Kuinka ratkaista palkkio asiakkaiden ohjauksesta?

Verkkosivusto

Yleensä kuluttajat ostavat todennäköisemmin ystävien ja perheen suosittelemia tuotteita tai palveluita. Kolmansien osapuolten positiiviset mielipiteet helpottavat päätöksentekoa, varsinkin kun tuotetta suosittelee luotettava henkilö. Kaikki tämä tekee suositusjärjestelmästä yhä suositumman yhteistyömuodon, joka tehdään paitsi muiden yritysten, myös yksityishenkilöiden kanssa. Tehokkaat suositukset voidaan palkita monella tapaa: lahjakorteilla, aineellisilla palkinnoilla, rahalla jne. Useimmissa tapauksissa palkkio ohjaavista asiakkaista on provisio. Asiakashankinnan korvauksen selvitys vaihtelee sen mukaan, maksetaanko provisio yrittäjälle vai onko sopimus tehty yksityishenkilön kanssa.

Palkkio asiakkaiden suosituksesta - yritysten välinen yhteistyösopimus

Ensimmäinen asiakassuositusten korvausratkaisu on kahden yrityksen välinen yhteistyösopimus. Jos tuotteitamme suositteleva henkilö harjoittaa liiketoimintaa, riittää, että hän laskuttaa suoritetusta palvelusta saadun välityspalkkion verran. Näin suosittelija näyttää tulot, joista sen tulee maksaa tuloveroa, ja suositusta käyttävä ja asiakkaiden hankkimiseen rahaa maksava yritys voi sisällyttää laskun verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin.

Asiakkaiden korvaus ja ALV

Palvelut, jotka koostuvat asiakkaiden hankkimisesta palkkiota vastaan, ovat periaatteessa arvonlisäverokannan alaisia. Tämä tarkoittaa, että aktiivinen arvonlisäverovelvollinen, joka hankkii asiakkaita toiselle yritykselle, on velvollinen laatimaan tästä laskun, jossa on 23 % arvonlisävero.

Henkilö, joka harjoittaa yritystoimintaa ja hyötyy subjektiivisesta vapautuksesta eli 200 000 zlotyn vuosiliikevaihtorajasta, voi laatia myös arvonlisäverottomia laskuja asiakasohjauksesta (arvonlisäverolain 113 §:n 1 ja 9 momentin mukaisesti). ). Tämä kanta vahvistettiin Katowicen verokamarin tulkinnassa 4. maaliskuuta 2015 (IBPP1 / 443-1187 / 14 / AW):

(...) voi hyötyä subjektiivisesta vapautuksesta tavaroita ja palveluita koskevista veroista 11 artiklan mukaisesti. 113 kohta. arvonlisäverolain 1 pykälän 2 momentin mukaan liiketoiminnan laajentamisen yhteydessä taloudellisen neuvonantajan "asiakassuositusten" palveluihin, koska kyseiset palvelut eivät ole palveluja, jotka sulkevat pois subjektiivisen vapautuksen”.

Kolmannen osapuolen asiakashankintapalvelut eivät siis ole vapautettuja arvonlisäverosta.

Voi myös käydä niin, että arvonlisäverotonta liiketoimintaa harjoittavat henkilöt (esim. lääkärit, psykologit) saavat palkkion asiakkaiden suosittelemisesta provisioiden muodossa muille yrityksille. Tällöin asiakasohjauksen palvelut voivat hyötyä subjektiivisesta poikkeuksesta (asianmukaiseen liikevaihtorajaan asti), ja muut tähän toimintaan kuuluvat toiminnot ovat edelleen poikkeuksen alaisia. Edellä mainitun liikevaihtorajan ylittymisen jälkeen on välttämätöntä rekisteröidä yrittäjä arvonlisäverovelvolliseksi ja laskuttaa 23 %:n verokannan subjektiivisen vapautuksen piiriin kuuluvista palveluista. Tällöin kohteesta vapautettuja palveluita ei silti veroteta arvonlisäverolla, joten yrittäjä aloittaa sekamyynnin.

Millainen sopimus tulee tehdä luonnollisen henkilön kanssa asiakkaiden pyynnöstä?

Asiakkaiden suosittelupalveluita tarjottaessa työsuhteelle ei yleensä ole ominaista, kuten:

  • jatkuvuus ja toistettavuus - työntekijä on velvollinen suorittamaan jatkuvasti työsopimukseen sisältyviä tehtäviä toistuvin väliajoin;
  • tietty työaika ja -paikka - työnantaja määrää tehtävien suorittamisen ajan ja paikan;
  • alisteisuus - työntekijä on velvollinen noudattamaan työnantajan ohjeita hänen ohjauksessaan.

