Kuinka maksaa vakuutusmaksut laillisesti ulkomailla?

Palvelus

Sosiaaliturvamaksuvelvolliselle on niiden suuruus tärkeä. Yksi tapa alentaa maksuosuuksien kustannuksia voi olla maksaa ne ulkomaille. Lue ja tarkista vakuutusmaksujen laillinen maksaminen ulkomailla!

Alueellisuuden periaate

Puolan sosiaalivakuutusjärjestelmä soveltaa periaatetta, jonka mukaan sosiaaliturvasuhde kytketään Puolan tasavallan alueella tapahtuvaan työskentelyyn (ns. alueperiaate). Työllisyydellä tarkoitetaan tässä kaikkea toimintaa, joka on vakuutuskelpoinen.

Sosiaalivakuutusjärjestelmää koskevan lain subjektiivinen soveltamisala kattaa sekä Puolan kansalaiset että ulkomaalaiset heidän asuinpaikastaan ​​riippumatta edellyttäen, että heidän ammatillisen toimintansa paikka on Puolan tasavalta - sillä edellytyksellä, että Puolan kansalaisten työskentely katsotaan tasa-arvoiseksi. työhön Puolan tasavallan alueella, ulkomailla, Puolan diplomaatti- ja konsuliedustustoissa, pysyvissä edustustoissa Yhdistyneissä Kansakunnissa ja muissa edustustoissa tai erityisedustustoissa sekä muissa Puolan edustustoissa, laitoksissa tai yrityksissä, ellei kansainvälisiä sopimuksia ole tehty säätää toisin. Sosiaali- ja sairausvakuutusturvassa sovelletaan alueperiaatetta.

Törmäyssäännöt

Asiaa koskevia lainvalintasääntöjä sovelletaan työn tai itsenäisen ammatinharjoittamisen harjoittamiseen kahdessa tai useammassa Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Näihin kuuluu taide. Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 13 §.

Tämän säännöksen mukaan henkilö, joka tavallisesti harjoittaa työtä palkattuna työntekijänä kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa, on asuinjäsenvaltion lainsäädännön alainen, jos hän harjoittaa huomattavaa osaa työstään tässä jäsenvaltiossa.

Jos hän ei suorita merkittävää osaa työstään asuinjäsenvaltiossa, häneen sovelletaan:

  • sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa yrityksen tai työnantajan kotipaikka tai toimipaikka sijaitsee, jos se on yhden yrityksen tai yhden työnantajan palveluksessa; tai
  • sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa yritysten tai työnantajien sääntömääräinen kotipaikka tai toimipaikka sijaitsee, jos ne ovat kahden tai useamman yrityksen tai vähintään kahden työnantajan palveluksessa, joiden kotipaikka tai toimipaikka on vain yhdessä jäsenvaltiossa; tai
  • sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa yrityksen tai työnantajan kotipaikka tai toimipaikka sijaitsee, muu kuin asuinjäsenvaltio, jos se on kahden tai useamman yrityksen tai kahden tai useamman työnantajan palveluksessa, joiden kotipaikka tai toimipaikka sijaitsee kahdessa jäsenvaltiossa, joista toinen on hänen asuinvaltionsa; tai
  • sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa hänellä on kotipaikka, jos hän on kahden tai useamman yrityksen tai kahden tai useamman työnantajan palveluksessa ja vähintään kaksi näistä yrityksistä tai kaksi näistä työnantajista on sijoittautunut tai niillä on toimipaikka eri jäsenvaltioissa kuin jäsenvaltion asuinpaikka.

Sopimustyöllä tarkoitetaan mitä tahansa työtä tai vastaavaa tilannetta, jota pidetään sellaisina sen jäsenvaltion sosiaaliturvalainsäädäntöä sovellettaessa, jossa tällainen työ tai vastaava tilanne tapahtuu (asetuksen N:o 883/1 artiklan a alakohta). 2004). Kyseessä on siis työlaissa tarkoitettua työn käsitettä laajempi käsite. Henkilöä, joka on tavallisesti itsenäinen ammatinharjoittaja kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa, koskee:

  • asuinjäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jos hän suorittaa merkittävän osan työstään tässä jäsenvaltiossa, tai
  • sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa hänen toimintansa kiinnostava keskus sijaitsee, jos kyseinen henkilö ei asu missään niistä jäsenvaltioista, joissa hän harjoittaa huomattavaa osaa toiminnastaan.

Kuten Kansaneläkelaitos selittää, merkittävän osan vuokratyövoimasta pidetään merkittävänä määrällisenä osana työtä, mutta sen ei tarvitse olla sen suurin osa. Tämä määräytyy kahdella kriteerillä: työaika tai palkka. Jos työntekijän työajasta tai palkasta vähintään 25 % osuu johonkin jäsenvaltioon, se tarkoittaa, että merkittävä osa työstä tehdään siellä (ZUS-opas "Vuokraan, työskentelen laillisesti. EU-määräysten soveltaminen").

Esimerkki 1.

