 piste 1 työntekijöiden lukumäärään asti:

 • se sisältää myös kotisopimuksen perusteella palkatut henkilöt ja perheenjäsenet, joilla on muu kuin verovelvollisen pysyvä tai tilapäinen asuinpaikka,
 • ei sisälly:
  • verovelvollisen kanssa yhteisessä taloudessa asuvat perheenjäsenet, ja jos liiketoimintaa harjoittavat kumppanit, vain toisen osakkaan perheenjäsenet,

  • oppisopimuskoulutuksessa tai koulutuksessa tietyn työn suorittamiseen, oppisopimuskoulutuksesta tai tietyn työn suorittamista varten koulutuksesta annettujen erillisten säännösten mukaisesti - oppisopimuskoulutuksen tai oppisopimusjakson aikana, ja enintään kolme henkilöä työsuhteessa ensimmäisen 12 kuukauden aikana kokeen läpäiseminen; Yläasteen oppilaita sekä kesä- ja talviloman aikana työskenteleviä opiskelijoita kohdellaan tasavertaisesti oppisopimus- tai koulutustarkoituksessa tiettyä työtä varten palkattujen henkilöiden kanssa,

  • (poistettu)

  • työntekijät, jotka työskentelevät vain tuotteiden myyntiin, palvelutilausten vastaanottamiseen, tehtaan siisteyden ylläpitoon, kassan ja kirjanpidon hoitamiseen, kuljettajat ja saattajat - edellyttäen, että verovelvollinen on kirjallisesti täsmentänyt näiden työntekijöiden toiminnan laajuuden,

  • henkilöt, joiden lukuun toimintaa harjoitetaan verovelvollisen kuoleman jälkeen, jos nämä eivät osallistu liiketoimintaan,

  • enintään neljä työtöntä valmistuvaa henkilöä, jotka toimivaltainen työvoimatoimisto on määrännyt erillisten määräysten perusteella harjoittelemaan työnantajan palveluksessa enintään kahdentoista kuukauden ajaksi,

  • Työvoimatoimistoon ilmoittautunutta työssäkäyvää työtöntä tai valmistuvaa työvoimatoimistoon on yhteensä enintään kolme ja työttömän työvoimatoimistoon ilmoittautumisajan on kestettävä vähintään 6 kuukautta. välittömästi ennen työskentelyään.

Yhteenvetona voidaan todeta, että jokaista veronmaksajan kanssa yhteistyötä tekevää henkilöä ei voida pitää työntekijänä.

Henkilön työllistäminen toimeksiantosopimuksen perusteella

Työntekijöiden palkkaaminen voi johtaa korttikoron nousuun tai oikeuden menetykseen tähän verotukseen. Verokortin alainen verovelvollinen ei saa käyttää työsuhteeseen kuulumattomien henkilöiden tai muiden toimipaikkojen palveluja. Edellä esitetyn perusteella verokortin alainen verovelvollinen ei voi työllistää muita kuin työsuhteen perusteella. Näin ollen se ei voi työllistää henkilöitä toimeksiantosopimuksella.

Esimerkki 1.

Veronmaksajalla on kampaamo (parturi-kampaamopalvelut), toimintaa verotetaan verokortilla. Asiakkaiden suuren määrän vuoksi hän päätti toukokuussa (ehtoolliset) palkata lisähenkilön. Veronmaksaja palkkasi toimeksiantosopimuksen perusteella toisen kampaajan. Edellä esitetyn seurauksena menetettiin mahdollisuus toiminnan selvittämiseen verokortin perusteella. Veronmaksaja, joka halusi edelleen verottaa verokortilla, ei voinut palkata kampaajaa toimeksiantosopimuksen perusteella.

Aina ei tietenkään ole mahdollista käyttää toimeksiantosopimuksen perusteella palkattujen henkilöiden palveluja. Jos verovelvollinen harjoittaa verokortilla verotettavaa liiketoimintaa, tekee yhteistyötä erikoispalveluja tarjoavan henkilön kanssa tehdyn toimeksiantosopimuksen perusteella, tämä ei vaikuta mahdollisuuteen verottaa toimintaa verona. kortti. Edellä mainittu toimeksiantosopimus ei vaikuta verokortin muodossa olevan tuloveron määrään.

Esimerkki 2.

Veronmaksajalla on kampaamo (parturi-kampaamopalvelut), toimintaa verotetaan verokortilla. Uuden tilan vuokrauksen yhteydessä hän päätti kunnostaa sen. Veronmaksaja palkkasi sisustussuunnittelijan toimeksiantosopimuksen perusteella. Palveluksessa oleva sisustussuunnittelija (asiantuntija) auttaa järjestämään kampaamoa. Edellä oleva ei johda mahdollisuuden menettämiseen verokortin perusteella tapahtuvaan toiminnan selvittämiseen. Veronmaksaja palkkasi toimeksiantosopimuksella asiantuntijan suorittamaan erikoistoimintoja.

Yllä olevan vahvistaa Bydgoszczin verokamarin johtajan yksilöllinen tulkinta 19. maaliskuuta 2012, numero ITPB1 / 415-17 / 12 / HD.

Edellä oleva tarkoittaa siis sitä, että Hakija hakemuksessa kuvatussa tilanteessa tietyn työsopimuksen tai taiteilijan, kuvanveistäjän tai puusepän toimeksiannon perusteella suorittamaan pykälässä tarkoitettuja asiantuntijapalveluita. 25 sek. Tiettyjen luonnollisten henkilöiden saamista tuloista kiinteämääräisestä tuloverosta annetun lain 3 §:n 3 momentin säännökset eivät vaikuta verokortin muodossa suoritettavan tuloveron määrään, eli se ei nosta hakijan verokantaa.