Mitkä ovat maksuehdot kaupallisissa toimissa? Hyvä tietää

Palvelus

1.1.2020 alkaen on ollut voimassa uudistettu laki kaupallisten toimien maksuajoista, jonka otsikkoa on muutettu ja edellä mainitusta päivästä alkaen: Laki liiketoimien liiallisten viivästysten torjumisesta. Muutoksella haluttiin entistä intensiivisemmin saada yrittäjät maksamaan saatavansa asianmukaisessa, eli pääsääntöisesti enintään 60 päivässä. Maksuajat kaupallisissa toimissa - tässä artikkelissa esitellään lyhyesti tärkeimmät lainsäätäjän muutetussa laissa hyväksymät ratkaisut.

On huomioitava, että alla esitetyt ratkaisut eivät koske tilannetta, jossa velallinen on lääketieteellinen yksikkö.

Kaupallisten toimien asettamis- ja maksuehtojen periaatteet - uusia mikro-, pk- ja keskisuurten sekä suuryrittäjien määritelmiä

Lainsäätäjä on käyttänyt mikro-, pk-, keski- ja suuryritysten käsitteitä määritellessään komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 liitteessä I olevia määritelmiä.

Kategoria

Määritelmästä johtuvat ominaisuudet

Mikroyrittäjä

Yritys, jossa on alle 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa.

Pikku yrittäjä

Yritys, jossa on alle 50 työntekijää ja jonka liikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa

Mikroyrittäjä, pieni tai keskisuuri yrittäjä

Alle 250 työntekijän yritys, jonka liikevaihto on alle 50 miljoonaa euroa tai vuositaseen loppusumma alle 43 miljoonaa euroa.

Iso yrittäjä

Yrittäjä, joka ei täytä yllä olevia luokkia

Ei pidä unohtaa, että tietyn yrittäjän kokoa määritettäessä edellä mainitun Komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 liite I - ottaa huomioon myös sidosyritykset ja joissain tapauksissa kumppaniyritykset - siksi tässä suositellaan suurta varovaisuutta, koska voi käydä ilmi, että edellä mainitun perusteella Määritelmän mukaan yrittäjä, joka työllistää muutaman työntekijän ja tekee pienen liikevaihdon, mutta kuuluu suureen pääomaryhmään, voi saada suuryrittäjän statuksen.

Näiden määritelmien käyttöönoton tarkoituksena on rajoittaa mahdollisuus soveltaa tiettyjä maksuehtoja kaupallisissa toimissa tiettyyn yrittäjäryhmään. Tältä osin tehdyt muutokset näkyvät erityisesti suuryrittäjän asemassa olevien yksiköiden ja pienten ja keskisuurten yritysten välisissä suhteissa, joissa jommallakummalla osapuolella on paljon vahvempi markkina-asema, minkä seurauksena lainsäätäjä päättää ryhtyä toimiin tasatakseen molempien tahojen mahdollisuudet. Alla on esitetty kaupallisten tapahtumien maksuehdot kaupan osapuolten koosta riippuen.

KAUPPATAPAHTUMAN TYYPPI

Velallinen

Velkoja

Hyväksyttävä maksupäivä

Iso yrittäjä

Iso yrittäjä

60 päivää ja mahdollisuus jatkaa sitä, ellei se ole törkeän epäoikeudenmukaista

Pienten ja keskisuurten yritysten sektori

Iso yrittäjä

60 päivää ja mahdollisuus jatkaa sitä, ellei se ole törkeän epäoikeudenmukaista

Iso yrittäjä

Pienten ja keskisuurten yritysten sektori

60 päivää

Pienten ja keskisuurten yritysten sektori

Pienten ja keskisuurten yritysten sektori

60 päivää ja mahdollisuus jatkaa sitä, ellei se ole törkeän epäoikeudenmukaista

Julkinen yhteisö, joka on terveydenhuollon yksikkö

Yrittäjä / Freelancer

60 päivää

Julkinen taho, joka ei ole lääketieteellinen yksikkö (esim. toimisto)

Yrittäjä / Freelancer

30 päivää

Lainsäätäjä jätti suosituksen soveltaa maksuaikaa, joka ei kuitenkaan saisi ylittää 30 päivää - §:n uuden sanamuodon mukaisesti. 5 § - jos osapuolten sopimuksessa määrätään yli 30 päivää maksuajasta, velkojalla on 30 päivän kuluttua kirjanpitoasiakirjan suorittamisesta ja asianmukaisesta toimittamisesta oikeus vaatia lakisääteisen koron maksamista. velallisen viivästys, joka lasketaan maksupäivään asti, mutta enintään eräpäivään asti.

Lisäksi Art. 7 sek. Jos velallinen on suuryrittäjä ja velkoja on mikro-, pk- tai keskisuuri yrittäjä, osapuolet eivät voi asettaa maksuaikaa, joka on pitempi kuin 60 päivää oikeasta toimituksesta. kirjanpitoasiakirjasta velalliselle. Mikäli osapuolet sopivat, että maksu suoritetaan useassa erässä, maksuehdot kaupallisissa liiketoimissa lasketaan kullekin osalle erikseen.

