Pääoma ja osuus osakeyhtiössä (osa 10)

Palvelus

Pääoma ja osuus osakeyhtiössä on tiukasti määritelty. Osakeyhtiössä on kaksi osakepääomaa. Ensimmäinen on osakepääoma, joka osakeyhtiössä on vähintään 50 000 zlotya. PLN, toinen - lainsäätäjän Art. Commercial Companies Coden 132 §:n 1 momentin mukaan "muut rahastot", jotka ovat vastuullisten yhtiömiesten osuuksilla katettu pääoma.

Pääoma ja osuus kommandiittiyhtiössä - kommandiittiyhtiön vastuiden yhtiömiesten osuus osakepääomasta


Vastuullisten yhtiömiesten kattaman kommandiittiyhtiön osakepääoma ei ole osakepääoma, vaan sen vieressä oleva osakepääoma. Tähän pääomaan osallistuminen on kommandiittiyhtiön vastuullisen yhtiömiehen vastuulla.

Yleisten osakkaiden osuudet voivat olla seuraavanlaisia:
- rahaetuudet,
- tarjota työtä tai palveluita,
- käyttöoikeuden perustaminen yrityksen hyväksi,
- luontoissuoritukset.

Huomio!

Vastuullinen yhtiömies tekee osakepääomaan ei-rahasuorituksen eli apporttiomaisuuden avoimen yhtiösuhteen säännösten mukaisesti.

Avoin yhtiötä koskevien säännösten soveltaminen kommandiittiyhtiön osakepääoman kattamiseen tarkoitettuun apporttiomaisuuteen merkitsee sitä, että osuuden arvostus edellyttää sen arvon vapaata tunnustamista varsinaisten yhtiömiesten toimesta.

On korostettava, että koska emme ole tässä yhteydessä osakepääomaan, sitä ei tarvitse kattaa maksuilla ennen yhtiön rekisteröintiä. Määräaika, jonka kuluessa yhtiömies on velvollinen suorittamaan osuuksia, voidaan kuitenkin määritellä yhtiöjärjestyksessä. Jos tätä määräaikaa ei ole määritelty, osakkeenomistajan on toimitettava se hallituksen pyynnöstä.

Käytännössä vastuunalaisen yhtiömiehen ei myöskään tarvitse suorittaa todellisia avustuksia, eli käteisenä tai luontoissuorituksina - hänen osuutensa voivat olla takuuluonteisia. On kuitenkin syytä korostaa, että vaikka määräykset sallivat takuuluonteiset maksut, niitä käyttävä yritys ei ole urakoitsijoiden kannalta luotettava.

Vastuullisen yhtiömiehen osuus osakepääomasta

Art. Liikeyhtiölain 132 §:n mukaan vastuunalainen yhtiömies voi osallistua kommandiittiyhtiön osakepääomaan. Sitten se ottaa osakkeita osakepääomasta, mikä antaa sille vastuunalaisen osakkeenomistajan aseman.

Huomio!
Vastuullisen yhtiömiehen osallistuminen osakepääomaan ja osakkeenomistajan aseman saaminen ei sulje pois hänen vastuutaan yhtiön velvoitteista. Vastuullinen yhtiömies hankkii osakkeita suoritetuilla panoksilla.

Vastuullinen yhtiömies voi tehdä osakepääomaan raha- ja apporttiomaisuutta, kun taas on mahdotonta antaa työ- tai käyttö- ja käyttöoikeuksia, joita osakepääoman tapauksessa olisi voitu antaa. Tämä kielto johtuu siitä, että kommandiittiyhtiön osakepääomaan sovelletaan osakeyhtiön omia panoksia koskevia määräyksiä.

Tärkeä!

Osakeyhtiön osakepääomaan suoritetut apporttiomaisuussuoritukset ovat laillistetun tilintarkastajan tarkastuksen kohteena osakeyhtiömenettelyn mukaisesti.

Osakkeenomistajan maksuosuus kommandiittiyhtiön osakepääomaan

Osakeyhtiön osakkeenomistajien sijoituksiin sovelletaan kattavia osakeyhtiösäännöksiä. Tästä seuraa ennen kaikkea:

  • luontoissuoritukset on suoritettava kokonaisuudessaan ennen kuin yhtiö on haettu rekisteriin, ellei yhtiöjärjestys salli lahjoituksen suorittamista vuoden kuluessa yhtiön rekisteröintipäivästä,

  • Rahasuoritukset on suoritettava ennen yhtiön rekisteröintiä, vähintään neljäsosa niitä varten hankittujen osakkeiden arvosta.