Mikä on elinkeinolain mukainen valvonta?

Palvelus

Hyväksytty elinkeinolaki tuli voimaan 30.4.2018. Se on joukko lakeja, joiden tarkoituksena on parantaa yrityksen toiminnan edellytyksiä markkinataloudessa. Yleisesti tiedetään, että yrittäjät voivat olla tietyn valtion viranomaisen valvonnassa. Tältä osin kannattaa siis viitata uuteen yrittäjälakiin, jossa kuvataan, kuinka tällainen yrityslain mukainen tarkastus voidaan tehdä. Tämän päivän artikkelissa esittelemme tämän alan tärkeimmät määräykset.

Liiketoiminnan sääntöjen mukainen valvonta - yleiset periaatteet

Yrittäjän määräysvaltaa koskeva kysymys on täysin säännelty Yrittäjälain 5 luvussa. Tämä luku alkaa Art. 45, jossa todetaan, että yrittäjien elinkeinolain mukainen valvonta tapahtuu tässä laissa säädettyjen periaatteiden mukaisesti, elleivät valvonnan periaatteet ja menettely johdu ratifioinnista kansainvälisistä sopimuksista tai suoraan sovellettavista Euroopan unionin oikeuden säännöksistä. Tästä seuraa, että riippumatta siitä, mikä valtioyksikkö valvonnan suorittaa, sen on noudatettava ja noudatettava laissa asetettuja periaatteita.

Taide. Lain 46 §. Sen sanamuodon mukaan yrittäjällä, joka on kärsinyt vahinkoa lainvastaisen valvontatoiminnan seurauksena, on oikeus korvaukseen. Varmasti se on suuri yrittäjien etujen suojaaminen mahdollisten valvonnan aiheuttamien menetysten yhteydessä.

Tarkastusviranomaisen aloitteen on oltava perusteltua ja sen on perustuttava erityisiin syihin. Tämä päätelmä seuraa artiklan sisällöstä. Lain 47 §:n mukaan tarkastukset suunnitellaan ja suoritetaan sen jälkeen, kun on etukäteen analysoitu taloudellisen toiminnan yhteydessä tapahtuvan lain rikkomisen todennäköisyys. Analyysi kattaa ne subjektiiviset ja objektiiviset alueet, joilla määräysten rikkomisen riski on suurin. Tämä tarkoittaa, että viranomaisella ei ole täydellistä vapautta tarkastettavan kohteen valinnassa. Ennen tällaista päätöstä on suoritettava asianmukainen analyysi säännösten rikkomisen todennäköisyydestä. Ennakkoanalyysin suorittamisvelvoitteesta on kuitenkin luovuttu siinä tapauksessa, että tarkastuksesta tulee elinkeinolain mukainen kohtuudella epäilyttävä:

 • hengen tai terveyden uhkia,

 • rikoksen tai rikkomuksen tekeminen,

 • verorikoksen tai verorikoksen tekeminen,

 • muu laillisen kiellon rikkominen tai laillisen velvoitteen noudattamatta jättäminen.

Tarkastuksen suoritustapa

Ensimmäinen vaihe koko valvontamenettelyssä on ilmoitus. Tarkastuslaitos on velvollinen ilmoittamaan yrittäjälle aikomuksesta aloittaa tarkastus.

Liiketoiminnan sääntöjen mukainen tarkastus on aloitettava aikaisintaan 7 päivän ja viimeistään 30 päivän kuluessa tarkastuksen aloittamista koskevan ilmoituksen toimittamisesta. Jos valvontaa ei aloiteta 30 päivän kuluessa ilmoituksen toimittamisesta, sen aloittaminen edellyttää toistuvaa ilmoittamista. Myös tässä tapauksessa lainsäätäjä on säätänyt useista tapauksista, joissa viranomainen voi valtion merkittävän edun vuoksi luopua ilmoitusvelvollisuudesta. Laaja luettelo poikkeuksista sisältyy Art. Lain 48 §.

Seuraava askel on viranomaisen työntekijöiden esittämä yrittäjä ja tarkastuksen suorittamiseen oikeuttava virallinen henkilökortti. Valvonnan laajuus ei saa ylittää valtuutuksessa ilmoitettua laajuutta.

