Kertapoistot – kuka voi käyttää sitä?

Verkkosivusto

Tuloverosta annetun lain ja yhteisöverolain muuttamisesta 7.7.2017 annetulla lailla (Lakilehti 2017, kohta 1448) otettiin käyttöön kaikkien yrittäjien oikeus vuotuiseen kertaluonteiseen käyttöomaisuuden kulujen selvitykseen asti. 100 000 zlotya ja vähintään 10 000 zlotya. Ennen 12.8.2017, jolloin muutos tuli voimaan, kertapoistot ja mahdollisuus sisällyttää se ns. verokulut joutuivat maksamaan vain niille verovelvollisille, jotka olivat vasta aloittamassa liiketoimintaa tai joiden bruttomyyntitulot edellisenä verovuonna eivät ylittäneet 1 200 000 zlotya.

Nykyisen lainsäädäntökehyksen mukaan kaikki yrittäjät, riippumatta siitä, missä muodossa he harjoittavat liiketoimintaansa, voivat hyödyntää kertapoistoja tietyin edellytyksin.

Tämä väline ei myöskään kuulu de minimis -tukijärjestelmän piiriin, joten sitä voivat käyttää myös yrittäjät, jotka ovat saaneet viime vuosina esimerkiksi Euroopan unionin rahoitusta, joka on umpeennut de minimis -tuen rajan. jotka kuuluvat yrittäjien ryhmään. eivät saa tämäntyyppistä julkista tukea.

Kertapoistot - Mistä käyttöomaisuudesta voidaan tehdä poistoja?

Koska kyseessä olevan muutoksen tarkoituksena oli luoda mekanismi, joka mahdollistaa yrittäjien tekemien investointien kannustamisen, kertapoiston uusi muunnelma koskee vain investointeja käyttöomaisuuden ryhmiin 3-6 ja 8 kuuluvaan upouuteen käyttöomaisuuteen. Omaisuuden luokitus. Näihin ryhmiin kuuluvat muualle luokittelemattomat kattilat ja voimakoneet, koneet, laitteet ja laitteet yleis- ja erikoiskäyttöön, tekniset laitteet, työkalut, kojeet, irtaimisto ja laitteet.

On syytä korostaa, että edellä mainitun ryhmän käyttöomaisuuden tulee olla täysin uutta, jolloin kertapoistoa ei sovelleta käytettyyn tai verovelvollisen itse valmistamaan käyttöomaisuuteen.

Kertapoisto - määräraja

Yrittäjä voi tehdä vuosittain kertaluonteisia poistoja luokituksen ryhmiin 3-6 ja 8 hankitun upouuden käyttöomaisuuden alkuarvosta sinä verovuonna, jona omaisuus on merkitty käyttöomaisuusrekisteriin. ja aineettomat hyödykkeet siihen määrään asti, joka ei ylitä verovuonna 100 000 zlotya. 100 000 PLN:n määrä sisältää poistojen ja käyttöomaisuuden hankintaan liittyvien maksujen summan, jotka luokitellaan verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi.

Jos kyseessä on yritys, joka ei ole oikeushenkilö, poistorajalla tarkoitetaan tämän yhtiön osakkaille kuuluvan poistot kokonaisarvoa.

Tilanteessa, jossa verovelvolliselle aiheutuu yli 100 000 zlotya investointimenoja, hän tekee verovuonna kertaluonteisen poiston tähän summaan ja jäljelle jäävä ylijäämä poistetaan yleisten sääntöjen mukaisesti seuraavina verovuosina, vähennyskelpoisiin kuluihin sisältyvien poistojen ja käyttöomaisuuden hankintaan liittyvien maksujen summa ei saa ylittää tämän käyttöomaisuuden alkuarvoa.

Minimi investointikulut

Lisäehtona uusien säännösten hyödyntämiselle on, että veronmaksajien investoinnit uuteen käyttöomaisuuteen ovat tiettynä vuonna vähintään 10 000 zlotya.

Jos verovuonna on ostettu vähintään kaksi käyttöomaisuutta, niiden yhteisveroarvon tulee olla vähintään 10 000 zlotya ja kunkin alkuperäisen arvon ylittää 3 500 zlotya.

Tämä tarkoittaa, että verovelvollinen voi laskea verotuksessa vähennyskelpoisiksi kustannuksiksi menot, jotka aiheutuvat yhden tai useamman käyttöomaisuuden hankinnasta tiettynä vuonna, edellyttäen, että hän käytti hankintaan vähintään 10 000 zlotya ja kunkin alkuperäisen arvo oli suurempi kuin 3 500 PLN.

Jos verovelvollinen samaan aikaan alkaa tehdä poistoja käyttöomaisuudesta, jonka arvo on alle 10 000 zlotya ja yli 3 500 zlotya ja sisällyttää sen arvon 10 000 zlotyn rajoissa, jäävät tähän mennessä tehdyt poistot kuluihin, ja 100 000 PLN:n kertaluonteinen poisto otetaan huomioon tämän omaisuuserän arvosta, jota ei ole poistettu.

