Kuukausitiedot vakuutetulle (RMUA)

Palvelus

Maksunmaksaja on velvollinen toimittamaan vakuutetulle (kirjallisesti) Kansanvakuutuslaitokselle varmistusta varten hänelle toimitetuissa nimiilmoituksissa olevat tiedot. Maksunmaksaja voi antaa nämä tiedot vakuutetun (ent. RMUA) kuukausitiedoissa. Tällaisen asiakirjan luomisesta ja toimittamisesta luovutaan pääsääntöisesti vuosittaisten tietojen sijaan, jotka voidaan toimittaa edellisen vuoden helmikuun 28. päivään mennessä.

Kuinka vakuutetun kuukausitiedot täytetään (RMUA)?

Kenttiin I-III - kirjoita ZUS RZA-, ZUS RCA- tai ZUS RSA -raportin asianmukaisiin lohkoihin annetut tiedot, ZUS RPA, joka on toimitettu vakuutetulle tietyltä kuukaudelta Kansaneläkelaitokselle.

I. ORGANISAATIOTIEDOT

Kenttä 01: anna RMUA-raportin tunniste muodossa numero / kk / vv.

II. MAKSUTTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Kentät 01-09: Ilmoita maksunmaksajan tiedot, mutta kenttään 03 PESEL-numero, jos se on annettu.

III.A. VAKUUTETUN TUNNISTUSTIEDOT

Kentät 01-04: vakuutetun tunnistetiedot täytetään.

III.B. SOSIAALITUKULAUSUNTO

Kenttä 01: Syötä vakuutusnimike (ensimmäinen), esim. työsopimus, toimeksiantosopimus.

Kenttä 02: syötä NHF:n sivuliikkeen koodi, esim. 01R Dolnośląskie Voivodeshipille.

Kenttä 03: täytetään, kun maksujen vuosiperuste ylittyy.

Kenttä 04: Ilmoita työsopimuksessa määritelty työaika murto-osana, esim.:

  • 1/1 - kokopäivätyöhön
  • 1/2 - puolet työajasta jne.
  • 150/176 - kun työaika on ilmoitettu tunneissa

Kenttä 05: Merkitse ZUS:lle toimitetussa raportissa eläke- ja työkyvyttömyyseläkevakuutusmaksujen laskentaperuste tietystä vakuutetusta ja vakuutusoikeudesta

Kenttä 06: Merkitse ZUS:lle toimitetussa raportissa tietyn vakuutetun ja tietyn vakuutusoikeuden laskentaperuste.

Kenttä 07: Merkitse ZUS:lle toimitetussa raportissa annettu sairausvakuutusmaksujen laskentaperuste tietystä vakuutetusta ja vakuutusoikeudesta

Kenttä 08: merkitään vakuutetun rahoittaman eläkevakuutuksen maksun määrä

Kenttä 09: merkitään vakuutetun rahoittaman työkyvyttömyyseläkevakuutuksen maksun määrä

Kohta 10: merkitään vakuutetun rahoittaman sairausvakuutusmaksun määrä

Kohta 11: merkitään vakuutetun rahoittaman tapaturmavakuutusmaksun määrä

Kohta 12: merkitään maksunmaksajan rahoittaman eläkevakuutuksen maksun määrä

Kenttä 13: Merkitään maksunmaksajan rahoittaman työkyvyttömyyseläkevakuutuksen maksun määrä

Kohta 14: merkitään vakuutusmaksun maksajan rahoittaman sairausvakuutusmaksun määrä

Kohta 15: merkitään maksun maksajan rahoittaman tapaturmavakuutuksen maksun määrä

Kohta 16: merkitään valtion talousarviosta rahoitettavan eläkevakuutuksen maksun määrä

Kenttä 17: Merkitään valtion talousarviosta rahoitettavan työkyvyttömyyseläkevakuutuksen maksun määrä

Kohta 18: merkitään valtion talousarviosta rahoitettavan sairausvakuutusmaksun määrä

Kohta 19: merkitään valtion talousarviosta rahoitettavan tapaturmavakuutusmaksun määrä

Kentät 20 - 23 tulee merkitä PFRONin yhteisrahoituksen määriin - nämä kentät täytettiin vain joulukuuhun 2007 asti annettavaa ilmoitusta varten.

Kenttiin 24-27 merkitään Kirkkorahastosta rahoitettujen maksujen määrät.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kohta 28: merkitään määrä, jolla ammatillisen eläkejärjestelmän maksun sosiaalivakuutusmaksuperustetta on alennettu

Kenttä 29: Merkitse vakuutusmaksun maksajan rahoittaman henkilöstöpääomasuunnitelman mukaisen maksun määrä

Kenttä 30: syötä maksujen kokonaismäärä, joka on laskettu lisäämällä kenttien 08-27 määrät.

