Kuinka ratkaista EU:sta tulevan auton ALV-mekanismin marginaali?

Palveluvero

Käytettyjä autoja jälleenmyyntiä varten ostava verovelvollinen voi käyttää erityistä arvonlisäveron selvitysmenettelyä eli ALV-marginaalia. ALV-lasku, marginaali autolle EU:sta - seuraavassa artikkelissa pohditaan, onko tätä mekanismia mahdollista käyttää muista EU-maista ostetuissa autoissa.

ALV-lasku, marginaali autolle EU:n ALV-selvitysmekanismista

Ensinnäkin huomauttakoon, että analysoitu menettely ei koske kaikkia kaupallisia hyödykkeitä. Luettelo tavaroista, jotka voidaan verottaa tällä tavalla, on määritelty Art. 120 kohta arvonlisäverolain 4 §. Tässä säännöksessä todetaan, että jos verovelvollinen luovuttaa käytettyjä tavaroita, taideteoksia, keräilyesineitä tai antiikkiesineitä, jotka tämä verovelvollinen on hankkinut osana liiketoimintaansa jälleenmyyntiä varten, veron peruste on erotuksen muodostava marginaali. myyntisumman ja ostosumman välillä, vähennettynä verolla. Kuitenkin Art. 120 kohta Lain 1 momentin 4 momentin mukaan käytetyllä tavaralla tarkoitetaan irtainta aineellista tavaraa, joka soveltuu edelleen käytettäväksi nykyisessä tilassaan tai korjauksen jälkeen, muu kuin 1-3 kohdissa mainittu ja muu kuin jalometalli tai jalokivi (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112). Näin ollen henkilöautot kuuluvat käytettyjen tavaroiden luokkaan.

Lisäksi edellä mainituista säännöksistä seuraa, että verotettava kate on myyntimäärän ja ostosumman erotus. Art. 120 kohta arvonlisäverolain 1 5 momentin mukaan myynnin määrällä tarkoitetaan kokonaismäärää, jonka verovelvollinen on saanut tai saavansa tavaran luovutuksesta ostajalta tai kolmannelta osapuolelta, mukaan lukien saamansa tuet, avustukset ja muut niihin suoraan liittyvät lisämaksut. tästä luovutuksesta verot, tullit, maksut ja muut vastaavanlaiset maksut sekä lisäkustannukset, kuten palkkiot, pakkaus-, kuljetus- ja vakuutuskulut, jotka veronmaksaja veloittaa ostajalta, lukuun ottamatta 1 artiklassa tarkoitettuja määriä. 29a kohta. 7 §. Kuitenkin art. 120 kohta Lain 1 6 momentin mukaan ostosummalla tarkoitetaan kaikkia 5 kohdassa tarkoitetun korvauksen osia, jotka tavaran luovuttaja on saanut tai saavansa verovelvolliselta. Jälleenmyyntiä varten ostettujen käytettyjen henkilöautojen myyntiin voidaan soveltaa ALV-marginaalimenettelyä. Myyntihinnan ja auton ostohinnan erotus on tällöin veronalaista.

ALV-lasku, marginaali autolle EU:sta - mitä ajoneuvoja tämä mekanismi voi kattaa?

Kuten mainitsimme, tämä arvonlisäveromenettely ei koske jokaista ostettua autoa, vaan ainoastaan ​​käytettyä autoa. Alv-mekanismin seurauksena EU-auton marginaalia ei voida käyttää uusien ajoneuvojen ostamiseen. Kuten luemme Art. 120 kohta arvonlisäverolain 21 §:n säännökset. Artikloja 1–20 ei sovelleta uusiin kuljetusvälineisiin, jotka ovat yhteisön sisäisen tavaran luovutuksen kohteena.

