Miten matkailupalvelut kirjataan ALV-marginaaliin?

Palveluvero

Matkatoimiston pyörittäminen yrittäjille on todellinen haaste. Matkailupalvelujen tarjoaminen on verotettavaa matkatoimistoille tarkoitetun erityisen marginaalimenettelyn mukaisesti, mikä voi aiheuttaa verovelvolliselle pulman palvelujen selvittämisessä. Alla olevassa artikkelissa keskustelemme matkailupalvelujen selvittämisestä ja marginaalin määrittämisestä.

Matkailupalvelut - verovelvollisuus ALV:ssa ja PIT:ssä

Tällä hetkellä voimassa olevien säännösten (erityisesti arvonlisäverolain 19 a §:n 1 momentin) mukaan arvonlisäverovelvollisuus syntyy matkatoimistojen osalta tavaran luovutushetkellä tai palvelun suoritushetkellä. Jos verovelvollinen saa maksun kokonaan tai osittain ennen matkailupalvelun tarjoamista, verovelvollisuus syntyy myös sen vastaanottamisesta, mutta vain saadun määrän suhteen.

Kuitenkin tuloveron tapauksessa pykälän mukaisesti. 14 sek. ALV-lain 1c pykälän mukaan arvonlisäveron verovelvollisuuden syntymispäivää on pidettävä tavaran luovutus-, omaisuuden myynti- tai palvelun suorittamisen tai palvelun osittaisen suorituspäivänä viimeistään päivänä:

  1. laskun laatiminen tai

  2. saamisten maksaminen.

Jos verovelvollinen on saanut maksun ennen matkailupalvelun tarjoamista, hänen tulee dokumentoida se ALV-marginaalimenettelyssä arvonlisäveron ennakkolaskulla. Se on annettava viimeistään sitä kuukautta seuraavan kuukauden 15. päivänä, jona ostajalta maksu kokonaisuudessaan tai osa siitä on saatu.

Matkailupalvelut - veropohja

Miten maksan matkapalveluista? Tätä kysymystä kysyvät monet matkatoimistot. Käytännössä ongelmallisinta on veropohjan määrittelyn periaatteiden ymmärtäminen tarjottujen matkailupalvelujen osalta.

Veropohjan oikean määrittämisen kannalta on syytä viitata suoraan arvonlisäverolakiin ja tarkemmin lukuun "Matkailupalvelujen tarjoamisen erityismenettelyt".

Siellä ilmoitettiin, että veropohja seuraavissa tapauksissa:

  • matkailupalvelut - tämä on marginaali, eli ero palvelun ostajan maksaman summan ja todellisten kustannusten välillä, jotka veronmaksajalle aiheutuu tavaroiden ja palvelujen ostamisesta matkailijan välittömäksi hyödyksi (eli palvelut, jotka muodostavat tarjotun matkailupalvelun osa, mukaan lukien: kuljetus, majoitus, ateriat, vakuutus) - vähennettynä maksettavalla arvonlisäverolla.

  • omat palvelut (palvelut itse, osana matkailupalvelua, eli palvelua ei osteta muilta veronmaksajilta, esim. lentäjältä tai kääntäjältä) - se on kaikki maksun muodostava, jonka palveluntarjoaja on saanut tai on vastaanottaa myyntiä varten vastaanottajalta, mukaan lukien saadut avustukset, tuet ja muut vastaavanlaiset maksut, joilla on välitön vaikutus verovelvollisen tarjoamien tavaroiden tai palvelujen hintaan.

Art. 119 sek. ALV-lain 1 §:
Matkailupalvelujen tarjoamisen veron peruste on katteen määrä vähennettynä maksettavan veron määrällä, jollei momentista muuta johdu 5.
kohta 5 Jos verovelvollinen matkailupalvelua tarjoaessaan suorittaa muilta verovelvollisilta turistin välittömäksi hyödyksi ostettujen palvelujen lisäksi osan tähän palveluun kuuluvista eduista, jäljempänä omat palvelut, erillinen vero omien palvelujen peruste ja erikseen muilta verovelvollisilta turistin välittömäksi hyödyksi ostettujen palvelujen osalta. Omien palvelujen veropohjan määrittämiseksi sovelletaan 1999/2004 säännöksiä. 29a.