III.C. LASKELMA SAIRAUSVAKUUTUKSEN MUKAISISTA

Kenttä 01: Merkitse sairausvakuutusmaksun laskentaperuste

Kenttä 02: Merkitse vakuutusmaksun maksajan rahoittaman maksuosuuden määrä

Kenttä 03: merkitään vakuutetun maksaman vakuutusmaksun määrä

Kenttä 04: Merkitse suoraan ZUS:lle valtion talousarviosta rahoitettavan maksuosuuden määrä

Kenttä 05: Merkitse Kirkkorahaston rahoittaman maksuosuuden määrä

III. D. MAKSETETTUJEN ETUJEN AIKATAULU JA SAIRAUSPOISSA OLEVAN KORVAUKSEN AIKATAULU SEKÄ MAKSUJEN MAKSAMISTAUKOJEN TYYPIT JA AIKAT

Kenttä 01: syötä etuuden/tauon tyyppi

Kenttä 02: syötä ajanjakso, jolloin etuutta on maksettu / siitä lähtien, kun tauko tuli (päivä, kuukausi / vuosi)

Kenttä 03: syötä etuuspäivien lukumäärä tai päivien lukumäärä, joina maksujen maksaminen on tauolla

Kenttä 04: Syötä maksetun etuuden määrä

III.E. TIETTYÄ KUUKAUDTA MAKSETETTU, MUTTA TOISESTA KALENTERIVUOTTA MAKSETETTU TULOJEN MÄÄRÄ, JOKA ON PERUSTA ELÄKE- JA VUOSIVAKUUTUSMAKSUN LASKENTAAN

Kentät 01, 03 ja 05: kirjoita vuosi, jolta tulot erääntyvät

Kentät 02, 04 ja 06: merkitään tiettynä vuonna maksettujen tulojen määrä, jotka erääntyvät edellisiltä vuosilta

III.F. TIETTYÄ KUUKAUDTA MAKSETETTU, MUTTA TOISESTA KALENTERIVUOTTA MAKSETETTU TULOJEN MÄÄRÄ, JOKA ON PERUSTA TAPAHTUMAVAKUUTUKSEN MAKSUN LASKENTAAN

Kentät 01, 03 ja 05: kirjoita vuosi, jolta tulot erääntyvät

Kentät 02, 04 ja 06: merkitään tiettynä vuonna maksettujen tulojen määrä, jotka erääntyvät edellisiltä vuosilta

III.G. TIETTYÄ KUUKAUDESSA MAKSETETTU TULOJEN MÄÄRÄ, LISÄKSI TYÖKYMMÄYS-, SAIRAUS-, ÄITIYS-, HOITO-, KUNNOSTUS- JA TYÖSUHDEETUUDEN PALKKAAN

Kenttä 01: Merkitse sairausrahan tai päivärahan viereen kyseisenä kuukautena maksetun tulon määrä

III.H. Tietyssä kuukaudessa maksetun tulon SUMMA TYÖMYÖTTÖMYYTYMÄN PALKKIEN, sairauspäivärahan, äitiyspäivärahan, kuntoutustuen, JOKA LATAUKSEN AIKANA PALKKOT TAI ETUUDET eivät ole perustana MUUN ELÄKEJÄRJESTELMÄN MAKSUSUHTEEN VUODEN KALENTERI

Kentät 01, 03 ja 05: kirjoita vuosi, jolta tulot erääntyvät

Kentät 02, 04 ja 06: merkitään sairausrahan tai -etuuden rinnalle tietyn kuukauden aikana maksetun, mutta edellisiltä vuosilta erääntyvän tulon määrä.

III.I. OPETTAJIEN TYÖAIKAT

Kentät 01 ja 04: syötä ajanjakso, josta alkaen opetustyötä on suoritettu

Kentät 02 ja 05: syötä ajanjakso, jolta opetustyötä suoritettiin

Kentät 03 ja 06: Ilmoita niiden luokkien lukumäärä, joilla opetustyötä suoritettiin

VII. MAKSUTTAJAN ILMOITUS

Kenttä 01: syötä ZUS RMUA -lomakkeen täyttöpäivä (päivä / kuukausi / vuosi)

Kenttä 02: Tietojen luotettavuuden vahvistamiseksi allekirjoittaa maksun maksaja tai hänen valtuuttamansa henkilö. Tässä kentässä tulee olla myös maksun maksajan osoiteleima (jos maksajalla on sellainen). Tämä allekirjoitus vahvistaa myös vasemmalla olevan julistuksen.

Kuukausitiedot vakuutetulle (RMUA) - milloin toimittaa?

Aiemmin ZUS RMUA -niminen lomake voidaan toimittaa työntekijälle kuukausittain, tällaisessa tilanteessa maksajalla ei pääsääntöisesti ole velvollisuutta antaa vuosittaisia ​​tietoja, koska lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa vakuutetulle hänen palkastaan ​​otetuista maksuista on täyttynyt.

Työntekijä voi tietysti pyytää vuosittaisia ​​tietoja kuukausittaisista raporteista huolimatta. Työnantajan on tällöin toimitettava tällainen asiakirja.

Kuukausittaiset RMUA-tiedot sisältävät tiedot työntekijöiden ansaitsemista tuloista, jotka ovat maksujen laskennan perusta, sekä kerättyjen ja Kansaneläkelaitokselle maksettavien maksujen määrästä. Työnantajalla ei ole velvollisuutta antaa työntekijälle kuukausittain tietoja, mutta hänen on otettava huomioon, että hän on velvollinen antamaan tiedot kuukausittain.