Kuitenkin art. 2 piste 10 lit. ja arvonlisäverolain mukaan uusia kulkuneuvoja ovat maa-ajoneuvot, joiden sylinteritilavuus on suurempi kuin 48 kuutiosenttimetriä tai teho yli 7,2 kilowattia, jos niillä on ajettu enintään 6 000 kilometriä tai enintään 6 kuukautta ovat kuluneet käyttöön luovutushetkestä lähtien; maa-ajoneuvon käyttöönottoajankohta on päivä, jona se ensimmäisen kerran rekisteröitiin tieliikenteeseen tai jona se ensimmäisen kerran rekisteröitiin tieliikenteeseen ottamista varten sen mukaan, kumpi päivämäärä on aikaisempi; Jos maa-ajoneuvon ensirekisteröinnin päivämäärää tai päivämäärää, jolloin se oli ensirekisteröinnin kohteena, ei voida määrittää, ajoneuvon käyttöönottohetkellä tarkoitetaan päivää, jona valmistaja on antanut sen ensimmäiselle ostajalle tai päivämäärä, jolloin valmistaja käytti sitä ensimmäisen kerran esittelytarkoituksiin. ALV-menettely, auton marginaali EU:sta, ei koske uuden auton hankintaa osana yhteisöhankintaa.

Käytetyn ajoneuvon ostaminen toisesta EU-maasta

Puolan veronmaksajat ostavat kaupankäynnissään usein käytettyjä autoja ulkomailta. Tästä syystä herää kysymys, onko myös tässä tapauksessa mahdollista käyttää EU:sta tulevan auton ALV-marginaalimenettelyä?

Tähän kysymykseen vastaamiseksi on viitattava artiklan sisältöön. 120 kohta ALV-lain 10 §:n mukaan marginaalimenettely koskee vain käytettyjä tavaroita, jotka on ostettu:

  1. §:ssä tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai oikeushenkilöllisyyttä vailla oleva organisaatioyksikkö, joka ei ole verovelvollinen. 15 tai verotonta arvonlisäveroa;

  2. 1 artiklassa tarkoitetut verovelvolliset. 15, jos näiden tavaroiden luovutus oli vapautettu verosta 15 artiklan mukaisesti. 43 sek. 1 kohta 2 tai artikla. 113;

  3. verovelvollisille, jos näiden tavaroiden luovutusta on verotettu kohdan mukaisesti 4 ja 5;

  4. arvonlisäveron velvollisia, jos näiden tavaroiden luovutus oli verovapaata säännösten mukaisin ehdoin. 43 sek. 1 kohta 2 tai artikla. 113;

  5. arvonlisäveron velvollisia, jos näiden tavaroiden luovutus oli arvonlisäveron alaista pykälän säännösten mukaisin ehdoin. 4 ja 5, ja ostajalla on asiakirjat, jotka selvästi vahvistavat tavaran hankinnan näillä periaatteilla.

Kiinnittäkäämme erityistä huomiota yllä olevan luettelon kohtiin 4 ja 5. Kuten kohdassa Art. Arvonlisäverolain 2 momentin 11 momentin mukaan arvonlisäverolla tarkoitetaan jäsenvaltion alueella kannettua arvonlisäveroa, lukuun ottamatta tässä laissa määrättyä arvonlisäveroa. Arvonlisäveron maksajat ovat siis yrittäjiä muista EU-maista. Tämä tarkoittaa, että toisesta EU-maasta ostettuihin autoihin on mahdollista soveltaa arvonlisäveromarginaalimenettelyä tiettyjen ehtojen täyttyessä.

Art. 120 sek. arvonlisäverolain 10 kohdassa 4 ja 5 käytetään ilmaisua "määräysten mukaisesti", mikä osoittaa selvästi, että kyse on ulkomaisista arvonlisäverolain säännöksistä, jotka koskevat myyjän maata ja jotka muodostavat mainitun vapautuksen. - Art. 43 sek. 1 kohta 2 tai artikla. arvonlisäverolain 113 §. On muistettava, että kaikki kunkin jäsenvaltion sisäiset määräykset perustuvat ja pannaan täytäntöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetussa neuvoston direktiivissä 2006/112/EY kuvailtuihin periaatteisiin.

