Kuinka valmistautua oikeudenkäyntiin toisen yrittäjän kanssa - siviiliprosessilain muutoksen jälkeen talousasioissa

Palvelus

Tutustu yrittäjien velvollisuuksiin oikeudenkäyntien alalla toisen yrittäjän kanssa uuden lainsäädännön aikakaudella. Kuinka valmistautua tapaukseen? Mitä tulee ottaa huomioon menettelyn aikana? Artikkeli vastaa yrittäjien tärkeimpiin kysymyksiin tällä alalla.

Uuden kaupallisen oikeudenkäyntimenettelyn tavoitteena on, että tällaiset tapaukset käsitellään mahdollisimman nopeasti. Tästä syystä kantaja oli velvollinen lainaamaan kaikki väitteet ja todisteet kanteessa sekä vastaajaa vastauksena kanteeseen. Tästä säännöstä tehdään poikkeus vain, jos osapuoli osoittaa, että hänen nimittäminen ei ollut mahdollista tai että tarve nimittämiseen on syntynyt myöhemmin. Määräaika on 2 viikkoa siitä, kun se tuli mahdolliseksi tai kun sellainen tarve ilmaantui.

Kantajan uutena velvollisuutena yritysasiassa on myös ilmoittaa kanteessa sähköpostiosoite tai tehdä ilmoitus siitä, ettei tällaista osoitetta ole. Vastaajan on noudatettava tällaista velvollisuutta myös ensimmäisessä tuomioistuimelle osoittamassaan kirjelmässä.

Kuinka valmistautua tapaukseen - mikä on tärkein todiste?

On pidettävä mielessä, että asiakirjatodisteet menevät oikeudenkäynnissä muiden edelle. Sivun aktiivisuus tulee ilmaista asiakirjalla, ja tämä termi ymmärretään tiedonvälittäjäksi, joka mahdollistaa sen sisällön lukemisen. Puhumme perinteisessä muodossa (paperilla) laadituista asiakirjoista sekä sähköisistä asiakirjoista.

Esimerkki 1

Kaksi yrittäjää neuvotteli sopimuksen ehdot. Kokouksen jälkeen lähetettiin sähköpostit, joissa kerrottiin kokouksen kulku ja siinä sovitut perusehdot. Virallista sopimusta ei koskaan allekirjoitettu. Osapuolten välisissä sovinnoissa palkkiota alennettiin viittaten siihen, että sopimuksen kohdetta ei ole palautettu ajoissa, josta perittiin sopimussakko. Toinen osapuoli ei suostunut tällaisiin sovintoratkaisuihin väittäen, että se oli omalta osaltaan noudattanut määräaikaa ja lisäksi osapuolet eivät koskaan sopineet sopimussakkoista saati niiden suuruudesta. Tästä syystä yrittäjä vaati toiselta yrittäjältä maksamaan puuttuvan summan. Maksun puutteen vuoksi yrittäjä päätti, että näissä olosuhteissa ainoa mahdollisuus saada rahat takaisin olisi haastaa urakoitsija oikeuteen. Pystyykö yrittäjä muodollisen kirjallisen sopimuksen puuttuessa todistamaan työn suorittamisen ja sopimuksen toimituksen ajallaan? Mitä todisteita yrittäjän tulee pyytää?

Jos oikeustoimia ei ole määrätty kirjallisella sopimuksella, muuten mitätön, osapuolella on mahdollisuus menettelyyn. Sen tulisi kuitenkin tarkistaa koko todisteluprosessi, sopimuksen puute ei ole esteenä, sillä kuten edellä on todettu, osapuolet tiivistivat koko yhteistyöjärjestelyjen prosessin sähköpostissa. Jos siis sopimuskohteen luovutuksen määräajasta on sovittu, osapuolten tulee sitä noudattaa, jos taas sopimussakkoa varataan, toinen osapuoli voi periä sen edellyttäen, että sen perimisen edellytykset ovat tavannut. Jos tavaran palauttamiselle on kuitenkin määrätty määräaika, mutta sopimussakkoa ei ole määrätty, voi toinen osapuoli vaatia vahingon korvaamista yleisin ehdoin, jos se on syntynyt ja osoittaa syy-seuraussuhdetta. Tässä tapauksessa tuomioistuin voi hyväksyä todistajien, esimerkiksi niiden, jotka ovat myös neuvotteluissa läsnä, antamat todisteet, jos se toteaa, että muiden todisteiden käyttämisen jälkeen tai muiden todistuskeinojen puuttuessa on edelleen selvittämättömiä tosiseikkoja. asian ratkaisemisen kannalta merkityksellistä. Tämän vuoksi asianosaisen tulee pyytää tällaisia ​​todistajia jo kanteen yhteydessä, vaikka tuomioistuin voi antaa päätöksen asian myöhemmässä vaiheessa.

Mikä on taloudellinen asia uusien säännösten mukaan?