Miten maksan matkapalveluista, jos saan ennakkomaksun?

Matkailupalveluita tarjoava veronmaksaja saa yleensä ostajilta ennakkomaksut tulevasta palvelusta hyvissä ajoin. Koska saaduilla ennakkomaksuilla on arvonlisäveromarginaalimenettelyssä vain arvonlisäverovaikutuksia, tulee myös myyntivero ilmoittaa. Veropohjana tulee olla marginaalin määrä, joka määritetään samalla tavalla kuin suoritetusta palvelusta eli saadun ennakkomaksun ja tavaran ja palvelun ostoon kulutetun summan erotuksena välittömäksi hyödyksi. turisti, vähemmän arvonlisäveroa.

Marginaalin laskennassa huomioon otettavien kustannusten määrittämisessä voi kuitenkin syntyä ongelmia, kun ennakko on saatu hyvissä ajoin eikä kaikkia kuluja ole vielä maksettu. Veronmaksaja voi tällaisessa tilanteessa ottaa käyttöön yksinkertaistamisen eli ennakoidun marginaalin. Toisin sanoen elinkeinonharjoittaja voi tehdä matkoille tietyn hinnan perusteella arvioidun marginaaliarvon ennustettujen kustannusten perusteella. On kuitenkin tärkeää, että verovelvollisella on asiakirjat, joista käy selkeästi ilmi käytetyn kustannuslaskelman menetelmä ja sen perustelut (sopimukset, proformat, ennusteet).

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Yllä olevan toimenpiteen on vahvistanut Verohallinnon johtaja 20.4.2017 antamassaan yksittäispäätöksessä, numero 2461-IBPP2.4512.172.2017.1.AD, josta voimme lukea: Näin ollen se, että Hakija saa asiakkaalta ennakon tulevasta matkailupalvelusta, aiheuttaa sen vastaanottamishetkellä verovelvollisuuden. Matkailupalvelujen erityispiirteistä ja ennakkomaksun saamisen yhteydessä mahdollisesti aiheutuneista todellisista kustannuksista johtuvasta tietämättömyydestä johtuen Hakija on velvollinen verottamaan ennakkomaksun tarkentamalla marginaalin ennusteen avulla eli laskemalla sen tarjotuista palveluista aiheutuvien alun perin arvioitujen kustannusten perusteella. Tämä tarkoittaa, että Hakija voi olettaa, minkä marginaalin hän haluaa realisoida, tai ottaa huomioon katteen, jota hän tavallisesti käyttää vastaavia palveluja tarjoaessaan. Jos palvelun suorittamisen jälkeen Hakijan tiedossa aiheutuneiden kustannusten todellisen arvon ja todellisen katteen käy ilmi, että "lopullinen" marginaali poikkeaa ennustetusta - Hakija on velvollinen suorittamaan veron korjaus (positiivinen tai negatiivinen) palvelun ajankohtana.

Suora hyöty matkailijalle ja omat palvelut

Matkailupalvelujen asuttamisen osalta on huomattava, että ne eivät koostu pelkästään turistin välittömään hyötyyn liittyvistä palveluista eli ruoasta, majoituksesta, kuljetuksista. Osana tarjottavia palveluita verovelvollinen voi tarjota myös jonkinlaisia ​​omia palveluja, kuten leiriläisten hoitoa, didaktista tai viihdetoimintaa tähän tarkoitukseen palkattujen henkilöiden toimesta.

Tässä tapauksessa omille palveluille (arvonlisäverolain 29 a §:n mukaisesti) ja muilta verovelvollisilta turistin välittömäksi hyödyksi ostetuille palveluille olisi vahvistettava erillinen veropohja.

Tärkeää on se, että yrittäjällä, joka toimii palvelun ostajan puolesta omasta puolestaan ​​ja omaan lukuunsa ja ostaa muilta verovelvollisilta tavaroita ja palveluita matkailijan välittömäksi hyödyksi, ei ole oikeutta alentaa maksettavaa veroa veron määrällä. ostoihin sisältyvä vero turistin välittömäksi hyödyksi ostetuista tavaroista ja palveluista.

