Mitä etuja minun pitäisi maksaa vuoden vaihteessa?

Palvelus

Osa maksunmaksajista siirtyy uudesta vuodesta etuuksien maksajiksi tai menettävät oikeuden määrätä ja maksaa sosiaalietuuksia (esim. sairauspäiväraha, äitiyspäiväraha). Jos ZUS oli etuudenmaksaja vuoteen 2017 asti, se jatkaa aiemmin maksettua etuudenmaksua 31.12. jälkeen, vaikka maksunmaksaja olisi velvollinen maksamaan etuudet 1.1. alkaen. Toisaalta maksunmaksaja on velvollinen maksamaan etuuksia (sairausrahaa) tammikuusta 2018 alkaen, jos työkyvyttömyys on tauolla tai jos vakuutettu jättää sairausloman ensimmäisen kerran tiettynä kalenterivuonna. Tarkista vuodenvaihteessa maksettavat edut.

Maksunmaksajat, jotka 30.11.2017 ilmoittivat sairausvakuutukseen yli 20 henkilöä, ovat oikeutettuja sosiaalivakuutusetuuksien määrittämiseen ja maksamiseen vuonna 2018 (sosiaalivakuutuksen rahaetuuksista 25.6.1999 annetun lain 61 § sairauden ja äitiyden varalta; jäljempänä etuuslaki). Käytännössä etuuksien maksajan määrittämisessä vuodenvaihteessa syntyy monia ongelmia maksunmaksajan vaihtuessa ja sairausrajan maksurajan alkaessa (33 päivää tai 14 päivää).

Työsuhteessa oleva henkilö on oikeutettu sairauden sattuessa korvaukseen sairauden vuoksi työkyvyttömyyden ajalta - ns. työnantajan rahoittama sairauspäiväraha (työlain 92 §).

Työnantaja maksaa sairauspäivärahaa kalenterivuoden 33 sairauspäivältä. 50 vuotta täyttäneiden työntekijöiden osalta työnantaja kuitenkin rahoittaa työkyvyttömyysajan kalenterivuoden ensimmäiset 14 päivää.

Kun tietyn kalenterivuoden sairausajan palkkaraja on käytetty, työntekijällä on oikeus sairauspäivärahaan.

Työnantaja maksoi työntekijälle sairauspäivärahaa 31.12.2017

Tilanteessa, jossa työntekijä oli oikeutettu sairauspäivärahaan 31.12.2017, hänelle tulisi tammikuussa 2018 maksaa sairauspäivärahaa enintään 33 (tai 14) päivältä. Koska työntekijä on oikeutettu palkkaan työkyvyttömyysajalta 31.12.2017 alkaen, hänellä on uudesta vuodesta alkaen uusi sairauspäiväraja. Jos työntekijä käyttää 1.1.2018 alkaen sairauspäivärahaa 33. tai 14. päivä jopa 31.12.2017, hänellä on oikeus sairauspäivärahaan.

Esimerkki 1.

26-vuotias työntekijä oli työkyvytön 29.11.2017-10.1.2018 (33 päivää vuonna 2017 ja 10 päivää vuonna 2018). Hän sai sairauspäivärahaa 31.12.2017, joten ajalta 1.1.2018-10.1.2018 (10 päivää) hänelle tulisi maksaa sairauspäivärahaa.

Käytännössä voi käydä niin, että työntekijä täyttää 50 vuotta 31.12.2017, jolloin hän on 1.1.2018 alkaen oikeutettu sairauspäivärahaan 14 päivältä kalenterivuodessa, ei 33 päivältä.

Oikeus sairauspäivärahaan 31.12.2017 alkaen.

Tilanteessa, jossa työntekijä käytti sairauspäivärahaansa vuonna 2017 ja on saanut oikeuden työttömyysetuuteen 31.12.2017 ja on edelleen työkyvytön tammikuussa 2018 (ilman taukopäivää), hän on 1.1.2018 alkaen oikeutettu sairauspäivärahaan koko sairauden jatkumisen ajalta.

Jos kuitenkin sairausjakson aikana on tauko (riippumatta siitä, kuinka pitkä se on - se voi olla jopa yksi päivä), työnantajan on maksettava työntekijälle sairauspäivärahaa seuraavalta sairausajalta.

Esimerkki 2.

Työntekijä oli työkyvytön 20.11.2017-31.12.2017. Hän oli oikeutettu sairauspäivärahaan 31.12.2017. Hän myönsi toisen sairausloman työkyvyttömyysajalle 2.1.2018-5.1.2018. Koska työntekijä ei ole jatkuvasti työkyvytön eli 1.1. alkaen ei ole todennettua työkyvyttömyyttä, 2018 ., ajalta 2.1.2018-5.1.2018 työntekijälle on maksettava sairauspäivärahaa.

Etuudenmaksajan muutos 1.1.2018 alkaen eli mitä etuuksia tulee maksaa vuodenvaihteessa

Etuuden maksaja kalenterivuonna on työnantaja, joka 30.11.2017 mennessä on ilmoittautunut sairausvakuutukseen vähintään 20 henkilöä. Jos sen sijaan hän työllisti alle 20 henkilöä, etuuden maksaja on ZUS.

