Mitä muutoksia kilpi 4.0 on tuonut työlakiin?

Palvelus

Shield 4.0 on toinen lainsäädäntö, joka on suunniteltu auttamaan työntekijöitä ja yrittäjiä epidemian aiheuttamana vaikeana aikana. Presidentti allekirjoitti lain 22. kesäkuuta ja näin kauan odotetut määräykset astuivat voimaan. Mitä oikeudellisia muutoksia työoikeuden alalla Shield 4.0 tuo mukanaan? Selitämme artikkelissa!

Lisähoitorahaa jatkettu!

Päiväkodissa tai päiväkodissa käyvien lasten vanhemmat saivat erityisen lisäoikeuden eli lisähoitotuen. Oikeutta hoitorahaan jatkettiin kuukaudesta toiseen, koska tilanne muuttui erittäin dynaamisesti. Viimeisimmän suojakilven merkintä kertoo, että jos päiväkoti, lastenkerho, päiväkoti, koulu tai muu laitos, jossa lapsi käy, suljetaan tai lastenhoitaja tai päivähoitaja ei pysty tarjoamaan hoitoa COVID-19:n vuoksi, Vakuutetulla on oikeus lisähoitorahaan 28.6.2020 asti Kilpi 4.0 johti siihen, että alle 8-vuotiaiden lasten vanhempien lisäetua jatkettiin 28.6.2020 saakka toisella jatko-mahdollisuudella. Näin ollen Shield 4.0 laajensi lisäetuihin oikeutettujen joukkoa. Lisäksi Shield 4.0:ssa on säännös, jonka mukaan ministerineuvosto voi COVID-19:n torjumiseksi asetuksella määritellä pidemmän lisähoitorahan saamisajan ottaen huomioon epidemiauhan keston tai epidemiatila ja niiden aiheuttamat vaikutukset.

Etuajan viimeinen pidennys eli 25.5.-14.6. oli vain vammaisten lasten vanhempien/huoltajien käytettävissä.

Laki tuli voimaan 24.6.2020, mutta lisätukea koskeva säännös tulee voimaan takautuvasti eli 25.5.2020 alkaen. Lisähoitorahaan oikeuttavat säännöt eivät ole muuttuneet. Tukea ei myönnetä, jos lapsen toinen vanhempi voi huolehtia lapsesta (esim. on työtön, on vanhempainvapaalla tai vanhempainvapaalla). Lisäraha ei sisälly hoitorahan 60 päivän rajaan ns yleiset säännöt tietyn kalenterivuoden aikana.

Shield 4.0 tarkoittaa pienempiä etuja työntekijöille

Kilpi 4.0 toi merkittäviä muutoksia tiettyjen työsuhteeseen tai sen päättymiseen liittyvien etuuksien maksamisen näkökulmasta.

Vähemmän välystä

Shield 4.0 asetti rajan tämän työnantajan työntekijälle työsuhteen päättymisen vuoksi maksamille erokorvauksille, korvauksille tai muille rahaetuuksille. Jos säännöksissä säädetään tällaisen etuuden maksamisvelvollisuudesta, sen määrä ei saa ylittää kymmenen kertaa työn vähimmäispalkkasäännösten perusteella määrättyä vähimmäispalkkaa. Tätä säännöstä sovelletaan COVID-19:n vuoksi julkistetun epidemiauhan tai epidemiatilan aikana edellyttäen, että työnantaja on kokenut taloudellisen liikevaihdon laskun tai palkkarahaston taakan merkittävän kasvun.

Yhtiön sosiaalietuusrahaston toiminta keskeytettiin

Epidemiauhan tai epidemian aikana sekä työnantajan liikevaihdon pienentyessä tai palkkarahaston rasituksen merkittävässä kasvussa työnantaja voi keskeyttää velvoitteensa:

  • perustaa tai ylläpitää yrityksen sosiaaliturvarahastoa,
  • tehdä peruskirjaus,
  • lomaetujen maksaminen.

Tällaisissa tapauksissa ei myöskään sovelleta työehtosopimusten tai palkka-asetusten säännöksiä, jotka määräävät säännöksissä määrättyä suuremman vähennyksen suuruuden yhtiön sosiaalietuusrahastolle ja muille sosiaali- ja toimeentulotuille. Tällöin työnantajat voivat soveltaa vähennyksen määrää laissa mainittuun rahastoon.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Muutoksia lomassa

COVID-19:n vuoksi ilmoitetun epidemiauhan tai epidemiatilan aikana työnantaja pystyi yksipuolisesti myöntämään jäljellä olevan loman.Tämä tarkoittaa, että hän voi antaa työntekijälle ilmoittamassaan määräajassa ilman työntekijän suostumusta ja loma-aikataulua huomioimatta loman, jota työntekijä ei ole käyttänyt edellisinä kalenterivuosina. Tämän vapaan pituus saa olla enintään 30 päivää, ja työntekijä on velvollinen käyttämään vapaata.

Kilven avulla työnantaja voi yksipuolisesti myöntää enintään 30 päivää jäljellä olevaa vuosilomaa.