Marginaalin arvonlisäveron oikaisu

Matkailupalvelun suorittamisen jälkeen saatetaan joutua korjaamaan saatujen ennakkojen perusteella ilmoitettua arvonlisäveroa. Syynä tähän on ero aiemmin ennustetun ja tosiasiallisesti saadun matkailupalvelujen myyntikatteen määrän välillä. Tällaisessa tapauksessa, kun kaikkien aiheutuneiden kustannusten arvo on jo tiedossa, verovelvollinen on velvollinen oikaisemaan myynninedistämisveroa asianmukaisesti. Oikaisu tulee sisällyttää arvonlisäveroilmoitukseen ja JPK_VAT siltä ajanjaksolta, jolloin palvelu on suoritettu.

Lisäksi verovelvollisen tulee ottaa huomioon velvollisuus laatia arvonlisävero- ja JPK_arvonlisäveroilmoitusten korjaus palvelun jaksolta, jos seuraavina ajanjaksoina on aiheutunut matkailijoiden välittömiin hyötyihin liittyviä kuluja.

Miten maksan matkapalveluista? - esimerkki

Matkatoimisto tarjoaa matkailupalveluita valmismatkojen myynnin muodossa Venetsiaan, Tunisiaan ja Pariisiin. Tämän vuoden heinäkuussa matkatoimisto myy matkan Venetsiaan 6 000 eurolla. zlotyja järjestettiin tämän vuoden syyskuussa. Matkatoimisto ottaa vastaan ​​asiakkailta ennakkomaksuja matkan järjestämisestä. Toimiston ensimmäinen asiakas päätti lähteä Venetsiaan ja maksoi matkan täyden hinnan (6 000 zlotya) ennakkomaksun tämän vuoden heinäkuussa.

Toimisto tämän vuoden elokuussa. Tämän matkan yhteydessä aiheutui matkaryhmän majoitusvaraus, ruokailut, kuljetuspalvelut ja matkanjohtajapalvelu.

Vastaanotetun ennakkomaksun rekisteröintivelvollisuuden vuoksi veronmaksaja on laskenut, että tavaroiden ja palvelujen ostaminen muilta tahoilta asiakkaan välittömäksi hyödyksi on 4 250 zlotya. Sitten hän laski arvioidun bruttokatteen veropohjaksi 1 750 zlotya (6 000 - 4 250 zlotya). Veronmaksaja kirjasi marginaalin arvonlisäveron laskun jälkeen tämän vuoden heinäkuussa. ALV-ilmoituksessa tästä liiketoimesta maksettava vero 327,24 PLN [(1750 PLN / 1,23) x 23 %).

Syyskuussa, koska kustannukset olivat todellisuudessa 4 750 zlotya ja palvelu suoritettiin tuossa kuussa, yrittäjä on velvollinen näyttämään syyskuun arvonlisäveroilmoituksessa vain nettokatteen alennuksen ja maksettavan veron määrän. suhteessa heinäkuun arvonlisäveroilmoituksessa ilmoitettuihin määriin. Näin ollen tämän vuoden syyskuun arvonlisäveroilmoituksessa. Veronmaksajan tulee näyttää maksettava vero PLN -93,50 (PLN 233,74 - PLN 327,24).

Yhteenvetona voidaan todeta, että matkailupalveluja tarjoavilla verovelvollisilla on yhä enemmän arvonlisäveron selvittämiseen liittyviä velvoitteita. Siksi ei ole suoraa vastausta kysymykseen siitä, miten matkailupalvelut kirjataan. Kaikki riippuu tarjottavan palvelun erityispiirteistä ja taloudellisista tapahtumista, joita tietyssä liiketoimessa tapahtuu. Yrittäjien on kuitenkin tällä hetkellä esitettävä muun muassa palvelujen suorittamisesta tulevan ennakkomaksun saamisajalta maksettava vero. Samalla se aiheuttaa ongelmia marginaalin määrän määrittämisessä, kun tiettyyn palveluun liittyvien kaikkien kustannusten tarkkaa määrää ei tiedetä. Ratkaisu on luoda asianmukainen ennuste ja tehdä sitten oikaisu palvelun laskutuksen yhteydessä.