Miten monopolien vastaisen viranomaisen valvonta suoritetaan?

Palveluliiketoiminta

Ovatko muiden tahojen kanssa tekemäsi sopimukset kilpailun moitteetonta toimintaa koskevan lain mukaisia? Yrittäjien välisten sopimusten oikeellisuuden tarkastaa Kilpailu- ja kuluttajansuojavirasto UOKIK eli Puolan monopolien vastainen viranomainen, joka valtuuttaa yhden sivukonttoreistaan ​​suorittamaan tarkastuksen. Katso miten monopolien vastainen viranomainen UOKIK toimii.

Puolassa kielletyt sopimukset

Art. Kilpailu- ja kuluttajansuojalain 6 §:n mukaan kiellettyjä sopimuksia ovat sopimukset, joilla pyritään poistamaan, rajoittamaan tai loukkaamaan kilpailua:

 • "Hintojen ja muiden tavaroiden ostoa tai myyntiä koskevien ehtojen vahvistaminen suoraan tai välillisesti;
 • tuotannon tai myynnin sekä teknisen kehityksen tai investointien rajoittaminen tai valvominen;
 • myynti- tai ostomarkkinoiden jakaminen;
 • raskaiden tai epäyhtenäisten sopimusehtojen käyttö samankaltaisissa sopimuksissa kolmansien osapuolten kanssa, mikä luo näille osapuolille erilaiset kilpailuolosuhteet;
 • asettaa sopimuksen tekemisen ehdoksi, että toinen osapuoli hyväksyy tai suorittaa toisen palvelun, jolla ei ole aineellista tai tavanomaista yhteyttä sopimuksen kohteeseen;
 • rajoittaa pääsyä markkinoille tai poistaa markkinoilta yrittäjät, jotka eivät kuulu sopimuksen piiriin;
 • tarjouskilpailuun osallistuvien yrittäjien tai näiden yrittäjien ja tarjouksen järjestäjänä toimivan yrittäjän sopiminen jätettyjen tarjousten ehdoista, erityisesti töiden laajuudesta tai hinnasta.

Jos tarkastuksessa osoitetaan, että yrittäjä on tehnyt kielletyn sopimuksen toisen yrittäjän kanssa, määräyksen kielletyn toiminnan lopettamisesta ja sen vaikutusten poistamisesta antaa:

 • immateriaalioikeuksien ja lisenssien myöntäminen laillisin ehdoin,
 • tietyn infrastruktuurin tarjoaminen syrjimättömin ehdoin,
 • sopimuksen muutos,
 • palvelujen toimittamisen tai tarjoamisen varmistaminen laillisin ehdoin.

Yrittäjälle ilmoitetaan kirjallisesti ennen edellä mainittujen toimenpiteiden toteuttamista. Tämän tiedon vastaanottamisesta lähtien hänellä on 14 päivää aikaa esittää kantansa suunniteltuun toimintaan.

Monopolien vastaisen viranomaisen valvonta - menettelytapa

Monopolien vastaisen viranomaisen valvonta on seuraava:

 1. Viraston pääjohtaja antaa valtuutuksen tarkastuksen suorittamiseen.
 2. Tarkastettu saa tarkastajalta valtuutuksen tarkastuksen suorittamiseen. Tarkastajan tulee esittää palvelukortti ja opastettava tarkastettavan oikeudet.
 3. Rekisterinpitäjä suorittaa valvontatoimia, joiden tarkoituksena on saada tietoja, jotka voivat olla todisteita asiassa. Osana toimintaa tarkastajalla on oikeus päästä rakennuksiin, tiloihin ja kaikkiin muihin valvontatiloihin. Se voi myös pyytää saada tutustua asiakirjoihin, kirjoihin ja muihin tarkastuksen aiheeseen liittyviin asiakirjoihin.
 4. Tarkastaja laatii tehdystä tarkastuksesta pöytäkirjan, jossa on esitettävä sen kulku.
 5. Hän luovuttaa valvotun tarkastusraportin allekirjoitettavaksi. Määräysvallalla on oikeus vastustaa saatua ilmoitusta. Hänellä on 7 päivää aikaa allekirjoittaa asiakirja tai kieltäytyä allekirjoittamasta tätä varten.

Valvottavan henkilön tehtäviin kuuluu:

 • antaa rekisterinpitäjän pyytämät tiedot,
 • mahdollistaa pääsyn kaikkiin tiloihin, rakennuksiin ja huoneisiin,
 • toimittaa rekisterinpitäjän pyytämät asiakirjat.

Mitä muuta sinun tulee tietää ohjauksesta?

Jos monopolien vastaisen viranomaisen valvonta suoritetaan kilpailu- ja kuluttajansuojalain perusteella, ei sovelleta seuraavaa:

 • velvollisuus ilmoittaa aikomuksesta tehdä tarkastus,
 • velvollisuus suorittaa tarkastus tarkastettavan tai tämän valtuuttaman henkilön läsnä ollessa,
 • rajoitukset useamman kuin yhden yrittäjän toiminnan valvontaan samanaikaisesti,
 • valvonnan keston rajoituksia.

Yrittäjällä on oikeus vastustaa määräysvallan aloittamista ja toteuttamista, jos elinkeinotoiminnan vapaudesta annettua lakia rikotaan.