Yksi korjauslasku usealle laskulle

Palveluvero

Myydessään tavaroita tai tarjoaessaan palveluita urakoitsijoille verovelvollisen on otettava huomioon tarve tehdä oikaisuja heistä riippumattomista syistä tai virheistä. Sillä tarkoitetaan tavaroiden palautuksia tai reklamaatioita sekä virheitä määrässä/määrässä ja määrässä. Tiedätkö, mitä elementtejä pitäisi sisällyttää yhteen korjauslaskuun useasta laskusta? Tarkistaa!

Milloin korjaavat laskut lähetetään?

Myyjä antaa korjauslaskun tiukasti määritellyissä tilanteissa. Verosäädösten mukaisesti alkuperäinen lasku korjataan seuraavissa tapauksissa:

 • alennuksen myöntäminen asiakirjan antamisen jälkeen,

 • hinnan nostaminen - saatavien lisääminen,

 • virheitä arvonlisäveron määrässä tai verokannassa,

 • virheitä hinnassa,

 • virheitä laaditun laskun toisessa kohdassa (esim. myytyjen tavaroiden/palvelujen määrä/määrä tai tiedot kaupan osapuolista).

Oikaisulasku - elementtejä

Art. 106j kohta. 2. ALV-laki korjauslaskun tulee sisältää:

 • sanat "KORJAUSLASKU" tai sana "KORJAUS";
 • järjestysnumero ja myöntämispäivä;
 • sen laskun tiedot, johon korjauslasku liittyy:
  • määritelty art. 106e kohta. 1 pisteet 1-6,
  • korjattavien tavaroiden tai palvelujen nimi (tyyppi);

 • korjauksen syy;

 • jos oikaisu vaikuttaa veropohjan tai maksettavan veron määrän muutokseen - vastaavasti veropohjan korjauksen määrä tai myyntituotoista veron oikaisun määrä eriteltyinä yksittäisiin verokantoihin ja verovapaisiin myyntiin liittyviin määriin ;

 • muissa kuin kohdassa 5 mainituissa tapauksissa - korjattujen kohtien oikea sisältö.

Jos verovelvollinen myöntää alennuksen tai hinnanalennuksen kaikista tavaran luovutuksista tai palveluista, jotka on suoritettu tai suoritettu yhdelle vastaanottajalle tietyllä ajanjaksolla, 1 momentissa tarkoitettu oikaisulasku 2:

 • olisi lisäksi mainittava ajanjakso, jota myönnetty alennus tai alennus koskee;

 • ei saa sisältää kohdassa määriteltyjä tietoja. 106e kohta. 1 kohdan 5 ja 6 alakohta sekä korjauksen kohteena olevien tavaroiden tai palvelujen nimi (tyyppi).

Esimerkki 1.

Veronmaksaja haluaa antaa alennuksen jollekin urakoitsijasta jonkin tuotteen ostosta vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. Alennus voidaan dokumentoida kollektiivisella korjauslaskulla. On kuitenkin muistettava, että myönnetyn korjauksen tulee sisältää kaikki asiaankuuluvat tiedot.

Yksi korjauslasku usealle laskulle

Jos oikaisu tehdään tietylle laskulle sisältyvälle tavaralle tai palvelulle, korjauksen tekemisen ei pitäisi olla ongelma. Se näkyy kuitenkin silloin, kun yrittäjä haluaa yhden korjauslaskun riittävän usealle laskulle. Voimassa olevien lakien mukaan ei ole kieltoa laatia suurempaa määrää laskuja tai tiettyä ajanjaksoa koskevaa kollektiivista korjauslaskua.

Tällä hetkellä ei ole velvollisuutta täsmentää yksittäisiin laskuihin sisältyviä summia kollektiivisessa oikaisulaskussa, mutta oikeat summat on sisällytettävä - muuttuneilla arvoilla. Yhdessä usean laskun hyvityslaskun tulee siis sisältää muuttuneiden erien lopulliset korjausarvot.

Kollektiivinen hyvityslasku

Ryhmäkorjauslasku voidaan laatia useammasta kuin yhdestä alkuperäisestä laskusta. Tämä tarkoittaa, että yhdellä tällaisella laskulla voidaan korjata useita tai jopa useita kymmeniä aiemmin laadittuja tositteita.

Veropohjaa alentavan kollektiivisen oikaisun tulee sisältää tiedot ajanjaksosta, jota kyseinen hyvitys, alennus tai alennus koskee.

On myös mahdollista laatia yksinkertaistettu kollektiivinen korjauslasku. Tällaisessa laskussa ei tarvitse sisältää ostajan verotunnusta, tuotteen tai palvelun nimeä ja myyntipäivämäärää, mutta siinä on välttämätöntä, että siinä näkyy ajanjakso, jolta lasku on laadittu. Yksinkertaistettu kollektiivinen oikaisulasku voidaan laatia vain, kun tietylle ostajalle on myönnetty kollektiivinen alennus, sen on lisäksi katettava kaikki urakoitsijan kanssa tietyllä ajanjaksolla tehdyt kaupat. Tällaista laskua ei siis ole mahdollista laatia, jos alennus on myönnetty joistakin toimitetuista palveluista tai tavaroista.

Esimerkki 2.

Janusz haluaa antaa urakoitsijalle alennuksen kaikista ostetuista tuotteista vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. Tällöin on mahdollista laatia yksinkertaistettu kollektiivinen korjauslasku.

Yksi hyvityslasku useista ulkomaanvaluuttalaskuista

Ryhmäkorjaava lasku ei muuta tulon päivämäärää, se vaikuttaa vain sen määrään. Tämän vuoksi muunnokset Puolan zlotyiksi tulisi tehdä Puolan keskuspankin ilmoittaman keskikurssin mukaisesti alkuperäisen laskun päiväystä edeltävänä viimeisenä arkipäivänä.

Tällainen kanta on yhdenmukainen sekä läänin hallinto-oikeuden että korkeimman hallinto-oikeuden tuomioiden kanssa.

Vahvistus löytyy korkeimman hallinto-oikeuden 2.8.2012 antamasta tuomiosta, viitenumero II FSK 180/11.

Yksi korjaava lasku usealle laskulle - tunnistus KPiR:ssä

Vuoden 2016 alusta alkaen oikaisulaskujen sisällyttämisestä KPiR:ään on ollut voimassa uudet määräykset. Liikevaihtoa korjaavan laskun kirjaaminen KPiR:ään riippuu sen laatimisen syistä.

Jos alennuksesta tai tavaran palautuksesta johtuen laaditaan yksi korjauslasku usealle laskulle, tulee oikaisu sisällyttää siihen ajanjaksoon, jolloin kollektiivinen korjauslasku on laadittu. Jos kollektiivisen oikaisulaskun antaminen johtui virheestä alkuperäisten laskujen laatimisessa, tulee kollektiivinen oikaisulasku sisällyttää kirjanpitoon alkuperäisten laskujen antoaikana.