Mitä oikeustoimien muotoja on olemassa?

Palvelus

Puolassa on voimassa sopimusvapauden periaate, ne voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Siviililaki säätelee yksityiskohtaisesti oikeustoimien suorittamista. Mitkä ovat oikeustoimien muodot? Tarkista se lukemalla artikkelimme!

Sovellettavat oikeustoimien muodot

Aluksi on syytä selventää, että oikeustoimen toteuttamismuodosta puhuttaessa tarkoitetaan tapaa, jolla teemme tahdonilmaisuja, mukaan lukien erityisesti tapaa, jolla teemme sopimuksia.

Lainsäätäjä varaaessaan tietyt oikeudelliset muodot erilaisille sopimuksille tai ilmoituksille piti ensisijaisesti mielessä näitä toimintoja harjoittavien osapuolten oikeudellisen tilanteen turvaamista. Tällä hetkellä standardi on kuitenkin epävirallinen sopimusten tekeminen - useimmiten sähköpostitse. Sähköpostiviesti ei kuitenkaan täytä kirjallisen lomakkeen vaatimuksia. Tärkeää on, että siviililain näkökulmasta se ei myöskään ole sähköisessä muodossa suoritettavaa toimintaa. Dokumentaarisen lomakkeen oletetaan olevan vastaus oikeudellisten ja taloudellisten toimien muuttuviin todellisuuksiin.

Siviilioikeudessa on oikeustoimen muodon vapauden periaate, jossa oikeussuhteen osapuolet voivat tehdä sopimuksia tai antaa muita tahdonilmoituksia. Tämä tarkoittaa, että sopimus voidaan tehdä pätevästi sekä suullisesti että implisiittisesti (eli millä tahansa muulla tahdonilmauksella, josta sopimuksen sisältö johtuu).

Velvollisuus ylläpitää tiettyä oikeustoimen muotoa voi johtua muun muassa sopimuksesta. Yleinen käytäntö on, että sopimusten lopullisiin määräyksiin sisällytetään velvollisuus säilyttää kirjallinen (tai muu) lomake mahdollisista muutoksista, sopimuksen peruuttamisesta tai irtisanomisesta. Ennen kaikkea tällainen velvollisuus kuitenkin johtuu teosta. Tähän asti säännökset ovat säätäneet seuraavista oikeustoimien muodoista:

- kirjallisesti,

- elektroninen,

- kirjallisesti notaarin / virallisesti varmennettujen allekirjoitusten kanssa,

- kirjallisesti todistettu päivämäärä,

- notaarin toimi.

Tässä vaiheessa on syytä huomata, että oikeustoimien muodot vaihtelevat niiden noudattamatta jättämisen seurausten vuoksi. Ne voidaan varata todisteiden aiheuttamien vaikeuksien vuoksi. Silloin, jos lomaketta ei noudateta, todistajien lausunnoista tai osapuolten kuulemisesta saatua näyttöä toimenpiteen suorittamisesta ei voida hyväksyä. Tämä kurinalaisuus ei kuitenkaan koske yrittäjien välistä toimintaa. Oikeudellinen muoto voidaan varata myös suoritetun toiminnan mitättömyyden uhalla. Joskus oikeustoimi on kuitenkin annettava tietyssä muodossa, jotta se tuottaa erityisiä oikeusvaikutuksia. Esimerkkinä on yli 1 vuoden määräaikainen vuokrasopimus, joka tulee tehdä kirjallisesti. Tämän velvoitteen noudattamatta jättämisen seurauksena kuitenkin tunnustetaan, että tällainen sopimus on tehty pätevästi, mutta määräämättömäksi ajaksi.

Sähköinen lomake - ei sähköpostiviesti!

Sähköisestä lomakkeesta on tullut kirjallisesta muodosta erillinen oikeustoimimuoto. Kuitenkin Art. Siviililain 781 §:n 2 momentin mukaan sähköisessä muodossa annettu tahtoilmoitus vastaa kirjallista tahtoilmoitusta. Molempien muotojen erottuvuus ilmenee siinä, että edellä mainittu korvattavuus koskee vain lailla varattuja muotoja. Sopimuksesta johtuvaa sähköistä lomaketta ei voida korvata kirjallisella lomakkeella, ellei nimenomaisesti toisin määrätä [E. Gniewek, siviililaki. Kommentti, toim. 8, Varsova 2017, art. Siviililain 781 §].

