Mitkä ovat sähköisiä palveluja tarjoavan yrittäjän velvollisuudet?

Palvelus

Palveluntarjoajan asemaan liittyy monia, ensisijaisesti tiedotusvelvoitteita, joiden rikkomisesta voi seurata sakko, vahingonkorvausvelvollisuus tai yrittäjän toiminnan tunnustaminen harhaanjohtavaksi käytännöksi tai vilpillisenä kilpailuna. Luetaanpa, mitkä ovat sähköisiä palveluita tarjoavan yrittäjän velvollisuudet?

Mitä sähköisten palvelujen tarjoaminen on?

Palvelujen tarjoaminen sähköisesti on:

Käytännössä tämä arvoituksellinen määritelmä rajoittuu palveluiden tarjoamiseen, kuten majoituksen nettivaraus tai verkkokauppapalvelut (tilin luominen, ostokset ja muut toiminnot).

Tällaisiin toimintoihin pääsyn mahdollistavien tahojen olisi pidettävä mielessä niiden online-näkyvyyteen liittyvät lakisääteiset velvoitteet riippumatta siitä, ovatko tällaiset toiminnot niiden ydinliiketoimintaa vai eivät.

Perustiedot palveluntuottajasta sähköisesti palveluita tarjoavan yrittäjän velvollisuuksina

Palveluntarjoajan pääasiallisena velvollisuutena on tarjota selkeällä, yksiselitteisellä ja suoraan saatavilla olevalla tavalla palvelun vastaanottajan käyttämän ICT-järjestelmän kautta tiedot, jotka mahdollistavat palvelua tarjoavan yrittäjän tunnistamisen. Tämä velvoite takaa käyttäjälle läpinäkyvyyden ja turvallisuuden ja antaa hänelle mahdollisuuden nostaa vaatimuksia palveluntarjoajalta myöhemmin.

Säännöt edellyttävät, että palveluntarjoaja ilmoittaa:

 • sähköiset osoitteet,

 • nimi ja sukunimi,

 • asuinpaikka ja osoite,

 • nimi tai yritys, jonka kotipaikka ja osoite.

Yrittäjän, jonka toiminta edellyttää erillisen säännöksen mukaista lupaa, on myös annettava tiedot:

 • asianmukainen lupa,

 • lupaviranomainen.

Samoin ammattilaisten, joiden palvelukseen pääsy riippuu tiettyjen lakisääteisten vaatimusten täyttämisestä, on ilmoitettava:

 • Jos edustaja on nimitetty, etu- ja sukunimi, asuinpaikka ja osoite (nimi, yritys, kotipaikka ja osoite),

 • ammatillinen itsehallinto, johon hän kuuluu,

 • ammattinimike sekä maa, jossa se on myönnetty,

 • sen julkisen rekisterin numero, johon se on merkitty, sekä rekisterin nimi ja sitä pitävä viranomainen,

 • ammattiasi sovellettavat eettiset säännöt ja tapa, jolla voit lukea niitä.

Palveluntarjoajan näiden perustietojen toimittamatta jättäminen sekä palveluntarjoajan tekemien väärien tai puutteellisten tietojen antaminen on rikos, josta voidaan tuomita sakkoon.

Erityiset riskit ja tiedot evästeistä

Palveluntarjoaja on velvollinen antamaan palvelun vastaanottajalle pääsyn ajantasaiseen tietoon:

 • sähköisen palvelun käyttöön liittyvät erityiset riskit,

 • palvelun tarjoajan vastaanottajan käyttämään ICT-järjestelmään tuoman ohjelmiston tai tiedon, joka ei ole osa palvelun sisältöä, toiminta ja tarkoitus.

Ensimmäinen edellä mainituista velvollisuuksista tiivistyy siihen, että käyttäjälle näyttää ilmeiseltä tiedoksi, että Internetissä saatavilla olevia palveluita käytettäessä on mahdollisuus saastuttaa käyttäjän järjestelmä viruksilla ja minimoida vaurioitumisvaara, on ryhdyttävä tiettyihin varotoimiin.

Toinen velvoite liittyy vastaanottajan käyttöön ns evästetiedostot ("evästeet") eli käyttäjän tietokoneelle tallennetut tiedostot, joita käytetään seuraamaan hänen mieltymyksiään, yksittäisten verkkosivustojen käyntihistoriaa jne. Evästeiden avulla palveluntarjoaja kerää tietoja palveluitaan käyttävistä käyttäjistä, joten on tarpeen ilmoittaa vastaanottajalle, että tällaista toimintaa harjoitetaan.

Velvollisuus ottaa käyttöön määräyksiä

Joka tapauksessa, kun yrittäjän toiminta liittyy, vaikkakin satunnaisesti, sähköisten palvelujen tarjoamiseen, hänen on otettava käyttöön määräyksiä, joihin hän sisällyttää lain edellyttämät tiedot. Säännöt tulee saattaa vastaanottajan saataville ennen tällaisten palvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen tekemistä. Käyttäjä voi myös pyytää, että säännöt asetetaan hänen saatavilleen tavalla, joka mahdollistaa sen sisällön hankinnan, toiston ja tallentamisen (esim. lataamalla ne pdf-muodossa).