Lyhyemmät päivittäiset lepoajat

Ensimmäisenä käyttöön otettu kilpi sisälsi säännöksen, jonka mukaan yrittäjät voivat hyödyntää 12 kuukauteen pidennettyä selvitysaikaa ja sitä vastaavaa työaikaa (ilman työlain vaatimuksia). Se mahdollisti päivittäisen työajan pidentämisen, mutta enintään 12 tuntia enintään 12 kuukauden selvitysjaksolla. Kilven alkuperäinen tietue teki tällaisen vaihtoehdon, mutta vain sillä ehdolla, että työnantaja koki taloudellisen liikevaihdon laskun COVID-19:n seurauksena. Kilpi 4.0 toi säännöksen, jonka mukaan lyhyemmät lepoajat ovat mahdollisia vain, jos työnantajalla on laissa tarkoitettua palkkakustannusten nousua suhteessa tuloihin.

Art. 15zf, kohta COVID-19:n vaikutuksista kärsiville yrittäjille myönnettävien pankkilainojen korkotuesta ja COVID-19:n esiintymiseen liittyvän järjestelyn yksinkertaistetusta hyväksymismenettelystä annetun lain 2a
Kohdassa tarkoitetun liikevaihdon laskulla 1, sen katsotaan myös lisäävän työntekijöiden palkkakustannusten osamäärää ottaen huomioon työnantajan rahoittamat työntekijöiden sosiaaliturvamaksut ja yrittäjän vapaasti ilmoittamat saman kalenterikuukauden tavaroiden tai palveluiden myynnistä saadut tulot. ja putoaa 1.3.2020 päivään, joka edeltää 1 momentissa tarkoitettua työnantajan päätöstä rajoittaa keskeytymättömiä lepoaikoja. 1 kohdassa 1 tarkoitetun sopimuksen tekemiseksi. 1 kohdan 2 alakohta tai 2 momentissa tarkoitettu sopimus. 1 piste 3, vähintään 5 % edellisen kuukauden (peruskuukauden) osamäärään verrattuna; Kuukaudeksi katsotaan myös 30 peräkkäistä kalenteripäivää, jos vertailujakso alkaa kalenterikuukauden aikana eli muuna päivänä kuin kyseisen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä.

Kun kriteerit täyttyvät, on sallittua rajoittaa keskeytymätöntä lepoa:

  • 11 tuntia keskeytymätöntä päivittäistä lepoa enintään 8 tuntia (ei vähemmän),
  • 35 tuntia keskeytymätöntä viikoittaista lepoa 32 tuntia (ei vähemmän).

Pidentynyttä vuorokautista työaikaa tasoittaa lyhennetty vuorokausityöaika tiettyinä päivinä tai vapaapäivinä. Tämä työtapa merkitsee ennen kaikkea työnantajalle suurempaa joustavuutta ja säästöjä.

Etätyö - asiakirjojen selventäminen

Etätyöstä on tullut uusi todellisuus pandemian aikakaudella. Monet työnantajat päättivät antaa alaistensa työskennellä kotoa käsin. Etätyötä ei ole toistaiseksi täysin säännelty työlainsäädännön säännöksissä, työturvallisuuden ja työn kirjaamisen näkökohdat eivät ole olleet täysin selkeitä. Shield 4.0 korjasi nämä epätarkkuudet. Etätyötä voidaan suositella, jos työntekijällä on tekniset ja paikalliset taidot ja valmiudet sen suorittamiseen, mutta ennen kaikkea työn luonne sen sallii. Työnantajan tulee tarjota etätyön ja logistiikkapalvelujen suorittamiseen tarvittavat työkalut ja materiaalit. Etätyötä tehdessään työntekijä saa käyttää muita kuin työnantajan toimittamia työkaluja tai materiaaleja, mikäli se mahdollistaa luottamuksellisten tietojen ja muiden lakisääteisten salaisuuksien, mukaan lukien liikesalaisuudet tai henkilötiedot, kunnioittamisen ja suojaamisen. Tämä koskee myös tietoja, joiden paljastaminen voisi vahingoittaa työnantajaa. Lisäksi etätyötä tekevä työntekijä on esimiehen pyynnöstä velvollinen pitämään kirjaa suoritetusta toiminnasta ottaen huomioon erityisesti näiden toimintojen kuvauksen sekä suorittamisen päivämäärän ja kellonajan.

Shield 4.0 on todennäköisesti viimeinen versio laista, jonka tarkoituksena on tukea COVID 19:n vaikutuksista kärsiviä yrittäjiä. Laki sisältää säännöksen alle 8-vuotiaiden lasten vanhempien lisäetuuden jatkamisesta 28.6. . Etätyöhön liittyviä näkökohtia on selkeytetty erityisesti sen turvallisen suorittamisen kannalta. Shield 4.0:n avulla työnantajat voivat lähettää työntekijän yksipuolisesti lomalle, maksaa pienempiä erokorvauksia tai soveltaa lyhyempiä lepopäiviä työssä. Jälkimmäiset säännökset, vaikka ne ovatkin varsin kiistanalaisia, voivat parantaa merkittävästi yritysten tilannetta, ja tämä on tehtyjen muutosten päätavoite.