Toinen mielenkiintoinen uutuus kyseessä olevan lain soveltamisalassa on 1999/2004 1 momentin säännös. 7 sek. 3a, jonka mukaan luotonantajalla on oikeus vetäytyä sopimuksesta tai purkaa se, jos sopimuksessa määrätyt maksuehdot kaupallisissa liiketoimissa ylittävät 120 päivää siitä päivästä, jona maksu on toimitettu oikein velalliselle. palvelun suorittamisen tai tavaran toimituksen vahvistava kirjanpitoasiakirja.

Uusi korvaus erääntyneestä laskusta johtuvista saatavien perintäkuluista

Silloisen art.:n tähänastinen sanamuoto. Maksuaikalain 10 §:ssä todettiin, että velkojalla on korko-oikeuden saamispäivästä (eli maksumääräajan umpeutumista seuraavana päivänä) oikeus vaatia velalliselta 40 euroa korvauksena takaisinperinnän kustannukset. Etuus kuului velkojalle ilman, että velallista olisi lisättävä maksuun.

1.1.2020 alkaen voimassa olevien ratkaisujen mallin mukaisesti mm. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on otettu käyttöön kolme korvauksen määrää, joihin velkojalla on oikeus sen rahaetuuden arvosta riippuen, jonka perusteella korvaus lasketaan. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa kaupan osapuolille?

Jos velkoja on täyttänyt hänelle kuuluvan velvoitteen, mutta kaupan toinen osapuoli ei ole maksanut velkojaan ajallaan, velkojalla on oikeus saada korvaus:

  1. 40 euroa - kun rahaetuuden arvo ei ylitä 5 000 zlotya;
  2. 70 euroa - kun rahaetuuden arvo on suurempi kuin 5 000 zlotya mutta pienempi kuin 50 000 zlotya;
  3. 100 euroa - kun rahaetuuden arvo on 50 000 zlotya tai suurempi.

Korvausoikeutta ei siirretä

Kaupan liiallisten viivästysten torjuntaa koskevan lain muutetun säännöksen voimaantulon myötä korvausvaatimuksen markkinakelpoisuus poistui. Edellä mainitun seurauksena velkojalla, jolla on oikeus saada korvaus velasta, jota velallinen ei ole maksanut osapuolten asettamassa maksuajassa, on 1.1.2020 alkaen oikeus myydä kyseinen velka, mutta ilman mahdollisuus myydä korvaus samaan aikaan mainittuun vaatimukseen. Yllä oleva ratkaisu liittyy läheisesti siihen, että korvaus on satunnainen etuus maksettavaan pääomaan nähden, ja lainsäätäjän edellä mainitulla kiellolla pyritään säilyttämään tasapaino näiden kahden etuuden välillä.

Ei sopimukseen perustuvaa korvaus- ja korkooikeuden poissulkemista

Suojellakseen velkojan etuja ja ottaakseen käyttöön eräänlaisen mobilisoinnin velallisille velvollisuuksiensa suorittamiseksi lainsäätäjä otti käyttöön kiellon sulkea korvausoikeutta pois. Edellä esitetyn seurauksena osapuolet eivät voi sulkea pois tai rajoittaa velkojan oikeuksia sen korvauksen piirissä, johon hän on oikeutettu. Erilaisten säännösten tuominen sopimuksen sisältöön johtaa mainittujen määräysten mitätöimiseen, minkä seurauksena niiden tilalle sovelletaan uudistetun lain säännöksiä liiketoimien liiallisten viivästysten torjumisesta. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Lakisääteisen koron määrä liiketoimien viivästymisestä

Lakisääteinen viivästyskorko kaupallisten toimien viivästyksille oli 31.12.2019 asti 9,5 %. Uusien määräysten voimaantulon jälkeen niiden määrä nousi kahdella prosenttiyksiköllä 11,5 prosenttiin (poikkeuksena on tilanne, jossa velallisena on julkinen yhteisö lääkintäyhteisönä - tässä korko pysyy ennallaan).

Yhteenveto

Ei ole epäilystäkään siitä, että lainsäätäjän ehdottamat muutokset eivät rajoittuneet lain nimen kirjaimelliseen sanamuotoon, vaan niillä pyritään merkittävästi parantamaan velkojien tilannetta ammatillisten yksiköiden välisissä suhteissa. Merkittävä osa uusista ratkaisuista vaikuttaa myös epäilemättä eniten maksuviivästysten vaikutuksista kärsineiden pienten ja keskisuurten yritysten yrittäjien aseman vahvistumiseen ja siihen, että yrittäjän asemaa määritettäessä tulee Kun otetaan huomioon olemassa olevat pääoma- ja henkilökohtaiset siteet, voi olla varmaa, että kaikki pienet ja keskisuuret yritykset eivät voi hyötyä uusista säännöksistä.