Nämä ovat tapauksia: yrittäjien välisistä siviilisuhteista heidän elinkeinotoiminnassaan, myös silloin, kun osapuolet ovat lakanneet harjoittamasta liiketoimintaa, yhtiösuhteesta ja 11 §:ssä tarkoitetuista vaateista. 291-300 ja art. Kauppayhtiölain 479-490 mukaisesti yrittäjiä vastaan ​​ympäristön loukkaamisen lopettamisesta ja sen entiseen kunnostamiseen ennallistamisesta tai siitä aiheutuneen vahingon korvaamisesta sekä ympäristöä uhkaavan toiminnan kieltämisestä tai rajoittamisesta rakennusurakoista ja niihin liittyvistä sopimuksista. rakennusprosessiin rakennustöiden suorittamiseksi leasingsopimuksista, valtion yrityksen elinten välillä, valtion yrityksen tai sen viranomaisten ja sen perustaja- tai valvontaelimen välillä konkurssi- ja saneerausoikeuden alalla, täytäntöönpanolausekkeen myöntämiseksi täytäntöönpanoasiakirjalle, joka on kauppatuomioistuimen lopullinen tai välittömästi täytäntöönpanokelpoinen tuomio, tai kyseisessä tuomioistuimessa tehty sovinto, täytäntöönpanokelpoisuuden menettämiseksi, joka perustuu lainvoimaiseen tai välittömästi täytäntöönpanokelpoiseen tuomioon. kauppatuomioistuimessa tai tässä tuomioistuimessa tehtyä sovintoa.

Voitko kieltäytyä menettelystä?

Kyllä, se on mahdollista, mutta se ei koske kaikkia. Pyynnön voi tehdä taho, joka ei ole yrittäjä tai joka on luonnollinen henkilö. Tuomioistuin käsittelee asian tämän jälkeen taloudellisia menettelyjä koskevia säännöksiä noudattamatta. On syytä lisätä, että asian käsittelyä koskeva hakemus on taloudellista menettelyä koskevia säännöksiä huomioimatta sekä tuomioistuinta että vastapuolta sitova. Hakemuksen jättämisen määräaika on tärkeä, koska se vaihtelee edustettujen ja itsenäisesti toimivien ammattilaisten välillä. No, jos asianosaisen tilalle tulee asianajaja, oikeudellinen neuvonantaja, patenttiasiamies tai Puolan tasavallan yleinen syyttäjä, se voi jättää hakemuksen tehokkaasti vasta ensimmäisessä kirjelmässä, ja kantajan tapauksessa jo väite.

Toisaalta asianosaiselle, jota ei korvata ammattimaista edustajaa, on ohjeistettu oikeus tehdä hakemus asian tutkimiseksi taloudellista menettelyä koskevia säännöksiä noudattamatta. Tällainen ohje on toimitettava osapuolelle, ja osapuoli voi esittää asiaa koskevan pyynnön viikon kuluessa toimittamisesta.

Todistussopimus

Yrittäjille tärkeä muutos - ns todiste sopimus. Siviiliprosessilain uuden sääntelyn mukaan osapuolet voivat sopia, että tietyn todistusaineiston, esim. tietyistä asiakirjoista, poissulkemisesta, eli nimen ja sukunimen mukaan mainituista todistajista, kun kyseessä on sopimuksesta johtuva erityinen oikeussuhde. . Tällainen sopimus on tehtävä kirjallisesti, muuten mitätön, tai suullisesti tuomioistuimessa. Epäselvissä tapauksissa myöhemmän sopimuksen katsotaan pitävän voimassa ne aikaisemman sopimuksen määräykset, jotka ovat sen kanssa yhteensopivia. Todistussopimuksella on se vaikutus, että tuomioistuin ei viran puolesta ota vastaan ​​todisteita, jotka on jätetty todistelusopimuksen ulkopuolelle.

Esimerkki 2

[ote sopimuksesta] § 2 Osapuolet sopivat, että mahdollisen oikeusriidan sattuessa XX sp. z oo:n ja YY Jan Kowalski-nimellä liiketoimintaa harjoittavan Jan Kowalskin välillä yhteistyön toteuttamisen yhteydessä tämän sopimuksen edellä 1 §:ssä määritellyllä sopimuksella jättää tämän oikeudenkäynnin ulkopuolelle todisteet, jotka ovat:

  • osapuolten välinen sähköinen kirjeenvaihto yhteistyösopimuksen tekoa edeltävien neuvottelujen kulusta,

  • osapuolten todistus siitä, että yhteistyösopimuksen tekoa edeltäneet neuvottelut käytiin, ja syyt, joiden vuoksi sopimus tehtiin.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Voidaanko menettelyn aikana esittää uusia vaatimuksia?

Menettelyn aikana ei ole mahdollista esittää uusia vaatimuksia olemassa olevien korvaamaan tai täydentämään. Olosuhteiden muuttuessa hakija voi kuitenkin pyytää alkuperäisen riidan kohteen sijasta sitä vastaavaa tai muuta kohdetta, ja toistuvien etuuksien tapauksessa se voi myös pidentää saatavaa etuuksilla myöhemmillä kausilla.

Vastakanne

Vastakanne on kanteen tyyppi, jossa vastaajan saatava liittyy kantajan vaatimukseen tai on kuittauskelpoinen. Valitettavasti kaupallisia asioita koskevan siviiliprosessilain mukaan tällaista kannetta ei voida ottaa tutkittavaksi.

Todistuksen aiheen muutos todistajien lausunnoista

Todistajien todistajanlausunto on mahdollista vain, jos muiden todisteiden käyttämisen jälkeen tai muiden todisteiden puuttuessa on edelleen olemassa selvittämättömiä seikkoja, joilla on merkitystä asian ratkaisemiseksi. Tämä tarkoittaa, että se on viimeinen ja ainoa aputodistus, jonka tuomioistuin ottaa.

Oikeusperusta:

  • taide. 4581 - 45813 17. marraskuuta 1964 annetun lain, siviiliprosessilain (Journal of Law 2019.1460, s.o.).

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!