On lisättävä, että ZUS on aina etuuksien maksaja:

  • muuta kuin maataloustoimintaa harjoittavat vakuutetut ja heidän kanssaan yhteistyössä toimivat henkilöt;

  • vakuutetut, jotka ovat pappeja;

  • etuuksiin oikeutetut henkilöt vakuutuksen päättymisen jälkeiseltä ajalta;

  • vakuutetut, jotka ovat Puolassa sairausvakuutuksen piirissä ulkomaisen työnantajan palveluksessa olleen työskentelyn vuoksi.

Tilanteessa, jossa maksaja ei työllistänyt sairausvakuutukseen liittyneitä työntekijöitä tai urakoitsijoita 30.11.2017 eikä 30.11.2017 ilmoittanut ketään sairausvakuutukseen, vakuutettujen lukumäärä määrää, kuka on sairausvakuutuksen piirissä. Etuuden maksaja määräytyy työsuhteen perusteella ensimmäiseltä kuukaudelta, jolloin maksaja on ilmoittautunut sairausvakuutukseen.

Jos ZUS on velvollinen maksamaan tuen, se jatkaa aiemmin aloitettua tuen maksamista 31.12.2017 jälkeen, vaikka 1.1.2018 alkaen maksunmaksaja olisi velvollinen maksamaan päivärahat (61 §:n 4 ja 5 momentti). etuuslain säännökset).

Esimerkki 3.

Työntekijä oli sairauden vuoksi työkyvytön 10.10.2017-5.1.2018. Työnantajan palveluksessa oli 30.11.2016 10 henkilöä, eli alle 20 työntekijää, joten hän ei ollut vuonna 2017 etuuksien maksaja. ZUS:n työntekijälle maksama sairauspäiväraha. Työnantajan palveluksessa oli 30.11.2017 jo 30 henkilöä, joten hän on ollut etuuksien maksajana tammikuusta 2018 lähtien. Koska ZUS oli vuonna 2017 etuuden maksaja, työnantaja jatkaa sairauspäivärahan maksamista koko yhtäjaksoisen työkyvyttömyysajan - 5.1.2018 saakka

Maksunmaksaja on velvollinen maksamaan etuudet tammikuusta 2018 alkaen, jos työkyvyttömyys on tauolla tai jos vakuutettu jättää sairausloman ensimmäisen kerran tiettynä kalenterivuonna. On korostettava, että jos etuuden maksaminen koskee esimerkiksi vapaaehtoiseen sairausvakuutukseen liittynyttä urakoitsijaa, hänellä on oikeus sairauspäivärahaan välittömästi. Jos joku työntekijä kuitenkin tulee työkyvyttömäksi, työnantajan on ensin maksettava sairauspäivärahaa 33 tai 14 päivältä.

Esimerkki 4.

Sairausvakuutukseen 1.6.2017 alkaen liittynyt urakoitsija tuli työkyvyttömäksi 1.12.2017-10.1.2018. Rehtori työllisti 30.11.2016 8 henkilöä eli alle 20 työntekijää, joten hän oli ei etuuden maksaja vuonna 2017. Urakoitsijan sairauspäivärahan maksoi ZUS. Vuonna 2018 päämies on etuuden maksaja. Urakoitsija tuli taas työkyvyttömäksi 12.1.2018-31.1.2018, joten tältä ajalta etuuden tulee maksaa vakuutusmaksun maksaja (päämies).

Lisättäköön, että korkeimman oikeuden 26. elokuuta 1993 antaman päätöksen (asiakirjanumero II UZP 20/93) mukaan Kansaneläkelaitos on velvollinen maksamaan sairauspäivärahaa työpaikan työntekijälle, joka on rekisteröinyt työntekijät viimeistään sosiaalivakuutuksen nimi (...) ja että hän ei maksuvälineiden puutteen vuoksi täyttänyt sairauspäivärahan maksuvelvollisuuttaan, minkä jälkeen hänet asetettiin selvitystilaan.

Säännössä on poikkeus, jonka mukaan etuuden maksaja on työnantaja, joka on 30. marraskuuta ilmoittanut sairausvakuutukseen yli 20 vakuutettua (avustuslain 61 §:n 1 momentti).

Toisin tulee toimia tilanteessa, jossa maksujen maksaja ei uudesta vuodesta enää ole etuuksien maksaja, niin 1.1.2018 alkaen etuuksien maksaja on ZUS.

Sillä ei ole väliä, onko vakuutettu työkyvytön ilman taukoa vai onko hän alkanut maksaa työttömyyspäivärahaa edellisenä vuonna. Maksunmaksajan on toimitettava asiakirjat tuen maksamista varten vakuutusmaksun maksajan kotipaikan mukaan toimivaltaiselle Kansaneläkelaitokselle.

Esimerkki 5.

NSABC-hylly oli etuudenmaksaja vuonna 2017. Työntekijä synnytti lapsen 11.9.2017 ja sai oikeuden äitiysrahaan ajalta:

  • äitiysloma (20 viikkoa) 11.9.2017 - 28.1.2018

  • vanhempainloma (32 viikkoa) 29.1.2018-9.9.2018

Äitiysraha ajalta 11.9.2017 - 31.12.2017 on työnantajan maksettava, kun taas ajalta 1.1.2018 - 9.9.2018 on sosiaalivakuutus. Instituutio.