Asianmukaiset valvontatoimet suoritetaan yrittäjän tai hänen valtuuttaman henkilön läsnä ollessa. Art. Yrittäjälain 52 §:n mukaan elinkeinolain mukainen valvonta suoritetaan tehokkaasti ja mahdollisimman häiritsemättä yrittäjän toimintaa. Jos yrittäjä ilmoittaa kirjallisesti, että harjoittama toiminta häiritsee olennaisesti yrittäjän taloudellista toimintaa, toiminnan tarve on perusteltu tarkastuskertomuksessa. Kaikki tehdyn tarkastuksen havainnot ja suositukset yrittäjälle sisällytetään pöytäkirjaan, joka välitetään sitten yrittäjälle.

Useita säätimiä

Kuten tiedät, valvontamenettelyt ovat yrittäjälle raskaita ja voivat haitata yrityksen normaalia toimintaa. Virkamiesten väärinkäytösten estämiseksi tehtävien tarkastusten määrää päätettiin rajoittaa. Lain 54 §:ssä todetaan, että ei ole mahdollista suorittaa ja suorittaa useampaa kuin yhtä yrittäjän toiminnan valvontaa samanaikaisesti (lukuun ottamatta laissa kuvattuja tapauksia).

Lisäksi kaikkien tarkastuslaitoksen tarkastusten kesto yrittäjässä yhden kalenterivuoden aikana ei saa ylittää:

 • mikroyrittäjät - 12 työpäivää;

 • pienyrittäjät - 18 työpäivää;

 • keskisuuret yritykset - 24 arkipäivää;

 • muut yrittäjät - 48 arkipäivää.

Pidemmät tarkastusajat ovat mahdollisia vain tarkastusviranomaisesta riippumattomista syistä ja ne on perusteltava kirjallisesti. Lisäksi on myös mahdollista pidentää tarkastuksen kestoa, jos tarkastuksen aikana verovelvollisuus on aliarvioitu yli 10 % ilmoitetusta verovelvollisuudesta, mutta vähintään 500 zlotya tai liian suuri. 50 prosenttia ilmoitetusta vahingosta ylittävästä vahingosta paljastuu vähintään 2 500 zlotya tai jos ilmoitusta ei ole toimitettu tällaisesta velvoitteesta huolimatta. Yrityslain mukaan määräysvalta ei kuitenkaan saa olla pidempi kuin kaksi kertaa edellä mainittu aika.

Lisäksi laissa todetaan, että jos tarkastuksen tuloksista ilmenee yrittäjän törkeä lainrikkomus, voidaan kalenterivuonna suorittaa samassa laajuudessa toinen tarkastus, jonka kesto ei saa ylittää 7 päivää. Uudelleentarkastuksen kesto ei sisälly ilmoitettuihin ajanjaksoihin.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Yrittäjän vastalause

Lain 59 §:ssä säädetään yrittäjälle mahdollisuudesta vastustaa tarkastusviranomaisen säännösten vastaisen toiminnan aloittamista ja suorittamista. Esitetty vastalause vaatii perustelut. Yrittäjä toimittaa vastalauseen kirjallisesti sille valvontaviranomaiselle, jonka toimintaa vastalause koskee. Vastalause on tehtävä 3 työpäivän kuluessa tarkastusviranomaisen tarkastuksen vireillepanosta tai vastalauseen ilmenemisestä.

Vastalauseella on tietyt oikeudelliset seuraukset. No, seuraavat jätetään huomiotta:

 • sen valvontaviranomaisen suorittamat valvontatoimet, jonka toimintaan vastalause liittyy - vastalauseilmoituksen toimitettuaan tarkastajalle;

 • valvonnan kesto - vastalauseen jättämispäivästä sen jättämisestä johtuvan menettelyn päättymispäivään.

Tarkastusviranomainen käsittelee vastalauseen 3 työpäivän kuluessa vastalauseen vastaanottamisesta ja antaa päätöksen:

 • valvontatoimista vetäytyminen;

 • jatkuvat valvontatoimet.