Muistakaamme, että artiklan 1 kohdan mukaisesti. 43 sek. Arvonlisäverolain 1 momentin 2 momentin mukaan yksinomaan verovapaaseen toimintaan käytettyjen tavaroiden luovutus on vapautettu verosta, jos tavaran luovuttajalla ei ollut oikeutta alentaa ostoihin sisältyvän veron määrää tuotantopanosten määrällä. näiden tavaroiden hankinnasta, maahantuonnista tai valmistuksesta johtuva vero. Kuitenkin art. 113 kohta. Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan verosta vapautetaan sellaisten verovelvollisten myynnit, joiden myynnin arvo ei edellisenä verovuonna ylittänyt 200 000 zlotya. Veron määrä ei sisälly myyntiarvoon.

Näin ollen, jos ulkomainen verovelvollinen EU-maasta myy käytetyn auton ja tämä myynti on vapautettu verosta sen kotimaisten säännösten mukaisesti, mikä vastaa 1999-luvun säännöksiä. 43 sek. 1 kohta 2 ja art. ALV-lain 113 §:n mukaan tällä tavalla ostetut autot voivat sitten käyttää Puolan ALV-marginaalimenettelyä. Sama pätee silloin, kun ulkomainen yrittäjä myy käytetyn auton maassaan sovellettavan arvonlisäveromarginaalimenettelyn mukaisesti.

Lisätään muuten vielä, että arvonlisäveromenettelyn käyttö, auton marginaali EU:sta ostettaessa käytetty ajoneuvo luonnolliselta henkilöltä, joka ei harjoita liiketoimintaa, art. 120 kohta Arvonlisäverolain 10 §:n 1 momentissa mainitaan myös "luonnollinen henkilö, joka ei ole arvonlisäveron velvollinen”. EU:sta ei-verovelvolliselta luonnolliselta henkilöltä tai verovapaalta yrittäjältä tai myyjältä arvonlisäveromarginaalimenettelyssä ostettu käytetty auto voidaan sitten myydä Puolassa Puolan ALV-marginaalimenettelyn mukaisesti. Esitettyjen säännösten ymmärtämiseksi paremmin esitellään muutamia käytännön esimerkkejä.

Esimerkki 1.

Puolalainen veronmaksaja ostaa käytettyjä autoja saksalaiselta veronmaksajalta, joka on maassaan verovapauden alainen. Subjektiivinen poikkeus vastaa Puolan säännöksiä Art. ALV-lain 113 §, mikä tarkoittaa, että tällaisen ostetun auton myynti voidaan ratkaista Puolan ALV-marginaalimenettelyn mukaisesti.

Esimerkki 2.

Puolalainen veronmaksaja osti käytetyn auton ranskalaiselta lääkäriltä. Lääkäreiden toiminta on verovapaata ja yksinomaan toiminnassa käytettävien tavaroiden myynti on verotonta. 43 sek. arvonlisäverolain 1 momentin 2 kohta. Vastaavia säännöksiä on olemassa Ranskan lainsäädännössä, joten tällä tavalla ostetun auton myynti voidaan ratkaista Puolan ALV-marginaalimenettelyn mukaisesti.

Esimerkki 3.

Puolalainen veronmaksaja osti käytetyn auton Liettuassa asuvalta luonnolliselta henkilöltä. Tällainen henkilö ei ole Liettuan arvonlisäveron maksaja, mikä tarkoittaa, että tällaisen ostetun auton myynti voidaan ratkaista Puolan ALV-marginaalimenettelyn mukaisesti.

Voidaan siis huomauttaa, että jos ajoneuvon ostosta saatu ulkomainen lasku ei sisällä veron määrää, mikä johtuu siitä, että ulkomainen toimittaja oli subjektiivisesti vapautettu verosta tai koska toimituksen kohteena oli käytetty tavara. , ja siksi se oli verovapaa, Puolassa suoritettuja lisätoimituksia voidaan verottaa marginaaliveromenettelyssä.