Sääntöjen tulee sisältää erityisesti:

 • sähköisesti tarjottavien palvelujen tyypit ja laajuus,

 • sähköisten palvelujen tarjoamisen ehdot, mukaan lukien tekniset vaatimukset, joita tarvitaan yhteistyöhön palveluntarjoajan käyttämän tieto- ja viestintätekniikan kanssa, sekä vastaanottajan kielto tarjota laitonta sisältöä,

 • sähköisten palvelujen tarjoamista koskevien sopimusten tekemisen ja irtisanomisen ehdot,

 • valitusmenettely.

Velvollisuus varmistaa ICT-järjestelmän toiminta

Palveluntarjoaja vastaa myös käyttämänsä ICT-järjestelmän toimivuudesta. Lain mukaan yrittäjän on palvelun luonteen niin vaatiessa annettava käyttäjälle maksutta:

 • käyttää palvelua tavalla, joka estää luvattoman pääsyn tämän palvelun muodostavan viestin sisältöön, erityisesti käyttämällä tarjottavan palvelun ominaisuuksiin sopivia salaustekniikoita,

 • palvelun osapuolten yksiselitteinen tunnistaminen ja tämän palvelun tarjoamista koskevan sopimuksen tekemiseen tarvittavien tahdonilmoitusten ja niiden sisällön vahvistaminen erityisesti suojattua sähköistä allekirjoitusta käyttämällä.

Se on myös velvollinen antamaan käyttäjälle mahdollisuuden veloituksetta lopettaa sähköisesti tarjotun palvelun käyttö milloin tahansa.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Henkilötietojen käsittely

Tarjotessaan palveluja sähköisesti yrittäjä käsittelee myös käyttäjien henkilötietoja. Palveluntarjoaja on tältä osin velvollinen mahdollistamaan, että käyttäjä saa ajantasaiset tiedot seuraavista:

 • mahdollisuus käyttää sähköisesti tarjottua palvelua nimettömänä tai käyttää salanimeä,

 • palveluntarjoajan tarjoamat tekniset toimenpiteet estääkseen asiattomien henkilöiden sähköisesti lähettämien henkilötietojen hankkimisen ja muuttamisen,

 • tietojen käsittelystä vastuussa oleva taho, niiden laajuus ja aiottu siirtopäivä, jos palveluntarjoaja on tehnyt tietojenkäsittelysopimuksen tämän tahon kanssa.

Näiden tietojen tulee olla jatkuvasti ja helposti käyttäjän saatavilla hänen käyttämänsä ICT-järjestelmän avulla.

Miten tiedot toimitetaan

Myös käyttäjille tiedottamisen muoto ja menetelmä ovat tärkeitä. Laki edellyttää, että ne välitetään luettavalla ja ymmärrettävällä tavalla ja että ne eivät ole harhaanjohtavia.

Tästä syystä tämän velvoitteen rikkominen on tietojen sijoittamista vaikeapääsyiseen paikkaan, niiden julkaisemista tavalla, joka merkittävästi haittaa niiden lukemista, tai vääristettyjen tietojen antaminen.

Tällä tilanteella voi olla kaksi seurausta. Yhtäältä se altistaa yrittäjän syytökselle siitä, että käyttäjälle ei ole tosiasiallisesti annettu lain edellyttämiä tietoja, mikä on rikoksena sakkoa. Toisaalta tällaiset rikkomukset voivat olla perusteena kilpailu- ja kuluttajansuojaviraston menettelyn aloittamiselle ja niitä voidaan pitää sopimattomana markkinakäytäntönä tai vilpillisenä kilpailuna.

Esimerkki tällaisen rikkomisen sanktioimisesta voi olla 30. toukokuuta 2005 tehty päätös, jossa Kilpailu- ja kuluttajansuojaviraston pääjohtaja totesi, että toimi, jossa käyttäjälle ei anneta sähköisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain edellyttämiä tietoja. : "(...) osoittaa lainsäätäjän tahdon väärinkäytön ja tarkoittaa sitä, että yrittäjä ei ole pystynyt antamaan kuluttajille luotettavaa, totuudenmukaista ja täydellistä tietoa heidän oikeuksistaan. Se on siis laitonta toimintaa. (...) on todettava, että yrittäjän kuvattu sähköisten palvelujen tarjoamisesta ja kuluttajan oikeuksista annetun lain ja määräysten vastainen toiminta loukkasi epäilemättä kuluttajan etuja ja aiheutti haitallisia vaikutuksia hänen puolelleen. "[Kilpailu- ja kuluttajansuojaviraston pääjohtajan päätös nro 35/2005, 30. toukokuuta 2005]. Tästä syystä päätöksessä tunnustetaan tiedonantovelvollisuuden rikkominen kuluttajien kollektiivisia etuja loukkaavaksi käytännöksi.

Käytännössä Internetissä toimivat yrittäjät täyttävät laissa asetetut velvollisuudet sijoittamalla asiaankuuluvat tiedot tai linkin siihen esim. nettisivun alatunnisteeseen tai "Ota yhteyttä"-välilehdelle tai tutustuttavat sääntöihin tai luovat erityisen asiakirja, ns "Tietosuojakäytäntö", joka on saatavilla näkyvällä paikalla verkkosivustolla.