Edellä mainitut työsuhteen säännökset huomioon ottaen ei useimmissa tapauksissa ole välttämätöntä tehdä työsopimusta suosittelijana olevan luonnollisen henkilön kanssa. Sopivin yhteistyömuoto näyttää olevan toimeksiantosopimus, jossa toimeksisaaja sitoutuu suorittamaan toimeksiantajalle tiettyjä toimintoja, tässä tapauksessa hankkimaan asiakkaita. Työlaki ei koske siviilioikeudellisia sopimuksia, joten urakoitsijalla ei ole oikeutta lomavapaaseen ja muihin kokoaikaisiin työntekijöihin liittyviin etuihin.

Jokainen tapaus kannattaa tietysti harkita yksilöllisesti, sillä voi käydä niin, että tietyssä yrityksessä on kokopäiväisiä myyntiedustajia, jotka työskentelevät säännöllisesti ja hoitavat asiakashankinnan tiukasti määriteltyjen menettelytapojen mukaisesti. Tässä työsuhteessa on jo työsopimuksen piirteitä. Työsopimuksen ja toimeksiannon ominaispiirteiden erottaminen ja sen jälkeen riittävän sopimuksen allekirjoittaminen on erittäin tärkeää, koska se suojaa yrittäjää mahdolliselta yhteistyömuodon kyseenalaistamiselta Työsuojeluviraston (PIP) taholta.

Toimeksiantosopimus ja kokopäiväinen sopimus - ZUS-maksut

Toimeksiantosopimus edellyttää yleensä sairausvakuutus- ja sosiaaliturvamaksujen maksamista vapaaehtoista sairausvakuutusmaksua lukuun ottamatta. Meillä on kuitenkin tässä muutamia poikkeuksia, esim. alle 26-vuotiaan opiskelijan (täydellinen vapautus vakuutusmaksusta) tai muilla vakuutusnimikkeillä olevan henkilön työllistäminen edellyttäen, että näistä nimikkeistä maksettavan korvauksen kokonaismäärä on n. vähintään yhtä suuri kuin kansallinen vähimmäismaksu (vain pakollinen sairausvakuutusmaksu).

On syytä muistaa, että jos työsopimus solmitaan, on sairausvakuutusmaksu, kaikki sosiaalimaksut ja maksut työrahastoon ja työsuhde-etuusrahastoon (joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta) maksettava. Riippumatta siitä, tehdäänkö työsopimus vai toimeksianto, osan maksuista rahoittaa kokonaan työnantaja, osan kokonaan työntekijä, ja loput kustannukset jaetaan työnantajan ja työntekijän kesken.

Palkkaus asiakkaiden suosituksesta – miten selvitetään?

Asiakkaan suosituksesta sovitaan yleensä urakoitsijan kanssa:

  • määritellyn palkkapohjan ja lähetyspalkkion summana,
  • perustuu yksinomaan hankittujen asiakkaiden palkkioihin.

Minimituntipalkka ei koske sopimuksia, joissa on kaksi kumulatiivista ehtoa:
- urakoitsija päättää tiettyjen toimintojen suorittamisen paikasta ja ajasta,
- sopimus on oikeutettu vain provisioon. Provisiopalkkiota käytetään innokkaasti sopimuksissa, joissa tärkeintä on vaikutus eli mahdollisimman monen asiakkaan hankkiminen yritykselle. Provisioperusteinen palkitsemisjärjestelmä yleensä motivoi toimintaan ja parantaa urakoitsijoiden saavuttamia tuloksia. Mahdollinen pysyvä perusta tehdylle työlle antaa turvallisuuden ja vakauden tunteen, ja saavutettavasta lopputuloksesta riippuva palkkion määrä useimmissa tapauksissa lisää urakoitsijoiden tehokkuutta. On kuitenkin pidettävä mielessä, että tämäntyyppinen ratkaisu ei ole hyvä kaikille, koska paljon riippuu persoonallisuuden ominaisuuksista.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Palkkion vähennysten määrän määrittämiseksi saatava palkkio tulee lisätä muihin tuloihin ja laskea tästä summasta tuloveron ennakko. Asiakkaiden lähetyksestä provisiossa korvausta saavan urakoitsijan sosiaaliturvamaksujen laskentaperusteena ovat tulot, kun taas tämän toimeksisaajan sairausvakuutusmaksujen laskentaperusteena ovat toimeksisaajan varoista rahoitetut tulot vähennettynä sosiaaliturvamaksuilla. Tämä tarkoittaa, että palkkion arvo tietyssä kuukaudessa vaikuttaa maksettavan tuloveron ja ZUS-maksujen määrään.

Päätoimisen työntekijän saama provisio on myös tuloa, josta maksetaan tulovero ja vakuutusmaksut.