Puolan tasavallan alueella asuva henkilö on työssä ja tekee työtä 0,5 kokoaikatyötä asuinpaikalla ja 0,75 kokoaikatyötä Saksassa. Tämä tarkoittaa, että mainittu henkilö on Puolan tasavallan (asuinmaan) lainsäädännön alainen, koska vaikka hänen työaikansa Saksassa on suurempi kuin Puolan tasavallassa, hän suorittaa merkittävän osan työstään. Puolan tasavallassa.

Tämä johtuu seuraavasta laskelmasta:

  • kokonaistyöaika (kahdesta työsuhteesta): 0,5 FTE + 0,75 FTE = 1,25 FTE;
  • osa Puolan tasavallassa eli asuinmaassa tehdystä työstä johtuvasta kokonaistyöajasta: (0,5 FTE × 100 %) / 1,25 FTE = 40 %;
  • osa kokonaistyöajasta Saksassa: (0,75 FTE × 100 %) / 1,25 FTE = 60 %.

Kuten voidaan nähdä, 40 prosenttia kokonaistyöajasta työntekijä käyttää Puolan tasavallassa - hänen asuinmaassaan - suoritettuun työhön. Se on merkittävä osa työtä (yli 25 %). Työntekijä on siten Puolan tasavallan lainsäädännön alainen.

Henkilö, joka tavallisesti harjoittaa toimintaa palkattuna työntekijänä ja itsenäisenä ammatinharjoittajana eri jäsenvaltioissa, on sen jäsenvaltion lainsäädännön alainen, jossa hän harjoittaa palkkatyötä tai, jos hän harjoittaa tällaista toimintaa kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa, edellä esitettyjen periaatteiden mukaisesti määriteltyä lainsäädäntöä. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Käytetäänkö vakuutusmaksuja välttämään vakuutusmaksun maksamista kotona?

Sosiaaliturvamaksujen maksutaakka vaihtelee EU:ssa. Siksi taloudelliselta kannalta katsottuna ei ole yhdentekevää, missä nämä maksut maksetaan. Tämä saa jotkut työntekijät ja itsenäiset ammatinharjoittajat etsimään tapoja alentaa maksujen kustannuksia ja ryhtymään toimiin niiden kattamiseksi ulkomailla, jotta heidän ei tarvitse maksaa korkeampia maksuja kotimaassa. Voidaanko tällaisia ​​toimia pitää laillisesti sallittuina?

Vastaus tähän kysymykseen on myönteinen – edellyttäen, että asianomainen henkilö todella täyttää lakisääteiset edellytykset tulla vakuutetuksi toisessa maassa. Sillä, että sen motiivina on halu alentaa aiheutuneita kustannuksia, ei silloin ole oikeudelliselta kannalta merkittävää merkitystä.

Esimerkki 2.

Henkilö, joka harjoittaa yritystä Puolan tasavallan alueella, työllistyi Slovakiaan. Siksi säännös art. 13 sek. Asetuksen (EY) N:o 883/2004 3 artiklan mukaan henkilö, joka on palkattu työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja eri jäsenvaltioissa (tässä tapauksessa Puolan tasavallassa ja Slovakiassa), on sen jäsenvaltion lainsäädännön alainen, jossa hän täyttää työsopimuksensa. (Slovakiassa). Tällä tavalla molemmat toiminnot - taloudellinen toiminta ja sopimustyö - ovat olleet Slovakian lainsäädännön alaisia, vaikka vain yhtä niistä harjoitetaan tässä maassa.

Menettely lainvalintasääntöjen soveltamiseksi

Henkilön, joka työskentelee kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa, on ilmoitettava siitä sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimeämälle laitokselle, jossa hänellä on kotipaikka (Puolassa - ZUS).

Kyseisen laitoksen on välittömästi määritettävä asianomaiseen henkilöön sovellettava lainsäädäntö. Tämä alustava päätös on väliaikainen. Sen jälkeen se ilmoittaa kunkin jäsenvaltion vastaaville viranomaisille, jossa työ suoritetaan, alustavasta tunnistamisestaan.

Alustavasta päätöksestä tulee lopullinen kahden kuukauden kuluttua siitä, kun se on annettu tiedoksi asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten nimeämille laitoksille, ellei vähintään yksi niistä ilmoita, ettei se voi hyväksyä sovellettavan lainsäädännön määritystä tai että se on eri mieltä. Jos asianomaisten toimielinten näkemykset eroavat toisistaan, niiden on toimittava yhteisen kannan vahvistamiseksi.

Sen jäsenvaltion toimivaltaisen laitoksen, jonka lainsäädäntöä on väliaikaisesti tai lopullisesti määritetty sovellettavaksi, on ilmoitettava asiasta välittömästi asianomaiselle (täytäntöönpanosta 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 16 artikla). (EY) N:o 883/2004 sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta).

Asetuksessa N:o 883/2004 vahvistetaan periaatteet, joiden mukaan henkilöt, joiden ammattitoiminta kattaa useamman kuin yhden maan, ovat Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainsäädännön alaisia. Näiden sääntöjen mukaan asianomaisilla on mahdollisuus järjestää toimintansa siten, että he voivat maksaa sosiaaliturvamaksuja asuinpaikkansa ulkopuolella sovellettavaa lakia rikkomatta.