Maksut käyttöomaisuuden ostosta, jonka toimitus suoritetaan seuraavilla raportointikausilla

Keskusteltu ratkaisu mahdollistaa myös sen, että verovelvolliset voivat laskea suoraan verotuksessa vähennyskelpoisiksi kustannuksiksi käyttöomaisuuden hankinnasta suoritetut maksut (esim. ennakot), jotka toimitetaan seuraavilla raportointikausilla eli seuraavan kuukauden, vuosineljänneksen tai vuoden aikana. . Tilanteessa, jossa toimitus ei tapahdu esimerkiksi sopimuksen peruuttamisen vuoksi, verovelvollisella on velvollisuus oikaista verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja yleisin ehdoin.

Milloin verovelvollisen on lisättävä tuloja kiinteän omaisuuden hankintaan?

Sekä ennen että sen jälkeen hankittua käyttöomaisuushyödykkeen, jonka maksamisen verovelvollinen on sisällyttänyt vähennyskelpoisiin kuluihin, voi esiintyä tilanteita, joissa verovelvollinen joutuu tekemään verokulujen oikaisuja.

Ennen käyttöomaisuuden hankintaa tällainen tarve syntyy, kun verovelvollinen:

  • lopetettu liiketoiminta tai
  • muutti verotusmuodon kiinteämääräiseksi verotukseksi, joka on määritelty tonnistoverosta 24. elokuuta 2006 annetussa laissa tai 6. heinäkuuta 2016 annetussa laissa laivanrakennusteollisuuden ja sitä täydentävien toimialojen aktivoinnista.

Käyttöomaisuuden hankinnan jälkeen velvollisuus lisätä tuloja käyttöomaisuuden hankintaan liittyvällä panoksella syntyy, kun verovelvollinen:

  • ei tehnyt kertapoistoa käyttöomaisuudesta tai
  • hän myi käyttöomaisuuden maksua vastaan.

Tulon lisääminen maksulla käyttöomaisuuden hankinnasta tulee tällöin tapahtua viimeisenä toimintapäivänä ennen sen purkamista, viimeisenä liiketoimintapäivänä ennen verotusmuodon muutosta, sinä päivänä, jona verovelvollinen teki ensimmäisen arvonalentumisen tai käyttöomaisuuden luovutuspäivänä vastiketta vastaan.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Poistopohjan valinta

Ottaen huomioon, että sovellettavissa säännöksissä on jo ratkaisu mahdollisuudesta tehdä kertapoisto 50 000 euroon asti (pienille veronmaksajille ja aloitteleville yrityksille), jos ostetaan kiinteää omaisuuserä, joka oikeuttaa kertapoistoon, sekä 50 000 euron arvosta että ehdotettua 100 000 zlotyn arvosta poistoa liittyen tähän

Koskevatko kyseiset määräykset vain niiden voimaantulon jälkeen hankittua käyttöomaisuutta?

Keskusteltu kertapoistomekanismi koskee myös 1.1.2017 alkaen ostettua käyttöomaisuutta ja sen jälkeen suoritettuja maksuja näiden hankinnasta.

Voidaanko jo osittain poistetuista käyttöomaisuushyödykkeistä tehdä kertapoistoa?

Verohallinnon johtaja totesi 8.1.2018 antamassaan veropäätöksessä 0111-KDIB1-2.4010.406.2017.1.MM, että verovelvollisen kanta oli oikea, mikä osoitti, että 8.1.2018. 16k kappale. Arvoverolain 14 §:ää sovelletaan sekä rahastoihin, joista on tehty osittainen poisto, että rahastoihin, joita ei ole vielä aloitettu. Tässä reseptissä käytetty sanamuoto "Tehtaalla hankitun käyttöomaisuuden alkuarvosta" Se kattaa sekä käyttöomaisuuden, jonka poistoja ei ole vielä aloitettu, että käyttöomaisuutta, joka on jo osittain poistettu. Näin ollen ei ole perusteltua luokitella erikseen osittain poistetut rahastot ja rahastot, joita ei ole poistettu.

Onko veronmaksajalla 100 000 zlotyn kertapoiston tehtyään oikeus tehdä lisäpoistoja käyttöomaisuuden jäljellä olevasta alkuarvosta samana verovuonna?

Tehtyään 100 000 zlotyn kertapoiston, verovelvollisella ei ollut oikeutta tehdä uusia poistoja käyttöomaisuuden jäljellä olevasta alkuarvosta samana verovuonna. Nämä poistot (henkilötuloverolain 22k (1) tai 22i pykälän mukaisesti) voidaan laskea vasta seuraavasta verovuodesta alkaen, minkä Verohallinnon johtaja on vahvistanut yksittäisellä päätöksellä 14. marraskuuta 2017 0115-KDIT3. 4011.281.2017.1.DR

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kaiken kaikkiaan jokainen yrittäjä, ei vain pieni tai aloittava veronmaksaja, on nyt oikeutettu hyödyntämään kertapoiston. Tämä poistovaihtoehto liittyy täysin uuden käyttöomaisuuden hankintaan käyttöomaisuusluokituksen ryhmistä 3-6 ja 8. Arvonalentumisraja on verovuonna 100 000 zlotya, vähimmäiskustannukset 10 000 zlotya ja yhden käyttöomaisuuden alkuarvo yli 3 500 zlotya.