Yllä oleva siviililain muutos ei kuitenkaan tarkoita, toisin kuin ilmaisusta "sähköinen lomake" yleisesti ymmärretään, että sopimus, jonka lakisääteinen vaatimus on kirjallisen tai sähköisen lomakkeen ylläpitäminen, on mahdollista tehdä tehokkaasti e. -postia. Tämän lomakkeen ylläpitämiseksi Koodi edellyttää ns suojatulla sähköisellä allekirjoituksella, joka on vahvistettu voimassa olevalla hyväksytyllä varmenteella.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Mikä on dokumenttimuoto?

Siviililaki määrittelee asiakirjan, joka on tiedonvälitys, jonka avulla voidaan lukea sen sisältö. Dokumentaarisen muodon säilyttäminen art. Siviililain 772 pykälässä tarkoitetun tahdonilmoituksen toimittaminen asiakirjan muodossa siten, että ilmoituksen tekijä voidaan tunnistaa.

Näet ensi silmäyksellä, että tämä on vähiten muodollinen tapa tehdä tahdonilmauksia. Dokumenttilomake säilyy, kun annamme ilmoituksen missä tahansa muodossa - kuva, ääni, teksti jne. ja käytämme mitä tahansa tietovälinettä - paperia, PDF-tiedostoa tai mitä tahansa muuta tiedostoa millä tahansa tunnisteella. Viestimme on vain tallennettava siten, että se on mahdollista toistaa useita kertoja. Tämän johdosta voidaan päätellä, että puhelinkeskustelu täyttää dokumentaarisen lomakkeen vaatimukset vasta nauhoitettaessa. Tärkeää on, että tällä lomakkeella voimme tehdä sopimuksen faksilla, skannauksella, sähköpostilla tai jopa tekstiviestillä ja multimediaviestillä.

Toimiakseen asiakirjalomake edellyttää myös ilmoituksen tekijän tunnistamista. Tämän ehdon täyttyminen on tunnistaminen IP-numeron, puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen avulla [E. Gniewek, siviililaki. Kommentti, toim. 8, Varsova 2017, art. Siviililain 781 §].

Asiakirjalomaketta koskevat määräykset

Sopimuksen täydentäminen tai muuttaminen edellyttää pääsääntöisesti laissa tai osapuolten säädetyn kanteen säilyttämistä sen tekemiseksi. Siviililain 77 §:n 2 §:ssä on kuitenkin säädetty sääntö, että jos sopimus on tehty tavallisessa kirjallisessa, dokumentaarisessa tai sähköisessä muodossa, sen molempien osapuolten suostumuksella päättymiseen, siitä peruuttamiseen tai irtisanomiseen tarvitaan vain asiakirjamuoto . Tämä tarkoittaa siis sitä, että vuoden 2016 muutoksen jälkeen kussakin kolmessa edellä mainitussa muodossa tehdyn sopimuksen irtisanominen voi tapahtua vähiten muodollisesti, esimerkiksi tekstiviestillä.

Toisaalta, jos osapuolet tekevät sopimuksen dokumentaarisessa, sähköisessä tai kirjallisessa muodossa tekemättä valintaa, valitsemansa muodon noudattamatta jättämisen seuraus, siviililaki tarjoaa vain heikoimman kurinalaisuuden - todistusvaikeudet. Poikkeuksena on tietysti erityinen seuraus lain muodon noudattamatta jättämisestä.

Yrittäjät ovat kuitenkin hieman eri tilanteessa. Näyttövaikeuksien ankaruus ei koske ammattimaisissa liiketoimissa tehtyjä sopimuksia. Jos yrittäjä siis tekee sopimuksen noudattamatta asiakirjalomaketta, voi toinen osapuoli välittömästi vahvistaa - myös asiakirjamuodossa - tehdyn sopimuksen sisällön. Jos tämä asiakirja sisältää sopimukseen muutoksia tai lisäyksiä, jotka eivät olennaisesti muuta sen sisältöä, osapuolia sitoo tämän vahvistusasiakirjan sisältö, ellei toinen osapuoli välittömästi vastusta sitä.

Siviililakiin tehdyt muutokset ovat siis vastaus teknologiseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen. Ne helpottavat sekä sopimusten tekoa että niiden irtisanomista. Ne mukautuvat nykyiseen käytäntöön tehdä sopimuksia sähköisesti - erityisesti ammattikaupassa. Käytännössä on kuitenkin tärkeää erottaa toisistaan ​​sähköiset ja dokumenttipohjaiset lomakkeet, sillä näiden termien puhekieli poikkeaa merkittävästi niiden lakisääteisestä määritelmästä, mikä voi aiheuttaa väärinkäsityksiä.